Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh

By | March 8, 2024

Mẫu báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh trong 1 5 và đề ra phương án nhiệm vụ mới cho 5 tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo tổng kết 5 của hội cựu chiến binh và tải về sử dụng.

  • Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam
  • Diễn văn mở màn Đại hội Cựu chiến binh

1. Cách viết báo cáo tổng kết Chi hội cựu chiến binh

Bản báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh cấp cơ sở có thể dài, có thể ngắn, nội dung cũng khác nhau do giữa các cơ sở ko có mẫu chung, hợp nhất song đều cần bảo đảm 1 số nội dung chủ quản sau:

Phần đầu báo cáo

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên Hội cựu chiến binh cấp xã và tên Chi hội cựu chiến binh ở phía trên góc trái biểu mẫu. Thí dụ:

Hội CCB xã Tân Tiến

Chi hội CCB thôn Anh Ninh

– Tên báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội 5… và phương hướng, nhiệm vụ 5; Báo cáo tổng kết hoạt động công việc hội cựu chiến binh nhiệm kỳ…

Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội cựu chiến binh theo 5/ nhiệm kỳ

– Nêu đặc điểm tình hình chung của Chi hội: tổng số hội viên, ghi rõ số nam/ nữ, số đồng đội là thương, bệnh binh; sơ lược tình hình kinh tế gia đình hội viên.

+ Thuận lợi:

  • An ninh thứ tự;
  • Trình độ dân trí;
  • Sự ân cần của Chi bộ Đảng và các ngành chính quyền địa phương nơi Chi hội hoạt động.
  • Sự vồ vập, năng động, dám nghĩ, dám làm của các hội viên trong Hội.

+ Sơ lược 1 số gieo neo: 1 số hội viên kinh tế chưa vững, con em 1 số hội viên còn mắc vào tệ nạn xã hội…

– Nêu chi tiết những thành tích trong mọt 5/ nhiệm kỳ hoạt động của Chi hội:

+ Về tư tưởng chính trị của hội viên.

+ Về công việc tổ chức cần ghi rõ các tiêu chí đạt được:

  • Số hội viên được kết nạp là bao lăm, đạt tiêu chí hay ko.
  • Thống kê tổng số hội viên theo nam/ nữ, tuổi đời, thứ bậc.
  • Số và tỷ lệ hội viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Công việc nghĩa tình, chăm lo đời sống vật chất ý thức cho hội viên:

+ Tổng kết các khoản thu nộp hội phí cũng như các loại quỹ nghĩa tình, quỹ Chi hội… theo quy định của hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Thống kê các khoản chi: thăm hỏi, điếu phúng hội viên và người nhà.

+ Thống kê các khoản trích quỹ ủng hộ.

– Tổng kết công việc tham dự xây dựng địa phương của Chi hội cựu chiến binh:

+ Hội viên Hội Cựu chiến binh tham dự vào Chi bộ, Tổ dân phố.

+ Tham gia vào các cuộc chuyển động của Đảng, các cuộc phát động của địa phương.

– Bình chọn xét thi đua theo tiêu chuẩn:

+ Ghi rõ các tiêu chí bình xét Chi hội đạt danh hiệu “Trong sạch lớn mạnh tuyệt vời”.

+ Tư nhân hội viên đạt danh hiệu “Hội viên cựu chiến binh kiểu mẫu”

– Chỉ ra các giảm thiểu, còn đó trong hoạt động của Chi hội: chất lượng hội viên, tinh thần tham dự sinh hoạt.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong 5 đến/ nhiệm kỳ đến

– Nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ.

– Đưa ra các tiêu chí chi tiết: về hội viên, về Chi hội.

Phần cuối

– Ghi rõ nơi gửi báo cáo.

– Chi hội trưởng Chi hội ký và ghi rõ họ tên lên báo cáo.

2. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh (Số 1)

BÁO CÁO

Tổng kết công việc Hội CCB 5 …….., phương hướng nhiệm vụ 5 ……..

I. Bình chọn kết quả hoạt động công việc Hội 5 ……….

Đặc điểm tình hình: 5 ……tình hình thế gới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường đặc trưng tình hình biển Đông, phía Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 8 thăm giò bất hợp pháp tại khu vực bãi Tư Chính thuộc thềm đất liền Việt Nam, tình hình trong nước cuộc chiến đấu chống tham nhũng của Đảng ta đã đem đến kết quả tốt đẹp lòng tin của dân chúng đối Đảng càng ngày càng được củng cố chắc chắn; 5 2019 Quảng Ninh vẫn tiếp diễn đạt phát triển kinh tế cao. Đời sống của dân chúng càng ngày càng được cải thiện; quán triệt và tiến hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ “Nghị quyết ban hành kế hoạch tiến hành xếp đặt các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong công đoạn 2019 – 2021” tới tháng 12 5 2019 sát nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã và huyện Hoành Bồ được sát nhập với TP Hạ Long. Tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên căn bản bình ổn, tin cậy vào sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các ngành. Các đơn vị quản lý hội chỉ đạo lãnh đạo khai triển toàn diện các nhiệm vụ công việc 5 2019 trong đấy tiến hành kế hoạch Đại hội (hội nghị) tổng kết thi đua “CCB kiểu mẫu” lần thứ VI công đoạn (2014-2019); kỷ niệm 30 5 ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; Thực hiện chủ đề công việc 5 của tỉnh “tăng lên chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; sơ kết 3 5 tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng mạnh học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới công đoạn……; tăng mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 5 ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội “CCB gương” mẫu lần thứ VI công đoạn (2014-…..) gắn với phong trào thi đua của địa phương, cơ quan đơn vị

1. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững, bình ổn chính trị ở cơ sở

Tập hợp quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 4/12/2019 của Tỉnh ủy ……….. về phương hướng nhiệm vụ 5 ……; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 5 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các ngành tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Tăng nhanh học tập và và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng mạnh xây dựng chấn chỉnh Đảng, chặn đứng đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống những bộc lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Hội và cán bộ hội viên Hội CCB nhằm giáo dục, khích lệ cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên cường trước mọi gieo neo. Kiên quyết chiến đấu chống mọi thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thần thế cừu địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ chế XHCN.

