Mẫu 1A-HKN: Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên

By | March 8, 2024

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ban hành 41 biểu mẫu được sử dụng mới vào ngày 18/01/2022, bắt đầu từ ngày này các hoạt động kết nạp Đảng và công nhận Đảng sẽ sử dụng theo mẫu mới, tuy nhiên đối với những mẫu cũ mà chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu 1A-KNĐ trong bài viết của Vik News.

1. Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên là gì?

Mẫu công văn chỉ đạo là một trong những biểu mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng chính thức. Trong quá trình thực hiện các thủ tục kết nạp Đảng cho công dân có đủ điều kiện nếu phát hiện việc thực hiện sai, thiếu sót, nhầm lẫn về thẩm quyền, thủ tục xem xét và quyết định kết nạp Đảng viên thì Tỉnh Ủy ban hành công văn này để chỉ đạo thực hiện lại các thủ tục kết nạp Đảng tuân thủ nghiêm chỉnh với quy định trong tổ chức Đảng.

2. Mẫu 1A-HKN: Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên

Dưới đây là mẫu 1A-HKN Công văn chỉ đạo được ban hành mới nhất, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW có hiệu lực vào ngày 18/01/2022 tuy nhiên đối với mẫu công văn chỉ đạo do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu dưới đây:

Mẫu 1A-HKN theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

TỈNH ỦY (tương đương)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

Số -CV/TU…

V/v làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên

……………, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: ………

Qua kiểm tra, xem xét thủ tục kết nạp đảng viên đối với đồng chí …………………………………, sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………………… có một số sai sót về thẩm quyền (thủ tục)13;

Căn cứ Điểm 4 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoặc Huyện ủy và tương đương) yêu cầu đảng ủy ………………… và các cấp ủy liên quan thẩm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; làm lại (hoặc bổ sung) các thủ tục xét, kết nạp đảng viên đối với đồng chí …………… cho đúng, đầy đủ theo quy định của Trung ương.

Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoặc Huyện ủy, tương đương), trước ngày …………… để xem xét, quyết định.

Nơi nhận:– Như điều 2;- Lưu VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Mẫu này được sử dụng cho cả cấp tỉnh và cấp huyện (hoặc tương đương); cả trong trường hợp chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp lại đảng viên (thay “Căn cứ Điểm 4…” thành “Căn cứ Điểm 3 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương”).

___________________

13 Nêu rõ nội dung sai quy định về thủ tục hoặc thẩm quyền hoặc cả thủ tục và thẩm quyền.

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 1A-HKN

Dựa trên Mẫu Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một công văn hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:

– Phần tiêu đề: Ghi tên Tỉnh Ủy, số công văn ban hành, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

– Phần nội dung: Kính gửi tới cá nhân/tổ chức, ghi tên đồng chí thuộc chi bộ nào cần được xem xét lại thẩm quyền.

– Cuối cùng phần bí thư hoặc phó bí thư ký tên, đóng dấu.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

  • Đơn tố giác tội phạm 2022
  • Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
  • Trọn bộ biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức 2022

Tổng hợp: Vik News