Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng 2022

By | March 8, 2024

Nếu người được thuê làm kế toán trưởng vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì phải chấm dứt hợp đồng làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là biểu mẫu bắt buộc phải có trong thủ tục miễn nhiệm (cách chức) kế toán trưởng công ty.

Ngày thứ nhất. Các giai đoạn chuẩn bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán có nghĩa vụ tổ chức luân chuyển công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho cơ quan có liên quan. Xác định đối tượng có liên quan của đơn vị đó và cung cấp tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới cho ngân hàng sẽ mở tài khoản giao dịch. Kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày bàn giao. Nguyên Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, khách quan của các thông tin, tài liệu kế toán kể cả trong thời gian tại nhiệm.

Bạn cũng phải đăng ký với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư hoặc đăng ký kế toán trưởng mới với ngân hàng.

2. Mẫu quyết định về việc miễn nhiệm kế toán trưởng số 1

công ty đó… … …con số: … / QD

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quyết định của giám đốc

Xin nghỉ việc kế toán trưởng của công ty.

Giám đốc công ty ……………

– Phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Theo các bài báo của công ty ………

– Theo quyết định… (nêu rõ độ phân giải)

quyết định

Điều 1: Hủy ông / bà: …………..

Ngày sinh: …. .. Dân tộc: .. Quốc tịch: ………..

Số CCCD / CMND: …. của cơ quan công an …. từ… … … … … … … … .

Nơi đăng ký thường trú: …………..

Không làm kế toán trưởng công ty ……………

Điều 2: Ông / Bà …………… không có quyền hoặc nghĩa vụ điều hành bộ phận kế toán của công ty và không thể thay mặt bất kỳ giám đốc nào để xử lý ngân hàng hoặc khách hàng của công ty. .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông, bà nêu trên và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành. /.

người quản lý(Ký và đóng dấu)

3. Mẫu quyết định về việc miễn nhiệm kế toán trưởng thứ 2

công ty đó… … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————————————

Phép tính: …. /… … / QĐ-

……………, ngày tháng năm …….

quyết định của người quản lý

Chấm dứt chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông / Bà ………

 • theo luật công ty
 • Theo Điều lệ Công ty …………………………………….. .. …………………………………………………………………………………………………………………… …. ………..
 • dựa trên các yêu cầu hiện tại của công ty đó … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … . ;

quyết định

Điều 1: Từ chức Mr./Ms. …………… Rời khỏi văn phòng kế toán trưởng làm việc Công ty … … … … Từ ngày… …

Điều 2: Ông / B ………………………….. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian thời gian tại địa điểm đó Có cái này.

Điều 3: Quyết định … tháng … năm … vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định khác. Các ông, bà …………… Phòng / bộ phận phụ trách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– Theo khoản 3 (để thực hiện)

– Lưu trữ HCNS

T / M Ban giám đốc

4. Photo quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng.

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

5. Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là văn bản do giám đốc công ty, hội đồng quản trị công ty, tổ chức bổ nhiệm kế toán trưởng ban hành và được lưu hành trong công ty khi kế toán trưởng bị miễn nhiệm. . Đơn xin nghỉ việc của kế toán trưởng gồm những thông tin gì? Như sau, Vik News dự định cung cấp những thông tin cần thiết cho quyết định sa thải kế toán trưởng.

 • Tên công ty, số quyết định
 • quốc hiệu, phương châm
 • Quyết định miễn nhiệm: Bãi nhiệm: Cách chức Kế toán trưởng
 • Thep luật pháp
 • quyết định
 • Từ nhiệm Ông / Bà: …… Từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty …..
 • Lý do chấm dứt: …………..
 • ông bà… … Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ của mình trước sự chứng kiến ​​của Giám đốc công ty …………..
 • Thời hạn quyết định: …………..
 • Người nhận: … ..
 • Cuối cùng là chữ ký và con dấu của kế toán trưởng phụ trách miễn nhiệm.

6. Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Lee

Sau đây là ví dụ về quyết định sa thải Kế toán trưởng, bạn đọc có thể tham khảo, cập nhật hoặc sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và trường hợp của công ty mình. Hoa Tiêu tải file Word từ link đính kèm bài viết, bạn đọc có thể tải về từ link trên.

công ty đó … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————————————

Phép tính: …. /… … / QĐ-

……………, ngày tháng năm …….

chọn chúng tôi

(V / V: Kế toán trưởng đã từ chức)

 • Theo Đạo luật Công ty 2020,
 • Theo Điều lệ hoạt động của công ty ….. …;
 • Căn cứ… … … … … … … … … … … …

quyết định

Điều 1: Xóa ông / bà ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………

Điều 2: Lý do hủy: …………………………

Điều 3: Ông / B ………………………….. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian thời gian tại địa điểm đó Có cái này.

Điều 4: Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày … tháng … cho đến khi có quyết định khác về đối tượng đó. Các ông, bà …………… và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận: -… …- Lưu trữ VT người quản lý

7. Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng

Thông tư số hướng dẫn quyền hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm lao động của Kế toán trưởng phụ trách đơn vị kế toán tại cơ sở. 04/2018 / Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng theo điều 9 TT-BNV kế toán chính phủ.

Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng phụ trách kế toán

Cấp có thẩm quyền giảm chức vụ bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì thay kế toán trưởng đảm nhận công tác kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng phụ trách kế toán.

Kế toán trưởng quyết định hoặc có văn bản đề nghị Cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng hoặc Kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và các tài liệu chứng minh.

Theo quy định trên, thẩm quyền miễn nhiệm kế toán trưởng như sau:

Thủ tục miễn nhiệm Kế toán viên như sau: Trưởng phòng kế toán miễn nhiệm kế toán trưởng theo quyết định của mình hoặc có đơn gửi cơ quan có liên quan. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và các tài liệu chứng minh.

Có thể thấy, pháp luật không quy định các giai đoạn của thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng. Thủ tục này là chi tiết cho tổ chức hoặc công ty của bạn.

8. Cách chức Kế toán trưởng

Quy định về việc miễn nhiệm kế toán trưởng được quy định tại Nghị quyết số Nó dựa trên 875 / QD-BTC, thiết lập thẩm quyền và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và các quyền lợi của kế toán viên. Trưởng phòng phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng phụ trách kế toán và trình tự kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời gian và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng phụ trách kế toán và bổ nhiệm Kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Điều này. Bộ Nội vụ thực thi Nghị định ngày 27 tháng 3 năm 2018 Quy tắc thực thi số Điều 6, 7, 8, 9 tháng 04/2018 / TT-BNV.

2. Tổng thư ký quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Vụ ngân sách và Vụ sử dụng ngân sách. Người được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng hoặc Kế toán trưởng ở chức vụ tương đương phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương trước khi bổ nhiệm.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng theo quy định trên thực hiện theo Thông tư số Tuân theo quy định tại mục 7 ngày 04/2018 / TT-BNV.

Xem phần Kế toán thuế của khu vực biểu mẫu.

 • hợp đồng kế toán
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ kế toán
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng

Tổng hợp: Vik News