Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021

By | March 8, 2024

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật tri thức nhân vật 4 5 2021 nhằm quán triệt những nội dung căn bản như: Đường lối, ý kiến của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; về tăng trưởng kinh tế – xã hội gắn với tăng nhanh, củng cố hương phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; ………

1. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 1

Câu hỏi

Đồng đội nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? Phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh quần chúng? Liên hệ bổn phận bản thân?

Bài làm:

Dân tộc Việt Nam ta trải qua 4 nghìn 5 lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua nhiều cuộc chiến đấu giành chủ quyền dân tộc, nhưng đỉnh cao là thắng lợi lịch sử Hồ Chí Minh (30/4/1975), đánh đuổi hoàn toàn các đế quốc xâm lăng, đất nước thu về 1 mối. Sau chiến tranh non sông bắt tay vào xây dựng non sông theo trục đường xã hội chủ nghĩa .Tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. Chính vì thế xây dựng nền quốc phòng toàn dân kiên cố gắn kết với nền an ninh quần chúng nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh bự nhất của cả quốc phòng và an ninh trong bảo vệ Quốc gia. Ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ko chỉ chuẩn bị đối phó với xung đột vũ trang, đánh thắng chiến tranh xâm lăng, nhưng trước mắt phải làm thất bại mọi mưu mô, âm mưu trong chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của địch, bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lúc được học tập bồi dưỡng tri thức về quốc phòng và an ninh tôi hiểu được: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh quần chúng gồm có 3 nội dung chính như sau:

1. Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh quần chúng.

2. Xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh quần chúng.

3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh quần chúng.

Trong 3 nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng của quốc phòng, nền an ninh là 1 nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang quần chúng, tạo điều kiện để xúc tiến, tăng trưởng kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố hương phòng và an ninh. Theo đấy, cần tập hợp tiến hành tốt 1 số nội dung căn bản sau:

Thứ nhất là xây dựng lực lượng chính trị.

Xây dựng lực lượng chính trị của nền Quốc phòng, nền an ninh là 1 nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang quần chúng, tạo điều kiện xúc tiến tăng trưởng kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố hương phòng và an ninh. Theo đấy, cần tập hợp vào tiến hành tốt 1 số nội dung căn bản như:

+ Về chính trị – ý thức

Trước hết, tăng nhanh công việc giáo dục chính trị ý thức cho hàng ngũ cán bộ, Đảng viên và quần chúng, có nội dung bề ngoài và cách thức phù hợp trong giáo dục, tuyên truyền, chuyển động nhằm ko dừng tăng lên trình độ chính trị, tư tưởng cho mọi phân khúc quần chúng, nhất là với cán bộ đảng viên; theo đấy phải giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, chế độ luật pháp nhà nước; giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược của CMVN, tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nắm chắc và tiến hành chủ trương chế độ của Đảng; ra công phát huy nội lực xây dựng tăng trưởng kinh tế xã hội, tăng lên đời sống của quần chúng, liên kết chăm lo xây dựng củng cố hương phòng và an ninh, giáo dục ý thức yêu quê hương, non sông, yêu cơ chế XHCN, đoàn luyện ý chí kiên định, quật cường quả cảm, hăng hái trong lao động sản xuất. Kiên quyết chiến đấu chống mọi biểu thị bị động tham nhũng, cục bộ địa phương, bè đảng, mất kết đoàn, buôn lậu, bài bạc, nghiện hút, ăn trộm, cưới xin hậu sự phung phá, phát huy truyền thống kết đoàn để xây dựng và bảo vệ quê hương non sông. Giáo dục ý thức cảnh giác cách mệnh, nhận rõ mưu mô, âm mưu của kẻ địch, chủ động phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh, chính trị, thứ tự an toàn xã hội.

+ Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Xây dựng tổ chức Đảng trong lành lớn mạnh nhất là phải tăng lên năng lực chỉ huy toàn diện, sức đấu tranh của các tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm cho tổ chức cơ sở Đảng và nhà nước tới mọi người dân, tổ chức tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước tới mọi người dân, tổ chức tiến hành đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, tăng trưởng kinh tế xã hội ở cơ sở. Đề xuất ko dừng đổi mới nội dung, phương thức nhằm tăng lên chất lượng, năng lực chỉ huy trong các tổ chức Đảng, trên mọi mặt, mọi hoạt động nhất là các tổ chức cơ sở Đảng. Thường xuyên làm tốt công việc giáo dục, đoàn luyện nhân phẩm, tư cách của Đảng viên, tăng trưởng Đảng viên mới, cần đặc thù chú trọng công việc tăng trưởng Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng đảng viên phải hăng hái học tập, đoàn luyện tu dưỡng toàn diện về nhân phẩm, đạo đức, năng lực, cách thức, tác phong công việc, phục vụ đề xuất nhiệm vụ của thời gian mới. Cán bộ, Đảng viên phải là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên trì, ko để địch sắm chuộc, ko sa ngã trước lối sống thực dụng chủ nghĩa, đảng viên phải thực thụ gắn bó với quần chúng, điển hình cho lực lượng tân tiến nhất ở địa phương, nỗ lực biến thành công nhân giỏi, người công dân mẫu mực tiên phong trong việc vận dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và quyến rũ chuyển động quần chúng cùng làm giàu, ko cam chịu nghèo đói. Xây dựng kết đoàn hợp nhất trong các chi bộ, Đảng bộ, đảm bảo sự chỉ huy kiên cố của Đảng trong lĩnh vực chính trị kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thực thụ trong lành, lớn mạnh nhất là tổ chức cơ sở Đảng đoàn luyện hàng ngũ cán bộ Đảng viên vừa có nhân phẩm chính trị tốt, vừa có năng lực công việc toàn diện, công việc tăng trưởng Đảng viên mới nhằm vào những người ưu tú, công nhân giỏi có nhân phẩm đạo đức tốt và lối sống lành mạnh, có uy tín trong dân chúng, trong tập thể dân cư, những người hợp lí tưởng cách mệnh hăng hái hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cột trong các đoàn thể quần chúng.

+ Xây dựng chính quyền cơ sở.

Chính quyền có công dụng quản lí quản lý xã hội và tổ chức tiến hành các chủ trương chế độ của Đảng, luật pháp Nhà nước, các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh, tiến hành quản lí hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, chỉ dẫn và giám sát các hoạt động của quần chúng, tạo thuận tiện cho quần chúng và công ty làm ăn theo luật pháp, xây dựng chính quyền cơ sở lớn mạnh, thực thụ của quần chúng, do dân, vì dân là bổn phận của mọi người dân, mọi tổ chức, xây dựng chính quyền lớn mạnh gắn với xây dựng hàng ngũ cán bộ có đủ nhân phẩm năng lực. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của quần chúng, xây dựng quy định thích hợp với từng địa phương và luật pháp của Nhà nước. Thường xuyên kiện toàn hàng ngũ cán bộ, đủ số lượng và chất lượng, có khả năng chính trị vững vàng, phục vụ đề xuất của sự nghiệp CNH, HĐH non sông, kết thúc tốt công dụng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cơ sở. Theo đấy, đề xuất từng tổ chức phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng mực, thích hợp với nhu cầu và ích lợi của hội viên, sum vầy. Trên cơ sở đấy, tập hợp phổ thông và tăng lên tính tự giác của hội viên, sum vầy, xây dựng tổ chức lớn mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước, chuyển động quần chúng tiến hành nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế xã hội, tăng nhanh củng cố hương phòng và an ninh trên khu vực; thực hiện có hiệu quả các cuộc chuyển động và phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và đấu tranh tiến hành chiến thắng 2 nhiệm vụ chiến lược của Cách mệnh Việt Nam.

Tăng lên chất lượng hoạt động của chiến trận đất nước và các tổ chức dân chúng ở cơ sở.

Thứ 2 là, xây dựng lực lượng quân sự, an ninh

– Xây dựng các lực lượng vũ trang quần chúng lớn mạnh là nội dung trọng điểm, tạo tiềm lực nòng cột của quốc phòng, an ninh của KVPT tỉnh, thành thị, huyện, thị xã của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh quần chúng, đề xuất phải quán triệt phương châm toàn diện, vững trên tổng thể, mạnh ở trọng tâm, có lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động mạnh. Trước tiên tập hợp vào xây dựng lực lượng quân sự, an ninh của khu vực PT huyện, xã phường, thị xã, thị trấn.

– Về thành phần xây dựng các lực lượng căn bản như: dự tiêu cực viên, dân binh và công an xã, trong xây dựng tiến hành tốt chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng và công an quần chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước đương đại, có số lượng có lí với chất lượng tổng hợp và sức đấu tranh cao, cùng lúc ân cần xây dựng lực lượng dự tiêu cực viên hùng hậu, dân binh tự vệ rộng khắp, chuẩn bị đấu tranh bảo vệ Quốc gia trong mọi cảnh huống, tăng mạnh tăng trưởng công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng nhanh hạ tầng, kĩ thuật bảo đảm cho lực lượng vũ trang từng bước được trang bị đương đại trước nhất là lực lượng hải quân, phòng ko, ko quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Tăng cường công việc nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng cừu địch và quán triệt đầy đủ nguyên lý căn bản là: đảm bảo sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an quần chúng, tăng lên hiệu quả quản lí nhà nước về quốc phòng và an ninh quần chúng.

– Về nội dung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế, VKTBKT, ko dừng tăng lên trình độ, chuẩn bị đấu tranh chất lượng, sức mạnh đấu tranh của các lực lượng vũ trang, trong đấy chất lượng là chính, lấy chất lượng chính trị là cơ sở; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân sự nhưng ko có chính trị như cây ko có gốc”, nội dung xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng về chính trị tập hợp vào giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối ý kiến của đảng, nhằm giữ vững tăng nhanh thực chất giai cấp người lao động cho các lực lượng vũ trang, giữ vững tăng nhanh sự chỉ huy của đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang quần chúng xây dựng con người và các tổ chức trong lực lượng vũ trang quần chúng có tổ chức cao, có chất lượng cao.

– Lực lượng vũ trang quần chúng phải được xây dựng có tổ chức, biên chế gọn nhẹ, mạnh; có số lượng có lí, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cột cho toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng trong thời bình và đánh thắng các thần thế xâm lăng lúc cảnh huống chiến tranh xảy ra, trước nhất là làm thất bại mọi mưu mô âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch.

– Về vũ khí thiết bị và công việc đảm bảo khác; phải khai thác triệt để các nguồn hỗ trợ từ Bộ quốc phòng, Bộ công an với các nguồn địa phương, phục vụ đề xuất hoạt động của lực lượng vũ trang là chuẩn bị đấu tranh và đấu tranh chiến thắng trong mọi cảnh huống, tiến hành tốt bảo quản, tu sửa vũ khí thiết bị và hăng hái nghiên cứu, chế tác vũ khí mới, tái hiện vũ khí thô sơ; phục vụ đề xuất hoạt động, tác chiến của lực lượng vũ trang và quần chúng lúc có cảnh huống xảy ra.