Các đơn vị quản lý Hội đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành tốt công việc tuyên truyền, giáo dục, tăng lên nhận thức cho cán bộ, hội viên; tiến hành tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiến hành dân chủ trong công việc tổ chức, trong sinh hoạt chiến đấu phê bình và tự phê bình. Nhất là dân chủ trong tiến hành các cơ chế chế độ của Đảng, hình thành sự đồng thuận, hợp nhất cao trong Hội, cùng lúc tuyên truyền cho các ngành Hội và hội viên hăng hái chiến đấu chống tham nhũng, hoang phí, chuyển động dân chúng tham dự phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Triển khai xây dựng các kế hoạch: (1) Kế Hoạch công việc Hội 5 ……..; (2) Kế hoạch khai triển tiến hành chủ đề công việc 5 ……..; (3) Kế Hoạch công việc truyền giáo; (4) Kế Hoạch công việc tổ chức, Chính sách; (5) Kế Hoạch công việc Kiểm tra, giám sát; (6) Kế Hoạch công việc kinh tế; (7) Kế Hoạch “Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” theo chủ đề 5 ……..của Hội CCB tỉnh phát huy thực chất truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ” “Trung thành – Kết đoàn- gương mẫu- đổi mới” xây dựng Hội TSVM chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ chính trị, lập thành quả chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI và 30 5 ngày thành lập Hội CCB VN (6/12/1989-6/12/…….); …………..

Các đơn vị quản lý Hội hăng hái tham dự khắc phục các vấn đề phức tạp ở địa phương, cơ sở, tham dự hòa giải tranh chấp trong khu dân cư trong 5 ……… Toàn tỉnh tham dự hòa giải được gần 1.500 vụ việc (toàn tỉnh hiện có 1.557 tổ hòa giải) chủ quản các mẫu thuẫn trong gia đình, thôn xóm… trong 5 ko để xảy ra “điểm hot”. Các đơn vị quản lý Hội, hội viên đã làm tốt công việc tư vấn cho cấp ủy, chính quyền các ngành và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giữ vững ANCT, TTATXH. Hăng hái khích lệ hội viên kiểu mẫu chấp hành và tạo điều kiện thuận tiện cho cho địa phương và các nhà thầu giải phóng mặt bằng làm đường và các công trình phúc lợi XH [1]; Các đơn vị quản lý Hội đã làm tốt công việc tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa mới. Hăng hái tham dự hòa giải tranh chấp trong dân cư nên căn bản các địa phương đảm bảo được gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm được bình an.

5 ……Hội CCB tỉnh đã chấm dứt các kế hoạch, báo cáo theo đề nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB VN: (1) Báo cáo kết quả dò hỏi, bình chọn về tổ chức cơ sở; (2) Báo cáo kết quả thật hiện nhiệm vụ 5 …..; phương hướng, nhiệm vụ 5 ……; (3) Báo cáo kết quả khắc phục 02 vụ việc tỉnh giao 5 ….; (4) Báo cáo kết quả thật hiện công việc chiến đấu chống thủ đoạn, hoạt động “DBHB” của các thần thế cừu địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 5 ……; (5) Báo cáo kết quả thật hiện mẫu hình của CCB 5 ….; (6) Báo cáo kết quả thật hiện công việc đảm bảo an toàn thực phẩm 5 ……; ………

2. Tăng nhanh các hoạt động nghĩa tình giúp nhau tăng trưởng sản xuất, giảm nghèo, tăng lên đời sống và tham dự các cuộc chuyển động, các phong trào xây dựng đời sống VH-XH ở địa phương cơ sở.

Quán triệt và tiến hành Chỉ dẫn số 42/HD-CCB “V/v tiến hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán ………..”. Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo các ngành Hội phối hợp khai triển tiến hành tốt công việc tuyên truyền chuyển động hội viên hăng hái tham dự hưởng ứng các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” Kỷ Hợi với ý thức vui mừng lành mạnh, an toàn tiết kiệm.

Tham gia các hoạt động Tết trồng cây “đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Bác Hồ” do địa phương phát động, các hoạt động dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi trú ngụ. Cán bộ, hội viên trong toàn Hội đã trồng 66,080 cây ăn quả, cây lấy gỗ. Các đơn vị làm tốt TP Cẩm phả trồng 4.730 cây; Tiên Yên trồng 5.700 cây.

Các tổ chức Hội và hội viên hăng hái tham dự các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia gia đình và người có công, các hộ nghèo, hội viên Hội CCB có tình cảnh gieo neo trên khu vực chi tiết: các ngành Hội đã thăm hỏi tặng quà cho nhân vật chế độ, hội viên Hội CCB có tình cảnh gieo neo 1.625 suất quà tổng số tiền là: 698.100.000đ. Hội CCB các huyện, TX,TP phối hợp thăm tặng quà khích lệ Tân binh lên đường tòng ngũ 1.900 suất quà tổng số tiền 315 trđ

Chỉ đạo các ngành Hội tiếp diễn khai triển tiến hành đề án nhiệm vụ biện pháp đưa các xã sớm về đích Nông thôn mới và ra khỏi diện đặc trưng gieo neo chấm dứt chương trình 135 5 2019 tại huyện Hải Hà .

Thực hiện chủ đề công tác 5 2019 “Nước sạch vì ngày mai học đường” do CCB Tỉnh phát động khoan 05 giếng và lắp đặt đồng bộ 05 máy bơm, 05 téc nước nhằm giúp 5 điểm trường tiểu học, mầm non của thôn, xã đặc biệt khó khăn xã Quảng Sơn, Quảng Đức và Tiến Đến huyện Hải Hà, tổng giá trị công trình 205,936 triệu đồng, đã có trên 600 học trò và giáo viên thừa hưởng lợi từ công trình này.

Phối hợp, tham dự hưởng ứng các Cuộc chuyển động ở địa phương (Người VN dành đầu tiên dùng hàng VN, Vệ sinh an toàn thực phẩm…) tuyên truyền 14 lần cho trên 500 trăm lượt người nghe; tham dự tiến hành thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động khắc phục vấn đề rác thải nhựa trên khu vực tỉnh, các ngành hội đã tham dự hăng hái và hiệu quả góp phần khiến cho môi trường trong sạch.

