Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thưc phẩm có đáp án

By | March 8, 2024

Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thưc phẩm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thực phẩm Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thực phẩm giúp các bạn củng cố thêm các tri thức về an toàn thực phẩm giúp bảo về sức khỏe cho bản thân và gia đình. Sau đây là cụ thể bộ câu hỏi sát hạch tri thức an toàn thực phẩm, mời các bạn cùng tham khảo. Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường học

TT

Nội dung câu hỏi

Đáp án đúng

Câu 1

Thực phẩm là gì?

a)Thực phẩm là thành phầm nhưng mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản

x

b)Thực phẩm là thành phầm nhưng mà con người ăn, uống, hút đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản

o

Câu 2

Sản xuất thực phẩm là gì?

a) Là việc tiến hành các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái để đáp ứng thực phẩm

o

b) Là việc tiến hành các hoạt động đánh bắt, khai thác để đáp ứng thực phẩm

o

c) Là việc tiến hành các hoạt động sơ chế, chế biến, bao gói và bảo quản để đáp ứng thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 3

Kinh doanh thực phẩm là gì?

a) Là việc tiến hành các hoạt động giới thiệu thực phẩm.

o

b) Là việc tiến hành các hoạt động dịch vụ bảo quản, vận tải thực phẩm

o

c) Là việc tiến hành các hoạt động giao thương thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 4

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải tiến hành khám sức khỏe:

a) Định kỳ ít ra 2 lần /5

o

b) Định kỳ ít ra 1 lần /5

x

c) Chỉ tiến hành theo đề xuất của đoàn rà soát

o

Câu 5

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây:

a)Phcửa ải có Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm

o

b) Phcửa ải có Giđó công nhận đủ sức khỏe

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 6

Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có trị giá trong thời hạn bao lăm 5?

a) 1 5

o

b) 3 5

x

c) 5 5

o

Câu 7

Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm có trị giá trong thời hạn bao lăm 5?

a) 1 5

o

b) 3 5

x

c) 5 5

o

Câu 8

Cơ quan nhà nước thuộc bộ /ngành nào có thẩm quyền cấp Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận ban bố thích hợp quy định an toàn thực phẩm?

a) Ngành Y tế

x

b) Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

o

c) Ngành Công thương nghiệp

o

Câu 9

Những nhóm thành phầm thực phẩm nào thuộc phận sự điều hành nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương?

a) Rượu, Bia, Nước đái khát

o

b) Sữa chế biến

o

c) Dầu thực vật

o

d) Thành phầm chế biến bột và tinh bột

o

e) Cả 4 trường hợp trên

x

Câu 10

Đề nghị về nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm?

a) Nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật (số 01: 2009/BYT) đối với nước ăn uống

o

b) Nước sử dụng để vệ sinh trang thiết bị, phương tiện và vệ sinh cơ sở phải thích hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (số 02:2009/BYT) về chất lượng nước sinh hoạt

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 11

Trước 06 tháng (tính tới ngày Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực), trong trường hợp tiếp diễn sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở phải nộp đơn yêu cầu xin cấp lại giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 12

Khi thực hiện sản xuất thực phẩm, cơ sở phải phục vụ điều kiện nào sau đây?

a) Chỉ cần có Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh

o

b) Phcửa ải có Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

x

c) Chỉ cần công bố bằng văn bản cho chính quyền địa phương

o

Câu 13

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào dưới đây?

a) Được công nhận tri thức về an toàn thực phẩm

o

b) Đủ điều kiện về sức khỏe để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định

o

c) Cả 2 trường hợp hợp trên

x

Câu 14

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải tiến hành khám sức khỏe:

d) Định kỳ ít ra 2 lần /5

o

e) Định kỳ ít ra 1 lần /5

x

f) Chỉ tiến hành theo đề xuất của đoàn rà soát

o

Câu 15

Cơ quan y tế cấp nào có thẩm quyền cấp Giđó công nhận đủ sức khỏe để sản xuất/kinh doanh thực phẩm?

a) Cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

x

b) Bất cứ cơ sở y tế nào

o

Câu 16

Những nhân vật nào lúc tham gia bản xuất thực phẩm giấy công nhận tri thức ATTP?

a) Chủ cơ sở sản xuất thực phẩm

o

b) Người lao động trực tiếp sản xuất

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 17

Khu vực sản xuất thực phẩm phải xa cách với với nguồn nhiễm như: cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực nuôi gia súc, gia cầm?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 18

Thành phẩm thực phẩm được bảo quản chung trong 1 khu vực với bảo quản vật liệu, bao bì chứa đựng thực phẩm?

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 19

Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung ứng chế biến thực phẩm phương tiện, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập cảng ngoài các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm còn phải tuân thủ các điều kiện sau:

a) Phcửa ải được đăng ký bản ban bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước lúc nhập cảng

o

b) Phcửa ải được cấp: “Thông báo kết quả công nhận thực phẩm đạt đề xuất nhập cảng” đối với từng lô hàng của cơ quan rà soát nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ điều hành ngành chỉ định

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 20

Trong công đoạn sản xuất thực phẩm, việc lưu thông tin về nguồn gốc, tên nhà cung ứng vật liệu thực phẩm là cấp thiết ?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 21

Kho bảo quản thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

a) Theo quy định của nhà cung cấp

x

b) Theo điều kiện thực tiễn của cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh

o

Câu 22

Bao bì, phương tiện xúc tiếp trực tiếp với thực phẩm ko bảo đảm an toàn có gây ô nhiễm cho thực phẩm ko?

a) Có

x

b) Không

o

Câu 23

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây?

a) Chủ động kinh doanh sau lúc đã công bố cơ quan công dụng

o

b) Phcửa ải có Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định

x

c) Chỉ cần có Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh

o

Câu 24

Cơ sở sản xuất thực phẩm phải phục vụ những nhóm điều kiện nào sau đây?

a) Điều kiện về cơ sở

o

b) Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện

o

c) Điều kiện về con người

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 25

Loại thực phẩm nào được gọi là thực phẩm bao gói sẵn?

a) Thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh để bán trực tiếp cho mục tiêu chế biến tiếp hoặc sử dụng ăn ngay

x

b) Thực phẩm bao gói để bán trực tiếp cho mục tiêu chế biến tiếp hoặc sử dụng ăn ngay

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 26

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp nào?

a) Không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký

o

b) Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biến đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ

o

c) Bị tước quyền sử dụng Giđó chứng thực theo quy định của luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 27

Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải tiến hành

a) Rửa sạch tay trước lúc chế biến thực phẩm

o

b) Rửa sạch tay sau lúc đi vệ sinh

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 28

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến ko được

a) Khạc nhổ

o

b) Ăn kẹo cao su

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 29

Người đang mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, lao tiến triển có được phép tham gia bản xuất, chế biến thực phẩm ko ?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 30

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đang mắc các bệnh truy nhiễm qua đường tiêu hóa, bị đi tả cấp có được tiếp diễn làm việc hay ko?

a) Vẫn làm việc phổ biến

o

b) Nghỉ việc và chữa bệnh lúc nào khỏi thì tiếp diễn làm việc

x

Câu 31

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đang mắc các bệnh viêm nhiễm trùng cấp tính có được tiếp diễn làm việc hay ko?

a) Vẫn làm việc phổ biến nhưng mà chỉ cần đi bao tay, đeo khẩu trang

o

b) Nghỉ việc và chữa bệnh lúc nào khỏi thì tiếp diễn làm việc

x

Câu 32

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm có được đeo đồng hồ, nhẫn và các đồ trang sức khác ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 33

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm có thể để móng tay dài, sơn móng tay.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 34

Khu vực sản xuất thực phẩm ko cấp thiết phải xa cách với nguồn ô nhiễm như: cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực nuôi gia súc, gia cầm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 35

Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm có được bảo quản chung trong cùng 1 khu vực ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 36

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách tường tối thiểu là bao lăm?

a) 20cm

o

b) 30cm

x

Câu 37

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách trần tối thiểu là bao lăm?

a) 30cm

o

b) 50cm

x

Câu 38

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách nền tối thiểu là bao lăm?

a) 15 centimet

x

b) 30cm

o

Câu 39

Có được phép sử dụng động vật chết do bệnh, dịch để làm vật liệu chế biến thực phẩm ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 40

Các bộc lộ chủ công nào sau đây thì được cho là bị ngộ độc thực phẩm do thực phẩm bị ôi thiu?

a) Đau bụng, buồn nôn, nôn, đi tả, đau đầu

x

b) Ho, sổ mũi, không thở được, nhảy mũi, đau đầu

o

Câu 41

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ những nhóm điều kiện nào sau đây?

a) Điều kiện về cơ sở

o

b) Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện

o

c) Điều kiện về con người

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 42

Nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm là do nhân tố nào?

a) Hóa học

o

b) Sinh học

o

c) Vật lý

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 43

Biện pháp nào sau đây được sử dụng để diệt các loại vi khuẩn gây bệnh thông thường?

a) Sử dụng nhiệt độ cao (nấu ở nhiệt độ sôi ít ra 3 phút)

x

b) Sử dụng nhiệt độ thấp (từ 0 tới 5 độ C)

o

Câu 44

Thực phẩm bị ô nhiễm từ nguồn nào?

a) Từ bàn tay người sản xuất bị ô nhiễm

o

b) Từ côn trùng, động vật có tác nhân gây bệnh

o

c) Từ vật liệu bị ô nhiễm

o

d) Từ trang thiết bị ko bảo đảm vệ sinh

o

e) Cả 4 trường hợp trên

x

Câu 45

Khi có mâu thuẫn, người khởi kiện, cáo giác phải tự chi trả kinh phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm, trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, tư nhân nào sẽ phải hoàn trả chi tiêu lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm mâu thuẫn cho người khởi kiện, cáo giác

a) Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

x

b) Người khởi kiện, cáo giác

o

c) Đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm

o

Câu 46

Bảo quản thực phẩm ko đúng quy định của nhà cung cấp có thể gây nên những tác hại gì ?

a) Ô nhiễm thực phẩm

o

b) Giảm chất lượng thực phẩm

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 47

Nhãn thực phẩm bao gói sẵn gồm có các nội dung nào?

a) Tên thành phầm

o

b) Định lượng thành phầm

o

c) Thời hạn sử dụng và chỉ dẫn bảo quản

o

d) Số Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận thích hợp quy định ATTP

o

e) Tên và địa chỉ của tổ chức, tư nhân chịu phận sự về thành phầm thực phẩm

o

f) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 48

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm có phải mặc y phục bảo hộ riêng ko?

a) Có

x

b) Không

o

Câu 49

Khi bị ngộ độc thực phẩm, ông /bà báo tin cho người nào?

a) Cơ sở y tế gần nhất

x

b) Hội tiêu chuẩn và bảo vệ lợi quyền người tiêu dùng

o

c) Chính quyền hoặc Công an nơi gần nhất

o

Câu 50

Việc cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được vận dụng:

a) Đối với từng cơ sở sản xuất thực phẩm.

o

b) Đối với từng nhà máy sản xuất độc lập tại 1 vị trí

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 51

Những nhóm thành phầm thực phẩm nào sau đây thuộc phận sự điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

a) Nước đái khát, bánh kẹo

o

b) Nước uống đóng chai, nước khoáng tự nhiên

o

c) Ngũ cốc, sữa tươi vật liệu, thịt và các thành phầm thịt

x

Câu 52

Cơ sở sản xuất thực phẩm công dụng và bánh kẹo thuộc thẩm quyền điều hành nhà nước của Bộ, ngành nào?

a) Bộ Y tế

x

b) Bộ Công thương nghiệp

o

c) Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng Nông thôn

o

Câu 53

Cơ sở kinh doanh thực phẩm công dụng, sữa, bánh kẹo, rượu, nước khoáng đóng chai thuộc thẩm quyền điều hành của Bộ nào?

a) Bộ Y tế

o

b) Bộ Công thương nghiệp

x

c) Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng Nông thôn

o

Câu 54

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiến hành việc tiếp thu giấy tờ đăng ký và cấp Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận ban bố thích hợp quy định an toàn thực phẩm/công nhận bằng văn bản đối với những thành phầm nào sau đây?

a) Thành phầm nhập cảng là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

o

b) Thành phầm nhập cảng chỉ nhằm mục tiêu sử dụng trong nội bộ khách sạn 4 sao trở lên

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 55

Tổ chức, tư nhân sản xuất thực phẩm đã có 1 trong các chứng chỉ về hệ thống điều hành chất lượng hiện đại (GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương) phải lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ với tần suất?

a) 01 (1) lần/5

x

b) 02 (2) lần/5

o

c) 02 (2) 5/lần

o

Câu 56

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thẩm quyền cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những co sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào?