– Trong tập huấn, phải theo đúng phương châm lãnh đạo (căn bản thiết thực kiên cố, coi trọng cả HLKT, chiến thuật tăng lên chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, tập huấn phải sát với đề xuất thực tiễn, đề xuất nhiệm vụ của từng lực lượng sát với đề xuất nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương)…

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa cấp thiết sức mạnh tổng hợp. 1 trong những nhân tố hình thành sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng lớn mạnh, điều đấy chỉ có được lúc được lúc mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành tinh thần được đầy đủ được phận sự, bổn phận đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng. Từ đấy áp dụng vào tiến hành tốt bổn phận của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng để bảo vệ đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Là 1 đảng viên và là 1 thầy cô giáo trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm 1 số vấn đề sau:

+ Phcửa ải có phấn đấu học tập và đoàn luyện để biến thành công dân tốt, đảng viên tốt hiến dâng cho non sông.

+ Phcửa ải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất nhưng các thần thế phản cách mệnh sử dụng để câu kéo và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Phát hiện, góp phần chiến đấu, ngăn đề phòng và đánh bại mọi mưu mô, âm mưu của kẻ địch trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc thù cần phải chú tâm đến giai đoạn tự diễn biến bên trong, đây là 1 giai đoạn gian nguy nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự bình ổn tư tưởng chính trị của các cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong cộng đồng.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chính trị vững vàng, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên chuyển động tuyên truyền cán bộ thầy cô giáo và Học trò trong nhà trường tiến hành nghiêm túc chủ trương của Đảng,chế độ và luật pháp của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng lên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Hăng hái tham dự xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, kết đoàn trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để tăng lên chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ Luôn luôn thông suốt công dụng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra công học tập đoàn luyện tăng lên trình độ về mọi mặt, đổi mới công việc quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ nhận thức và hành động thực tế về công việc dân vận. Di chuyển người nhà và học trò chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, ko tham dự vào các tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu có dịp lôi kéo làm suy yếu bản lĩnh đấu tranh bảo vệ đất nước của mình. Phát hiện khiếu nại các hiện tượng bị động và các hành vi làm nguy hại tới an ninh tổ quốc, kết đoàn tốt với quần chúng địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

2. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 2

Họ và tên: …………………..

Đơn vị công việc: Trường ………………………….

Câu hỏi: Từ nội dung chỉ huy của đảng, điều hành nhà nước về QPAN liên hệ bổn phận của địa phương, ngành trong việc chỉ huy của đảng điều hành nhà nước về QPAN như thế nào ?

Bài làm

Từ nội dung chỉ huy của đảng trong điều hành nhà nước về QPAN bổn phận của địa phương, ngành trong việc chỉ huy của đảng điều hành nhà nước về QPAN là:

1. Các đơn vị quản lý và địa phương cần tiếp diễn quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh ý kiến, đường lối, chủ trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân binh tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy phạm luật pháp về cổ vũ quốc phòng, cổ vũ quân đội, cổ vũ công nghiệp, v.v. Qua đó, tăng lên trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan công dụng của các ngành, địa phương và ý thức, trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động nhằm đảm 3̉o thực hiện công tác QP- AN đạt hiệu quả cao. Trong quá trình tiến hành, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục; kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ quan, tổ chức, sinh hoạt tập thể.

2. Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, các thần thế cừu địch luôn tranh thủ, lợi dụng những sơ hở trong điều hành, quản lý non sông (nhất là về kinh tế – xã hội) của Đảng, Nhà nước ta để chống phá. Do đó, các ngành ủy, người đứng đầu các đơn vị quản lý và địa phương cần coi trọng việc tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng, sự điều hành của Nhà nước đối với công việc QP- AN. Đây là 1 nội dung quan trọng, yếu tố quyết định chiến thắng của công việc này. Ấy cũng là yếu tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mệnh, sự mất còn của cơ chế. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền ân cần cơ quan công an, quân sự địa phương và tiến hành tốt công dụng, nhiệm vụ thì ở đấy, công việc QP- AN đạt chất lượng, hiệu quả.

3. Thấu suốt ý kiến của Đảng về liên kết 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Quốc gia trong tình hình mới, các đơn vị quản lý và địa phương cần phải liên kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế – xã hội với tăng nhanh quốc phòng – an ninh trong mọi hoạt động. Cùng lúc, phải nắm chắc ý kiến: nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là cốt lõi, văn hóa là nền móng ý thức của xã hội, củng cố hương phòng – an ninh là nhiệm vụ hiểm yếu, thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Quốc gia là sức mạnh tổng hợp, được tạo nên trên cơ sở sức mạnh dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại, trong đấy sức mạnh nội lực là chính. Do đấy, phải coi trọng xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của non sông về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ huy của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cột. Thực hiện công việc QP- AN các đơn vị quản lý và địa phương cần tập hợp lãnh đạo liên kết trong xây dựng khu vực phòng vệ tỉnh, thành thị; các dự án trọng tâm tổ quốc; các chương trình tăng trưởng kinh tế – xã hội vùng biên thuỳ, biển, đảo; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, công trình quốc phòng; đầu cơ tăng trưởng khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và tăng trưởng công nghiệp quốc phòng; trong đấy, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy hoạch, dự án trong từng lĩnh vực, 3̉o đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa tăng cường quốc phòng – an ninh; đồng thời, thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế và hoàn thiện phù hợp với thực tế. Để đảm 3̉o thực hiện sẵn sàng động viên nền kinh tế phục vụ cho thời chiến, các bộ, ngành và địa phương cần phải hăng hái chuẩn bị ngay từ trong thời bình.

4. Đối với ngành, cần phải thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của ban lãnh đạo công an,quân sự và hàng ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công việc QP- AN; tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ có số lượng cân đối, tăng lên chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị. Tăng lên bản lĩnh phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đặt hội sở để kiểm tra, bổ sung phương án đấu tranh bảo vệ cơ sở, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bão, lũ, kiếm tìm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham dự bảo vệ chủ quyền biên thuỳ, biển, đảo, giữ giàng an ninh chính trị, thứ tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng vệ dân sự tại địa phương, cơ sở. Cộng với đấy, cần tiến hành tốt công việc tuyển quân, đăng ký phận sự quân sự; công việc xây dựng, điều hành, tập huấn lực lượng dự tiêu cực viên và chuẩn bị tiến hành cổ vũ quốc phòng, cổ vũ quân đội, cổ vũ công nghiệp theo kế hoạch. Để thực hiện tốt công việc QP- AN, các ngành còn phải coi trọng, ân cần chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an,quân sự địa phương nơi đặt hội sở nghiên cứu, đổi mới công tác đăng ký, quản lý, điều chỉnh, sắp xếp các phương tiện kỹ thuật, nguồn dự tiêu cực viên vào các đơn vị dự tiêu cực viên theo đúng quy định.

5. Các đơn vị quản lý, địa phương cần ân cần đảm bảo ngân sách đối với sự nghiệp QP- AN, tiến hành chế độ hậu phương Quân đội, chế độ giảm giá người có công với cách mệnh và các chế độ xã hội có liên can tới công việc QP- AN theo quy định của luật pháp. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, nhằm bảo đảm cho công việc QP- AN được khai triển càng ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lúc học xong Lớp bồi dưỡng tri thức QP- AN đã mang đến cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, QP- AN nhiệm vụ QP- AN; bổn phận, phận sự bảo vệ Quốc gia; chủ quyền, biên thuỳ, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống mưu mô âm mưu chống phá của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta;

Là 1 thầy cô giáo tôi xin đóng góp hết bản lĩnh của mình vào công cuộc đương đại hóa-công nghiệp hóa của non sông, nêu cao ý thức cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước tới tận người dân, tuyên truyền chuyển động CBGV , học trò, dân chúng thông suốt thực chất xấu xa, mưu mô hiểm độc của các thần thế cừu địch, tránh bị lôi kéo, bị khích động, tĩnh tâm, tự tin, linh động khắc phục mau chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học. Hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của 1 người công dân, chấp hành tốt các quy định của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

3. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 3

Câu hỏi:

Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng đội tâm đắc nhất vấn đề gì? Vì sao. Liên hệ thực tế địa bàn cơ sở đồng đội và bổn phận của bản thân.

Trả lời:

Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đấy là quy luật còn đó và tăng trưởng của dân tộc Việt Nam trong mấy nghìn 5 lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như lúc non sông hoà bình thịnh trị, cha ông ta luôn chăm lo kế sách dài lâu, “sâu rễ bền gốc” luyện binh khi thư nhàn: “ thái hoà nên gắng công, non sông đấy nghìn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” chuẩn bị làm nhiệm vụ bảo vệ Quốc gia.

Dưới sự chỉ huy của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược tăng trưởng non sông: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia xã hội chủ tức là 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mệnh Việt Nam. Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia tăng trưởng trong tình hình toàn cầu có nhiều diễn biến mau chóng, phức tạp chứa đựng nhiều nhân tố khó lường, đấy là chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu bàn bạc, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, non sông Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước kiên cố tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thần thế cừu địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mệnh Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ cơ chế xã hội chủ nghĩa .Thủ đoạn của địch là ko đánh phá ồ ạt bằng lực lượng vũ trang nhưng trá hình với che giấu dưới bề ngoài diễn biến hòa bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng giải pháp phi vũ trang là chính, chủ đạo đánh vào tình cảm con người khiến cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Quốc gia.

Tình hình tiến hành “Diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mệnh Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

– Tiêu chí: Xoá bỏ CNXH trên khuôn khổ toàn toàn cầu. Tiêu chí căn bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng tâm là Việt Nam.

– Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đấy lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tín ngưỡng làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để phân phối, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục tiêu chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở tới Trung ương.

– Biện pháp: Phi quân sự là chủ đạo. Thực hiện chống phá công khai và bí ẩn, với âm mưu mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai trái bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hiệp lực lượng, sắm chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất kiến lập ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hiềm nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò chỉ huy của Đảng và lật đổ cơ chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” để phục vụ giai đoạn “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và quần chúng. Thủ đoạn đấy diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi nhân vật trong đấy tập hợp trên 1 số lĩnh vực chủ đạo sau:

– Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý kiến đường lối của Đảng làm tiêu tán nền móng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi phân khúc quần chúng, nhất là đối với lứa tuổi trẻ.

Phá vỡ khối đại kết đoàn của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, khiến cho nội bộ ta ko tin nhau, nghi ngại lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những ý kiến mơ hồ, những phần tử thời cơ, thậm chí phần tử phản động, tiến hành kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong dài lâu.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa, văn hóa phương tây, tạo tâm lý tận hưởng, lối sống tư sản hướng tới nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

– Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập hợp phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều âm mưu rất gian trá, như việc lợi dụng quan hệ hiệp tác đầu cơ liên doanh, kết hợp (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, tiến hành: vừa khuyến khích, truyền tụng kinh tế thị phần tư bản chủ nghĩa, vừa cá nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ công của thành phần kinh tế nhà nước.

