Mẫu biên bản giao nhận đề thi

By | March 8, 2024

Mẫu biên bản giao nhận đề thi

Mẫu biên bản giao nhận đề thi được tiến hành giữa Chủ tịch hội đồng coi thi và các giám thị. Mẫu gồm các thông tin: Môn thi, số lượng đề, người nhận, ký nhận…. Mời các bạn tham khảo và tải về. Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm Mẫu biên bản giám sát thi Mẫu biên bản mở túi đề thi 1. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 1 TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN ĐỀ THI Tại điểm thi số:………………………………………….. Kỳ thi: Tuyển sinh hệ ĐH,CĐ Khóa ngày…../…../20….. Hồi ………………….giờ …………. ngày ….. tháng …… 5 20 …….. – Tại phòng: Thường trực của trưởng điểm thi. – Do Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… Bàn giao các túi đựng đề thi, buổi thi ………………… ngày …………./……./20…….. cho: – Ông (bà):……………………………………………… chức phận: …………………………………… – Dưới sự chứng kiến của: 1/: Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… 2/: Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… NỘI DUNG BÀN GIAO ĐỀ THI:  Số túi đựng đề thi: ……………………………. ..  Trạng thái các túi đựng đề thi: ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Quan điểm đề xuất (nếu có): …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên

2. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 2

Trường………………… Hội đồng thi……………………………

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản giao nhận đề thi Hồi………giờ…….phút……ngày……. tháng…….5……… Tại …………………………………………………………………………………………………………………. Ông (bà):………………………………………………………………….. – Chủ tịch hội đồng coi thi Đã thực hiện giao đề thi ……………..cho các giám thị

TT

Môn thi

Số lượng đề

Người nhận

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

Những điểm cần xem xét (nếu có):………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký

Chủ tịch hội đồng

3. Mẫu biên bản giao nhận đề thi thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #giao #nhận #đề #thi

Mẫu biên bản giao nhận đề thi

Mẫu biên bản giao nhận đề thi được tiến hành giữa Chủ tịch hội đồng coi thi và các giám thị. Mẫu gồm các thông tin: Môn thi, số lượng đề, người nhận, ký nhận…. Mời các bạn tham khảo và tải về. Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm Mẫu biên bản giám sát thi Mẫu biên bản mở túi đề thi 1. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 1 TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN ĐỀ THI Tại điểm thi số:………………………………………….. Kỳ thi: Tuyển sinh hệ ĐH,CĐ Khóa ngày…../…../20….. Hồi ………………….giờ …………. ngày ….. tháng …… 5 20 …….. – Tại phòng: Thường trực của trưởng điểm thi. – Do Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… Bàn giao các túi đựng đề thi, buổi thi ………………… ngày …………./……./20…….. cho: – Ông (bà):……………………………………………… chức phận: …………………………………… – Dưới sự chứng kiến của: 1/: Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… 2/: Ông (bà): ………………………………………… chức phận: …………………………………… NỘI DUNG BÀN GIAO ĐỀ THI:  Số túi đựng đề thi: ……………………………. ..  Trạng thái các túi đựng đề thi: ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Quan điểm đề xuất (nếu có): …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO ĐỀ (Ký và ghi rõ họ tên

2. Mẫu biên bản giao nhận đề thi số 2

Trường………………… Hội đồng thi……………………………

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản giao nhận đề thi Hồi………giờ…….phút……ngày……. tháng…….5……… Tại …………………………………………………………………………………………………………………. Ông (bà):………………………………………………………………….. – Chủ tịch hội đồng coi thi Đã thực hiện giao đề thi ……………..cho các giám thị

TT

Môn thi

Số lượng đề

Người nhận

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

Những điểm cần xem xét (nếu có):………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký

Chủ tịch hội đồng

3. Mẫu biên bản giao nhận đề thi thực tiễn

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #giao #nhận #đề #thi