Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

By | March 9, 2024

Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đề tài, chỉ tiêu bình chọn xếp loại. Sau đây là nội dung cụ thể mẫu phiếu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây. PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 5 học: ……………………………………………… (Dành cho người tham dự bình chọn xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC. Trường ……………………………………………… Đề tài:……………………………………………….. ……………………………………………………… Họ và tên tác giả:………………………………… ……………………………………………………… Đơn vị:………………………………………………. ……………………………………………………… Điểm chi tiết: Phần Nhận xét của người bình chọn xếp loại đề tài Điểm tối đa Điểm đạt được

1. Tên đề tài 2. Đặt vấn đề

1

3. Cơ sở lý luận

1

4. Cơ sở thực tiển

2

5. Nội dung nghiên cứu

9

6. Kết quả nghiên cứu

3

7. Kết luận

1

8. Đề xuất 9. Phụ lục

1

10. Tài liệu tham khảo 11. Mục lục 12. Phiếu bình chọn xếp loại

1

Thể thức văn bản, chính tả

1

Tổng cộng

20 đ

Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại:……….. Người bình chọn xếp loại đề tài: 1. ……………………………………………………… ……………………………………………………… 2. ……………………………………………………… ………………………………………………………

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phiếu #chấm #điểm #sáng #kiến #kinh #nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đề tài, chỉ tiêu bình chọn xếp loại. Sau đây là nội dung cụ thể mẫu phiếu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây. PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 5 học: ……………………………………………… (Dành cho người tham dự bình chọn xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC. Trường ……………………………………………… Đề tài:……………………………………………….. ……………………………………………………… Họ và tên tác giả:………………………………… ……………………………………………………… Đơn vị:………………………………………………. ……………………………………………………… Điểm chi tiết: Phần Nhận xét của người bình chọn xếp loại đề tài Điểm tối đa Điểm đạt được

1. Tên đề tài 2. Đặt vấn đề

1

3. Cơ sở lý luận

1

4. Cơ sở thực tiển

2

5. Nội dung nghiên cứu

9

6. Kết quả nghiên cứu

3

7. Kết luận

1

8. Đề xuất 9. Phụ lục

1

10. Tài liệu tham khảo 11. Mục lục 12. Phiếu bình chọn xếp loại

1

Thể thức văn bản, chính tả

1

Tổng cộng

20 đ

Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại:……….. Người bình chọn xếp loại đề tài: 1. ……………………………………………………… ……………………………………………………… 2. ……………………………………………………… ………………………………………………………

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phiếu #chấm #điểm #sáng #kiến #kinh #nghiệm