– Lợi dụng các vấn đề tín ngưỡng, dân tộc để chống phá ta:

Vấn đề tín ngưỡng, dân tộc ngày nay luôn là tiêu chí kẻ địch vô cùng chú trọng lợi dụng để chống phá.

+ Về vấn đề dân tộc: Đối thủ triệt để khai thác các tranh chấp giữa các dân tộc do nhiều nguyên do gây ra, để chia rẽ khối kết đoàn, kiến lập những tranh chấp mới, khích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, khích động, sắm chuộc, xúi dục 1 số dân tộc thiểu số chiến đấu Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập tổ quốc tự trị”.

Đặc thù chúng chú hiểm yếu tố tâm lí và sự dồn nén gian truân về đời sống ý thức, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mệnh trước đây) để kiến lập xu thế bất bình với Đảng, Nhà nước và cơ chế xã hội chủ nghĩa.

+ Vấn đề tín ngưỡng: Chúng triệt để lợi dụng chế độ tự do tôn giáo của Nhà nước ta, để quảng bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tín ngưỡng để hoạt động gây khích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập trung, lôi kéo tuyên truyền khích động quần chúng, từng bước vô hiệu hoá sự chỉ huy của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với quần chúng vùng có đạo, tiến đến nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và cơ chế ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang quần chúng, chủ đạo là quân đội quần chúng và công an quần chúng, đây là lực lượng tập hợp nhất bảo vệ cơ chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và quần chúng.

Hoạt động chủ đạo của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Khiến cho lực lượng này xa vắng tiêu chí đấu tranh, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, nhân phẩm, lối sống… để dẫn đến giảm lòng tin vào Đảng, vào cơ chế, mất phương hướng và chỉnh sửa thực chất cách mệnh của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ thực chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình kết đoàn máu thịt quân đội và quần chúng, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự chỉ huy của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ chuyển đổi thực chất truyền thống cách mệnh của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Khích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Đối thủ rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm kiến lập lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để kết hợp các hội đoàn phản động ngoài nước, bí ẩn thành lập tổ chức phản động trong nước và kết hợp 2 lực lượng đấy lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thần thế phản động dùng nhiều âm mưu, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng vô cùng chú tâm tăng mạnh, mở mang giai đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Cùng lúc với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công tác nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì thế cuộc chiến đấu của quần chúng ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng phát triển thành phức tạp, dài lâu, yêu cầu sự kiên cường, cố gắng cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất mực sẽ giành chiến thắng.

Để tiến hành thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, giải pháp chiến đấu phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Ấy là:

– Bình ổn chính trị văn hoá:

Xây dựng và chấn chỉnh Đảng, khiến cho Đảng ta trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ huy, sức đấu tranh.

Tăng mạnh sức đấu tranh, năng lực chỉ huy của chi bộ, giữ vững nguyên lý tập hợp dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền kiên cố, thực thụ là của dân, do dân và vì dân.

Xây dựng, củng cố kiên cố trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

Giáo dục lòng kiêu hãnh dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Tăng cường tăng trưởng kinh tế, tăng lên đời sống quần chúng, tiến hành tốt các chế độ xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đặm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có tư cách tốt đẹp, có tâm hồn trong trắng, có tầm cao trí não, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

Tiến hành công nghiệp hóa, đương đại hóa non sông, tăng trưởng kinh tế thị phần theo định hướng XNCH, ko để nền kinh tế bê trệ đi chệch định hướng XHCN.

Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng lên vai trò chủ công nền kinh tế nhà nước, tiến hành xóa đói, giảm nghèo tăng lên đời sống quần chúng.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong lành lớn mạnh, phát hiện kịp thời tư nhân có biểu thị bị động, suy thoái về đạo đức, nói xấu cơ chế để chỉnh đốn giúp sức họ nhìn nhận đúng thực chất của vấn đề, có tinh thần bảo vệ nội bộ, bảo vệ đất nước XHCN.

Củng cố các tổ chức dân chúng, các đoàn thể cách mệnh hoạt động hiệu quả.

Tăng mạnh quan hệ giữa Đảng với quần chúng, khắc phục kịp thời các tranh chấp trong quần chúng.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

Mở mang quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành đa phương hóa, nhiều chủng loại hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm ích lợi dân tộc, ích lợi tổ quốc.

Tăng lên cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh ngủ, ko để rơi vào thế tiêu cực.

– Trên lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng

Đầu cơ xây dựng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tôn giáo, chống mọi hủ tục lỗi thời, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, dân tộc gây rối thứ tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Giữ vững quốc phòng an ninh tổ quốc và bảo vệ vẹn toàn lãng thổ đất nước. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, liên kết với thế trận an ninh quần chúng, xây dựng thế trận phòng vệ càng ngày càng kiên cố.

Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên lý chỉ huy của Đảng.

Liên hệ bổn phận của bản thân:

Sau lúc học xong Lớp bồi dưỡng tri thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang đến cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bổn phận, phận sự bảo vệ Quốc gia; chủ quyền, biên thuỳ, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống mưu mô âm mưu chống phá của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta; những văn bản luật pháp về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang đến cho bản thân tôi có 1 cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của non sông ngày nay, những nguy nhưng mà chúng ta đang phải đương đầu, cũng như lòng kiêu hãnh về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa tới bây giờ. Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để tiến hành và chấp hành đầy đủ với nhân cách là 1 công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là 1 cán bộ điều hành, là 1 công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết bản lĩnh của mình vào công cuộc đương đại hóa-công nghiệp hóa của non sông, nêu cao ý thức cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chế độ của Đảng, luật pháp của nhà nước tới tận người dân, tuyên truyền chuyển động CBGV , học trò, dân chúng thông suốt thực chất xấu xa, mưu mô hiểm độc của các thần thế cừu địch, tránh bị lôi kéo, bị khích động, tĩnh tâm, tự tin, linh động khắc phục mau chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.kết thúc tốt và đầy đủ nhiệm vụ của 1 người công dân và chấp hành mọi quy định về luật pháp của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang tiến hành mưu mô, âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là 1 trọng tâm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn tăng lên cảnh giác, nhận thức rõ thuộc tính gian nguy các mưu mô, âm mưu của kẻ địch, thấy được thuộc tính phức tạp, quyết liệt trong cuộc chiến đấu này, kết đoàn cương quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta là nhiệm vụ thúc bách và dài lâu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá trình mới.

4. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 4

Câu hỏi:

Đồng đội nhận thức như thế nào sau lúc được bồi dưỡng các chuyên đề tri thức QP-AN? Liên hệ bổn phận, hành động của bản thân chỉ mất khoảng đến.

Bài làm

Lớp học bồi dưỡng các chuyên đề tri thức Quốc phòng an ninh nhằm quán triệt và bồi dưỡng ý kiến, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, tăng lên nhận thức cho cán bộ, thầy cô giáo nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước ngày nay để mỗi cán bộ, thầy cô giáo tăng lên bổn phận và tinh thần xây dựng, bảo vệ Quốc gia.

Các chuyên đề trong khóa học rất thiết thực, thích hợp với non sông trong tình hình mới. Trong đấy, tôi ân cần nhất là Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh quần chúng trong tình hình mới.

Tôi xin thể hiện nhận thức của mình về vấn đề này như sau:

I. Nhận thức

Gắn bó khăng khít với quần chúng là nguyên lý căn bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong chỉ huy đường lối bảo vệ an ninh, thứ tự, nguyên lý này được chi tiết hóa thành định hướng chiến lược: Xây dựng “thế trận an ninh quần chúng”. Để tiến hành hiệu quả đường lối, chủ trương về xây dựng nền an ninh quần chúng, thế trận an ninh quần chúng, lực lượng công an cần tập hợp tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp.

Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, ý kiến của Đảng về xây dựng thế trận an ninh quần chúng được bổ sung, tăng trưởng càng ngày càng hoàn thiện, với những nội dung căn bản:

1. Xây dựng thế trận an ninh quần chúng, nền an ninh quần chúng là nhiệm vụ hiểm yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự điều hành tập hợp, hợp nhất của Nhà nước.

2. Thế trận an ninh quần chúng của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền móng hệ thống chính trị cơ sở lớn mạnh và sự bình ổn, tăng trưởng vững bền của mọi mặt đời sống xã hội.

3. Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh ý thức (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại kết đoàn toàn dân tộc, liên kết chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, nhân tố truyền thống với nhân tố đương đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh quần chúng.

4. Lực lượng nòng cột tham vấn cho các ngành ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh quần chúng là công an, có bổn phận tham vấn với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chế độ, luật pháp về xây dựng nền an ninh quần chúng, thế trận an ninh quần chúng; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Quốc gia; xây dựng, khai triển các đề án, phương án, kế hoạch, xếp đặt lực lượng đảm bảo an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng đề phòng, chiến đấu với các hoạt động xâm phạm an ninh, thứ tự của non sông.

5. Liên kết thế trận an ninh quần chúng với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Quốc gia. Trong đấy, thế trận lòng dân là nền móng kiên cố để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng.

Thể chế hóa ý kiến của Đảng về thế trận an ninh quần chúng, Luật An ninh tổ quốc 5 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh quần chúng là việc tổ chức, xếp đặt lực lượng bảo vệ an ninh tổ quốc và các nguồn lực cấp thiết để chủ động bảo vệ an ninh tổ quốc”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh quần chúng, thế trận an ninh quần chúng được quy định tại Điều 16:

“1. Di chuyển toàn dân tham dự phong trào bảo vệ an ninh Quốc gia, giáo dục, cổ vũ cán bộ, công chức, công nhân và mọi công dân tham dự xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức lớn mạnh; xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc; tăng lên đời sống vật chất và ý thức của quần chúng.

2. Xây dựng và tổ chức tiến hành chiến lược, chế độ, kế hoạch bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và liên kết chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

3. Tăng mạnh pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo vệ an ninh tổ quốc; xác định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, bổn phận, phận sự của cơ quan, tổ chức, tư nhân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh tổ quốc lớn mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, xếp đặt lực lượng, dụng cụ cấp thiết để chủ động bảo vệ an ninh tổ quốc trong mọi cảnh huống”.

II. Liên hệ bổn phận của bản thân chỉ mất khoảng đến

Là 1 đảng viên, thầy cô giáo tôi tự nhận thấy mình cần phải tiến hành các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Quốc gia:

+ Quyết tâm học tập và đoàn luyện để biến thành công dân tốt, đảng viên tốt hiến dâng cho non sông.

+ Thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất nhưng các thần thế phản cách mệnh sử dụng để câu kéo và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Giữ vững sự bình ổn tư tưởng chính trị của các cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong cộng đồng.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chính trị vững vàng, kiên trì với đường lối XHCN.

+ Thường xuyên chuyển động tuyên truyền cán bộ thầy cô giáo và học trò trong nhà trường tiến hành nghiêm chủ trương của Đảng, chế độ và luật pháp của Nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng lên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ nhận thức và hành động thực tế về công việc dân vận.