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm công dụng, phụ gia thực phẩm trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bé lẻ

x

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và các thành phầm sữa chế biến

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 57

Những hành vi bị cấm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm?

a) Vi phạm về ghi nhãn thực phẩm

o

b) Quảng cáo thực phẩm sai sự thực

o

c) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị biến chất

o

d) Tất cả các hành vi trên

x

Câu 58

Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào?

a) Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn bán trên thị phần

o

b) Thực phẩm bị hư hỏng trong công đoạn bảo quản

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 59

Thực phẩm ko đảm bảo an toàn phải xử lý theo bề ngoài nào ?

a) Tái xuất

o

b) Tiêu hủy

o

c) Chuyển mục tiêu sử dụng

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 60

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu phận sự cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những cơ sở nào?

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng tự nhiên, nước uống đóng chai đóng trên khu vực

o

b) Cơ sở bé lẻ sản xuất, kinh doanh thực phẩm công dụng

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

II. Câu hỏi và đáp án rà soát tri thức chuyên ngành

TT

Nội dung câu hỏi

Đáp án đúng

Câu 61

Vắt sữa bằng cách thức thủ công cần bảo đảm đề xuất sau:

a) Vệ sinh thiết bị vắt, làm lạnh, đường ống, bồn chứa

o

b) Vệ sinh bầu vú, các núm vú, bao quanh bầu vú bằng nước ấm

o

c) Người vắt sữa ko mắc các bệnh lây nhiễm

o

d) Tất cả các đề xuất trên

x

Câu 62

Để bảo đảm an toàn chất lượng, sữa tươi vật liệu trước lúc vận tải tới có sở chế biến cần:

a) Đun sôi kỹ trước lúc chuyển tới cơ sở chế biến

o

b) Bảo quản từ 4 – 6°C và chuyển từ trạm thu sắm tới cơ sở chế biến trong khoảng 24h.

x

Câu 63

Sữa tươi vật liệu cần phục vụ các đề xuất sau:

a) Màu đặc thù của thành phầm

o

b) Có mùi vị thiên nhiên, đặc thù của thành phầm, ko có mùi vị lạ

o

c) Dịch thể tương đồng

o

đ) Tất cả các đề xuất trên.

x

Câu 64

Sữa và các thành phầm từ sữa có thế bị chuyển đổi chất lượng hoặc bị hỏng là do:

a) Sự tăng trưởng của vi sinh vật nhiễm trong công đoạn chế biến

o

b) Bổ sung các chất từ bên ngoài vào sữa

o

c) Tác động của bao bì chứa

o

đ) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 65

Trong công đoạn bảo quản sữa tươi thanh trùng, bao bì chứa đựng thành phầm phải bảo đảm các đề xuất sau:

a) Kín, sạch, ko làm chỉnh sửa chất lượng sữa

x

b) Có thể sử dụng loại bao bì thông dụng mà phải rửa sạch và tráng kỹ bằng nước, sôi

o

Câu 66

Thành phầm sữa chua ko qua xử lý bằng nhiệt cần bảo quản điều kiện nhiệt độ nào?

a) Duy trì ở nhiệt độ dưới 10 ºC

o

b) Nhiệt độ thường

o

c) Theo đề xuất của nhà cung cấp

x

Câu 67

Khu vực chứa sữa tươi vật liệu phải được cách trở với khu chế biến.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 68

Trước lúc chế biến và đóng gói sữa thành phẩm, tất cả các thiết bị chế biến phải được làm sạch và sát trùng.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 69

Khi vận tải chung các thành phầm sữa, sữa chế biến có đề xuất bảo quản ở nhiệt độ lạnh với các loại thực phẩm khác:

a) Có thể sử dụng chung thiết bị lạnh và ko cần phải cách trở với khu vực chứa thực phẩm tươi sống

o

b) Phcửa ải có thiết bị làm lạnh thích hợp theo đề xuất của nhà cung cấp và cách trở với các loại thực phẩm khác

x

Câu 70

Những hành vi nào bị cấm lúc Quảng cáo thành phầm sữa

a) Kết quả rà soát thành phầm đã phát hiện ko bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định

o

b) Nội dung lăng xê sai sự thực, gây lầm lẫn đối với người tiêu dùng

o

c) Không đúng với nội dung trong Giđó công nhận nội dung lăng xê thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 71

Ngoài những nội dung buộc phải phải trình bày trên nhãn hiệu hóa, nhãn thành phầm rượu phải có thông tin về:

a) Hạn sử dụng

o

b) Hàm lượng etanol

x

c) Thành phần

o

Câu 72

Nguồn nước sử dụng trong pha chế rượu phải đạt:

a) Quy chuẩn kỹ thuật số 01:2009/BYT đối với nước ăn uống

x

b) Quy chuẩn kỹ thuật số 02:2009/BYT đối với nước sinh hoạt

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 73

Sàn nhà khu vực lên men trong sản xuất bia phải làm bằng nguyên liệu:

a) Không thấm nước

o

b) Dễ làm vệ sinh

o

c) Có độ dốc cân đối để thoát nước tốt

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 74

Các thiết bị, phương tiện chứa đựng xúc tiếp trực tiếp với nước đái khát phải là:

a) Loại chuyên chuyên dụng cho thực phẩm

o

b) Được làm từ vật liệu ko bị gỉ, ko bị ăn mòn

o

c) Không thôi nhiễm các chất độc hại và khuyếch tán mùi lạ vào thành phầm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 75

Rượu thuộc nhóm thành phầm thực phẩm kinh doanh có điều kiện ?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 76

Thành phầm rượu có độ cồn bao lăm thì ko được phép lăng xê

a) Độ cồn từ 15 độ trở lên

o

b) Độ cồn từ 30 độ trở lên

o

c) Độ cồn trên 40 độ

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 77

Phụ gia thực phẩm sử dụng để sản xuất nước đái khát phải phục vụ các điều kiện sau:

a) Trong danh mục được phép sử dụng

o

b) Trong giới hạn cho phép

o

c) Đúng loại thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 78

Nhà hàng kinh doanh bia hơi phải bảo đảm các điều kiện nào?

a) Trần nhà phẳng, sáng màu, làm bằng nguyên liệu bền, chắc, ko bị dột, thấm nước, ko sứt mẻ, rêu mốc, động nước và dính bám các chất bẩn

o

b) Có đủ phương tiện thu lượm chất thải, rác thải; phương tiện làm bằng nguyên liệu ít bị hư hỏng, đảm bảo kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên

o

c) Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được sắp đặt cách trở với khu vực kinh doanh thực phẩm

