Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2022

By | March 9, 2024

Mẫu biên bản bàn giao tài sản là xác nhận đã bàn giao đầy đủ, đủ quyền sở hữu tài sản theo thỏa thuận của hai bên theo quy định của pháp luật. Xem giao thức bàn giao tiền mặt mẫu mới nhất của chúng tôi.

Giao thức chuyển tiền mặt là một định dạng nổi tiếng được các chính phủ và doanh nghiệp sử dụng thường xuyên. Giao thức chuyển tiền phải có thông tin rõ ràng và đầy đủ về người đã gửi tiền, người đã nhận tiền, số tiền nhận được và sự đồng ý của cả hai bên. Dưới đây là hai mẫu biên bản giao nhận tiền mặt gần đây có hướng dẫn chi tiết cách điền theo mẫu do Sở Tài chính cung cấp để bạn sử dụng thông tin một cách hiệu quả.

  • Giao thức tiếp quản tài liệu mẫu
  • Tiếp quản tài liệu tham khảo công việc mẫu
  • Ví dụ về nhật ký di chuyển tài sản và công cụ

1. Giao thức chuyển tiền là gì?

Việc luân chuyển tiền mặt trong công ty là công việc rất quan trọng mà kế toán phải thực hiện hết sức chi tiết và cẩn thận. Sau khi hoàn thành danh sách tiền tệ của quỹ, số tiền này sẽ được chuyển nếu cần thiết. Khi chuyển tiền mặt vào quỹ, các bên phải lưu giữ một biên bản gọi là Biên bản chuyển quỹ tiền mặt.

Giao thức chuyển tiền mặt do các bên liên quan lập để xác nhận việc hoàn tất việc chuyển tiền mặt đầy đủ theo quy định của pháp luật theo thỏa thuận giữa các bên.

Công ty và kế toán có trách nhiệm quản lý tiền mặt được sử dụng cho các chi phí hàng ngày của công ty, chẳng hạn như giao tiền mặt cho người nhận tiền cũng như công ty. Người nhận hàng phải lấy hàng tồn kho và giao cho người nhận hàng. Để kế toán mới tiếp tục hoạt động kinh doanh thuận lợi, hai bên đồng ý các quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc chuyển tiền mặt theo một số quy định của Quy chế chuyển tiền mặt.

2. Mẫu Phiếu thu tiền mặt số 1

Báo cáo mẫu chuyển tiền

đơn vị:… … … … … … … …

con số: … . …,

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Giao thức Bàn giao Quỹ

Thời gian tiếp quản: Từ… … /… … . / 20… … … … /… … … … / 20…

Người gửi:

Ông / Bà: …………… Bộ phận: … ………….

Người đăng ký đã nhận được:

Ông / Bà: …………… Bộ phận: … .

phân phối nội dung

I. Trung bình

Lâu đài

gọi điện

SL

với tiền

Ghi chú

súng

bản văn: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

Xử lý khác

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành ba bản, một bản bên giao, một bản bên nhận hàng, một bản lưu tại văn phòng công ty.

trình duyệt Trách nhiệm đối với thiết bị Người đăng ký đã nhận được Người gửi

3. Mẫu biên bản giao nhận tiền mặt số 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ——

Hàng tỷ phút xử lý tiền mặt

Hôm nay, ngày ….. tháng … năm …

Nhà phân phối (Bên A):

ông bà:… … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … ..

Số ID: …………………………………….

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. .

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Thành phố hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên nhận (Tiếp theo: Bên B):

ông bà):… … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .

Số báo danh: …………………………. Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Thành phố hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Theo nghi thức của hợp đồng phân chia tài sản, được thành lập tại số: …………………………………………………………………………… … ông nội: …………………………………….

Tổng số đã chuyển: ………….. đồng (ghi: ………).

Bên A chuyển toàn bộ số tiền cho Bên B, do đó Bên A có toàn quyền sở hữu tài sản được quy định trong giao thức của thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B không khởi kiện và đồng ý tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho Bên A đăng ký thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Biên lai được phát hành thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận trên. Nếu bên nào không thực hiện thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

bên giao hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đăng ký đã nhận được

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác minh nhân chứng cơ sở và chuyển tiền

Tên tôi là:… … … … … … … … … … … … … … … … .

Số ID: … … … … … … … … … … … … … …

Ngày và nơi xuất bản: ………………………… Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chúa tể: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Vị trí hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Xác nhận rằng cả hai bên đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý và chuyển giao đầy đủ. (Chính tả từ: ………) Theo thỏa thuận.

Ký tên và ghi rõ họ tên.

4. Làm thế nào để giữ một nhật ký chuyển phát tiền mặt

phần đầu tiên của nhật ký

– Ghi lại cả tên nước và phương châm.

– Cho biết tên của giao thức: giao thức chuyển tiền.

– Ghi ngày tháng và nơi lập biên bản.

Nội dung chính

– Cung cấp thông tin người gửi và người nhận:

+ Họ và Tên

+ Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước có ghi rõ ngày tháng năm cấp.

+ Thông tin địa chỉ, hộ khẩu thường trú, hộ khẩu hiện tại phải được cung cấp từ số nhà trở lên.

– Chuẩn bị cơ sở để soạn thảo đề cương chuyển tiền.

– Nhập số tiền mặt đã giao bằng số và bằng chữ.

– Ghi cụ thể và chi tiết các điều khoản của hợp đồng giữa hai bên như sau:

Người chuyển tiền giữ lại toàn quyền với số tiền được quy định trong giao thức của thỏa thuận phân chia tài sản.

Bên nhận tiền phải cam kết rõ ràng không khởi kiện và tạo mọi điều kiện để bên nhận tiền được thuận lợi trong việc đăng ký thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

5. Những điểm cần lưu ý khi xuất trình Giao thức nhận tiền mặt

Giao nhận tiền mặt là một vấn đề quan trọng, nhạy cảm và gây nhiều tranh cãi. Vì vậy, khi lập biên bản bàn giao, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

  • Nếu bạn đang tạo biên nhận, bạn phải điền vào. hoàn toàn, chính xác Trong trường hợp có tranh chấp, thông tin của người nhận và người chuyển được sử dụng làm cơ sở để đối chiếu.
  • Vui lòng nhập số tiền đầy đủ. với số và chữ cái Tùy thuộc vào số lượng chính xác được chuyển cho nhau, nội dung này không được xóa hoặc xóa số lượng của số lượng để đảm bảo hiển thị chính xác số lượng đã giao.
  • Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, các định dạng hồ sơ phải có đầy đủ chữ ký của cả hai bên.
  • Các tổ chức cần lưu ý không sử dụng các từ có nhiều nghĩa trong báo cáo của mình để tránh hiểu nhầm. Đặc biệt, tránh sử dụng các từ ngữ địa phương tạo ra sự nhầm lẫn và làm giảm tính chuyên nghiệp của mẫu giao thức.

Mời bạn đọc tham khảo phần Kế toán thuế trong phần Biểu mẫu.

Tổng hợp: Vik News