+ Di chuyển người nhà và học trò chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, ko tham dự vào các tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu có dịp lôi kéo làm suy yếu bản lĩnh đấu tranh bảo vệ đất nước của mình.

+ Phát hiện khiếu nại các hiện tượng bị động và các hành vi làm nguy hại tới an ninh tổ quốc, kết đoàn tốt với quần chúng địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

5. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 5

Câu hỏi:

Đồng đội hãy thể hiện tiêu chí, ý kiến lãnh đạo của Đảng ta về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch? Là cán bộ, Đảng viên đồng đội có những biện pháp gì trong chiến đấu phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng văn hóa? Liên hệ bổn phận bản thân?

Bài làm:

Theo Tự điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, đi tới 1 cơ chế chính trị khác, ko qua bạo lực; chiến lược ko dùng chiến tranh nhưng dùng hàng loạt phương thức và âm mưu, nhằm tạo ra 1 quá biểu diễn biến hòa bình để lật đổ cơ chế chính trị ở nước khác.

Theo Tự điển Bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế phản động quốc tế, được tiến hành dưới 1 phương thức, âm mưu mới để chống phá, đẩy lùi và đi tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Hay có thể nói cách khác “DBHB” là chiến lược căn bản nhằm lật đổ chế đội chính trị – xã hội của các nước tân tiến, trước nhất là các nước xá hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ đạo bằng cách thức phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thần thế phản động thực hiện.

“DBHB” là chiến lược căn bản do chủ nghĩa đế quốc và các thần thế phản động thực hiện; nhằm lật đổ cơ chế chính trị – xã hội của các nước độc lập, tự chủ, tân tiến, trước nhất là các nước XHCN từ bên trong, chủ đạo bằng cách thức phi quân sự, khiến cho thiết chế chính trị tân tiến, cách mệnh bị thủ tiêu. Từ đấy chúng xây dựng chính quyền dựa dẫm, theo chủ nghĩa đế quốc.

Nhân vật của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là các nước có thiên hướng tăng trưởng phi tư bản chủ nghĩa.

Thực chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống Chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

Nội dung căn bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là phá hoại các nước Xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Phương thức và âm mưu chủ đạo là kiến lập và xúc tiến kẻ địch vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa cơ chế chính trị theo trục đường tăng trưởng tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thần thế cừu địch chống đối dùng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện tương quan lực lượng về mọi mặt cho phép, các thần thế cừu địch có thể sử dụng lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp, nhằm thủ tiêu vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản, Nhà nước, xã hội 1 cách mau chóng. “Diễn biến hòa bình” được thực hiện thường là tổng hợp nhiều giải pháp buộc kẻ địch trong cùng 1 khi phải ứng phó với nhiều thần thế, nhiều hoạt động chống đối, xúc tiến cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội thành khủng hoảng chính trị tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ cơ chế.

Chính vì thế Đảng ta đã xác định được những tiêu chí và đề ra những ý kiến đúng mực nhằm phòng chống chiến lược “DBHB” bảo vệ kiên cố đất nước VN XHCN.

Tiêu chí căn bản nhưng Đảng xác định để phòng, chống “DBHB” là làm thất bại chiến lược “DBHB” của địch , giữ vững bình ổn chính trị, môi trường hòa bỉnh để tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, HĐH non sông, xây dựng non sông theo định hướng XHCN, bảo vệ kiên cố độc lập, chủ quyền, thống nhât vẹn toàn bờ cõi của Tổ Quốc; Bảo vệ Đảng nhà nước quần chúng và cơ chế XHCN; bảo vệ ích lợi tổ quốc, dân tộc, an ninh tổ quốc; thứ tự xã hội và nền văn hóa.

Chi tiết hóa là Đại hội ĐCS VN lần thứ X khẳng định “ Kiên quyết làm thất bại mọi mưu mô và âm mưu “DBHB” , bạo loạn lật đổ”.

Tới đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp diễn khẳng định “… chủ động chặn lại, làm thất bị mọi mưu mô và hành động chống phá của các thần thế cừu địch đối với sự nghiệp cách mệnh của quần chúng ta”.

Vấn đề đặt ra cho tiêu chí chiến lược là phải giữ vững bình ổn chính trị, đảm bảo môi trường hòa bất biến định dài lâu cho sự nghiệp xd non sông. Phcửa ải lấy việc giữ vững bình ổn trính trị làm nền móng để tăng mạnh sự nghiệp tăng trưởng kinh tế – xã hội, để củng cố hương phòng, an ninh.

Trên cơ cở quán triệt các ý kiến của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ đất nước. trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững các ý kiến, tư tưởng lãnh đạo sau đây:

– Kiên định tiêu chí, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia xã hội chủ nghĩa.

– Về lĩnh vực chính trị.

– Về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

Liên hệ bản thân. Là 1 đảng viên, thầy cô giáo tôi tự nhận thấy mình cần phải tiến hành các việc làm sau để góp phần đầy lùi mưu mô diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch:

+ Phcửa ải có phấn đấu học tập và đoàn luyện để biến thành công dân tốt, Đảng viên tốt hiến dâng cho non sông.

+ Phcửa ải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất nhưng các thần thế phản cách mệnh sử dụng để câu kéo và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Phát hiện, góp phần chiến đấu, ngăn đề phòng và đánh bại mọi mưu mô, âm mưu của kẻ địch trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc thù cần phải chú tâm đến giai đoạn tự diễn biến bên trong, đây là 1 giai đoạn gian nguy nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự bình ổn tư tưởng chính trị của các cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong cộng đồng.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chính trị vững vàng, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên chuyển động tuyên truyền cán bộ thầy cô giáo và Học trò trong nhà trường tiến hành nghiêm túc chủ trương của Đảng,chế độ và luật pháp của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng lên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Thđấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất bự, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Từ đấy nhận rõ kẻ địch, nhân vật tác chiến, luôn đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, sẵn sàng tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí cố gắng, ý thức chủ động, thông minh, vững vàng kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, chuẩn bị kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Hăng hái tham dự xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, kết đoàn trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để tăng lên chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ Luôn luôn thông suốt công dụng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra công học tập đoàn luyện tăng lên trình độ về mọi mặt, đổi mới công việc quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ nhận thức và hành động thực tế về công việc dân vận. Di chuyển người nhà chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, ko tham dự vào các tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu có dịp lôi kéo làm suy yếu bản lĩnh đấu tranh bảo vệ đất nước của mình. Phát hiện khiếu nại các hiện tượng bị động và các hành vi làm nguy hại tới an ninh tổ quốc, kết đoàn tốt với quần chúng địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

6. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 6

Đề bài

Để góp phần tiến hành tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng đội hãy liên hệ nhận thức của bản thân cần làm vấn đề gì?

Bài làm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, thứ tự, an toàn xã hội là đề xuất căn bản, nhiệm vụ thúc bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia trong tình hình ngày nay, là bổn phận của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đấy quân đội và công an là lực lượng nồng cốt. Thành ra, phải luôn đề cao cảnh giác cách mệnh, ra công xây dựng quân đội cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước đương đại, lấy xây dựng lớn mạnh về chính trị làm cơ sở, tăng lên chất lượng tổng hợp, sức mạnh đấu tranh của quân đội.

a, Nhiệm vụ:

Đảng ta xác định nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” là phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, thực hiện cuộc chiến đấu toàn diện dài lâu, đánh bại mọi mưu mô, âm mưu của kẻ địch, bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam XHCN.

b, Tiêu chí chiến lược:

Giữ vững sự bình ổn chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và CNXH, tạo môi trường hòa bình để tăng mạnh sự nghiệp CNH, HĐH non sông, làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của địch nhằm bảo vệ kiên cố độc lập, chủ quyền, hợp nhất, vẹn toàn bờ cõi của Quốc gia. Bảo vệ an ninh tổ quốc, thứ tự an toàn xã hội và nền văn hóa, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, quần chúng và cơ chế XHCN, Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và ích lợi tổ quốc, dân tộc.

Là dụng cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng đấu tranh trung thành, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, quần chúng, Quân đội quần chúng Việt Nam phải thường xuyên quán triệt và tiến hành tốt công dụng, nhiệm vụ, góp phần chiến đấu làm thất bại mưu mô “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch, bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình và hạnh phúc của quần chúng.

(**) Quan điểm lãnh đạo chiến đấu chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng.

– Kiên định giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Quốc gia XHCN NQ TW 8 khóa IX của đảng đã xác định: Ngăn chặn, đẩy lùi mưu toan “DBHB”, nguy cơ can thiệp quân sự và xung đột vũ trang, xâm hại chủ quyền, hợp nhất, vẹn toàn bờ cõi của nước ta. Kiên định tiêu chí độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình để tăng trưởng KT, XH… là ích lợi cao nhất của Quốc gia.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện cuộc chiến đấu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

– Để giành chiến thắng, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các đơn vị quản lý, các lực lượng, chủ động tiến công kẻ địch trên tất cả các chiến trận.

– Giữ vững sự bình ổn từ bên trong, chủ động phòng đề phòng từ bên ngoài, liên kết chặt chẽ giữa xây và chống.

– Giữ vững bên trong là điều kiện, là điểm tựa kiên cố để chủ động ngăn đề phòng nguy cơ từ bên ngoài.

– Chủ động phòng đề phòng từ bên ngoài là phải nắm chắc mưu mô của địch, tích lũy thông tin xác thực, có đối sách thích hợp, ko để đối thủ tạo cớ can thiệp vào công tác nội bộ của nước ta dưới mọi bề ngoài.

– Giữ vững bên trong, phòng đề phòng từ bên ngoài có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu ko giữ vững bên trong sẽ ko chủ động phòng đề phòng từ bên ngoài được, bởi vậy phải liên kết chặt chẽ xây và chống trong đấy lấy xây làm cơ sở để chống

– Chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, chuẩn bị ứng phó chiến thắng các cảnh huống khác có thể xảy raPhòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ thúc bách, thường xuyên, dài lâu trong giai đoạn quá độ lên CNXH ở nước ta. Nhưng chúng ta cũng ko được mất cảnh giác, xem nhẹ các nhiệm vụ khác. Vì vậy, phải liên kết phòng đề phòng với hăng hái, chủ động tiến công địch cả về chính trị, tư tưởng và cả bằng quân sự lúc cấp thiết.

