Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

By | March 9, 2024

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cấp trên là mẫu biên bản được lập tại cuộc họp ban chấp hành công đoàn cấp trên. Mẫu biên bản ghi rõ nội dung cuộc họp, thành phần dự họp, thời kì họp, quan điểm ​​của các thành viên tham dự. Xem nội dung cụ thể và tải về biên bản đại hội công đoàn cấp trên cơ sở tại đây.

 • Biên bản họp chi bộ đề xuất xác nhận đảng viên chính thức.
 • Thủ tục thành lập công đoàn căn bản
 • Đơn xin thành lập công đoàn căn bản

1. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 1

LIÊN HIỆP………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

…………………….

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: / BB-CDCS

tháng ngày 5 2013

BÁO CÁO

Về đại hội công đoàn cơ sở hàng tháng ………… ..

I. Thời gian, vị trí, nhân vật tham dự

– Thời gian mở đầu: …………………………………………………….

– Vị trí:……………………………

– Nhân vật tham dự: Số lượng / Tổng số; vắng mặt: số lượng; tên người vắng mặt, lý do

– Cái ghế:……………………

– Thư ký (đăng ký): …………………….

II. nội dung (tùy thuộc vào tiến độ của cuộc họp / hội nghị, nó có thể bao gồm các phần sau):

1. Hoạt động văn bản

Ông / C Nguyễn Văn A làm việc về các cơ chế, cơ chế và các văn bản chỉ dẫn mới ban hành, bao gồm (liệt kê tên văn bản)….

2. Tổng kết tháng trước và phương hướng tháng sau

Bà Trần Thị B phê chuẩn báo cáo tháng…., Chương trình hoạt động tháng… (đính kèm)

3.Discussion

3.1. Đ / C Lê Văn C đề xuất 1 buổi luận bàn bao gồm các nội dung sau: (viết tóm lược)

3.2. AC…. (ghi tóm lược quan điểm)

3.3. AC….

4. Kết luận của chủ tịch

Đ / c ………… .. Kết luận về nội dung luận bàn

(Tóm lược nội dung kết luận)

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ / c …… phê chuẩn dự thảo nghị quyết đại hội (đính kèm)

Đại hội biểu quyết đồng tình ……. / …… (tỉ lệ….%)

Cuộc họp / hội nghị chấm dứt vào hồi ….. giờ ….., ngày …. tháng …… 5 …… ./.

THƯ KÝ

(Vững chãi)

Tên và họ

CÁI GHẾ

(Chữ ký, đóng dấu nếu bạn có)

Tên và họ

2. Biên bản họp ban giám đốc công đoàn cơ sở 2.

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp ban giám đốc công đoàn cơ sở như sau:

Trường Đại học Sư phạm …………………….

CCCC …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————— ………….., tháng ngày 5……

BÁO CÁOBAN CHẤP HÀNH ĐẦU TIÊN CỦA TỔNG CÔNG ĐOÀN

Đã chấm dứt …………….

Thời gian: Tại …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. 5 ……..

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………..

Những người tham dự: ………………………………………………………………………………………………

Ban Chấp hành: Có mặt: …………. / …………. – Vắng mặt: …………./………….

Họ và tên thành viên vắng mặt, lý do vắng mặt: …………………… ..

Ông chủ đơn vị: ……………………………………………………………………………………………….

Chỉ huy CĐ cấp trên: ……………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG

1. Ông: ……………………………………………………., Người triệu tập tuyên bố mở màn Hội nghị Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ …………… ………. ………… lần thứ nhất và đề xuất Ban chấp hành chỉ định chủ tọa và thư ký đại hội.

Sau lúc luận bàn và hợp nhất, Ban chấp hành hợp nhất chỉ định:

 • Đối tác: ……………………., Chủ tịch (biểu quyết: …………. / …………. Tỉ lệ: …………%)
 • Thành viên: …………., Thư ký (biểu quyết: …………. / …………. Tỉ lệ: …………%)

2. Đồng nghiệp: ……………………., Chủ trì cuộc họp báo cáo đề nghị chương trình công việc gồm các nội dung sau:

Các chức phận bầu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Bổ nhậm các thành viên của Ủy ban Tập thể Phụ nữ

Trọng tâm công tác của tháng

Sau lúc luận bàn và hợp nhất, Ban chấp hành đã biểu quyết: …………. / …………. loại: …………%) đã phê chuẩn chương trình cuộc họp.

3. Kết quả chi tiết:

3.1. Hội nghị lần thứ nhất của BCH đã bầu các chức danh sau:

 • Ông (bà): …………………… .CT. trường đại học
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .PCT.CĐCS
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .PCT.CĐCS
 • Ông (bà): ……………………………………………………… Trường dành cho tất cả các nữ sinh
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .UV.BCH
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .UV.BCH
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .UV.BCH

3.2. Ban chấp hành đã bầu ra Ủy ban kiểm toán gồm 03 đồng nghiệp và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán-Ủy ban thông thường

 • Ông (bà): …………………… Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .UV UBKT
 • Ông (bà): ……………………………………………………… .UV UBKT

Biên bản của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ……………………. thời hạn ………… .. được ấn định vào khi: …… .. giờ …… .. cùng ngày, diễn ra từ lúc được thư ký đại hội đọc lại để mọi người tham gia nghe và hợp nhất.

Chủ trì Thư ký

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Vik News