Mẫu biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

By | March 8, 2024

Mẫu giấy giao cho thờ tự liệt sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013 / TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 5 2013. Mẫu giấy giao cho thờ tự liệt sĩ, giao cho nhận trợ cấp 1 lần cho thân nhân. của những người hoạt động cách mệnh.

1. Ai có quyền thờ tự liệt sĩ?

Theo Tiểu mục 4, Điều 4 Nghị định số 31/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2013 của Chính phủ quy định: “Liệt sĩ là đàn ông hưởng cơ chế thờ tự liệt sĩ; trường hợp ko có con hoặc ko có con thì người được luật pháp giao cho là người được giao cho.

Theo đấy, trong trường hợp liệt sĩ ko có hoặc chưa có con thì người đại diện được gia đình, dòng họ đồng tình bằng văn bản giao cho là người thờ tự hợp lí của liệt sĩ và thừa hưởng cơ chế thờ tự liệt sĩ. Người đại diện hoàn toàn do gia đình, dòng họ của liệt sĩ quyết định, có thể là anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cháu ruột … của liệt sĩ. Do đấy, việc xác định người đại diện là do gia đình liệt sĩ họp hợp nhất, nếu ko hợp nhất được thì ko có cơ sở để thanh lý trợ cấp thờ tự liệt sĩ.

2. Thủ tục giao cho thờ tự liệt sĩ.

Nghị định 31/2013 / NĐ-CP điều chỉnh Pháp lệnh khuyến mại người có công với cách mệnh quy định:

Điều 7. Thủ tục giấy tờ

1. Tư nhân có bổn phận:

a) Dự thảo bản khai hoạt động cách mệnh có công nhận của Ban bình dân cấp xã nơi trú ngụ; trường hợp có chiến sĩ cách mệnh hy sinh hoặc hy sinh thì đại diện thân nhân gia đình hoặc người thờ tự phải khai báo kèm theo văn bản giao cho;

b) Gửi bản kê khai kèm theo các hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 6 Nghị định này tới các cơ quan sau đây để xác nhận:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ phê chuẩn, quyết định đối với dân binh cách mệnh theo chỉ huy của cấp uỷ địa phương;

Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương phê chuẩn, quyết định đối với dân binh cách mệnh dưới sự chỉ huy của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

Tổng cục Chính trị phê chuẩn, quyết định đối với người hoạt động cách mệnh thuộc Quân đội quần chúng Việt Nam;

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an quần chúng phê chuẩn, quyết định đối với dân binh cách mệnh trực thuộc Công an quần chúng.

3. Mẫu giấy giao cho thờ tự liệt sĩ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Bữa nay, ngày … tháng … 5 …, tại …

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao cho: Bao gồm những người con trai và đàn bà sau:

TT

Tên và họ

Nhà

Giđó tờ tùy thân / Hộ chiếu

Mối quan hệ với những người xứng đáng

Con số

Phạm vi ngày

do

Trước nhất

2

2. Bên được giao cho:

Tên và họ: …………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày …… tháng …… 5 ……………… .. Nam / Nữ: ……………………. ……………

Nhà: ………………………………………………………………………………………………………..

DNI / Hộ chiếu số: ……………… Ngày cấp: ……. …… Nơi cấp: …………………….

3. Nội dung giao cho

:

……………………………………………………… ..

……………………………………………………… ..

Công nhận của Ủy ban quần chúng xã (khu phố) …..giao cho

(Ký, ghi rõ họ tên)Đương sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Trường hợp giao cho nhận trợ cấp hàng tháng phải ghi rõ thời hạn giao cho từ ngày … tháng … 5 … tới ngày … tháng … … mà ko vượt quá hạn mức. chỉ mất khoảng quy định tại Điều 42 Thông tư này. Thí dụ về giấy giao cho thờ tự liệt sĩ Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần

  • biểu mẫu
  • Xin vui lòng.
  • Đơn yêu cầu cấp bản trích lục thông tin liệt sĩ

Giđó yêu cầu chuyển hài cốt liệt sĩ Đơn yêu cầu công nhận mộ liệt sĩ

#Mẫu #biên #bản #ủy #quyền #thờ #cúng #liệt #sĩ

Vik News