* Biện pháp chiến đấu trên các lĩnh vực chủ đạo

– Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa

+ Chính trị: Xây dựng, củng cố kiên cố trận địa tư tưởng, giữ vững bình ổn chính trị và an ninh xã hội đảm bảo cho chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ công trong đời sống ý thức của xã hội. Kiên quyết chiến đấu, đẩy lùi các tư tưởng méo mó, chủ nghĩa thời cơ dưới mọi mầu sắc. giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kiêu hãnh dân tộc, ý chí tự lực tự cường của quần chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

+ Tư tưởng văn hóa: Xây dựng con người Việt Nam có ý thức yêu nước, có khả năng vững vàng, đạo đức trong trắng, giàu tình làng nghĩa xóm, lối sống giản dị, bao dong, nhân đức, văn hóa, tân tiến, đúng kỷ cương luật pháp. Mở mang giao lưu quốc tế, trên cơ sở giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự

Các tổ chức đảng, chính quyền các ngành ở từng địa phương phải tiến hành đúng nguyên lý tập hợp dân chủ, nhất là trong công việc cán bộ. Phát hiện sớm và cương quyết loại bỏ nhứng phần tử thời cơ, biến chất ra khỏi hệ thống chính trị của địa phương. Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền kiên cố, thực thụ là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

– Trên lĩnh vực kinh tế

+ Phát triển kinh tế theo đúng đường lối của Đảng, tìm mọi giải pháp xúc tiến kinh tế địa phương tăng trưởng. Phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố hương phòng và an ninh của địa phương. Tăng cường tiến hành xóa đói giảm nghèo, chăm lo ngày 1 tốt hơn đời sống mọi mặt của quần chúng.

– Trên lĩnh vực ngoại giao

+ Mở mang quan hệ đối ngoại trên cơ sở đảm bảo độc lập chủ quyền tổ quốc. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,, tiến hành đa phương hóa, nhiều chủng loại hóa quan hệ quốc tế nhưng mà phải đảm bảo ích lợi của tổ quốc, dân tộc.

+ Trên quan hệ đối ngoại cần nắm vững nguyên lý tôn trọng độc lập, chủ quyền, vẹn toàn bờ cõi, ko can thiệp vào công tác nội bộ của nhau, khắc phục các mâu thuẫn bằng thương thảo hòa bình, ko để chủ nghĩa đế quốc can thiệp gây bất lợi cho ta.

– Trên lĩnh vực tín ngưỡng, dân tộc

+ Thực hiện chế độ dành đầu tiên về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ làm công việc tín ngưỡng. Đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán, tự do tôn giáo của mọi người dân, cùng lúc chống mọi hủ tục lỗi thời, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, dân tộc để xuyên tạc đường lối của Đảng, gây rối thứ tự trị an tiếp tay cho địch, chống phá cách mệnh.

– Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh

+ Tăng mạnh củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh tổ quốc, tiến hành tốt chiến lược bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công việc giáo dục quốc phòng cho mọi nhân vật, khiến cho mọi người thông suốt bổn phận, phận sự công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Liên hệ nhận thức của bản thân cần làm

– Thứ nhất : về nhận thức của bản thân.

+ Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch đã sử dụng các bề ngoài, giải pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là trận đánh tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức đấu tranh của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước, vào trục đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đấy chuyển hóa cơ chế XHCN theo trục đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – chính trị xã hội trong nước và trên toàn cầu đang có những bất định mới, sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị phần, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở mang. Cộng với sự chống phá của các thần thế cừu địch bằng “diễn biến hòa bình” với các âm mưu tinh xảo và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mệnh nước ta những đề xuất, nhiệm vụ và thử thách mới, yêu cầu hàng ngũ cán bộ, đảng viên, đặc thù là lực lượng Đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho thích hợp với đề xuất của thực tế mới, phải nêu cao tinh thần tự học tập, tu dưỡng, đoàn luyện trong thực tế, để tăng lên khả năng chính trị, trình độ trí não, kiến thức khoa học cấp thiết và nhân phẩm đạo đức, lối sống, cách thức và tác phong công việc phục vụ yêu cầu ngày 1 cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

+ Sau lúc học xong lớp bồi dưỡng tri thức chính trị Quốc phòng- An ninh đã mang đến cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng- An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh; bổn phận, phận sự bảo vệ Quốc gia, chủ quyền biên thuỳ, vùng trời biển đảo Việt Nam; cảnh giác phòng chống mưu mô âm mưu chống phá của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta. Điều này đã mang đến cho bản thân tôi có 1 cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của non sông ngày nay, những nguy nhưng mà chúng ta đang phải đương đầu, cũng như lòng kiêu hãnh về truyền thống dựng nước,giữ nước của dân tộc ta từ xưa tới bây giờ, sự tự tinh thần về vấn đề bờ cõi, biên thuỳ, chủ quyền và có ý thức cảnh giác cao độ trước những mưu mô chống phá, lôi kéo của CNĐQ và các thần thế cừu địch. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để tiến hành và chấp hành đầy đủ với nhân cách là 1 công dân của nước Việt Nam XHCN.

– Thứ 2: Là 1 Đảng viên tôi nhận thức cần làm 1 số vấn đề sau:

+ Phcửa ải có phấn đấu học tập và đoàn luyện để biến thành công dân tốt, đảng viên tốt hiến dâng cho non sông.

+ Phcửa ải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất nhưng các thần thế phản cách mệnh sử dụng để câu kéo và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Phát hiện, góp phần chiến đấu, ngăn đề phòng và đánh bại mọi mưu mô, âm mưu của kẻ địch trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc thù cần phải chú tâm đến giai đoạn tự diễn biến bên trong, đây là 1 giai đoạn gian nguy nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự bình ổn tư tưởng chính trị trong dân phát huy tính kết đoàn.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ hiểu biết của bản thân, có khả năng chính trị vững vàng, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên chuyển động tuyên truyền người nhà và quần chúng nơi trú ngụ tiến hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chế độ và luật pháp của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng lên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Thđấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất bự, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Từ đấy nhận rõ kẻ địch, nhân vật tác chiến, luôn đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, sẵn sàng tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí cố gắng, ý thức chủ động, thông minh, vững vàng kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, chuẩn bị kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Hăng hái tham dự xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, kết đoàn trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để tăng lên chất lượng giáo dục trong quần chúng.

+ Luôn luôn thông suốt công dụng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra công học tập đoàn luyện tăng lên trình độ về mọi mặt, phát huy tính dân chủ.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ nhận thức và hành động thực tế về công việc dân vận.

7. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 7

Họ và tên: ……………………………

GV: trường …………………………….

Câu hỏi1. Đ/c hãy nêu tiêu chí, nhiệm vụ, ý kiến, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ ở Việt Nam?

Trả lời: Chiến lược “DBHB” là chiến lược căn bản của CNĐQ và các thần thế cừu địch nhằm lật đổ cơ chế chính trị-xã hội của các nước XHCN từ bên trong, chủ đạo bằng các giải pháp phi quân sự.

Tiêu chí:

Giữ vững bình ổn chính trị, tạo môi trường hoà bình để tăng mạnh sự nghiệp CNH, HĐH non sông; làm thất bại mưu mô chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của các thần thế cừu địch, bảo vệ kiên cố độc lập, chủ quyền, hợp nhất, vẹn toàn bờ cõi của Quốc gia; bảo vệ an ninh tổ quốc, TTATXH và nền văn hoá. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, quần chúng và cơ chế XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và ích lợi tổ quốc, dân tộc.

Phân tích: Tiêu chí trên chính là nội dung bảo vệ đất nước trong NQTW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Nhiệm vụ:

Chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực, ko để xảy ra mất bình ổn chính trị XH, BLLĐ và các cảnh huống phức tạp khác, chặn lại làm thất bại các mưu mô, âm mưu “DBHB” của các thần thế cừu địch; bảo vệ Đảng, chính quyền và cơ chế XHCN.

Quan điểm:

1. Kiên định giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Quốc gia XHCN.

+ Đây là tiêu chí xuyên suốt của CM Việt Nam, là sự chọn lựa đúng mực nhưng Bác Hồ, Đảng và quần chúng ta đã chọn lựa.

+ Xuất phát từ mối quan hệ giữa ĐLDT và CNXH. Thực tiễn đã chứng minh…

+ ĐLDT và CNXH cũng chính là tiêu chí căn bản nhưng các thần thế chống phá.

Nội dung:

+ Kiên định tiêu chí giữ vững cả về lý luận và thực tế cả trong tổ choc xây dựng và BVTQ.

+ Tranh đấu không chấp nhận các ý kiến sai lầm phản động.

+ Ngăn chặn đẩy lùi mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, xâm hại tới chủ quyền hợp nhất và vẹn toàn bờ cõi.

+ Quán triệt và tổ chức tiến hành từ TW tới cơ sở trên tất cả các mặt của đời sống xã hội về 2 nhiệm vụ chiến lược.

Ngày nay độc lập dân tộc và CNXH vẫn là tiêu chí bậc nhất của CM Việt Nam. Xoá bỏ tiêu chí này chính là mục tiêu chủ đạo của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự chỉ huy của Đảng, thực hiện chiến đấu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Phân tích: Sức mạnh tổng hợp BVTQ:

Cơ sở: Xuất phát từ lý luận về sức mạnh trong chiến đấu cách mệnh

Từ kinh nghiệm truyền thống hình thành sức mạnh của cha ông ta

Từ đặc điểm của công cuộc BVTQ XHCN ngày nay.

Nội dung sức mạnh BVTQ được ĐH Đảng X xác định:

Sức mạnh bảo vệ Quốc gia là sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ huy của Đảng, là sự liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, được tạo ra trên cơ sở liên kết các hoạt động: Chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, đối ngoại…

“Diễn biến hòa bình” chúng chống phá ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nên chúng ta cũng phải chống lại trên tất cả các lĩnh vực.

3. Chống “Diễn biến hòa bình” BLLĐ phải nhằm liên kết ngăn đề phòng và ứng phó chiến thắng các cảnh huống chiến lược về QP-AN có thể xảy ra.

NQTW8 (khoá IX) của Đảng ta về Chiến lược bảo vệ đất nước trong tình hình mới dự đoán có 3 cảnh huống chiến lược:

+ Cảnh huống 1: Biến động chính trị trong nước, đe doạ sự mất còn của cơ chế

+ Cảnh huống 2: Bạo loạn ly khai ở 1 vùng hoặc 1 số vùng, gây nguy cơ chia cắt non sông.

+ Cảnh huống 3: Tạo cớ để can thiệp quân sự, gây xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lăng nước ta.

Ba cảnh huống trên nhìn chung có quan hệ hữu cơ, ảnh hưởng lẫn nhau. Cảnh huống này có thể là tiền đề cho cảnh huống kia. Trong đấy cảnh huống 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ tạo ra.

Thành ra chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ là 1 nhiệm vụ quan trọng cũng chính là trực tiếp ngăn đề phòng đẩy lùi các cảnh huống chiến lược trên để bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam XHCN.

4. Nắm vững luật pháp, chủ động, cương quyết chấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền, bảo vệ cơ chế.

Cần tăng nhanh xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh, hoàn thiện hệ thống luật pháp về bảo vệ AN tổ quốc và QP.

Chăm lo xây dựng LLVT lớn mạnh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp CM của Đảng và quần chúng. Cảnh giác chuẩn bị đấu tranh cao để ngăn đề phòng, đập tan mọi mưu mô và hành động gây bạo loạn của kẻ địch. Kế bên đấy cần đề cao cảnh giác làm thất bại mọi mưu mô “phi chính trị hoá” Quân đội, Công an; hòng xoá bỏ vai trò chỉ huy của Đảng đối với LLVT.

