Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

By | March 8, 2024

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy thể hiện về việc mất giấy má xe máy với cơ quan công an với mong muốn tìm được giấy má của mình. Đơn gồm thông tin tư nhân (họ tên, tháng ngày 5 sinh, nghề nghiệp, số Chứng minh dân chúng, hộ khẩu thường trú), ghi rõ của cải bị mất, vị trí mất ở đâu và lý do. Cách viết bản tường trình sự việc Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 Bản tường trình về việc mất xe 1. Đơn trình báo mất giấy má xe máy số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN…………….Quận (huyện):…………………….Phường (xã) :……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ Kính gửi:…………………………………………………………………………………………. Tôi tên:…………………………………………………………………………………………… Sinh ngày……….. tháng …………5……………………………………………………. Tại:…………………………………………………………………………………………………. Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………… Chứng minh dân chúng:……………………ngày cấp:…………..Tại:…………………. Thường trú tại số:……………… đường:………………………………………………… Phường (xã, TT):………………………………….. Quận (huyện):……………………. Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ………… tháng………..5 ……… Tôi có mất:………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Tại:………………………………………………………………………………………………….. Lý do:………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. …………, ngày …. tháng …. 5 …… Người viết đơn Người chứng thứ nhất: Người chứng thứ 2: XÁC NHẬN (của cơ quan có thẩm quyền) 2. Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁY Kính gửi: ……………………………………………………………………………………… Trích yếu: ……………………………………………………………………………………. Tôi tên: ……………………………………………………………………………………….. Sinh ngày……. tháng ……. 5 ……. Tại: …………..…………………………………….. Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………. Chứng minh dân chúng: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..… Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..….. Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..……………… Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… 5 ……………………………. Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………….. Tại: …………………………………………………………………………………….……… Lý do mất của cải: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………, ngày …. tháng …. 5 ……

Người viết đơn Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ 2

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #trình #báo #mất #giấy #tờ #máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy thể hiện về việc mất giấy má xe máy với cơ quan công an với mong muốn tìm được giấy má của mình. Đơn gồm thông tin tư nhân (họ tên, tháng ngày 5 sinh, nghề nghiệp, số Chứng minh dân chúng, hộ khẩu thường trú), ghi rõ của cải bị mất, vị trí mất ở đâu và lý do. Cách viết bản tường trình sự việc Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu X08 Bản tường trình về việc mất xe 1. Đơn trình báo mất giấy má xe máy số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN…………….Quận (huyện):…………………….Phường (xã) :……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ Kính gửi:…………………………………………………………………………………………. Tôi tên:…………………………………………………………………………………………… Sinh ngày……….. tháng …………5……………………………………………………. Tại:…………………………………………………………………………………………………. Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………… Chứng minh dân chúng:……………………ngày cấp:…………..Tại:…………………. Thường trú tại số:……………… đường:………………………………………………… Phường (xã, TT):………………………………….. Quận (huyện):……………………. Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ………… tháng………..5 ……… Tôi có mất:………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Tại:………………………………………………………………………………………………….. Lý do:………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. …………, ngày …. tháng …. 5 …… Người viết đơn Người chứng thứ nhất: Người chứng thứ 2: XÁC NHẬN (của cơ quan có thẩm quyền) 2. Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁY Kính gửi: ……………………………………………………………………………………… Trích yếu: ……………………………………………………………………………………. Tôi tên: ……………………………………………………………………………………….. Sinh ngày……. tháng ……. 5 ……. Tại: …………..…………………………………….. Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………. Chứng minh dân chúng: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..… Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..….. Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..……………… Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… 5 ……………………………. Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………….. Tại: …………………………………………………………………………………….……… Lý do mất của cải: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………, ngày …. tháng …. 5 ……

Người viết đơn Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ 2

Mẫu đơn trình báo mất giấy má xe máy

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #trình #báo #mất #giấy #tờ #máy