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 79

Nhân viên xuất bán bia hơi phải:

a) Có y phục bảo hộ

o

b) Có Giđó công nhận đã được huấn luyện tri thức về ATTP

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 80

Thành phầm bia hơi được bán và sử dụng trong ngày phải ban bố hợp quy trước lúc lưu thông trên thị phần?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 81

Cơ sở sản xuất dầu thực vật có công suất thiết kế từ 50.000 thành phầm/5 trở lên do cơ quan có thẩm quyền nào cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện ATTP?

a) Bộ Công Thương

x

b) Sở Công Thương tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương

o

c) UBND cấp tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương

o

Câu 82

Dầu thực vật nào thuộc khuôn khổ điều hành của Bộ Công Thương?

a) Dầu hạt vừng (mè), đầu cám gạo, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu, dầu cọ

o

b) Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông, dầu dừa, dầu hạt cọ, dầu hạt cải, dầu hạt lanh, dầu thầu dầu

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 83

Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thành phầm dầu ăn có thể làm chuyển đổi chất lượng hoặc hỏng thành phầm.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 84

Có thể sử dụng dầu thực vật đã rán (chiên) nhiều lần để chế biến thực phẩm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 85

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo đề xuất:

a) Không bị ngập nước

o

b) Không bị tác động từ các khu vực ô nhiễm

o

c) Có hệ thống thoát nước thải khép kín

o

d) Tất cả các đề xuất trên

x

Câu 86

Cơ quan có thẩm quyền của ngành Công Thương cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng là cơ quan cấp Giđó công nhận nội dung lăng xê thực phẩm thuộc phận sự điều hành của Bộ Công Thương.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 87

Trong công đoạn sản xuất dầu thực vật, việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong hạt vật liệu

a) Là cấp thiết

x

b) Không cấp thiết

o

Câu 88

Bao bì (chai, can, túi nhựa, phuy) chứa đựng dầu thực vật được phép tái sử dụng nhiều lần để chứa đựng dầu thực vật thành phẩm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 89

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm:

a) Có phòng thay đồ bảo hộ riêng

x

b) Phòng thay đồ bảo hộ có thể sử dụng chung với nhà vệ sinh

o

c) Phòng thay đồ bảo hộ có thể sử dụng chung với kho chứa thành phầm

o

Câu 90

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm phải:

a) Được thay mới thường xuyên

o

b) Đảm bảo độ xác thực và được kiểm định định kỳ theo quy định

x

Câu 91

Cần phải lắp đặt các hệ thống thu hồi bụi, quạt thông gió tại khu vực nhào bột trong công đoạn sản xuất bánh quy:

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 92

Bánh Bích quy thành phầm cần được bao gói:

a) Trong các bao bì bằng giấy chống ẩm hoặc trong các túi chống ẩm nhằm giữ cho bánh ko bị ỉu, mất độ giòn, giảm trị giá giác quan của bánh

o

b) Trong các bao bì được thiết kế thích mắt, tiện dung nhằm tăng trị giá giác quan của thành phầm

o

c) Các ý trên đều đúng

x

Câu 93

Nhân tố nào sau đây có thể làm chuyển đổi chất lượng hoặc làm hỏng thành phầm Bánh, kẹo trong công đoạn chế biến?

a) Tác nhân sinh vật học

o

b) Tác đối tượng lý

o

c) Tác nhân hóa học

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 94

Khu vực vệ sinh của cơ sở kinh doanh thực phẩm:

a) Có thể đặt chung tại khu vực kinh doanh thực phẩm

o

b) Phcửa ải cách trở với khu vực kinh doanh thực phẩm và có bảng hướng dẫn “Rửa tay sau lúc đi vệ sinh” ở nơi bắt mắt thấy

x

c) Có thể đặt chung tại khu vực vệ sinh trang thiết bị, phương tiện kinh doanh thực phẩm

o

Câu 95

Nước thải trong công đoạn chế biến tinh bột:

a) Phcửa ải được thu lượm và xử lý

x

b) Không phải xử lý

o

c) Cần xử lý hay ko tùy vào loại tinh bột sản xuất ra

o

Câu 96

Bánh kem có thể vận tải và bày bán ở điều kiện:

a) Nhiệt độ, ánh sáng phổ biến

o

b) Duy trì ở nhiệt độ thấp dưới 10°C

x

Câu 97

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây?

a) Có đủ diện tích để sắp đặt các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng, bảo quản và thuận lợi để vận tải vật liệu, thành phầm thực phẩm

o

b) Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải tách biệt, thích hợp với đề xuất thực phẩm kinh doanh

o

c) Có đủ phương tiện thu lượm chất thải, rác thải; phương tiện làm bằng nguyên liệu ít bị hư hỏng, đảm bảo kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 98

Văn bản chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của thực phẩm trong công đoạn kinh doanh gồm:

a) Hiệp đồng phận sự cung ứng hàng hóa hoặc Giđó tiếp thu ban bố hợp quy hoặc giấy công nhận ban bố thích hợp với quy định an toàn thực phẩm

x

b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất đã ghi trên nhãn thành phầm

o

c) Giđó phép kinh doanh của cơ sở kinh doanh thành phầm

o

Câu 99

Khi sản xuất và kinh doanh các loại bánh tươi (có thời kì bảo quản ngắn), các viên chức bán hàng cần phải đội mũ bảo hộ và đeo gang tay.

a)Đúng

x

b) Sai

o

Câu 100

Kho bảo quản bánh kẹo bao gói sẵn dùng cho kinh doanh phải phục vụ đề xuất nào?

a) Có hệ thống chống gián, chuột và các động vật gây hại khác

x

b) Không nhu yếu hệ thống chống gián, chuột và các động vật gây hại khác vì thành phầm đã được bao gói sẵn

o

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #toàn #thưc #phẩm #có #đáp #án

Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thưc phẩm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thực phẩm Câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thực phẩm giúp các bạn củng cố thêm các tri thức về an toàn thực phẩm giúp bảo về sức khỏe cho bản thân và gia đình. Sau đây là cụ thể bộ câu hỏi sát hạch tri thức an toàn thực phẩm, mời các bạn cùng tham khảo. Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường học