Báo cáo kết quả thật hiện chương trình tiêu chí Quốc gia giảm nghèo 5 …… và khai triển nhiệm vụ 5 2019; khai triển tiến hành Công văn số 34/CCB-KT ngày 15/2/2019 “V/v khuyến khích các HTX, các công ty Hiệp hội CCB đăng ký thành phầm Ocop” kết quả khai triển đăng ký thành phầm Ocop đã có 24 doanh nhiệp, HTX, các cơ sở sản xuất do CCB làm chủ với 18 thành phầm tham dự hội chợ bán hàng Ocop của tỉnh trong đấy 4 thành phầm đại tiêu chuẩn 5 sao, 02 sản phẩn đạt 4 sao 3 thành phầm đại 3 sao và 8 thành phầm đăng ký bán hàng Hội chợ

Chương trình tặng nhà “Nghĩa tình đồng chí” trong 2 5…….chấm dứt tiêu chí tặng 30 nhà “Nghĩa tình đồng chí”

Khánh thành bàn giao 17 nhà, tu sửa 07 nhà vượt tiêu chí so kế hoạch đề ra 05 nhà xây mới và 07 nhà tu sửa (kinh phí xây nhà mới 4.195 tr đồng trong đấy CCB đóng góp 865 triệu đồng, tham dự 145 ngày công huân động, tu sửa nhà 103,10 tr đồng tham dự 37 ngày công huân động. Tổng kinh phí ……. triệu đồng trong đấy CCB đóng góp …….. và ….ngày công (kế hoạch giao 5 ……xây mới 12 nhà tiến hành 17 nhà vượt kế hoạch 5 nhà và tu sửa 7 nhà) các đơn vị đều chấm dứt và vượt chi phí đề ra.

Hội CCB tham dự hiến đất xây dựng Nông thôn mới và các công trình an sinh xã hội 78.700,20 m2 đất, đóng góp 2.870,97 triệu đồng và tham dự 21.467 ngày công, làm đường nông thôm mới , tu sửa tăng cấp 384,64km đường, nạo vét 39,74km kênh mương, tham dự chăm nom 16ha rừng phòng hộ và 4,5ha rừng ngập mặn.

Đào tạo xây dựng mẫu hình kinh tế “CCB chung sức chung lòng giúp nhau giảm nghèo” khu vực miền núi; xây dựng kế hoạch “Những tấn xi măng” xây dựng nông thôn mứi giúp xã Quảng Sơn huyện Hải Hà góp phần chấm dứt về đích NTM huyện Hải Hà trong 5 2020.

3. Khích lệ hội viên hăng hái tham dự các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc chuyển động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Phối hợp tuyên truyền, khai triển ký kết hội viên Hội CCB ko tham dự chuyển vận, sắm bán, sử dụng bất hợp pháp vũ khí, nguyên liệu nổ, tích trữ, đốt pháo nổ thả đèn trời và các hoạt động mê tín, dị đoan.

5 …..toàn tỉnh Hội đã có 1.852 tổ An ninh tự quản do CCB làm nòng cột với 25.916 tổ viên trong đấy có 9.424 tổ viên là hội viên Hội CCB tăng 151 tổ, đã có 151/166 tổ đủ điều kiện. Có1083 hội viên thường xuyên hoạt động trong đấy vào các ngày lễ, Tết (riêng trong những ngày nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi toàn tỉnh hội đã có trên 1.695 lượt tổ phối hợp tuần tra cơ động với trên 5.000 lượt cán bộ hội viên Hội CCB tham dự)

Hội CCB các ngành cơ sở hăng hái tham dự cùng các lực lượng Công an, Quân sự, DQTV tuần tra bảo vệ trước trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đặc trưng các địa phương có lễ hội như: Chùa Yên Tử TP Uông Bí, Đền Cửa Ông TP Cẩm Phả, khu di tích nhà Trần tại TX Đông Triều, Chùa Cái Bầu huyện Vân Đồn, lễ hội Tiên công TX Quảng Yên, Đền Xã Tắc TP Mong Cái, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương bình chọn cao những đóng góp của Hội CCB.

Thực hiện ngày chủ nhật xanh các ngành Hội cơ sở hăng hái hưởng ứng tham dự hàng ngàn ngày công góp phần khiến cho đường làng ngõ phố luôn được sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn (làm tốt hơn có Hội CCB thị thành Cẩm Phả, huyện Tiên yên, TP Hạ Long và TP Uông Bí).

Hăng hái chuyển động cán bộ, hội viên hưởng ứng tham dự các cuộc chuyển động do Trận mạc non sông Việt Nam và địa phương phát động ủng hộ quỹ, các hoạt động nghĩa tình Quyên góp ủng hộ kinh phí xây chiêu đãi sở Điện Biên Hội được 50.000.000 đồng, ; Hưởng ứng phát động tháng hành động vì tre em cơ quan tỉnh hội ủng hộ quỹ 1.000.000đ; toàn tỉnh hội ủng hộ quỹ thiên tai, bão lụt 652,04 trđ; quỹ vì người nghèo 626,06 triệu đồng; quỹ chất độc hóa học 156,87 triệu đồng; quỹ khuyến học 245,365 triệu đồng; ủng hộ các quyc khác 939,30 triệu đồng…

Chỉ đạo các ngành Hội cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, LLVT địa phương hăng hái tham dự các hoạt động tuyên truyển kỷ niệm ….5 ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/….., thăm hỏi tặng quà tổng số quà tặng nhân vật chế độ giá trị ……..đ (trong đấy khám bệnh tham vấn sức khỏe cấp thuốc free cho 360 nhân vật chế độ); tham dự trên 300 ngày công thu dọn chỉnh trang bãi tha ma liệt sỹ, bia tưởng vọng các người hùng liệt sỹ;

4. Phối hợp với ĐTN tham dự giáo dục truyền thống cho lứa tuổi trẻ và tập trung Cựu Quân nhân

Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm …5 trận đấu đấu bảo vệ biên thuỳ phía Bắc (17/2/1979 – 17/02/….); kỷ niệm …..5 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/……). Tham mưu phối hợp tổ chức đoàn CCB tỉnh, Hội CCB cơ quan Đảng ủy khối, MTTQ và các đoàn thể CT – XH tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng Đài tưởng vọng liệt sỹ Pò Hèn, TP Móng cái (ngày 13/02/…..). Cụm thi đua số 2 khối CCB Các quan tỉnh đã tổ chức tuyên truyền học tập theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng mạnh học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 5 ngày thành lập Hội CCB Việt Nam tổ chức 02 buổi trò chuyện truyền thống cho 290 cán bộ, hội viên, đoàn tụ, thanh niên cơ quan khối tỉnh nghe.

