Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

By | March 9, 2024

Mẫu nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng là mẫu nghị quyết của tổ chức công đoàn giới thiệu những sum họp ưu tú, có đủ phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công việc, quan hệ dân chúng vào Đảng. Nội dung trong nghị quyết nêu rõ thông tin tư nhân của sum họp, ưu nhược điểm… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây: Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

BCH CÔNG ĐOÀN………… Số…………- NQ/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———- ……..ngày…..tháng…5…..

NGHỊ QUYẾTGiới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

Kính gửi:

– Chi bộ ………………………….…………… – Đảng ủy …………………………………….

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng. – Xét Nghị quyết của Công đoàn ………………………………………………………………………….. – Ban……………….Công đoàn ……………….họp ngày……..tháng …… 5…….. nhận thấy: Sum vầy:…………………………………………………. có những ưu, thiếu sót chính như sau: (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện tại; chấp hành chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công việc; quan hệ dân chúng) ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và yêu cầu Chi bộ, Đảng uỷ phê duyệt, kết nạp sum họp…………… …………………….. …………… .vào Đảng, với sự tán đồng của……………..đồng đội (đạt……………..%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số ko tán đồng……………………đồng đội, với lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu bổn phận về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp diễn giáo dục bồi dưỡng sum họp …………………………………………………………..biến thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M ………….(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

TagsMẫu 4A-KNĐ Nghị quyết giới thiệu sum họp vào Đảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #nghị #quyết #giới #thiệu #đoàn #viên #công #đoàn #vào #Đảng

Mẫu nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng là mẫu nghị quyết của tổ chức công đoàn giới thiệu những sum họp ưu tú, có đủ phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công việc, quan hệ dân chúng vào Đảng. Nội dung trong nghị quyết nêu rõ thông tin tư nhân của sum họp, ưu nhược điểm… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây: Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

BCH CÔNG ĐOÀN………… Số…………- NQ/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———- ……..ngày…..tháng…5…..

NGHỊ QUYẾTGiới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng

Kính gửi:

– Chi bộ ………………………….…………… – Đảng ủy …………………………………….

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu sum họp công đoàn vào Đảng. – Xét Nghị quyết của Công đoàn ………………………………………………………………………….. – Ban……………….Công đoàn ……………….họp ngày……..tháng …… 5…….. nhận thấy: Sum vầy:…………………………………………………. có những ưu, thiếu sót chính như sau: (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện tại; chấp hành chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; phẩm giá chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công việc; quan hệ dân chúng) ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và yêu cầu Chi bộ, Đảng uỷ phê duyệt, kết nạp sum họp…………… …………………….. …………… .vào Đảng, với sự tán đồng của……………..đồng đội (đạt……………..%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số ko tán đồng……………………đồng đội, với lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu bổn phận về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp diễn giáo dục bồi dưỡng sum họp …………………………………………………………..biến thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M ………….(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

TagsMẫu 4A-KNĐ Nghị quyết giới thiệu sum họp vào Đảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #nghị #quyết #giới #thiệu #đoàn #viên #công #đoàn #vào #Đảng