TT

Nội dung câu hỏi

Đáp án đúng

Câu 1

Thực phẩm là gì?

a)Thực phẩm là thành phầm nhưng mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản

x

b)Thực phẩm là thành phầm nhưng mà con người ăn, uống, hút đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản

o

Câu 2

Sản xuất thực phẩm là gì?

a) Là việc tiến hành các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái để đáp ứng thực phẩm

o

b) Là việc tiến hành các hoạt động đánh bắt, khai thác để đáp ứng thực phẩm

o

c) Là việc tiến hành các hoạt động sơ chế, chế biến, bao gói và bảo quản để đáp ứng thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 3

Kinh doanh thực phẩm là gì?

a) Là việc tiến hành các hoạt động giới thiệu thực phẩm.

o

b) Là việc tiến hành các hoạt động dịch vụ bảo quản, vận tải thực phẩm

o

c) Là việc tiến hành các hoạt động giao thương thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 4

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải tiến hành khám sức khỏe:

a) Định kỳ ít ra 2 lần /5

o

b) Định kỳ ít ra 1 lần /5

x

c) Chỉ tiến hành theo đề xuất của đoàn rà soát

o

Câu 5

Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây:

a)Phcửa ải có Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm

o

b) Phcửa ải có Giđó công nhận đủ sức khỏe

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 6

Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có trị giá trong thời hạn bao lăm 5?

a) 1 5

o

b) 3 5

x

c) 5 5

o

Câu 7

Giđó công nhận tri thức về an toàn thực phẩm có trị giá trong thời hạn bao lăm 5?

a) 1 5

o

b) 3 5

x

c) 5 5

o

Câu 8

Cơ quan nhà nước thuộc bộ /ngành nào có thẩm quyền cấp Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận ban bố thích hợp quy định an toàn thực phẩm?

a) Ngành Y tế

x

b) Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

o

c) Ngành Công thương nghiệp

o

Câu 9

Những nhóm thành phầm thực phẩm nào thuộc phận sự điều hành nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương?

a) Rượu, Bia, Nước đái khát

o

b) Sữa chế biến

o

c) Dầu thực vật

o

d) Thành phầm chế biến bột và tinh bột

o

e) Cả 4 trường hợp trên

x

Câu 10

Đề nghị về nguồn nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm?

a) Nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật (số 01: 2009/BYT) đối với nước ăn uống

o

b) Nước sử dụng để vệ sinh trang thiết bị, phương tiện và vệ sinh cơ sở phải thích hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (số 02:2009/BYT) về chất lượng nước sinh hoạt

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 11

Trước 06 tháng (tính tới ngày Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực), trong trường hợp tiếp diễn sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở phải nộp đơn yêu cầu xin cấp lại giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 12

Khi thực hiện sản xuất thực phẩm, cơ sở phải phục vụ điều kiện nào sau đây?

a) Chỉ cần có Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh

o

b) Phcửa ải có Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

x

c) Chỉ cần công bố bằng văn bản cho chính quyền địa phương

o

Câu 13

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào dưới đây?

a) Được công nhận tri thức về an toàn thực phẩm

o

b) Đủ điều kiện về sức khỏe để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định

o

c) Cả 2 trường hợp hợp trên

x

Câu 14

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải tiến hành khám sức khỏe:

d) Định kỳ ít ra 2 lần /5

o

e) Định kỳ ít ra 1 lần /5

x

f) Chỉ tiến hành theo đề xuất của đoàn rà soát

o

Câu 15

Cơ quan y tế cấp nào có thẩm quyền cấp Giđó công nhận đủ sức khỏe để sản xuất/kinh doanh thực phẩm?

a) Cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên

x

b) Bất cứ cơ sở y tế nào

o

Câu 16

Những nhân vật nào lúc tham gia bản xuất thực phẩm giấy công nhận tri thức ATTP?

a) Chủ cơ sở sản xuất thực phẩm

o

b) Người lao động trực tiếp sản xuất

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 17

Khu vực sản xuất thực phẩm phải xa cách với với nguồn nhiễm như: cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực nuôi gia súc, gia cầm?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 18

Thành phẩm thực phẩm được bảo quản chung trong 1 khu vực với bảo quản vật liệu, bao bì chứa đựng thực phẩm?

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 19

Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất cung ứng chế biến thực phẩm phương tiện, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập cảng ngoài các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm còn phải tuân thủ các điều kiện sau:

a) Phcửa ải được đăng ký bản ban bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước lúc nhập cảng

o

b) Phcửa ải được cấp: “Thông báo kết quả công nhận thực phẩm đạt đề xuất nhập cảng” đối với từng lô hàng của cơ quan rà soát nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ điều hành ngành chỉ định

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 20

Trong công đoạn sản xuất thực phẩm, việc lưu thông tin về nguồn gốc, tên nhà cung ứng vật liệu thực phẩm là cấp thiết ?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 21

Kho bảo quản thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

a) Theo quy định của nhà cung cấp

x

b) Theo điều kiện thực tiễn của cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh

o

Câu 22

Bao bì, phương tiện xúc tiếp trực tiếp với thực phẩm ko bảo đảm an toàn có gây ô nhiễm cho thực phẩm ko?

a) Có

x

b) Không

o

Câu 23

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây?

a) Chủ động kinh doanh sau lúc đã công bố cơ quan công dụng

o

b) Phcửa ải có Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định

x

c) Chỉ cần có Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh

o

Câu 24

Cơ sở sản xuất thực phẩm phải phục vụ những nhóm điều kiện nào sau đây?

a) Điều kiện về cơ sở

o

b) Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện

o

c) Điều kiện về con người

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 25

Loại thực phẩm nào được gọi là thực phẩm bao gói sẵn?

a) Thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh để bán trực tiếp cho mục tiêu chế biến tiếp hoặc sử dụng ăn ngay

x

b) Thực phẩm bao gói để bán trực tiếp cho mục tiêu chế biến tiếp hoặc sử dụng ăn ngay

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 26

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp nào?

a) Không hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký

o

b) Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền biến đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ

o

c) Bị tước quyền sử dụng Giđó chứng thực theo quy định của luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 27

Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải tiến hành

a) Rửa sạch tay trước lúc chế biến thực phẩm

o

b) Rửa sạch tay sau lúc đi vệ sinh

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 28

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến ko được

a) Khạc nhổ

o

b) Ăn kẹo cao su

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 29

Người đang mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, lao tiến triển có được phép tham gia bản xuất, chế biến thực phẩm ko ?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 30

