Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2022

By | March 8, 2024

Giấy ủy quyền tham gia vào một quy trình là hình thức dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào một quy trình. Trong đơn nêu rõ người được ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền, thời gian ủy quyền. Tìm hiểu thêm và tải về biểu mẫu ủy quyền để tham gia vào quy trình tại đây. .

1. Tôi có thể tham gia vào quá trình này bằng giấy ủy quyền nào?

Mẫu Giấy ủy quyền là một mẫu giấy được sử dụng bởi bị đơn trong các thủ tục tố tụng tư pháp để ủy quyền lại cho một người hoặc tổ chức xuất hiện trong quá trình tố tụng vì bất kỳ lý do gì. bước chân. Biểu mẫu chỉ định đại lý và đại lý, đồng thời cũng chỉ rõ nội dung của đại lý và thời gian của đại lý. Sau đây là mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng.

2. Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- o0o ——

thư cho phép

(Chỉ sử dụng cho cá nhân)

– Theo BLDS năm 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

– Theo thỏa thuận của các bên

….., ngày … tháng … năm 20 ……; Chúng tôi gồm:

I. Bên được ủy quyền (Bên A):

Lâu đài: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số ID: … … … . Phạm vi ngày:… … … . công bố: ………..

Quốc tịch: ………………………………………… ………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Bên được ủy quyền (Bên B):

Lâu đài: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số CMND: ……… Nơi cấp: ……… Nơi cấp: ….

Quốc tịch: ………………………………………… ………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

III. Bằng sáng chế:

Sự cho phép này cho phép Bên A cấp cho Bên B khả năng:

Nếu Bên A là một bên thì sẽ tham gia tố tụng và đại diện cho Bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng và các văn bản pháp luật có liên quan đến tranh chấp tố tụng dân sự. Ký vào chứng thư, giấy tờ xác nhận đã nhận tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng án phí hoặc nộp đủ tiền án phí dân sự.

Đại diện cho Bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thi hành án dân sự. Bạn có thể ký đơn yêu cầu thi hành án dân sự, khiếu nại về việc thi hành án dân sự, tạm ứng hoặc nhận tạm ứng toàn bộ chi phí thi hành án dân sự.

IV. Thời gian phê duyệt

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế bằng giấy ủy quyền khác.

V. NGHĨA VỤ

Các bên đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi Thông tin ủy quyền trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên phê duyệt và Bên phê duyệt sẽ do các Bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành bản …… và mỗi bên giữ một bản.

sự cho phép(Ký, họ tên)

khổng lồ(Ký, họ tên)

3. Giấy ủy quyền mẫu số 1 tham gia tố tụng

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———- O0O —————

Tham gia (Biểu mẫu)

đến: UBND THÀNH PHỐ (PHƯỜNG) …………………………………….. … …………………………………………………………………………………………………………

Tòa án nhân dân ……………………………………………… …………………………………………………………………………………

Tôi là: …………… Ngày sinh: .. .. .. ..

Số CMTND: ……………… Cấp ngày: ……………… Người đăng: … …………………………………….

Văn phòng Đăng ký HKTT: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Vị trí hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi hiện đang… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

(Theo giấy triệu tập: ………tòa án nhân dân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …buổi chiều… … có lẽ… … ..).

Nguyên nhân ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………………… ……

Do đó, tôi đưa ra yêu cầu này để cấp cho bạn các quyền giải quyết tranh chấp sau:

ông bà.):… … … … … … … … … … … … … … . … .. ngày sinh nhật: … … … … … … … … … … ..

Số CMTND: ……………… Cấp ngày: ……………… Người đăng: … …………………………………….

Văn phòng Đăng ký HKTT: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Vị trí hiện tại: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, Mr. ……… sẽ thay mặt tôi tham gia giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Tôi xin hứa sẽ không yêu cầu hay khiếu nại nếu tôi sai và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cám ơn rất nhiều!

đạt chuẩn

(Ký tên và ghi tên của bạn)

… … … ..,buổi chiều …..tháng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

đạt chuẩn

(Ký tên và ghi tên của bạn)

4. Giấy ủy quyền Mẫu số 2 để tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia vào quy trình

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy quyền tham gia quy trình như sau:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————————————

Đủ điều kiện tham gia bảo vệ quyền riêng tư

Đơn vị liên kết (Bên A):

– Tên cá nhân / tổ chức: ……………………………………. … ………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………

– Trụ sở chính / Địa chỉ thường trú:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Giấy chứng nhận hoạt động số / ID số: …………..

– Điện thoại ………………………………………… ……………………………………….. .. Số fax Số: .. …………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: Ông / bà: ………………………… Chức vụ: …….. ……

Người bán (Bên B):

công ty …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………. …………….. ………

– Đại diện pháp lý: ………………………………………. ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bản quyền ©:

Bên A ủy quyền cho Bên A đại diện cho Bên A để Bên B có thể tham gia đầy đủ các hoạt động pháp lý trong bất kỳ giai đoạn nào của vụ việc (xét xử / kháng cáo / cưỡng chế). … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Điều kiện giấy phép:

Thời hạn của giấy ủy quyền kể từ ngày ký giấy ủy quyền.

Đã được phê duyệt:

Bên A đồng ý rằng Bên B có thể ủy quyền lại cho những người trong tổ chức của Bên B để thực hiện các công việc mà Bên B đã ủy quyền cho Bên B.

………….., ngày tháng năm …………..

Nhượng quyền thương mại

bữa tiệc pháp

Thành phố / Thủ đô / Ủy ban nhân dân thành phố Chứng chỉ Cán bộ quản lý Chữ ký

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. phàn nàn và khiếu nại trong bài báo hình dạng Hài lòng.

  • Đơn xin rút đơn
  • Mẫu đơn khiếu nại có hướng dẫn
  • đơn ly hôn

Tổng hợp: Vik News