Chỉ đạo Hội CCB các địa phương trên khu vực tỉnh phối hợp tuyên truyền, giao lưu, trò chuyện truyền thống được 20 buổi cho trên 2.000 thanh niên trước lúc lên đường tòng ngũ 5 2019. Hội CCB các ngành phối hợp tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương hiện tốt chế độ HPQĐ khích lệ, thăm hỏi, tặng quà cho 1.900 thanh niên lên đường tòng ngũ bình quân mỗi đồng đội từ 3 – 5 triệu đồng.

Chỉ đạo các ngành Hội phối hợp tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung, khích lệ Cựu bộ đội tham dự sinh hoạt các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu bộ đội.

5. Công việc đối ngoại dân chúng

Quán triệt công việc đối ngoại của tỉnh hợp nhất chỉ đạo khai triển đồng bộ, toàn diện trên cả 3 kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại dân chúng, Chỉ đạo hội CCB các địa phương có chung đường biên thuỳ với nước bạn Trung Quốc tiến hành tốt ngoại giao dân chúng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày quốc khánh Trung Quốc. Hội CCB các xã Biên giới cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sang thăm hỏi chúc Tết (xã Hoành Mô, Đồng Văn huyện Bình Liêu) thăm chúc Tết chấn Động Trung (Trung Quốc), Quảng Đức, Quảng Sơn Hải Hà và Móng Cái qua đấy góp phần xây dựng biên thuỳ hòa bình hữu hảo tăng trưởng.

Cử 01 đồng đội Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tham dự đoàn công việc TW Hội CCB Việt Nam Thăm quan 1 số nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động Cách mệnh tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

6. Công việc xây dựng Hội TSVM

6.1. Về chính trị tư tưởng

Các đơn vị quản lý Hội, Hội viên tham dự học tập các nghị quyết của Đảng do cấp ủy tổ chức. Tuyên truyền quán triệt các chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp Nhà nước, nhất là tiến hành Chị thị 05 của Bộ chính trị “ Về tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, tiếp diễn tiến hành Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) về tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 14 ngày 4/12/……của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ 5 ……

Các đơn vị quản lý Hội làm tốt công việc giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Chính thành ra tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ôn định, lập trường kiên cường vững vàng, luôn chấp hành đường lối chỉ đạo của Đảng, chế độ của nhà nước, cho đến nay ko có hội viên vi phạm kỷ luật, khiếu kiện, tham dự khiếu kiện và tham dự các tà giáo, thực thụ là lực lượng tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Truyên truyền trên Báo, Đài truyền hình bằng những gương CCB những số đông tiêu biểu đương đại trong phong trào thi đua “CCB kiểu mẫu” công đoạn….. và kỷ niệm ….5 Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Sơ kết 3 5 tiến hành Chị thị 05“ Về tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”.

– Phát động phong trào thi đua kỷ niệm …5 ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các ngành hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6.2 Về công việc tổ chức, Chính sách.

Báo cáo kiểm tra, quy hoạch 5 ……, bình chọn nhận xét cán bộ Thường trực Hội huyện, TX,TP; duyệt y quyết định bổ sung BCH Hội CCB TX Quảng yên, huyện Đầm Hà, Bình Liêu và TP Móng Cái, lãnh đạo Hội CCB TX Đông Triều hợp nhất sát nhập Hội CCB khối cơ quan đảng, chính quyền.

Tổ chức Hội: 5 ….Hội cấp trên cơ sở 16, Hội cơ sở trực thuộc 01, Hội cơ ở 311; cấp xã, phường TT 186, khối 487:125 cơ sở hội. Phát triển hội viên mới: trong 5 toàn tỉnh Hội kết nạp được 1261/1240 hội viên đạt tỷ lệ 101,7 % so với kế hoạch nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 55.965 đồng đội đạt tỷ lện 96%.

Số lượng câu lạc bộ Cựu bộ đội tính tới tháng 12……..có 230 câu lạc bộ/8936 hội viên tham dự (toàn tỉnh hiện có……… Cựu bộ đội).

Công việc đào tạo 5 …….các ngành hội đã tổ chức cho 2.114 cán bộ hội viên tham dự.

Tiếp nhận 20 triệu đồng từ quỹ khuyến học của Hội CCB Việt Nam (gia đình CCB Lê Văn Kiểm tặng 20 cháu học trò giỏi có tình cảnh gieo neo mỗi cháo 1 triệu đồng); tiếp thu 60 triệu đồng từ quỹ phân phối xây nhà tình nghĩa đồng chí của TW Hội CCB Việt Nam xây tặng 01 hội viên Hội CCB cùng lúc là Nạn nhân chất độc da cam tại xã Đồng Sơn huyện Hoành Bồ.

6.3. Công việc rà soát, giám sát

Kiểm tra, giám sát Ngân hàng CS-XH 5 …….đã thực hiện rà soát 13/14 huyện hội về khai triển tiến hành công việc kinh tế và tiến hành ủy thác tổng số 126 lần (cấp tỉnh 13; cấp huyện 35; cấp xã phường 78).

Tiếp nhận 02 đơn đề xuất của hội viên Hội CCB (ông Vũ Văn Nam) Phường Bãi Cháy (ông Bùi văn Minh) phường cao Thắng, TP Hạ Long, chuyển nội dung đơn tới Hội CCB TP Hạ Long phê chuẩn khắc phục theo thâm quyền; báo cáo kết quả khắc phục 02 vụ việc do Tỉnh ủy giao 5 2018 (đã khắc phục xong).

Triển khai kế hoạch Công việc Kiểm tra, giám sát quý III/….cho 14 huyện Hội, tham dự Đoàn rà soát của Ban Dân vận tỉnh ủy KT việc tiến hành Kết luận 62 -KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp diễn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN và các đoàn thể CT-XH.

Triển khai chỉ dẫn văn bản quy phạm luật pháp, tuyên truyền tầm thường, giáo dục luật pháp, viện trợ pháp lý cho hội viên Hội CCB và tổng hợp báo cáo kết quả 5 5 thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

II. 1 số nhiệm vụ trọng điểm 5 ………

* Đặc điểm tình hình:

Là 5 diễn ra Đại hội Đảng các ngành trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội cả nước khái quát, của tỉnh nói riêng tiếp diễn bình ổn và có bước tăng trưởng mới, an ninh chính trị toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất của cán bộ, hội viên và dân chúng ngày được cải thiện, toàn cầu và khu vực, hội nhập quốc tế là xu thế thế tất, khách quan. Thời cơ nhiều song cũng tiềm tàng những diễn biến, thử thách phức tạp, khó lường.

