Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản

By | March 9, 2024

Phụ nữ được nghỉ trước và sau lúc sinh con 6 tháng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đủ sức khỏe và điều kiện thì bạn có quyền đăng ký đi làm trước thời kì nghỉ thai sản. Vik News VN mời bạn tham khảo mẫu đơn ứng tuyển trước thời kì nghỉ thai sản dưới đây.

1. Điều kiện đi làm trước lúc hết thời kì nghỉ thai sản

Phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 157. Nghỉ thai sản

4. Trước lúc xong xuôi thời kì nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này, nếu cần, phải có công nhận của trung tâm y tế có thẩm quyền về việc đi làm sớm ko tác động tới sức khỏe của người bệnh, công nhân và của được sự đồng ý của người sử dụng lao động thì công nhân được quay về làm việc lúc đã thôi việc từ đủ 4 tháng trở lên ”.

Sau đấy, lao động nữ muốn đi làm trước lúc hết thời kì nghỉ thai sản; thì các điều kiện sau phải được phục vụ:

+) Đã thôi việc hưởng cơ chế thai sản từ 04 tháng trở lên;

+) Có công nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về bảo hiểm y tế đối với công tác;

+) Được sự đồng ý của người sử dụng lao động

2. Xin việc trước lúc hết thời kì nghỉ thai sản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUAY LẠI ĐƠN XIN VIỆC

Thân mến:…………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………. Nơi sinh:……………………………..

Cấp:………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Công tác:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… ..

Được sự đồng ý của …………………… Tôi nghỉ cơ chế thai sản từ ngày: ……. tháng …… .. tới ngày …… ..tháng ……………… ..đến giờ, tuy chưa hết thời kì nghỉ thai sản nhưng mà tôi xin đi làm lại trước thời hạn vì thấy mình đủ sức khỏe để đi. đi làm sớm (có công nhận của bệnh viện). Tôi đưa ra đề xuất này Tôi kính đề xuất …………………… cho phép tôi quay về làm việc từ khi ngày …… ..tháng …… .5. …………

Trân trọng ……………… ..phê chuẩn và khắc phục.

………, Ngày tháng 5.….

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Photo đơn xin đi làm trước thời kì nghỉ thai sản.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Đơn xin nghỉ thai sản
  • Đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản của lao động nam
  • Đề nghị nghỉ thai sản chung cuộc

#Mẫu #đơn #xin #đi #làm #trước #thời #hạn #nghỉ #chế #độ #thai #sản

Vik News