Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022

By | March 8, 2024

Biên bản họp Hội đồng trường lần 1, 2, 3 là mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản họp hội đồng trường là mẫu được lập ra tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để thông qua kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học tiếp theo. Biên bản họp hội đồng trường cần được soạn thảo đúng quy định, đầy đủ nội dung. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho trường của mình.

  • Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp
  • Mẫu biên bản cuộc họp

1. Biên bản họp Hội đồng trường là gì?

Biên bản họp Hội đồng trường là mẫu được lập ra vào dịp dịp đầu năm, giữa học kì, cuối học kì, các trường. Mẫu nhằm thông qua kế hoạch, chỉ tiêu cũng như phương hướng hoạt động cho năm học mới 2021-2022, từ đó các giáo viên nắm được các kế hoạch giảng dạy và công tác trong năm học mới.

2. Biên bản họp Hội đồng trường số 1

PHÒNG GD&ĐT ………

TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT – NĂM HỌC ………….)

Hôm nay, lúc …giờ …phút, ngày …tháng …năm …, tại Văn phòng Trường THCS ………….

Hội đồng trường THCS ………… họp phiên thứ nhất, năm học …………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học …………..

I. THÀNH PHẦN:

Đ/c Nguyễn Văn Ý – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c Võ Thị Hoài Mỹ – P Hiệu trưởng – Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Rốt – Chủ tịch Công đoàn trường – Thành viên

Đ/c Nguyễn Hữu Toàn – Tổ phó chuyện môn – Thành viên

Đ/c Trần Nhật Tân – TT Tổ chuyên môn – Thành viên

Đ/c Phạm Trung Hưng – TT Tổ chuyên môn – Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Cúc – TT Tổ chuyên môn- Thành viên

Đ/c Trần Thị Ảnh – Tổ trưởng văn phòng – Thành viên

Đ/c Trần Thị Thanh Thanh – Ủy viên BCH Công đoàn – Thành viên

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học ………….:

1.1. Đồng chí Nguyễn Văn Ý – Chủ tịch Hội đồng trường:

– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

– Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………., Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

– Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………..

– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………..

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

– Đồng chí Trần Thị Ảnh, Kế toán thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học …………..

– Đồng chí Nguyễn Văn Rốt thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học …………..

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

– Định hướng điều chỉnh, bổ sung chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ………. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn …………..

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên:

– Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………. (dự thảo).

– 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học …………..

– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………..

– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

– 100% thành viên nhất trí với Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn ………. và Định hướng chiến lược giai đoạn …………..

2. Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn ………. và Định hướng chiến lược giai đoạn ………….:

2.1. Định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược giai đoạn ……….:

1. Tầm nhìn

Đến năm …, Trường THCS ………… tiếp tục giữ vững Trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện phát triển bền vững. Trường được biết đến là một trong những đợn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Hoài Ân.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, nền nếp, chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống các giá trị cơ bản

– Tình đoàn kết – Lòng nhân ái

– Tinh thần trách nhiệm – Sự hợp tác

– Lòng tự trọng – Tính sáng tạo

– Tính trung thực – Khát vọng vươn lên

4. Phương châm hành động

Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

5. Điều chỉnh chiến lược

Qua hơn 4 năm thực hiện, nhà trường nhận thấy một số nội dung không còn phù hợp, nhà trường đề xuất bổ sung cho chiến lược một số nội dung sau:

TT

Mục cũ

Nội dung cũ

Điều chỉnh lại

1

1. Tầm nhìn

Trường là một trong những trường có uy tín, có chất lượng; là nơi để cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm con em học tập và rèn luyện, là nơi để mọi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện mọi mặt của bản thân.

Đến năm 2020, trường THCS ………… đạt kiểm định chất lượng Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển ổn định, là một trong những trường có uy tín, có chất lượng; là nơi để cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm con em học tập và rèn luyện.

2

2. Sứ mệnh

– Tạo dựng được môi trường học tập tốt để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

– Đào tạo được những thế hệ học sinh có đạo đức, có tri thức, có kỹ năng, độc lập, tự chủ và sáng tạo.

Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có kỷ cương, nền nếp, chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3

2.1 Đội ngũ CBGV

Đạt 95% giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Phấn đấu đến 2020 trên 95% giáo viên có trình độ Đại học

4

2.2 Học sinh

-Học lực Khá, Giỏi đạt từ 45% trở lên, trong đó Giỏi từ 13%, khá từ 35%, hạn chế yếu kém dưới 5%.