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đang mắc các bệnh truy nhiễm qua đường tiêu hóa, bị đi tả cấp có được tiếp diễn làm việc hay ko?

a) Vẫn làm việc phổ biến

o

b) Nghỉ việc và chữa bệnh lúc nào khỏi thì tiếp diễn làm việc

x

Câu 31

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm đang mắc các bệnh viêm nhiễm trùng cấp tính có được tiếp diễn làm việc hay ko?

a) Vẫn làm việc phổ biến nhưng mà chỉ cần đi bao tay, đeo khẩu trang

o

b) Nghỉ việc và chữa bệnh lúc nào khỏi thì tiếp diễn làm việc

x

Câu 32

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm có được đeo đồng hồ, nhẫn và các đồ trang sức khác ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 33

Người trực tiếp sản xuất thực phẩm có thể để móng tay dài, sơn móng tay.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 34

Khu vực sản xuất thực phẩm ko cấp thiết phải xa cách với nguồn ô nhiễm như: cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh khu vực sản xuất công nghiệp, khu vực nuôi gia súc, gia cầm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 35

Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm có được bảo quản chung trong cùng 1 khu vực ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 36

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách tường tối thiểu là bao lăm?

a) 20cm

o

b) 30cm

x

Câu 37

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách trần tối thiểu là bao lăm?

a) 30cm

o

b) 50cm

x

Câu 38

Nguyên liệu, thành phầm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở địa điểm cách nền tối thiểu là bao lăm?

a) 15 centimet

x

b) 30cm

o

Câu 39

Có được phép sử dụng động vật chết do bệnh, dịch để làm vật liệu chế biến thực phẩm ko?

a) Có

o

b) Không

x

Câu 40

Các bộc lộ chủ công nào sau đây thì được cho là bị ngộ độc thực phẩm do thực phẩm bị ôi thiu?

a) Đau bụng, buồn nôn, nôn, đi tả, đau đầu

x

b) Ho, sổ mũi, không thở được, nhảy mũi, đau đầu

o

Câu 41

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ những nhóm điều kiện nào sau đây?

a) Điều kiện về cơ sở

o

b) Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện

o

c) Điều kiện về con người

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 42

Nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm là do nhân tố nào?

a) Hóa học

o

b) Sinh học

o

c) Vật lý

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 43

Biện pháp nào sau đây được sử dụng để diệt các loại vi khuẩn gây bệnh thông thường?

a) Sử dụng nhiệt độ cao (nấu ở nhiệt độ sôi ít ra 3 phút)

x

b) Sử dụng nhiệt độ thấp (từ 0 tới 5 độ C)

o

Câu 44

Thực phẩm bị ô nhiễm từ nguồn nào?

a) Từ bàn tay người sản xuất bị ô nhiễm

o

b) Từ côn trùng, động vật có tác nhân gây bệnh

o

c) Từ vật liệu bị ô nhiễm

o

d) Từ trang thiết bị ko bảo đảm vệ sinh

o

e) Cả 4 trường hợp trên

x

Câu 45

Khi có mâu thuẫn, người khởi kiện, cáo giác phải tự chi trả kinh phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm, trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, tư nhân nào sẽ phải hoàn trả chi tiêu lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm mâu thuẫn cho người khởi kiện, cáo giác

a) Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

x

b) Người khởi kiện, cáo giác

o

c) Đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm

o

Câu 46

Bảo quản thực phẩm ko đúng quy định của nhà cung cấp có thể gây nên những tác hại gì ?

a) Ô nhiễm thực phẩm

o

b) Giảm chất lượng thực phẩm

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 47

Nhãn thực phẩm bao gói sẵn gồm có các nội dung nào?

a) Tên thành phầm

o

b) Định lượng thành phầm

o

c) Thời hạn sử dụng và chỉ dẫn bảo quản

o

d) Số Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận thích hợp quy định ATTP

o

e) Tên và địa chỉ của tổ chức, tư nhân chịu phận sự về thành phầm thực phẩm

o

f) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 48

Trong công đoạn chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm có phải mặc y phục bảo hộ riêng ko?

a) Có

x

b) Không

o

Câu 49

Khi bị ngộ độc thực phẩm, ông /bà báo tin cho người nào?

a) Cơ sở y tế gần nhất

x

b) Hội tiêu chuẩn và bảo vệ lợi quyền người tiêu dùng

o

c) Chính quyền hoặc Công an nơi gần nhất

o

Câu 50

Việc cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được vận dụng:

a) Đối với từng cơ sở sản xuất thực phẩm.

o

b) Đối với từng nhà máy sản xuất độc lập tại 1 vị trí

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 51

Những nhóm thành phầm thực phẩm nào sau đây thuộc phận sự điều hành nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

a) Nước đái khát, bánh kẹo

o

b) Nước uống đóng chai, nước khoáng tự nhiên

o

c) Ngũ cốc, sữa tươi vật liệu, thịt và các thành phầm thịt

x

Câu 52

Cơ sở sản xuất thực phẩm công dụng và bánh kẹo thuộc thẩm quyền điều hành nhà nước của Bộ, ngành nào?

a) Bộ Y tế

x

b) Bộ Công thương nghiệp

o

c) Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng Nông thôn

o

Câu 53

Cơ sở kinh doanh thực phẩm công dụng, sữa, bánh kẹo, rượu, nước khoáng đóng chai thuộc thẩm quyền điều hành của Bộ nào?

a) Bộ Y tế

o

b) Bộ Công thương nghiệp

x

c) Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng Nông thôn

o

Câu 54

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiến hành việc tiếp thu giấy tờ đăng ký và cấp Giđó tiếp thu bản ban bố hợp quy hoặc Giđó công nhận ban bố thích hợp quy định an toàn thực phẩm/công nhận bằng văn bản đối với những thành phầm nào sau đây?

a) Thành phầm nhập cảng là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

o

b) Thành phầm nhập cảng chỉ nhằm mục tiêu sử dụng trong nội bộ khách sạn 4 sao trở lên

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 55

Tổ chức, tư nhân sản xuất thực phẩm đã có 1 trong các chứng chỉ về hệ thống điều hành chất lượng hiện đại (GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương) phải lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ với tần suất?

a) 01 (1) lần/5

x

b) 02 (2) lần/5

o

c) 02 (2) 5/lần

o

Câu 56

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thẩm quyền cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những co sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào?

