Mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

By | March 8, 2024

Mẫu số C2-10 / NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước . Vui lòng duyệt và tải xuống.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Mẫu C1-07a / NS yêu cầu điều chỉnh thu từ ngân sách nhà nước
  • Mẫu số C1-07b / NS Giđó yêu cầu điều chỉnh thu từ ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
  • Mẫu N ° C2-07 / NS Đề xuất trả tiền bằng ngoại tệ

1. Mẫu C2-10 / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này.

CHỈ BẢNG DỮ LIỆU NGÂN SÁCH ĐIỀU CHỈNH

Mẫu số C2mười/ NS(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31 tháng 3 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)Con số: ……..……

Đơn vị yêu cầu điều chỉnh: ………………………………………………………

Đề xuất Kho bạc Nhà nước …………………………………………………… .. điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………………………… …

VângTT

Ngày kế toán

Con số giấy phép

Gicửa ải thích

ĐÀN BÀănxe điện ngầm NS

Mã số TKKT

Tiến bộ

thực thụ đã chi phí

Mã số NDKT

Mã cấp NS

Mã số Đại biểu Quốc hội NS

Hoa Kỳtới HC

Hoa Kỳtới chương

Mã số ngành kỹ thuật

Mã CTMT, DA và htc

Mã nguồn ngân sách nhà nước

mã đề phònghoặcng

Vâng bạnVângBắc

Nợ

Vâng

– Thống kê dữ liệu

– Dữ liệu yêu cầu được điều chỉnh

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày tháng 5 ..……

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH NHỎNgày tháng 5 ..……

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C2-10 / NS theo Thông tư Công văn 77/2017 / TT-BTC

Nội dung căn bản của bảng điều chỉnh số liệu ngân sách như sau:

CHỈ BẢNG DỮ LIỆU NGÂN SÁCH ĐIỀU CHỈNH

Cơ quan / Phòng / Bộ phận yêu cầu: ………………………………………………………… ..

Đề xuất KBNN / Vụ Kế toán …………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………………………………… ..

Con số

TT

Ngày

kế toán

Con số

Connecticut

Gicửa ải thích

5 NS

Mã TKKT

Tiến bộ

thực thụ đã chi phí

Hoa KỳNDKT

Mã cấp NS

mã đơn vị

SNP

Mã chuyên khoa

Mã số

Mã ngành KT

Mã số

CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn ngân sách nhà nước

Lượng tiền

Nợ

Vâng

– Thống kê dữ liệu

– Dữ liệu yêu cầu được điều chỉnh

CƠ QUAN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

Ngày … có thể….

kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày tháng 5….

bộ phận kiểm soát chi tiêu

kiểm soát đảm trách

Ngày tháng 5….

phòng kế toán

Kế toán trưởng Kế toán Người điều hành

3. Tỉ dụ về biểu mẫu điều chỉnh cho dữ liệu ngân sách C2-10 / NS

Mời các độc giả thêm tại phân mục kiểm toán kế toán thuế trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #C210NS #phiếu #điều #chỉnh #số #liệu #ngân #sách

Vik News