Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức, công chức

By | March 9, 2024

Sau lúc có kết quả xây đắp chức, nếu cán bộ ko ưng ý, còn nghi ngại thì có thể đề nghị phúc khảo bài thi. công chức, nhân viên trong thời hạn 15 ngày diễn ra từ ngày thu được công bố.

Sau ấy gửi tới hội đồng tuyển sinh để rà soát lại để tránh thiệt thòi cho bản thân. Sau đây là nội dung cụ thể của mẫu đơn, mời các bạn xem và tải về tại đây.

Phiếu đề nghị xét duyệt công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————

…, tháng ngày 5…

YÊU CẦU THÊM

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nữ Nam: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Cư dân: …………………………………………………………..

Dế yêu liên hệ: ………………………………………………

Tốt nghiệp: ……………… .. Trình độ chuyên môn: …………… Nghề nghiệp: …………

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………………….

NỢ: …………………… .; Mã đề nghị: …………………….

Theo công bố của Hội đồng tuyển dụng công chức …… .5…, kết quả thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: ………… ..điểm.

Môn Ngoại ngữ: ………… .. tiết.

Môn Tin học: ………… ..điểm.

Với kết quả của bài thi trên, em làm đơn yêu cầu Hội đồng tuyển dụng phê chuẩn và phúc khảo bài thi cho em:

Chủ đề …………………………

Chủ đề …………………………

Chủ đề ………………………….

Tôi xin thật tâm cảm ơn. /.

….., tháng ngày 5….

Người ứng tuyển(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn Đề nghị Xem xét Kỳ thi Công vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——O0o——

…………, ngày… .. tháng… .. 5 20 …………

YÊU CẦU THÊM(Đối với ứng cử viên đăng ký dịch vụ công)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, nhân viên tỉnh …… ..

Tên tôi là: ………… Nam, nữ: ………… ..

Ngày sinh:………………………………………………

Cư dân:…………………………………………….

Địa chỉ và số dế yêu liên hệ: …………………….

Tốt nghiệp ra trường: ………… .. Hạng: …………. Chuyên nghành……….

Đơn vị dự tuyển: …………………………………………………….

SBD …………………… Chuyên ngành: ………….

Sau lúc xem công bố của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh …… 20 ……. về kết quả học tập của tôi và các bài rà soát trắc nghiệm chính như sau:

1. Điểm Học lực TBC: ………… ..điểm.

2. Điểm mạnh nghiệp TBC: ………… ..điểm.

3. Môn nghiệp vụ (trắc nghiệm): ………… ..điểm.

Với kết quả trên, em làm đơn yêu cầu Hội đồng tuyển dụng phê chuẩn, phúc khảo lại điểm của em:

1. Điểm …………………….

2. Điểm …………………… ..

3. Điểm …………………… ..

Tôi xin thật tâm cảm ơn. /.

…….., ngày……. tháng …… 20… ..

Người ứng tuyển(Ký và ghi rõ họ tên)

.

#Mẫu #đơn #xin #phúc #khảo #bài #thi #viên #chức #công #chức

Vik News