Đáp án đề minh họa 2022 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

By | March 9, 2024

Đáp án đề minh họa 2022 tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, thí sinh sẽ phải làm bài: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Dưới đây là Đề thi minh họa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Đáp án gợi ý cho đề thi minh họa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, mời các bạn tham khảo. I. Đáp án câu hỏi tham khảo Vật lý 2022 1. Đáp án đề minh họa môn Vật Lý 2022

1. DỄ DÀNG

2. BỎ

3. A

4. DỄ DÀNG

5. CŨ

6. BỎ

7. CŨ

8. DỄ DÀNG

9. DỄ DÀNG

10. DỄ DÀNG

11. DỄ DÀNG

12. CŨ

13. A

14. A

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. CŨ

20. DỄ DÀNG

21. BỎ

22. A

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. TUỔI

26. CŨ

27. BỎ

28. BỎ

29. CŨ

30. TUỔI

31. CŨ

32. A

33. A

34. CŨ

35. A

36.

37.

38.

39.

40. DỄ DÀNG

2. Đề minh họa 2022 Vật lý

II. Đáp án môn Sinh học 2022 1. Đáp án đề minh họa môn Sinh học 2022 Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 81 CŨ 91 MỘT 101 CŨ 111 MỘT 82 DỄ 92 TẨY 102 DỄ 112 DỄ 83 DỄ 93 TẨY 103 TẨY 113 MỘT 84 DỄ 94 TẨY 104 DỄ 114 TẨY 85 TẨY 95 DỄ 105 MỘT 115 TẨY 86 CŨ 96 TẨY 106 TẨY 116 MỘT 87 DỄ 97 DỄ 107 MỘT 117 TẨY 88 CŨ 98 DỄ 108 MỘT 118 MỘT 89 CŨ 99 MỘT 109 MỘT 119 CŨ 90 DỄ 100 DỄ 110 CŨ 120 MỘT 2. Đề minh họa môn Sinh học 2022

III. Đáp án câu hỏi tham khảo 2022 môn Hóa học 1. Đề tham khảo môn Hóa học 2022

41.A

42.KHÔNG

43.BELL

44. YÊU THƯƠNG

45.C

46.A

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54.C

55.BELL

56.A

57.C

58.C

59.C

60.A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. LỢI ÍCH

64. BỎ

65.A

66. LỢI ÍCH

67.C

68.DUC

69.A

70. DỄ DÀNG

71. DỄ DÀNG

72.KHÔNG

73.RED

74.C

75.C

76.D

77.BELL

78.C

79.C

80.BELL

2. Đề tham khảo môn Hóa học 2022

Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Tài liệu.

#Đáp #án #đề #minh #họa #tổ #hợp #môn #Khoa #học #Tự #nhiên

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, thí sinh sẽ phải làm bài: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Dưới đây là Đề thi minh họa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Đáp án gợi ý cho đề thi minh họa Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, mời các bạn tham khảo. I. Đáp án câu hỏi tham khảo Vật lý 2022 1. Đáp án đề minh họa môn Vật Lý 2022

1. DỄ DÀNG

2. BỎ

3. A

4. DỄ DÀNG

5. CŨ

6. BỎ

7. CŨ

8. DỄ DÀNG

9. DỄ DÀNG

10. DỄ DÀNG

11. DỄ DÀNG

12. CŨ

13. A

14. A

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. CŨ

20. DỄ DÀNG

21. BỎ

22. A

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. TUỔI

26. CŨ

27. BỎ

28. BỎ

29. CŨ

30. TUỔI

31. CŨ

32. A

33. A

34. CŨ

35. A

36.

37.

38.

39.

40. DỄ DÀNG

2. Đề minh họa 2022 Vật lý

II. Đáp án môn Sinh học 2022 1. Đáp án đề minh họa môn Sinh học 2022 Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 81 CŨ 91 MỘT 101 CŨ 111 MỘT 82 DỄ 92 TẨY 102 DỄ 112 DỄ 83 DỄ 93 TẨY 103 TẨY 113 MỘT 84 DỄ 94 TẨY 104 DỄ 114 TẨY 85 TẨY 95 DỄ 105 MỘT 115 TẨY 86 CŨ 96 TẨY 106 TẨY 116 MỘT 87 DỄ 97 DỄ 107 MỘT 117 TẨY 88 CŨ 98 DỄ 108 MỘT 118 MỘT 89 CŨ 99 MỘT 109 MỘT 119 CŨ 90 DỄ 100 DỄ 110 CŨ 120 MỘT 2. Đề minh họa môn Sinh học 2022

III. Đáp án câu hỏi tham khảo 2022 môn Hóa học 1. Đề tham khảo môn Hóa học 2022

41.A

42.KHÔNG

43.BELL

44. YÊU THƯƠNG

45.C

46.A

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54.C

55.BELL

56.A

57.C

58.C

59.C

60.A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. LỢI ÍCH

64. BỎ

65.A

66. LỢI ÍCH

67.C

68.DUC

69.A

70. DỄ DÀNG

71. DỄ DÀNG

72.KHÔNG

73.RED

74.C

75.C

76.D

77.BELL

78.C

79.C

80.BELL

2. Đề tham khảo môn Hóa học 2022

Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Tài liệu.

#Đáp #án #đề #minh #họa #tổ #hợp #môn #Khoa #học #Tự #nhiên