-Tốt nghiệp THCS đạt từ 99% trở lên;

-Thi học sinh giỏi: Cấp huyện có 20% số học sinh/khối lớp tham gia dự thi và đạt giải trong khoản 40%/tổng số tham gia dự thi; cấp tỉnh phấn đấu có từ 05 giải trở lên hàng năm;

-Học lực khá, giỏi đạt từ 45% trở lên, trong đó giỏi từ 10% trở lên, khá từ 35% trở lên, hạn chế yếu kém dưới 5%.

-Tốt nghiệp THCS đạt 100%

-Hằng năm học sinh cấp huyện đạt từ 83 giải trở lên, cấp tỉnh đạt từ 3 giải trở lên

5

2.7 Chương trình truyền thông

Khai thác hiệu quả website của trường

Địa chỉ website nhà trường http://c2tangbatho.pgdhoaian.edu.vn

6

Xây dựng hệ thống các qui đinh

Các qui định phải hợp chuẩn theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về ban hành qui định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và qui trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục

Các qui định phải hơp chuẩn theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

7

2.2 Tổ chức bộ máy

Thành lập củng cố các bộ phận thư viện, thiết bị, bộ phận tài vụ, bộ phận chuyên môn, bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT

Thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, thiết bị, kế toán, bộ phận chuyên môn, bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT

8

2.7 Nguồn lực thông tin

Mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân.

2.2. Định hướng Kế hoạch chiến lược của nhà trường giai đoạn ………….:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn ………….:

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng bồi dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

– Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu giáo dục đào tạo;

– Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng nền nếp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo;

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý;

– Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

– Thực hiện nghiêm túc đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ và áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của Ban giám hiệu và giáo viên, học sinh.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

* Tầm nhìn:

– Từ năm 2020-2025: Giáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học tập suốt đời.

– Từ năm 2025-2030: Là nơi đáng tin cậy về chất lượng giáo dục – Nơi ươm mầm những ước mơ làm chủ tương lai, luôn khác vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng tạo, thích ứng với thời đại mới để sẵn sáng xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

* Sứ mệnh:

Xây dựng môi trường học tập kỉ cương, nề nếp, chất lượng, phát huy tính tư duy, sáng tạo, tính đoàn kết, trung thực, thân ái, khát vọng vươn lên, biết ứng xử tốt với mọi tình huống trong cuộc sống tương lai.

* Những giá trị cơ bản của nhà trường:

Tạo dựng môi trường học tập “ Đoàn kết, trách nhiệm, thân thiện, hợp tác, sáng tạo, hiệu quả”.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

– Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia trong năm học …………..

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

– Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia trong năm học …………..

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị :

– Thông qua kế hoạch năm học ………….; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, các chỉ tỉêu phấn đấu.

– Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường.

– Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………..

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …………..

Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 17 h 00, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

3. Biên bản họp Hội đồng trường số 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG MN ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..

……….., ngày …..tháng ….năm …..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC ………..)

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày …..tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường Mầm non ……….., khu Trung Tâm.

Hội đồng trường Mầm non ……….. họp phiên đầu năm, năm học ……….. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ………….

I. THÀNH PHẦN:

Đ/c ………..- Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

Đ/c ………… – P Hiệu trưởng -P Chủ tịch HĐ

Đ/c …………….-TT khu T Tâm, GV chuyên môn – Thư ký HĐ

Đ/c ……………..-P Hiệu trưởng – UV Hội đồng

NỘI DUNG:

Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học …………:

1.1. Đồng chí …………. – Chủ tịch Hội đồng trường:

– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

– Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …………, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

– Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ………….

– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ………….

– Thông qua Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ năm học ………….

– Thông qua kế hoạch dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu bắt buộc) đầu năm học ………….

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

– Đồng chí ………….. thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoànthanh niên năm học …………

– Đồng chí …………….. thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học …………

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trườnggiai đoạn …………..

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham dự họp đều nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. (dự thảo).

– 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học …………

– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV trong nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………

– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận và thu bắt buộc) đầu năm học ………….

– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và giai đoạn ………..

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học ………… và giai đoạn ……….:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học …………:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học …………:

– Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

– Áp dụng phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tinh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh:

– Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt độngchăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

– Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ………….:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn 2016 -2021:

– Đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

– Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học …………

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

– Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc XD thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia” trong năm học……….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra Quyết nghị:

– Thông qua kế hoạch năm học …………; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

– Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và Quy chế làm việc, nội quy thực hiện của nhà trường và Quy tắc ứng xử của CB,GV,NV, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …………

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận, thu bắt buộc) đầu năm học ………….

