Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt

By | March 9, 2024

Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt

Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt là mẫu được lập ra nhằm thống kê thành quả học tập và những thành quả khác cũng như những hành vi sống tốt của học trò. Mời các bạn tham khảo. Mẫu báo cáo thành quả học tập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt I. Sơ yếu lí lịch – Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam; Nữ: . . . . . . . . . . . + Sinh ngày, tháng, 5: ………………………………………………….. + Quê quán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Nơi ở hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Tên trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; lớp: . . . . . . . . . .. . . . . + Là đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Là sum họp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày chính thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Số dế yêu liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Họ và tên cha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đơn vị công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức phận: . . . . . . . . . . . . . . . . – Đạt danh hiệu: Lao động hiện đại: ; Chiến sỹ thi đua: – Họ và tên mẹ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . – Đơn vị công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức phận: . . . . . . . . . . . . . . . . – Đạt danh hiệu: Lao động hiện đại; Chiến sỹ thi đua: – Hoàn cảnh gia đình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II/. Thành tích 1. Học giỏi – Nêu thành quả học tập và những thành quả khác trong từng 5 học: 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Gicửa ải cấp huyện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. – Gicửa ải cấp tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sống tốt – Đối với gia đình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đối với nhà trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đối với xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công nhận của BCH.CĐCS…… (Nơi công việc cha hoặc mẹ) (ký và ghi họ & tên)

Người viết Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé. Báo cáo thành quả tư nhân Mẫu báo cáo thành quả chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #thành #tích #học #giỏi #sống #tốt

Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt

Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt là mẫu được lập ra nhằm thống kê thành quả học tập và những thành quả khác cũng như những hành vi sống tốt của học trò. Mời các bạn tham khảo. Mẫu báo cáo thành quả học tập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Báo cáo thành quả học giỏi sống tốt I. Sơ yếu lí lịch – Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam; Nữ: . . . . . . . . . . . + Sinh ngày, tháng, 5: ………………………………………………….. + Quê quán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Nơi ở hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Tên trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; lớp: . . . . . . . . . .. . . . . + Là đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Là sum họp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày chính thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Số dế yêu liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Họ và tên cha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đơn vị công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức phận: . . . . . . . . . . . . . . . . – Đạt danh hiệu: Lao động hiện đại: ; Chiến sỹ thi đua: – Họ và tên mẹ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . – Đơn vị công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức phận: . . . . . . . . . . . . . . . . – Đạt danh hiệu: Lao động hiện đại; Chiến sỹ thi đua: – Hoàn cảnh gia đình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II/. Thành tích 1. Học giỏi – Nêu thành quả học tập và những thành quả khác trong từng 5 học: 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Gicửa ải cấp huyện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. – Gicửa ải cấp tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sống tốt – Đối với gia đình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đối với nhà trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đối với xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công nhận của BCH.CĐCS…… (Nơi công việc cha hoặc mẹ) (ký và ghi họ & tên)

Người viết Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé. Báo cáo thành quả tư nhân Mẫu báo cáo thành quả chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #thành #tích #học #giỏi #sống #tốt