Phương châm:

1. Giữ vững bình ổn bên trong, chủ động phòng đề phòng liên kết giữa “xây” và “chống”.

Địa điểm, ý nghĩa: Đây là phương châm lãnh đạo chung cho cả phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ. Nó trình bày tính chủ động hăng hái của ta trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ.

Nội dung:

+ Giữ vững bên trong trước nhất là giữ vững sự bình ổn về chính trị, kinh tế, xã hội, QP-AN của địa phương, giữ vững sự chỉ huy của Đảng đối với địa phương. Kiên định trục đường đi lên CNXH nhưng Đảng, Bác Hồ và quần chúng đã chọn lựa, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng, giữ vững khối đại kết đoàn dân tộc bao quanh Đảng, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ vững bện trong là điều kiện, là điểm tựa kiên cố để chủ động ngăn đề phòng nguy cơ từ bên ngoài.

+ Chủ động phòng đề phòng trước nhất là giữ vững đường lối đối ngoại của Đảng. Mọi hoạt động trên trường quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự… ko được phương hại tới ích lợi tổ quốc dân tộc, phải góp phần tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam XHCN. Do đấy phải nắm chắc mưu mô âm mưu của địch, tích lũy thông tin xác thực, có đối sách thích hợp, ko để kẻ địch tạo cớ can thiệp vào công tác nội bộ của nước ta dưới mọi bề ngoài ở địa phương.

+ Giữ vững bên trong và chủ động phòng đề phòng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu ko giữ vững bên trong sẽ ko chủ động phòng đề phòng được. Do vậy phải liên kết chặt chẽ giữa xây và chống trong đấy lấy xây làm cơ sở cho chống.

Lấy xây dựng lớn mạnh các tổ chức, của cả hệ thống chính trị để ngăn đề phòng, chống lại và đẩy lùi là đề xuất bậc nhất nhằm đánh bại mọi mưu mô âm mưu của địch.

2. Khi bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, liên kết các giải pháp, các mặt chiến đấu; sử lý cương quyết, mau chóng, ko để lan rộng, kéo dài.

Phương châm này lãnh đạo phương thức chiến đấu và hành động của ta, trong sử lý bạo loạn lật đổ của địch.

Để tiến hành tốt phương châm trên cần thường xuyên chủ động, phát hiện mọi ý đồ, hành động của địch, bám sát địa bàn, dự định kế hoạch, phương án và sẵn sàng sẵn lực lượng chống bạo loạn ở từng cấp. Tổ chức tập tành thường xuyên để chuẩn bị xử trí kịp thời, mau chóng lúc cảnh huống xảy ra.

Tóm lại: Đảng ta đã đề ra tiêu chí, nhiệm vụ rõ ràng và những ý kiến, phương châm lãnh đạo nhằm phát huy sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc dưới sự chỉ huy của Đảng, sự quản lý của chính quyền các ngành nhằm chiến đấu làm thất bại mưu mô chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thần thế cừu địch ở Việt Nam. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ là nhiệm vụ thúc bách bậc nhất trong quá trình ngày nay. Thế nhưng mà muốn tiến hành được tiêu chí đấy thì cấp thiết những nội dung biện pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ chi tiết trên các lĩnh vực.

Câu hỏi 2: Phân tích làm rõ những nội dung, biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?

Trả lời: Nội dung, biện pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?

1. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hoá:

a. Trên lĩnh vực chính trị:

Xây dựng chấn chỉnh, bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khiến cho Đảng ta thực thụ TSVM, tăng lên bản lĩnh chỉ huy, sức đấu tranh của Đảng. Tăng mạnh củng cố các TCCS Đảng, tăng lên vai trò chỉ huy, sức đấu tranh của các chi bộ Đảng. Giữ vững nguyên lý tập hợp dân chủ trong sinh hoạt, và mọi động của Đảng.

Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền các ngành kiên cố, thực thụ là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

+ Tăng mạnh hiệu lực điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực.

+ Cùng lúc tăng nhanh sự chỉ huy của Đảng đối với các tổ chức dân chúng.

Xây dựng củng cố kiên cố trận địa tư tưởng XHCN, trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo ra công đề kháng chống mọi mưu mô, âm mưu, “Diễn biến hòa bình” BLLĐ của địch.

Tăng cường tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến hành tốt chế độ XH, tăng lên đời sống mọi mặt của quần chúng.

+ Củng cố giữ vững niềm tin của quần chúng vào sự chỉ huy của Đảng.

b. Trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá:

Tăng mạnh công việc tư tưởng lý luận, bảo vệ nền móng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Bảo vệ củng cố vai trò chủ công của lý luận CN Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng công việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống người hùng, niềm kiêu hãnh và ý thức tự cường của dân tộc. Truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

Xây dựng và tăng trưởng nền văn hoá Việt Nam hiện đại, đặm đà, bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống có tư cách tốt đẹp, có khả năng vững vàng, có tâm hồn trong trắng, có tầm cao trí não.

Nắm chắc và giữ vững định hướng XHCN trong các hoạt động VHVN, bảo vệ các thành tựu CM trong tình hình mới. Tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài cho non sông. Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và tập huấn.

Làm tốt công việc bảo vệ chính trị nội bộ, điều hành và kiểm soát chặt chẽ công việc tuyên truyền, xuất bản và có định hướng hợp nhất trong lãnh đạo nghiên cứu lý luận, tăng lên hiệu quả công việc tư tưởng- văn hoá trong tình hình mới.

2. Trên lĩnh vực kinh tế:

Quán triệt tiến hành và bảo vệ kiên cố đường lối đổi mới KT của Đảng theo định hướng XHCN, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập KT quốc tế theo ý thức phát huy tối đa nội lực, tăng lên hiệu quả hiệp tác quốc tế, đảm bảo định hướng XHCN, bảo vệ ích lợi dân tộc, an ninh tổ quốc, giữ giàng văn hoá bản sắc dân tộc.

Đề cao cảnh giác, ko mơ hồ trước mưu mô của các thần thế cừu địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương nghiệp, phê duyệt kinh tế để chuyển hóa ta về chính trị.

Thực hiện phương châm chủ động hiệp tác, chiến đấu cương quyết, mềm mỏng trong quan hệ kinh tế, giảm thiểu các mặt bị động do chế độ thị phần tạo ra trong đời sống xã hội.

Tăng lên tinh thần năng lực cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng lên năng lực cạnh tranh và hoàn thiện pháp chế về kinh tế.

Thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, phung phá, chăm lo ngày 1 tốt hơn đời sống mọi mặt của quần chúng.

3. Trên lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng:

Tại tỉnh Lâm Đồng của chúng ta có 35 dân tộc anh em sinh sống và cũng có đầy đủ các tín ngưỡng bự còn đó. Đặc thù có nhiều giáo dân Tin lành và đạo Tin Lành tăng trưởng mạnh trong những 5 vừa qua. Có mưu mô tách Tin Lành trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ra thành Tin Lành Đề Ga riêng nhằm chuyên dụng cho mưu đồ thành lập nhà nước Đề Ga tự trị tại tây Nguyên.

Tôn trọng lợi quyền và sự đồng đẳng giữa các dân tộc, quyền tự do tôn giáo của quần chúng theo đúng luật pháp và tuyền thống văn hoá của Việt Nam.

Tăng mạnh sự chỉ huy của Đảng, điều hành Nhà nước với 1 hệ thống luật pháp đồng bộ đầy đủ, cân đối.

+ Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị XH, các già làng, trưởng bản, chức sắc tín ngưỡng để chuyển động quàn chúng quần chúng.

+ Thực hiện tốt chế độ dân tộc, tín ngưỡng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng.

Đầu cơ xây dựng tăng trưởng KT, VH, XH, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

+ Thực hiện chế độ dành đầu tiên, bồi dưỡng tập huấn cán bộ dân tộc thiểu số.

+ Tăng lên đời sống vật chất ý thức và dân trí cho quần chúng.

4. Trên lĩnh vực QP-AN:

Tăng mạnh sự chỉ huy của Đảng với sự nghiệp QP-AN.

+ Trước hết xây dựng LLVT lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có trình độ bản lĩnh chuẩn bị đấu tranh cao.

+ Tăng lên năng lực và hiệu quả là tham vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QP-AN.

Hăng hái xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công việc chuyển động dân chúng đặc thù là những địa bàn hiểm yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

XD QĐND và CAND cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước đương đại, có khả năng chính trị vững vàng. Trung thành tuyệt đối với Quốc gia, với Đảng, với quần chúng.

Tiếp tục củng cố xây dựng, hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân liên kết với thế trận ANND trên từng địa phương.

+ Xây dựng KVPT tỉnh, huyện càng ngày càng kiên cố.

+ Từng bước hoàn thiện bổ sung kế hoạch A, A2 trên từng địa bàn.

+ Giữ vững nguyên lý chỉ huy của Đảng đối với Quân đội và Công an.

Hoàn thiện hệ thống luật pháp về QP-AN.

5. Trên lĩnh vực ngoại giao:

Đổi mới tư duy đối ngoại để thích hợp với sự tăng trưởng nhanh lẹ của tình hình toàn cầu và trong khu vực.

Xác định đúng nhân vật, đối tác trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động tiến công trên hoạt động đối ngoại, bóc trần và làm thất bại các luận điệu xuyên tạc vu cáo, can thiệp vào công tác nội bộ của Việt Nam dưới mọi bề ngoài.

Phân tích ý kiến của Đảng về nhân vật, đối tác theo NQ TW8 (Khóa IX)

+ Vấn đề xác định đối tác và nhân vật là 1 vấn đề rất hệ trọng và mẫn cảm; cần có cách tiếp cận mới vì thực tiễn cho thấy trong mỗi nhân vật đều có mặt cần hiệp tác; trái lại trong các bên vẫn còn đó những dị biệt, tranh chấp ích lợi với ta, vì ích lợi của mình, ta vẫn ngày càng tăng mặt hiệp tác để giảm thiểu mặt bất lợi. Trong từng lĩnh vực, từng khu vực, từng thời khắc chi tiết lại có những nhân vật và đối tác không giống nhau, nếu mơ hồ hoặc cứng nhắc đều có thể rơi vào tình thế bối rối, tiêu cực tron cách xử lý.

+ Việc xác định đối tác và nhân vật chiến đấu phải theo nguyên lý: Những người nào tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở mang quan hệ hữu hảo và hiệp tác đồng đẳng, cùng bổ ích với Việt Nam đều là đối tác. Bất kể thần thế nào có mưu mô và hành động chống phá tiêu chí của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia đều là nhân vật chiến đấu. Mặt khác, trong mỗi nhân vật vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hiệp tác; trong 1 số đối tác, có thể có mặt dị biệt, tranh chấp với ích lợi của ta.

Di chuyển Việt kiều tham dự, phát hiện, chiến đấu với những mưu mô và hành động chống phá của bọn phản động trong người Việt lưu vong.

Phối hợp đối ngoại với AN-QP trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ, ko cho địch lợi dụng bờ cõi các nước hàng xóm để thâm nhập, phân phối, lãnh đạo chống phá Việt Nam.