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm công dụng, phụ gia thực phẩm trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bé lẻ

x

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và các thành phầm sữa chế biến

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 57

Những hành vi bị cấm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm?

a) Vi phạm về ghi nhãn thực phẩm

o

b) Quảng cáo thực phẩm sai sự thực

o

c) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị biến chất

o

d) Tất cả các hành vi trên

x

Câu 58

Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào?

a) Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn bán trên thị phần

o

b) Thực phẩm bị hư hỏng trong công đoạn bảo quản

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 59

Thực phẩm ko đảm bảo an toàn phải xử lý theo bề ngoài nào ?

a) Tái xuất

o

b) Tiêu hủy

o

c) Chuyển mục tiêu sử dụng

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 60

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương chịu phận sự cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những cơ sở nào?

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng tự nhiên, nước uống đóng chai đóng trên khu vực

o

b) Cơ sở bé lẻ sản xuất, kinh doanh thực phẩm công dụng

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

II. Câu hỏi và đáp án rà soát tri thức chuyên ngành

TT

Nội dung câu hỏi

Đáp án đúng

Câu 61

Vắt sữa bằng cách thức thủ công cần bảo đảm đề xuất sau:

a) Vệ sinh thiết bị vắt, làm lạnh, đường ống, bồn chứa

o

b) Vệ sinh bầu vú, các núm vú, bao quanh bầu vú bằng nước ấm

o

c) Người vắt sữa ko mắc các bệnh lây nhiễm

o

d) Tất cả các đề xuất trên

x

Câu 62

Để bảo đảm an toàn chất lượng, sữa tươi vật liệu trước lúc vận tải tới có sở chế biến cần:

a) Đun sôi kỹ trước lúc chuyển tới cơ sở chế biến

o

b) Bảo quản từ 4 – 6°C và chuyển từ trạm thu sắm tới cơ sở chế biến trong khoảng 24h.

x

Câu 63

Sữa tươi vật liệu cần phục vụ các đề xuất sau:

a) Màu đặc thù của thành phầm

o

b) Có mùi vị thiên nhiên, đặc thù của thành phầm, ko có mùi vị lạ

o

c) Dịch thể tương đồng

o

đ) Tất cả các đề xuất trên.

x

Câu 64

Sữa và các thành phầm từ sữa có thế bị chuyển đổi chất lượng hoặc bị hỏng là do:

a) Sự tăng trưởng của vi sinh vật nhiễm trong công đoạn chế biến

o

b) Bổ sung các chất từ bên ngoài vào sữa

o

c) Tác động của bao bì chứa

o

đ) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 65

Trong công đoạn bảo quản sữa tươi thanh trùng, bao bì chứa đựng thành phầm phải bảo đảm các đề xuất sau:

a) Kín, sạch, ko làm chỉnh sửa chất lượng sữa

x

b) Có thể sử dụng loại bao bì thông dụng mà phải rửa sạch và tráng kỹ bằng nước, sôi

o

Câu 66

Thành phầm sữa chua ko qua xử lý bằng nhiệt cần bảo quản điều kiện nhiệt độ nào?

a) Duy trì ở nhiệt độ dưới 10 ºC

o

b) Nhiệt độ thường

o

c) Theo đề xuất của nhà cung cấp

x

Câu 67

Khu vực chứa sữa tươi vật liệu phải được cách trở với khu chế biến.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 68

Trước lúc chế biến và đóng gói sữa thành phẩm, tất cả các thiết bị chế biến phải được làm sạch và sát trùng.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 69

Khi vận tải chung các thành phầm sữa, sữa chế biến có đề xuất bảo quản ở nhiệt độ lạnh với các loại thực phẩm khác:

a) Có thể sử dụng chung thiết bị lạnh và ko cần phải cách trở với khu vực chứa thực phẩm tươi sống

o

b) Phcửa ải có thiết bị làm lạnh thích hợp theo đề xuất của nhà cung cấp và cách trở với các loại thực phẩm khác

x

Câu 70

Những hành vi nào bị cấm lúc Quảng cáo thành phầm sữa

a) Kết quả rà soát thành phầm đã phát hiện ko bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định

o

b) Nội dung lăng xê sai sự thực, gây lầm lẫn đối với người tiêu dùng

o

c) Không đúng với nội dung trong Giđó công nhận nội dung lăng xê thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 71

Ngoài những nội dung buộc phải phải trình bày trên nhãn hiệu hóa, nhãn thành phầm rượu phải có thông tin về:

a) Hạn sử dụng

o

b) Hàm lượng etanol

x

c) Thành phần

o

Câu 72

Nguồn nước sử dụng trong pha chế rượu phải đạt:

a) Quy chuẩn kỹ thuật số 01:2009/BYT đối với nước ăn uống

x

b) Quy chuẩn kỹ thuật số 02:2009/BYT đối với nước sinh hoạt

o

c) Cả 2 trường hợp trên

o

Câu 73

Sàn nhà khu vực lên men trong sản xuất bia phải làm bằng nguyên liệu:

a) Không thấm nước

o

b) Dễ làm vệ sinh

o

c) Có độ dốc cân đối để thoát nước tốt

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 74

Các thiết bị, phương tiện chứa đựng xúc tiếp trực tiếp với nước đái khát phải là:

a) Loại chuyên chuyên dụng cho thực phẩm

o

b) Được làm từ vật liệu ko bị gỉ, ko bị ăn mòn

o

c) Không thôi nhiễm các chất độc hại và khuyếch tán mùi lạ vào thành phầm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 75

Rượu thuộc nhóm thành phầm thực phẩm kinh doanh có điều kiện ?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 76

Thành phầm rượu có độ cồn bao lăm thì ko được phép lăng xê

a) Độ cồn từ 15 độ trở lên

o

b) Độ cồn từ 30 độ trở lên

o

c) Độ cồn trên 40 độ

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 77

Phụ gia thực phẩm sử dụng để sản xuất nước đái khát phải phục vụ các điều kiện sau:

a) Trong danh mục được phép sử dụng

o

b) Trong giới hạn cho phép

o

c) Đúng loại thực phẩm

o

d) Cả 3 trường hợp trên

x

Câu 78

Nhà hàng kinh doanh bia hơi phải bảo đảm các điều kiện nào?

a) Trần nhà phẳng, sáng màu, làm bằng nguyên liệu bền, chắc, ko bị dột, thấm nước, ko sứt mẻ, rêu mốc, động nước và dính bám các chất bẩn

o

b) Có đủ phương tiện thu lượm chất thải, rác thải; phương tiện làm bằng nguyên liệu ít bị hư hỏng, đảm bảo kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên

o

c) Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được sắp đặt cách trở với khu vực kinh doanh thực phẩm

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 79

Nhân viên xuất bán bia hơi phải:

a) Có y phục bảo hộ

o

b) Có Giđó công nhận đã được huấn luyện tri thức về ATTP

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 80

Thành phầm bia hơi được bán và sử dụng trong ngày phải ban bố hợp quy trước lúc lưu thông trên thị phần?

