Mẫu biên bản bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

By | March 9, 2024

Mẫu biên bản về việc bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

Mẫu biên bản bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng. Mẫu được ban hành theo Quyết định 19/2019/QĐ-TTg. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Mẫu đơn đề nghị khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Biên bản ghi chép bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…/BB-…(1)

BIÊN BẢNVề việc bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

Căn cứ Quyết định số …/2019/QĐ-TTg ngày …tháng … năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử;

Hôm nay, vào .. .giờ … phút, ngày … tháng … năm … tại .. .(2),

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao: … (cơ quan đăng ký mẫu con dấu), đại diện là:

Ông/ Bà: …

Chức vụ: …

2. Bên nhận: … (lưu trữ lịch sử), đại diện là:

Ông/Bà: …

Chức vụ: …

Hai bên thống nhất bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ và phục vụ nghiên cứu lịch sử theo danh mục cụ thể như sau:

TT

Tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu

Số lượng

Chất liệu

Mẫu dấu

Giấy chứng nhận THCD

(ghi số, ký hiệu ngày, tháng, năm)

Ghi chú

1

2

Tổng số

Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao giữ một bản, bên nhận giữ một bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu

(2) Địa chỉ trụ sở cơ quan Lưu trữ lịch sử

Mẫu biên bản bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

Mẫu biên bản bàn giao con dấu hết giá trị sử dụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tổng hợp: Vik News