– Làm tốt công việc đối ngoại quần chúng nhất là các địa bàn biên thuỳ, hải đảo, và những khu công nghiệp tập hợp các nước đầu cơ cho ta.

Liên hệ bản thân: Phcửa ải nhận thức rõ : Hăng hái xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công việc chuyển động dân chúng đặc thù là những địa bàn hiểm yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.- Với bổn phận đầu đủ và khá năng trình độ nhận thức của mình hăng hái tham dự vào các hoạt động thiết thực ở nhà trường, từng địa phương để góp phần làm thất bại mưu mô , thủ đọa DBHB- BLLĐ của đối thủ .Trước hết là phải nêu cao ý thức cảnh giác,tự bảo vệ mình, tự bảo vệ những tổ chức mình tham dự sinh hoạt.Luôn chủ động giả quyết tốt mỗi quan hệ cả nhân, nhà trường và xã hôi.

Kết luận

Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thần thế cừu địch trên non sông ta là cuộc chiến đấu giai cấp, chiến đấu dân tộc dưới 1 bề ngoài mới, nhằm khắc phục triệt để vấn đề “người nào thắng người nào” giữa CNXH và CNTB ở nước ta, góp phần vào chiến thắng chung của CM toàn cầu. Đặc thù là chỉ mất khoảng sắp tới chúng ta tổ chức Đại hội Đảng các ngành và tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thì CNĐQ và các thần thế cừu địch lại càng ráo riết tổ chức các hoạt động chống phá. Thành ra chúng ta phải thường xuyên quán triệt thâm thúy tiêu chí, ý kiến, tư tưởng lãnh đạo và nắm chắc các hoạt động chống phá của địch tiến hành tốt nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ. Hăng hái tuyên truyền đạo dục cho mọi cán bộ đảng viên, dân chúng quần chúng, LLVT luôn nêu cao ý thức cảnh giác CM hành động kịp thời, có hiệu quả, nhất mực chúng ta đánh bại hoàn toàn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thần thế cừu địch, bảo vệ kiên cố Quốc gia Việt Nam XHCN./.

8. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 8

Họ và tên: …………………………………………………

GV: trường …………………………………………………

Câu hỏi:

Đồng đội hãy cho biết “Diễn biến hòa bình” là gì? Để góp phần tiến hành tốt nhiệm vụ “Diễn biến hòa bình”, đồng đội hãy liên hệ nhận thức của bản thân cần làm tốt vấn đề gì trong quá trình ngày nay?

Nội dung:

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược căn bản tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch phản động , đứng đầu là Mĩ dùng giải pháp “phi vũ trang” là chủ đạo, chống phá tiến đến nh»m lật đổ cơ chế chính trị -x· héi ở các nước tân tiến, trước nhất là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ đạo bằng các giải pháp phi quân sự, do chủ nghĩa đế quốc thực hiện.

Để góp phần tiến hành tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, nhận thức của bản thân cần làm :

-Thứ nhất : về nhận thức của bản thân.

+ Để tiến hành mưu đồ chiến lược “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch đã sử dụng các bề ngoài, giải pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là trận đánh tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức đấu tranh của các lực lượng vũ trang, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước, vào trục đường xã hội chủ nghĩa, từ đấy chuyển hóa cơ chế trục đường xã hội chủ nghĩa theo trục đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – chính trị xã hội trong nước và trên toàn cầu đang có những bất định mới, sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị phần, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở mang. Cộng với sự chống phá của các thần thế cừu địch bằng “diễn biến hoà bình” với các âm mưu tinh xảo và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mệnh nước ta những đề xuất, nhiệm vụ và thử thách mới, yêu cầu hàng ngũ cán bộ, đảng viên, đặc thù là lực lượng Đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho thích hợp với đề xuất của thực tế mới, phải nêu cao tinh thần tự học tập, tu dưỡng, đoàn luyện trong thực tế, để tăng lên khả năng chính trị, trình độ trí não, kiến thức khoa học cấp thiết và nhân phẩm đạo đức, lối sống, cách thức và tác phong công việc phục vụ yêu cầu ngày 1 cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

+ Sau lúc học xong lớp bồi dưỡng tri thức chính trị Quốc phòng- An ninh nhân vật 4 khóa ….. 5 20…. đã mang đến cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng- An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh; bổn phận, phận sự bảo vệ Quốc gia, chủ quyền biên thuỳ, vùng trời biển đảo Việt Nam; cảnh giác phòng chống mưu mô âm mưu chống phá của các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta. Điều này đã mang đến cho bản thân tôi có 1 cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của non sông ngày nay, những nguy nhưng mà chúng ta đang phải đương đầu, cũng như lòng kiêu hãnh về truyền thống dựng nước,giữ nước của dân tộc ta từ xưa tới bây giờ, sự tự tiện thứ về vấn đề bờ cõi, biên thuỳ, chủ quyền và có ý thức cảnh giác cao độ trước những mưu mô chống phá, lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để tiến hành và chấp hành đầy đủ với nhân cách là 1 công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-Thứ 2: Là 1 đảng viên trẻ và là 1 cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm 1 số vấn đề sau:

+ Phcửa ải có phấn đấu học tập và đoàn luyện để biến thành công dân tốt, đảng viên tốt hiến dâng cho non sông.

+ Phát hiện, góp phần chiến đấu, ngăn đề phòng và đánh bại mọi mưu mô, âm mưu của kẻ địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ. Đặc thù cần phải chú tâm đến giai đoạn tự diễn biến bên trong, đây là 1 giai đoạn gian nguy nhưng chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Phcửa ải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh. Tránh những cám dỗ vật chất nhưng các thần thế phản cách mệnh sử dụng để câu kéo và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mệnh.

+ Giữ vững sự bình ổn tư tưởng chính trị của các cán bộ thầy cô giáo trong nhà trường, phát huy tính kết đoàn trong cộng đồng.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chính trị vững vàng, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên chuyển động, tuyên truyền cán bộ thầy cô giáo và học trò trong nhà trường tiến hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chế độ và luật pháp của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập tăng lên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc chuyển động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Hăng hái tham dự xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, kết đoàn trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để tăng lên chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Luôn luôn thông suốt công dụng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra công học tập đoàn luyện tăng lên trình độ về mọi mặt, đổi mới công việc quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không dừng học tập tăng lên trình độ nhận thức và hành động thực tế về công việc dân vận. Di chuyển người nhà và học trò chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, ko tham dự vào các tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu có dịp, lợi dụng, lôi kéo làm suy yếu bản lĩnh đấu tranh bảo vệ đất nước của mình.

+ Phát hiện khiếu nại các hiện tượng bị động và các hành vi làm nguy hại tới an ninh tổ quốc, kết đoàn tốt với quần chúng địa phương nơi cơ quan trú ngụ.

+ Thđấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất bự, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Từ đấy nhận rõ kẻ địch, nhân vật tác chiến, luôn đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, sẵn sàng tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí cố gắng, ý thức chủ động, thông minh, vững vàng kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, chuẩn bị kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.

Người viết bài thu hoạch

9. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng nhân vật 4 số 9

1. Tổng quan tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những 5 vừa qua

Thực hiện tiêu chí đổi mới, xây dựng non sông càng ngày càng giàu mạnh và tân tiến nước ta đã đạt được những thành tích bự, tập trung được sức mạnh mập bự của các phân khúc quần chúng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ non sông.

Nguyên tắc chỉ huy, lãnh đạo của Đảng đã đưa nước ta vượt qua vô vàn gian truân, thử thách, tăng mạnh công nghiệp hóa, đương đại hóa non sông. Đảng đã xác định rõ ý kiến lãnh đạo về quốc phòng và an ninh là nhận thức đầy đủ và toàn diện về nhiệm vụ và tiêu chí bảo vệ Quốc gia.

Phát triển lý luận, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của nền quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng vệ tỉnh, thành thị kiên cố, phục vụ đề xuất, nhiệm vụ của cả thời bình và thời chiến.

Đảng và Nhà nước đã phê duyệt nhiều nghị quyết, luật, nghị định để hoàn thiện chế độ chỉ huy của Đảng trong điều hành, quản lý non sông. Công việc quốc phòng an ninh được tiến hành tốt đã giữ vững bình ổn chính trị, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và vẹn toàn bờ cõi, tập trung được sức mạnh tổng hợp của dân chúng quần chúng.

Tuy nhiên, nước ta ngày nay vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thử thách bự, có ảnh hưởng và diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức nhất là hiện trạng quan liêu, tham nhũng của 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên làm giảm niềm tin của dân chúng quần chúng đối với Đảng, với Nhà nước.

1 số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức 1 cách toàn diện và đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Quốc gia, chủ quan, mất cảnh giác, ko nắm chắc tình hình ở cơ sở, ko gắn bó với quần chúng. Thế trận quốc phòng toàn dân chưa được xây dựng kiên cố trên 1 số địa bàn.

Lực lượng dự tiêu cực viên và dân binh tự vệ chưa được tăng lên thường xuyên về chiến thuật, kĩ thuật, trình độ khoa học công nghệ nên sức đấu tranh còn chưa cao, chưa phục vụ ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động nghiên cứu, dự đoán về quốc phòng an ninh còn nhiều giảm thiểu, việc nắm bắt tình hình vẫn còn để xảy ra sơ hở, tiêu cực, bất thần.

Hiện nay, các thần thế cừu địch tiến hành chống phá Nhà nước ta bằng nhiều âm mưu mới, chúng tiến hành mưu mô “diễn biến hòa bình” nhằm chỉnh sửa cơ chế chính trị nước ta. Tiêu chí của chúng là xóa bỏ sự chỉ huy của Đảng, xóa bỏ cơ chế xã hội chủ nghĩa, tạo cớ để phát động chiến tranh xâm lăng kiểu mới.

Những mâu thuẫn về chủ quyền bờ cõi, khoáng sản sẽ càng ngày càng diễn ra phức tạp hơn, tiềm tàng nguy cơ xung đột vũ trang. Do đấy, nhiệm chiến đấu, bảo vệ Quốc gia trong quá trình mới yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình, thông minh, quyết liệt, cương quyết giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sự nghiệp quốc phòng an ninh trong quá trình mới đặt ra đề xuất phải chủ động phòng đề phòng, triệt tiêu những nhân tố dẫn tới xung đột vũ trang, chặn lại và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

2. Tiêu chí, nhiệm vụ quốc phòng an ninh

Bảo vệ Quốc gia là quyền và phận sự của mỗi công dân do đấy mỗi công dân phải có phận sự và bổn phận trong tiến hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quân đội quần chúng và Công an quần chúng là lực lượng nòng cột trong việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững thứ tự, an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, Đảng xác định tiêu chí bảo vệ kiên cố độc lập, chủ quyền, bảo vệ cơ chế xã hội chủ tức là tiêu chí chung. Cùng lúc bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để tăng trưởng non sông, tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Sự chỉ huy của Đảng là tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt, điều hành tập hợp hợp nhất đối với sự nghiệp quốc phòng an ninh của non sông.