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 81

Cơ sở sản xuất dầu thực vật có công suất thiết kế từ 50.000 thành phầm/5 trở lên do cơ quan có thẩm quyền nào cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện ATTP?

a) Bộ Công Thương

x

b) Sở Công Thương tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương

o

c) UBND cấp tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương

o

Câu 82

Dầu thực vật nào thuộc khuôn khổ điều hành của Bộ Công Thương?

a) Dầu hạt vừng (mè), đầu cám gạo, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu, dầu cọ

o

b) Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông, dầu dừa, dầu hạt cọ, dầu hạt cải, dầu hạt lanh, dầu thầu dầu

o

c) Cả 2 trường hợp trên

x

Câu 83

Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thành phầm dầu ăn có thể làm chuyển đổi chất lượng hoặc hỏng thành phầm.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 84

Có thể sử dụng dầu thực vật đã rán (chiên) nhiều lần để chế biến thực phẩm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 85

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo đề xuất:

a) Không bị ngập nước

o

b) Không bị tác động từ các khu vực ô nhiễm

o

c) Có hệ thống thoát nước thải khép kín

o

d) Tất cả các đề xuất trên

x

Câu 86

Cơ quan có thẩm quyền của ngành Công Thương cấp Giđó chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũng là cơ quan cấp Giđó công nhận nội dung lăng xê thực phẩm thuộc phận sự điều hành của Bộ Công Thương.

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 87

Trong công đoạn sản xuất dầu thực vật, việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong hạt vật liệu

a) Là cấp thiết

x

b) Không cấp thiết

o

Câu 88

Bao bì (chai, can, túi nhựa, phuy) chứa đựng dầu thực vật được phép tái sử dụng nhiều lần để chứa đựng dầu thực vật thành phẩm.

a) Đúng

o

b) Sai

x

Câu 89

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm:

a) Có phòng thay đồ bảo hộ riêng

x

b) Phòng thay đồ bảo hộ có thể sử dụng chung với nhà vệ sinh

o

c) Phòng thay đồ bảo hộ có thể sử dụng chung với kho chứa thành phầm

o

Câu 90

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở kinh doanh thực phẩm phải:

a) Được thay mới thường xuyên

o

b) Đảm bảo độ xác thực và được kiểm định định kỳ theo quy định

x

Câu 91

Cần phải lắp đặt các hệ thống thu hồi bụi, quạt thông gió tại khu vực nhào bột trong công đoạn sản xuất bánh quy:

a) Đúng

x

b) Sai

o

Câu 92

Bánh Bích quy thành phầm cần được bao gói:

a) Trong các bao bì bằng giấy chống ẩm hoặc trong các túi chống ẩm nhằm giữ cho bánh ko bị ỉu, mất độ giòn, giảm trị giá giác quan của bánh

o

b) Trong các bao bì được thiết kế thích mắt, tiện dung nhằm tăng trị giá giác quan của thành phầm

o

c) Các ý trên đều đúng

x

Câu 93

Nhân tố nào sau đây có thể làm chuyển đổi chất lượng hoặc làm hỏng thành phầm Bánh, kẹo trong công đoạn chế biến?

a) Tác nhân sinh vật học

o

b) Tác đối tượng lý

o

c) Tác nhân hóa học

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 94

Khu vực vệ sinh của cơ sở kinh doanh thực phẩm:

a) Có thể đặt chung tại khu vực kinh doanh thực phẩm

o

b) Phcửa ải cách trở với khu vực kinh doanh thực phẩm và có bảng hướng dẫn “Rửa tay sau lúc đi vệ sinh” ở nơi bắt mắt thấy

x

c) Có thể đặt chung tại khu vực vệ sinh trang thiết bị, phương tiện kinh doanh thực phẩm

o

Câu 95

Nước thải trong công đoạn chế biến tinh bột:

a) Phcửa ải được thu lượm và xử lý

x

b) Không phải xử lý

o

c) Cần xử lý hay ko tùy vào loại tinh bột sản xuất ra

o

Câu 96

Bánh kem có thể vận tải và bày bán ở điều kiện:

a) Nhiệt độ, ánh sáng phổ biến

o

b) Duy trì ở nhiệt độ thấp dưới 10°C

x

Câu 97

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải phục vụ đề xuất nào sau đây?

a) Có đủ diện tích để sắp đặt các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng, bảo quản và thuận lợi để vận tải vật liệu, thành phầm thực phẩm

o

b) Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải tách biệt, thích hợp với đề xuất thực phẩm kinh doanh

o

c) Có đủ phương tiện thu lượm chất thải, rác thải; phương tiện làm bằng nguyên liệu ít bị hư hỏng, đảm bảo kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên

o

d) Tất cả các trường hợp trên

x

Câu 98

Văn bản chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của thực phẩm trong công đoạn kinh doanh gồm:

a) Hiệp đồng phận sự cung ứng hàng hóa hoặc Giđó tiếp thu ban bố hợp quy hoặc giấy công nhận ban bố thích hợp với quy định an toàn thực phẩm

x

b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất đã ghi trên nhãn thành phầm

o

c) Giđó phép kinh doanh của cơ sở kinh doanh thành phầm

o

Câu 99

Khi sản xuất và kinh doanh các loại bánh tươi (có thời kì bảo quản ngắn), các viên chức bán hàng cần phải đội mũ bảo hộ và đeo gang tay.

a)Đúng

x

b) Sai

o

Câu 100

Kho bảo quản bánh kẹo bao gói sẵn dùng cho kinh doanh phải phục vụ đề xuất nào?

a) Có hệ thống chống gián, chuột và các động vật gây hại khác

x

b) Không nhu yếu hệ thống chống gián, chuột và các động vật gây hại khác vì thành phầm đã được bao gói sẵn

o

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #về #toàn #thưc #phẩm #có #đáp #án