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đều đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học ………… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 17h00, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

4. Biên bản họp Hội đồng trường số 3

Mẫu biên bản họp Hội đồng trường

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC………………

Hôm nay, lúc ….giờ ….phút, ngày ….tháng ….năm …., tại Văn phòng Trường ………………….

Hội đồng trường …………………. họp phiên đầu năm, năm học ……………. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……………..

I. THÀNH PHẦN:

  1. Đ/c…………….. – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng
  2. Đ/c ………….. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  3. Đ/c …………. – P Hiệu trưởng – P.Chủ tịch HĐ
  4. Đ/c …………. – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ
  5. Đ/c …………..- TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng

2. Nội dung:

2.1. Ông …………….., Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:

Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nội dung của dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….; về dự kiến thu và thu hộ các khoản tiền đầu năm.

2.2. Tiến trình buổi họp:

2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….:

– Ông …………….thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.2. Thảo luận về dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học …………….:

– Ông Lâm Văn Thắng thông qua dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………..

– Các thành viên cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung để đưa ra quyết nghị.

2.2.3. Kết quả:

– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên phê duyệt.

– 11/11 thành viên Hội đồng trường thống nhất với dự kiến các khoản thu và thu hộ năm học ……………., đạt tỉ lệ 100%, đề nghị trình Ủy ban nhân dân xã Hưng Yên và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên chi duyệt.

3. Kết luận:

Tất cả các thành viên Hội đồng trường đều thống nhất với dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …………….; các khoản thu và thu hộ năm học ……………. và đưa ra quyết nghị (đính kèm Nghị quyết Hội đồng trường kì họp lần thứ nhất).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÁC THÀNH VIÊN

5. Biên bản họp Hội đồng trường số 4

PHÒNG GD&ĐT …

TRƯỜNG …—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o—-

Số: …/BB-HĐT-…

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM – NĂM HỌC …..)

Hội đồng trường … họp phiên đầu năm, năm học …. nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học ……

I. THÀNH PHẦN:

1. Đ/c … – Hiệu trưởng – Chủ Tịch Hội đồng

2. Đ/c … – P Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ

3. Đ/c … – TT Tổ Văn phòng – Thư ký HĐ

4. Đ/c … – TT Tổ chuyên môn – UV Hội đồng

5. Đ/c … – P.Chủ tịch CĐ – UV Hội đồng

6. Đ/c … – Bí thư Chi đoàn – UV Hội đồng

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua dự thảo Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học ….:

1.1. Đồng chí … – Chủ tịch Hội đồng trường:

– Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

– Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học …., Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên chuyên môn.

– Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học …..

– Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học……

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Chi Đoàn thanh niên năm học …

– Đồng chí … thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học ….

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

– Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ….

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên: – Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học … (dự thảo).

– 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học …..

– 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học …..

– 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

– 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …. và giai đoạn …..

2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học …… và giai đoạn ….:

2.1. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường năm học ……:

2.1.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học …….:

– Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng…

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

– Áp dụng phương pháp dạy học “…”.

2.1.2. Định hướng chiến lược:

2.1.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

2.1.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.1.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tinh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.1.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.1.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh:

– Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hoạt động tập thể, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

– Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.1.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.1.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.1.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.1.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.1.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

2.2. Định hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ………:

2.2.1. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn ……:

– Đổi mới phương pháp dạy học “….”.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

– Phấn đấu xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2. Định hướng chiến lược:

2.2.2.1. Sứ mệnh:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia.

2.2.2.2. Tầm nhìn:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

2.2.2.3. Giá trị

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.3.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.3.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:

– Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, các hoạt động tập thể, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các nhóm lớp.

2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

– Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách.

2.2.3.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

– Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy các lớp.

2.2.3.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

– Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.3.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

– Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

– Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các phương án nhằm xây dựng trường đạt Mức chất lượng tối thiểu; đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn Quốc gia đầu năm học …….

– Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

– Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

2.2.4.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.2.4.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các Quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị: – Thông qua kế hoạch năm học …..; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn thanh niên; các chỉ tỉêu phấn đấu.

– Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các Quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học ……

– Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ, thu thỏa thuận) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học …… Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút, cùng ngày và không ai có ý kiến gì khác.

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các thành viên khác

Trên đây là Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2021-2022 dành cho các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để ghi lại các nội dung trong cuộc họp.

Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại chuyên mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

Tổng hợp: Vik News