Trong nước trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, hoang phí của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nhức nhói. An ninh chính trị – xã hội vẫn còn nhiều vấn đề hội viên, dân chúng lo âu, nhất là tình hình biển Đông, tệ nạn xã hội, sắm bán, sử dụng ma túy, luận điệu sai lầm trên internet, các trang mạng xã hội.

Thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” các thần thế cừu địch chống phá quyết liệt, khích động, bạo loạn, lật đổ cơ chế xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự chỉ đạo của Đảng. Đặc trưng chống bệnh công thần, kiêu căng, xuyên tạc lịch sử, khích động biểu tình, chiến tranh… với sự câu kết của các nhân vật trong và ngoài nước.

1. Phương hướng chung:

Tiếp tục chuyển động các lứa tuổi cựu chiến binh, cựu bộ đội kết đoàn, phát huy thực chất, truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ”, hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ dân chúng; Tăng lên tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo nhanh, vững bền, vươn lên làm giàu hợp lí; Kiểu mẫu trong các phong trào cách mệnh ở địa phương, nhất là phong trào nông thôn mới, đô thị tân tiến, xây dựng Hội trong lành, lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới và phát triển hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; Chăm lo bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của cựu chiến binh, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB Việt Nam.

2. Những tiêu chí chủ quản:

Phấn đấu 100% hội viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, kiên cường vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phấn đấu 100% cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp điều hành, 100% tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn kết nạp được Hội viên mới.

Có 95% cơ sở Hội đạt trong lành lớn mạnh; 95% trở lên Hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ko có hội viên vi phạm luật pháp phải xử lý.

3. 1 số nhiệm vụ biện pháp chính

3.1. Đi lại cán bộ, hội viên và dân chúng kết đoàn, phát huy thực chất, truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ”, hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ chế xã hội chủ nghĩa và khối đại kết đoàn dân tộc.

Từng cấp Hội làm tốt vai trò tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thực thụ là lực lượng nòng cột trong công việc chuyển động dân chúng tiến hành bổn phận công dân ở cơ sở.

Quán triệt khai triển tiến hành Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về Đại hội các ngành, Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4 tháng 7 5 2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các ngành tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ (2020 -2025); hăng hái tham dự góp phần vào thành công Đại hội Đảng các ngành trong tỉnh nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, chuyên đề 5 2020: “Tăng nhanh đại kết đoàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh“, các chỉ thị của Đảng, Nhà nước Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam.

Các đơn vị quản lý hội chi tiết hóa chuẩn mực 38 chữ “Trung thành với Đảng, Quốc gia và dân chúng – Kiểu mẫu, chủ động, nhiệt huyết trong công việc Hội – Kết đoàn với đồng nghiệp, bám sát cơ sở – Trách nhiệm với gia đình, tận tình giúp đồng chí”. Bằng những mẫu hình, phần việc tiến hành chủ đề hành động của tất cả các tổ chức Hội “Học và tuân theo Bác bằng những việc làm chi tiết, thiết thực”.

Tập hợp chỉ đạo và tiến hành tốt công việc giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo cán bộ, hội viên có khả năng chính trị vững vàng, tin cậy tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền các ngành, quyết tâm ko để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong nội bộ.

Các đơn vị quản lý hội tổ chức khai triển hiệu quả kế hoạch số74/KH-CCB ngày 24/10/2019 “về tăng mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, chiến đấu phản bác các ý kiến sai lầm cừu địch trong tình hình mới”. Chú trọng xây dựng “Lực lượng nòng cột trong Hội Cựu chiến binh”. Liên kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là căn bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Thực hiện tốt quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Trận mạc non sông và các đoàn thể chính trị – xã hội tham dự giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

3.2. Công việc phối hợp tiến hành nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương

Tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bổ sung, điều chỉnh nội dung chỉ dẫn 15 về công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, tham dự nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 5 2020, làm tốt công việc tư vấn cho cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp UBND, cơ quan quân sự địa phương, tham dự bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh, khích lệ thanh niên tham dự tiến hành bổn phận quân sự và bổn phận công an dân chúng tham dự tiến hành các cuộc diễn tập khu vực phòng ngự, phòng chống thiên tai, kiếm tìm cứu nạn … trên khu vực.

Quán triệt, tuyên truyền chuyển động hội viên, dân chúng tiến hành tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền cương vực, an ninh biên thuỳ; Chương trình phối hợp số 707/2014/CTr-CAT-HCCB ngày 22/4/2014 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công an tỉnh “về việc tiến hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, thứ tự trên khu vực tỉnh Quảng Ninh trong tình hình hiện tại”. Tập hợp lãnh đạo các mẫu hình xây dựng mới, mẫu hình “Tổ dân chúng tự quản an ninh thứ tự” do cựu chiến binh làm nòng cột, mẫu hình “Tổ tự quản an ninh thứ tự khu phố” do cựu chiến binh làm nòng cột.

Triển khai tiến hành Chương trình phối hợp số 195/CTPH-BATGT-CCB ngày 05/7/2019 tiến hành cuộc chuyển động giữ giàng thứ tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, công đoạn 2018-2023 giữa Hội Cựu chiến binh với Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, tiến hành chủ đề 5 an toàn giao thông 5 2020: “Đã uống rượu bia, ko lái xe”; xây dựng tinh thần tự giác đội mũ bảo hiểm

3.3. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm giảm nghèo vững bền, giúp nhau tăng trưởng kinh tế, tăng lên đời sống, tăng mạnh các hoạt động nghĩa tình.

Tăng nhanh phong trào “Cựu chiến binh ……… chung sức, chung lòng, giúp nhau giảm nghèo vững bền”, duy trì tiến hành phương châm 3 giúp “Giúp giống vốn, Giúp công, Giúp kỹ thuật”, xây dựng được nhiều mẫu hình làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm ra nhiều thành phầm hàng hóa OCOP nhằm tăng trưởng kinh tế, chống tái nghèo vững bền.

Hiệp hội Doanh nhân CCB tích cực tham dự tăng trưởng kinh tế – xã hội với phong trào thi đua “Doanh nhân CCB Quảng Ninh kiểu mẫu ,hội nhập sản xuất kinh doanh giỏi”.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công việc giữa Hội CCB tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh.