3. Nguyên tắc chỉ huy của Đảng đối với an ninh quốc phòng

Trong quy định của Điều lệ Đảng và các văn kiện Đảng qua các nhiệm kỳ đã quy định nguyên lý chỉ huy của Đảng đối với quốc phòng an ninh là Đảng chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

Đảng Cộng sản Việt Nam ko phê duyệt bất cứ 1 tổ chức trung gian nào, ko chia quyền, ko nhường quyền chỉ huy sự nghiệp quốc phòng an ninh cho bất kỳ 1 tổ chức, tư nhân nào. Sự chỉ huy của Đảng là độc nhất vô nhị và tuyệt đối.

Sự chỉ huy của Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động của sự nghiệp quốc phòng an ninh. Sự chỉ huy, lãnh đạo của Đảng phê duyệt tổ chức Đảng các ngành. Các đơn vị quản lý ủy Đảng có bổn phận chỉ huy sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và khuôn khổ đã được quy định cho từng cấp.

Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy quân đội và công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công việc, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, cảnh ngộ. Đảng chỉ huy xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, đường lối chiến tranh quần chúng, tăng trưởng khoa học quân sự, công việc cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công việc bảo đảm trang bị vũ khí…

4. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng nhanh củng cố hương phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

4.1 Vai trò của tăng trưởng kinh tế gắn với tăng nhanh, củng cố hương phòng an ninh

Trình độ tăng trưởng kinh tế của 1 tổ quốc sẽ bảo đảm tiềm lực quốc phòng an ninh của tổ quốc đấy lớn mạnh, bảo đảm về vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nhân công cho nền quốc phòng an ninh.

Sự tăng trưởng về kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tài chính thu thập, nguồn thu ngân sách để tăng trưởng non sông về mọi mặt, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Tạo điều kiện đổi mới về kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất dụng cụ kỹ thuật chuyên dụng cho quốc phòng an ninh. Tạo cơ sở để tập huấn nguồn nhân công chất lượng cao cho các lực lượng vũ trang.

Phát triển kinh tế gắn với việc tăng lên đời sống vật chất, ý thức của quần chúng, tăng nhanh lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, tăng nhanh bình ổn xã hội và củng cố tiềm lực quốc phòng.

Nền kinh tế tăng trưởng giúp tăng lên đời sống của quần chúng, gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công việc, đoàn luyện, tăng lên trình độ kỹ thuật.

Phát triển kinh tế phê duyệt mở cửa, hội nhập quốc tế tạo tiền đề để phát huy lợi thế, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh. Tăng lên sự hiểu biết, gắn kết và thời cơ để đầu cơ, thương nghiệp, tăng bản lĩnh cạnh tranh. Chủ động hội nhập quốc tế cũng yêu cầu sự tham dự có bổn phận vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, quan hệ kinh tế đối ngoại, củng cố thế và lực của non sông trong bảo vệ Quốc gia.

4.2 1 số ảnh hưởng bị động của kinh tế thị phần tới quốc phòng, an ninh

Kinh tế tăng trưởng dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo, làm hiện ra những biểu thị bị động trong xã hội, các thần thế cừu địch lợi dụng tình hình đấy để câu kéo, lôi kéo người dân. Chúng khích động người dân gây phức tạp về an ninh, thứ tự xã hội, chia rẽ khối đại kết đoàn dân tộc, làm tác động tới việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Nhiều tư nhân, tổ chức có dịp để làm giàu, cải thiện đời sống, việc này có ảnh hưởng nhất mực tới tư tưởng, tình cảm của 1 bộ phận cán bộ, chiến sĩ. 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên lợi dụng chức phận, quyền hạn để làm giàu bất lương, nhận đút lót, của nả trái phép.

Việc hiệp tác đầu cơ thương nghiệp quốc tế cũng có nhiều ảnh hưởng bị động đến quốc phòng, an ninh. Các thần thế cừu địch, phản động lợi dụng trục đường hiệp tác đầu cơ, thương nghiệp móc nối với các tổ chức phản động chống phá.

Chúng tìm cách sắm chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy các thông tin liên can tới quốc phòng, an ninh nhằm chuyên dụng cho mưu mô lật đổ của chúng. Chúng lợi dụng việc đầu cơ vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục để quảng bá văn hóa độc hại vào Việt Nam.

4.3 1 số biện pháp căn bản để tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh

Phát huy những ảnh hưởng hăng hái và giảm thiểu những ảnh hưởng bị động của tăng trưởng kinh tế đối với quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện công việc điều hành Nhà nước phục vụ đề xuất tăng trưởng kinh tế nhưng mà cùng lúc phải bảo đảm kiên cố an ninh, quốc phòng.

Tăng mạnh sự chỉ huy của Đảng về mọi mặt, xây dựng hoạch định đường lối, chủ trương, tổ chức tiến hành công việc quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt việc giám sát, thanh tra, rà soát tại các ngành cơ sở.

Xây dựng hệ thống luật pháp về kinh tế thị phần hoàn thiện bảo đảm cơ sở pháp lý kiên cố. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành hệ thống văn bản quy phạm luật pháp 1 cách đồng bộ và tiến hành hiệu quả trong cả nước. Phát triển kinh tế gắn với củng cố hương phòng an ninh cần bảo đảm hợp nhất trong điều hành và tiến hành hiệu lực, hiệu quả trong công việc chỉ huy và tổ chức tiến hành từ trung ương tới địa phương.

Phân bổ nguồn ngân sách cân đối cho công việc quốc phòng an ninh, cùng lúc bảo đảm tăng trưởng kinh tế thị phần. Khuyến khích các tổ chức và tư nhân tham dự đóng góp ích lợi vật chất và ý thức cho công cuộc xây dựng tăng trưởng kinh tế và bảo vệ kiên cố Quốc gia.

Phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng 1 cách hợp nhất, đồng bộ trong các bộ, ngành từ trung ương tới địa phương trên khuôn khổ cả nước. Hoàn thiện chiến lược toàn cục tổ quốc, quy hoạch, liên kết tăng trưởng kinh tế với quốc phòng, an ninh. Khảo sát, bình chọn nguồn lực, trên cơ sở đấy xác định tiêu chí, phương hướng tăng trưởng, điều động, xếp đặt nguồn nhân công và chế độ giảm giá khoa học – công nghệ.

5. Vấn đề dân tộc, tín ngưỡng gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

5.1 Thực trạng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng và quốc phòng an ninh tại Việt Nam

Việt Nam là tổ quốc đa dân tộc nên Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc, tín ngưỡng là nhiệm vụ mang tính chiến lược của cách mệnh gắn với sự tăng trưởng của non sông. chế độ về công việc dân tộc, tín ngưỡng của Đảng và Chính phủ được trình bày trong các nghị quyết, nghị định đều khẳng định quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Nghiêm khắc trừng phạt những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng để chia rẽ khối đại kết đoàn dân tộc, chống phá cách mệnh.

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng các thần thế cừu địch vẫn luôn tìm cách chống phá cách mệnh. Chúng tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, châm ngòi cho những xung đột giữa các dân tộc, tín ngưỡng bùng nổ. Trước tình hình đấy, Đảng và Nhà nước luôn có chế độ ân cần đặc thù tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc thù gian truân.

Đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Quốc gia đã tụ họp mọi phân khúc quần chúng, các dân tộc, tín ngưỡng, thành phần kinh tế kết đoàn, tạo được sự kết đoàn trong quần chúng.

5.2 Gicửa ải pháp hoàn thiện chế độ về dân tộc, tín ngưỡng gắn với quốc phòng, an ninh

Đặt vấn đề dân tộc, tín ngưỡng trong mối quan hệ chung với quốc phòng, an ninh nhằm tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Quốc gia. Xem xét 1 cách khách quan, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và nền quốc phòng toàn dân.

Nhận thức thâm thúy về ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy dân làm gốc, tiến hành chế độ an dân, khuyến khích sự tham dự, đóng góp quan điểm của mọi phân khúc quần chúng vào công cuộc xây dựng tăng trưởng kinh tế và bảo vệ Quốc gia.

Hệ thống chế độ về vấn đề dân tộc, tín ngưỡng phải được xây dựng ở tầm vĩ mô, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho thích hợp với tình hình mới. Xây dựng phòng tuyến quần chúng hoàn thiện và lớn mạnh. Lấy lòng dân, ý chí sức mạnh của quần chúng làm nền móng then chốt.

Xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, tăng trưởng kinh tế – xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của mỗi địa phương và tập hợp tăng trưởng những ưu điểm về hàng hóa của mỗi địa phương để cải thiện đời sống của người dân. Tạo tiền đề kiên cố cho công việc quốc phòng an ninh ở cơ sở, nhất là các địa phương có địa điểm địa lý giáp biên thuỳ, vùng hải đảo.

Phát huy khối đại kết đoàn dân tộc, thông minh, có tinh thần nối tiếp và bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. tăng lên nhận thức, hiểu biết về đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước.

6. Liên hệ bản thân

Bản thân tôi nhận thức thâm thúy về tầm quan trọng của công việc quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia.

Là 1 công dân Việt Nam tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải phấn đấu học tập và đoàn luyện tốt để hiến dâng sức lực và kiến thức cho non sông. Nêu cao ý thức cảnh giác với các thần thế cừu địch, ko để những cám dỗ về vật chất ảnh hưởng tới bản thân, làm giảm sút lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Giữ vững bình ổn về tư tưởng chính trị, ko để các thần thế cừu địch có dịp câu kéo, lôi kéo. Tranh đấu phòng đề phòng, phát hiện những mưu mô, âm mưu của cá thần thế chống phá.

Thường xuyên tăng lên trình độ chuyên môn và khả năng chính trị, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của quần chúng. Thường xuyên tăng lên hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đóng góp hết bản lĩnh của mình vào công cuộc tăng trưởng kinh tế, xây dựng non sông trong thời đại mới, kết thúc tốt nhiệm vụ của 1 công dân, chấp hành nghiêm túc quy định luật pháp của Đảng, Nhà nước.

Di chuyển quần chúng và người nhà chấp hành các quy định của luật pháp, ko tham dự vào các tệ nạn xã hội, ko để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, khiếu nại các hiện tượng bị động, vi phạm luật pháp, làm nguy hại tới an ninh tổ quốc và thứ tự an toàn xã hội.

Tăng mạnh kết đoàn trong quần chúng, tuyên truyền, làm thâm thúy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tín ngưỡng, xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân lớn mạnh và thế trận an ninh quần chúng kiên cố.

Cảnh giác với mưu mô, âm mưu diễn biến hòa bình của các thần thế cừu địch, kiên trì về tư tưởng, lập trường, chặn lại giai đoạn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng kiêu hãnh dân tộc, tăng trưởng kinh tế địa phương đi đối với giữ giàng văn hóa dân tộc và các trị giá truyền thống tốt đẹp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

#Bài #thu #hoạch #lớp #bồi #dưỡng #cập #nhật #kiến #thức #đối #tượng #5

Vik News