Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục

By | March 8, 2024

Bộ câu hỏi Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ được lập nhằm thăm dò tình hình phổ cập giáo dục và chống tái mù chữ ở các xã, khu phố và huyện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tư nhân của người được hỏi, tên lớp đang học, 5 tốt nghiệp, v.v.

Phiếu dò xét phổ cập giáo dục – chống mù chữ

CÂU HỎI KHẢO SÁT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – CHỐNG CHỈ ĐỊNH Số phiếu bầu (1): …………

Họ và tên chủ hộ (2): ………………… Ngày thăm dò: ……………… Địa chỉ (3): …………………

TT HỌ VÀ TÊN CÁC CHỦ ĐỀ(Tuổi béo hơn phải đăng ký trước) TÊN LỚP HIỆN TẠI(Tùy theo 5 học) TÊN TRƯỜNG HIỆN TẠI(tương ứng với từng 5 học) NĂM TỐT NGHIỆP RỜI BỎ SỰ THẤT HỌC trường hợp đặc thù Trạng thái: tật nguyền, di dời, chuyển đi, chết Minnesota Sơ cấp Trung học rộng rãi Trung học rộng rãi Lớp 5 Sự thất học Học cách xóa mù Mặt trời xóa mù mù chữ 1 lần nữa PT BT PT BT NC DN (4) (5) (6) (7) (số 8) (9) (mười) (mười 1) (thứ mười 2) (13) (14) (mười lăm) (mười 6) (17) (18) (19) (2 mươi) (2 mươi mốt) (22) (23) Trước tiên Ngày sinh: Giới tính: Dân tộc: 2 Ngày sinh: Giới tính: Dân tộc: 3 Ngày sinh: Giới tính: Dân tộc:

Dữ liệu phục vụ trẻ học Mẫu giáo: – Nhập dữ liệu vào mục (6).

Các lớp măng non: 3-12, 25-36 (NT); 3-4T (MGB); 4-5T (MGN); 5-6T (MGL)

1. Trẻ đi học liên tiếp từ NT, MGB, MGN, MGL

2. Trẻ em đi học chịu khó

3. Trẻ em dân tộc sẵn sàng bằng tiếng Việt.

4. Trẻ em được ăn ở trường

5. Trẻ được theo dõi bằng biểu đồ phát triển cân nặng.

6. Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân.

7. Trẻ được theo dõi sử dụng máy theo dõi tăng trưởng chiều cao.

8. Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Nếu trẻ bị cấm: Kế bên lớp thêm chữ “!”

Nếu trẻ học 2 buổi / ngày (Măng non) và 9 tới 10 buổi / tuần (Tiểu học): kế bên lớp học thêm ký tự “*”

Họ tên và chữ ký 5 …… 5 …… 5 ….. 5 ….. 5 ….. XÁC NHẬN KÊNH Ủy ban tầm thường(Chữ ký, đóng dấu) Cán bộ, viên chức thăm dò 1 Cán bộ, viên chức thăm dò 2 Cán bộ và viên chức nghiên cứu 3 Trưởng thôn, tổ dân phố chủ gia đình

.

#Mẫu #phiếu #điều #tra #phổ #cập #giáo #dục

Vik News