Đặc trưng, các ngành Hội phải huy động tiềm năng, điểm mạnh của Hội Cựu chiến binh tích cực tham dự phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thi tân tiến”. Tiếp tục hiến kế, hiến công, góp tiền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên, nông thôn mới gương mẫu. Kiểu mẫu tiến hành cuộc chuyển động “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chấp hành nghiêm các quy định về: Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc cưới, việc tang, ko tham gia bản xuất, giao thương, chuyển vận, tích trữ, đốt pháo, đèn trời, tham dự bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ủng hộ cuộc chuyển động “Vì người nghèo”, tham dự các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

5 …….., tiếp diễn chủ trương duy trì vững bền phát huy hiệu quả 2 phong trào, 2 chương trình, 1 mẫu hình, đấy là:

– 2 phong trào:

+ Phong trào “Thắp sáng đường quê”;

+ Phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng chí”.

– 2 chương trình:

+ Chương trình “Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch số 70/KH-CCB ngày 05/9/2019;

+ Chương trình “Nước sạch vì ngày mai học đường”

– 1 mẫu hình: Mẫu hình kinh tế “Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh”

Phấn đấu các đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh có 1 phần việc, 1 công trình có trị giá thiết thực, chào mừng Kỷ niệm 90 5 thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các ngành, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do các đơn vị xác định báo cáo), xây mới, tu sửa nhà cho đồng chí có gieo neo về nhà ở. Cùng lúc phát động Hội cựu chiến binh mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng chí ít 1 công trình phúc lợi như: Cột cờ, cổng chào, nhà văn hóa, tu sửa tăng cấp trường mẫu giáo, công trình vệ sinh, dựng bia ghi tên liệt sỹ tại các bãi tha ma, v.v…

4. Khích lệ hội viên hăng hái tham dự các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc chuyển động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị quản lý Hội tổ chức tiến hành tốt chương trình phối hợp ký kết với UBND, với Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên, Hội nạn nhân chất độc Da cam, Sở Nông nghiệp tăng trưởng Nông thôn (Phòng nông nghiệp) .

5. Công việc luật pháp.

Phối hợp sở tư pháp và các tổ chức chính trị XH tăng mạnh các hoạt động tuyên truyền tầm thường luật pháp, giám sát tiến hành qui chế dân chủ ở cơ sở và tham hòa giải, phối hợp sở Tư pháp, MTTQ tỉnh tham dự dò hỏi do lường sự ưng ý của người dân và tổ chức đối với cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh (sipap).

Tham gia hội thẩm dân chúng cấp huyện, cấp tỉnh.

6. Công việc đối ngoại dân chúng.

Tiếp tục lãnh đạo hội CCB các địa phương (Bình Liêu, Hải Hà, TP Móng Cái) có chung đường biên thuỳ với nước bạn Trung Quốc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tốt ngoại giao dân chúng góp phần xây dựng biên thuỳ hòa bình hữu hảo.

7. Công việc xây dựng Hội TSVM.

7.1. Công việc tuyên truyền, giáo dục và hoạt động thi đua.

Tập hợp tuyên truyền và tăng mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 5 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/…..) và đại hội Đảng các ngành tiến đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đơn vị quản lý Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên Hội CCB nhất là các ngành cơ sở; Tiếp tục tăng mạnh và tăng lên chất lượng, hiệu quả việc tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị thiết thực hiệu quả trọng điểm là học tập tiến hành tốt chủ đề “Tăng nhanh khối đại kết đoàn toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành lớn mạnh“; quán triệt và tiến hành nghiêm chỉnh chủ đề công việc 5 2020 của tỉnh đấy là ” Tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ công chức, nhân viên và đảm bảo phát triển kinh tế vững bền” cùng lúc chỉ đạo, lãnh đạo chấm dứt toàn diện các nhiệm vụ 5 ……

Tăng nhanh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm …….5 ngày giải phóng Miền nam hợp nhất Quốc gia (30/4/1975 -30/4/…..)

+ Phối hợp với Đoàn thanh niêm tổ chức giao lưu truyền hình với chủ đề ” Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng” giữa nhân chứng lịch sử với lứa tuổi trẻ, tổ chức các đoàn CCB là những đồng đội trực tiếp tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đi dâng hương, dâng hoa viếng các người hùng liệt sỹ và thăn lại mặt trận xưa (nếu có điều kiện).

+ Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ đại biểu CCB trực tiếp tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, đại biểu các đồng đội thương binh, gia đình liệt sỹ (điển hình), thân nhân cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI.

7.2 Công việc tổ chức.

Tiếp tục quán triệt và tiến hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Tiếp tục đổi mới, xếp đặt bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 -2022 Hội CCB tỉnh Quảng Ninh; tiến hành tốt quy hoạch nhân sự cán bộ thường xuyên kiện toàn hàng ngũ cán bộ, Ban chấp hành lớn mạnh nhiệt huyết, vồ vập bổn phận trong công việc Hội từ cấp xã, phường nhất là cán bộ chủ quản cấp huyện, tỉnh.

Chỉ đạo và khai triển tiến hành tốt xếp đặt hàng ngũ cán bộ sau lúc có quyết định sát nhập sát nhập huyện Hoành Bồ về thị thành Hạ Long và các xã trên khu vực tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo Hội CCB các huyện thị xã, thị thành tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương ân cần động viện các Cựu bộ đội, tạo điều kiện thuận tiện cho các câu lạc bộ, Ban liện lạc hoạt động đạt hiệu quả nhằm khích lệ các Cựu bộ đội phát huy thực chất truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ” hăng hái đóng góp xây dựng quê hương giầu đẹp.

7.3 Công việc chế độ.

Tiếp tục khai triển tiến hành Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Đề án kiếm tìm, quy tập và xác định tính danh hài cốt Liệt sỹ của Chính phủ, tham dự phân phối thông tin và kiếm tìm theo kế hoạch của Ban lãnh đạo 515 của địa phương. Phối hợp tham dự các hoạt động chế độ XH, phong trào “đền ơn đáp nghĩa“

3. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh (Số 2)

Hội CCB xã…………………….

Chi hội CCB……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM ……..

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM ………

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM….. CỦA CHI HỘI CCB………

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

Chi hội CCB thực dân địa bàn tổ dân phố ….. Chi hội có … đồng đội hội viên CCB (trong đấy có …. nam và …. đ/c nữ).

Chi Hội có 02 hội viên là thương binh (Đ/c …….. và Đ/c ………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..) .

– Chị hội dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng có … Đảng viên trong đấy có 50% số Đảng viên là cán bộ quân đội và công an nghỉ hưu và …. Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo NĐ 76. Đây là điểm mạnh của chi bộ và tổ dân phố số …..

– An ninh chính trị và thứ tự an toàn xã hội bảo đảm tốt, ko có tệ nạn xã hội, ko có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Khó khăn

– 5 ……. là 5 có thời tiết nắng hot kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải các các dụng cụ tham dự giao thông, rác thải sinh hoạt của các nhà hàng, việc xâm lấn hè phố, lòng phố của các hộ kinh doanh gây tác động trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của dân chúng tổ dân phố. Và 1 số gieo neo……..

Thực hiện kết hoạch công việc 5 của Hội CCB phường, nghị quyết của Chi bộ – Chi hội CCB số….. đã khai triển tổ chức tiến hành và đạt được những kết quả chi tiết như sau:

2. Xây dựng chi hội trong lành lớn mạnh

a. Về chính trị tư tưởng

– Tư tưởng của cán bộ hội viên căn bản kiên cường vững vàng, tiến hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước.

– Thực hiện tốt cơ chế học tập nghị quyết và các tài liệu học tập chuyên đề cho cán bộ hội viên. Phối hợp cùng chi bộ công bố tình hình thời sự, tin trong nước và quốc tế để cán bộ hội viên nắm vững chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Khích lệ hội viên, giữ vững và phát huy thực chất, truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ” kiểu mẫu, giản dị trong cuộc sống. Hăng hái hưởng ứng cuộc thi và viết về gương “người tốt việc tốt 5 …..

b. Về công việc tổ chức

– Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết 5 20…. và khai triển nhiệm vụ, kế hoạch 5 20…..

– 5 20… trong điều kiện gieo neo chi phối, chi hội đã có nhiều có gắng chấm dứt và vược tiêu chí, nhiệm vụ đề ra, nội bộ kết đoàn hợp nhất, tư tưởng hội viên kiên cường, vững vàng.

– Về số, chất lượng hội viên của chi hội tính tới…………. (Báo cáo theo mẫu đã gửi về Hội phường)

– Trong 5, chi hội xét và đề xuất kết nạp … Hội viên mới đạt….% so với kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. hiện tại có ….. Hội viên (tính tới ………)

Nam:…… ; Nữ…….: ; tuổi đời thấp nhất ….; Cao nhất … (Đ/C………………..)

– Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu, Trung tá …….đ/c; Cấp úy ……đ/c; HS quan chiến sĩ : ….. đ/c

– Cán bộ hội viên là Đảng viên: …/… ~ ….%

– Chi hội đã duy trì cơ chế sinh hoạt theo quy định của điều lệ Hội, Số lượng hội viên tham dự sinh hoạt bình quân…. – …% quân số

3. Công việc nghĩa tình, chăm lo đời sống, vật chất tnh thần:

– Việc thu, nộp hội phí, quỹ nghĩa tình, quỹ hội phường, quỹ Chi hội, tiến hành theo đúng quy định của hội CCB Việt Nam

– Chi hội đã tổ chức tốt thăm hỏi …. hội viên ốm đau + viếng thăm … gia đình có người nhà mất với tổng số tiền là ….đ.

– Trích quĩ hội đóng góp ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn và ngập mặn; với số tiền là ……đ

– 100% gia đình hội viên tham dự ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ con, quỹ vì người nghèo, đồng bảo bị thiên tai bão lụt v.v… với ý thức tương thân tương ái, bổn phận cao.

– Phổ biến và tiến hành các chế độ xã hội đối với các hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo qui định của trên.

– Nhân kỷ niệm ….. 5 Bác Hồ về Cao Bằng chỉ đạo cách mệnh Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và thân nhân đi thăm quan học tập, truyền thống theo kế hoạch đạt mục tiêu đề nghị đề ra. Chi hội có …. Hội viên tham dự chuyến đi được bình chọn là an toàn, thành công và có nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

– Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công việc chiến trận và các chi hội đoàn thế chính trị xã hội trong tổ dân phố: Hội viên CCB tham dự vào Chi bộ và Tổ dân phố: có …. hội viên ; Ban bảo vệ dân phố ….. hội viên.

– Hăng hái hưởng ứng và kiểu mẫu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……..và Đại biểu hội đồng dân chúng các ngành nhiệm kỳ ……….. Chi hội có ….hội viên tham dự tổ bầu cử đã chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ.

– Tham gia xây dựng và tiến hành quy chế dân chủ, tiến hành và hưởng ứng 3 cuộc chuyển động bự của Quốc gia.

1 là: Cuộc chuyển động “Cuộc chuyển động toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Hai là: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ba là: Cuộc chuyển động “Người Việt Nam dành đầu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hăng hái tham dự các hoạt động văn thể, vệ sinh môi trường, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ bự trong 5. Tham gia 2 giải chạy bền bỉ do báo Hà Nội mới tổ chức trong 5. Chi hội có ….. lượt đ/c tham dự 2 lượt chạy. Tuy nhiên ko đạt giải mà ở độ tuổi ngoài 60 vẫn chạy tốt. Các hội viện và gia đình hội viên tự tập tành những môn thể thao mình thích thú, thích hợp với điều kiện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ v.v….

– Hăng hái tham dự phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, chiến đấu phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn” Chi hội có 01 hội viên tham dự lực lượng dân phòng, tuần tra góp phần bảo vệ thứ tự an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội.

5. Bình chọn xét thi đua theo tiêu chuẩn

a. Về tư nhân “Hội viên CCB kiểu mẫu”

– …./…. HV (100%) đề xuất có danh sách kèm theo

b. Chi hội “Trong sạch lớn mạnh tuyệt vời”

– …./…. HV (100%) tư nhân tiến hành tốt bổn phận công dân chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao

– 100% các nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB kiểu mẫu

– Nội bộ kết đoàn, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chế độ luật pháp Nhà nước

Đề xuất Chi hội CCB số …. đạt ” “Trong sạch lớn mạnh tuyệt vời” 5…….

Tóm lại: 5………. Chi hội đã chấm dứt tốt nghiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cột, là chỗ dựa tin tưởng của cấp ủy đảng, tổ dân phố và cán bộ hội viên hội CCB .

Tuy vậy hoạt động của Chi hội vẫn còn những còn đó, giảm thiểu sau:

6. Những mặt giảm thiểu, còn đó:

– 1 số HV còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham dự sinh hoạt và các hoạt động lúc được cắt cử.

– Số lượng hội viên tham dự sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn giảm thiểu, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… – CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

– Giữ vững và phát huy thực chất truyền thống “Quân nhân Cụ Hồ”

– Đi lại và tập trung các lứa tuổi CCB, xây dựng chi hội “trong lành, lớn mạnh, tuyệt vời” đổi mới nội dung, tăng lên chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Chỉ tiêu:

– 100% HV có khả năng chính trị vững vàng, ko có HV nào mắc sai phép về ý kiến chính trị, tiến hành tốt quy định “3 ko, 1 đảm bảo” đấy là:

+ Không phát ngôn làm trái đường lối, ý kiến có tính nguyên lý của Đảng, luật pháp Nhà nước.

+ Không tích trữ, phát tán tài liệu, lan truyền các thông tin ngoài quy định.

+ Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham dự vào các đoàn khiếu kiện lúc bị khích động

+ Đảm bảo dân chủ, kết đoàn, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của hội

– Phấn đấu chi hội đạt trong lành lớn mạnh tuyệt vời

– 100% Hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh kiểu mẫu”

– 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

– Không có con mắc nghiện và tái mắc nghiện, phạm tội hình sự.

– Xét và đề xuất Hội phường kết nạp mới 1 hội viên có chất lượng, bảo đảm đúng nguyên lý điều lệ Hội.

– Kiểm tra và đề xuất tặng kỷ niệm chương cho các đồng đội hội viên đủ tiêu chuẩn

– Lập danh sách gửi về hội phường những đồng đội sinh 5 …………..(70,80,90) để tổ chức mừng thọ vào dịp đầu xuân 20…. (Chi hội có … hội viên là đ/c ………… sinh …..đủ tiêu chuẩn)

– Tham gia vồ vập các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường ủng hộ các quỹ nghĩa tình, quỹ hoạt động do Hội phường và cấp trên phát động.

Đề xuất khen thưởng 20…. (Bình bầu trực tiếp tại Hội nghị Tổng kết 5 vào tháng …..: Chi hội “Trong sạch VMXS”; Cá Nhân: đ/c ………….)./.

Nơi gửi:

-Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

4. Báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh (số 3)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NHIỆM KỲ……..

Thực hiện chỉ dẫn của BCH xã …………………. về công việc tổng kết chi hội cựu chiến binh nhiệm kỳ………….

I. Đặc điểm của Chi hội:

Trong 5 5 qua xây dựng Chi hội, làm tốt công việc quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi quyền, ích lợi chính đáng cho dân chúng.

Bảo vệ Đảng, Chính quyền giữ vững bình ổn chính trị tại cơ sở, tham dự học tập Nghị quyết của Đảng, các đường lối, chế độ của Nhà nước, địa phương; tiến hành công việc và chương trình tăng trưởng kinh tế, tăng lên đời sống kinh tế cho hội viên giảm được nghèo, gia đình hội viên sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề có thu nhập cao trong 5 qua.

Tổng số hội viên là 49 hội viên, gia đình hội viên khá đạt 98%, gia đình hội viên giàu 45%, quỹ đóng góp của hội viên……….đồng bình quân/ hội viên. Trong đấy quỹ cho hội viên vay tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo trong 5 5 qua.

Kính thưa đại hội, các gia đình có Thương binh, bệnh binh, gia đình chế độ làm kinh tế tăng trưởng hộ gia đình.

Trong 5 5 qua tổ chức các cuộc ủng hộ do Hội phát động đã ủng hộ được …………đồng.

Gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa 98%, gia đình hội viên kiểu mẫu đạt 95%, chi hội giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mệnh người hùng của nhiều lứa tuổi trẻ, cùng lúc công việc phối hợp giáo dục tuổi xanh, thế hệ nam thanh niên đủ tuổi chuẩn bị lên đường tòng ngũ bảo vệ non sông.

II. Trong những 5 qua, được sự hỗ trợ của BCH, Cấp ủy cơ sở được xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh về chính trị, tư tưởng của cán bộ hội viên trong chi hội và tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng đối với hội viênvà chấp hành chủ trương luật pháp của Nhà nước và của địa phương, cùng lúc tiến hành các chương trình của Hội đề ra như: công việc duy trì sinh hoạt Hội.

Kính thưa hội nghị! Trong 5 5 qua, Chi hội đã kết nạp được 18 hội viên, số hội viên chưa vào hội 7 hội viên, số hội viên tiến hành phong trào thi đua của địa phương100%.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ ………

Tập hợp xây dựng chi hội lớn mạnh toàn diện, ko có gia đình hội viên có con, cháu mắc tệ nạn xã hội như: ma túy, bài bạc, nghiện ngập …

Cùng lúc trong 5 5 đến chuyển động những hội viên đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội, là hội viên anh quân nhân cụ Hồ. Và quyết tâm số đông chi hội 5 5 đến đạt trong lành, tuyệt vời lớn mạnh về mọi mặt, quyết tâm Chi hội CCB Chiến Thắng lớn mạnh toàn diện.

Về chính trị tư tưởng: 100% hội viên chấm dứt bổn phận công dân đối với nhà nước và địa phương, ko có hội viên sai phép ý kiến sai lầm, hội viên là đảng viên ko vi phạm những điều đảng viên ko được làm, chi hội quyết tâm trong 5 5 đến ko còn hội viên nghèo, chi hội quyết tâm hộ khá giàu trong chi hội đạt 100%. Quỹ hội bình quân hết nhiệm kỳ …… đồng tới……..đồng/ hội viên.

Kính thưa hội nghị, trên đây là bản tổng kết trong 5 5 đến quyết tâm trong 5 5 đến chi hội lớn mạnh toàn diện về mọi mặt.

Xong xuôi bản báo cáo tổng kết, tôi xin kính chúc toàn bộ đại hội sức khỏe, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

….……………., ngày …. tháng ….. 5 …….

Chi hội trưởng CCB ……….

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Quân nhân – Quốc phòng – Thương binh trong phần biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #cựu #chiến #binh

Vik News