Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

By | March 8, 2024

Trường hợp người được thuê làm kế toán trưởng vi phạm các quy định của giao kèo thì hoàn thành giao kèo thuê làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là mẫu nhu yếu trong thủ tục miễn nhiệm (nghỉ việc) kế toán trưởng doanh nghiệp.

Trước nhất. Các bước sẵn sàng cho việc miễn nhiệm địa điểm kế toán trưởng

Khi chỉnh sửa kế toán trưởng, người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán cần sắp xếp bàn giao công tác và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, cùng lúc công bố cho các bộ phận có liên can trong đơn vị và cho nhà băng. nơi mở acc giao dịch biết họ, tên, mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới phải chịu phận sự về công tác của mình từ khi ngày được bàn giao. Kế toán trưởng trước đây phải chịu phận sự về tính chuẩn xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán chỉ mất khoảng đương chức.

Ngoài ra, cần đăng ký với cơ thuế quan, sở kế hoạch đầu cơ, nếu cần thì đăng ký với nhà băng để được hỗ trợ thông tin kế toán trưởng mới.

2. Thí dụ về quyết định cất chức kế toán trưởng số 1

VIỆC KINH DOANH …………………

Số:… / QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

Xin thôi giữ chức phận kế toán trưởng doanh nghiệp

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Phù hợp với quy định của luật pháp về công ty nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản điều hành;

– Phù hợp với quy chế của doanh nghiệp ………… .;

– Trên cơ sở quyết định … (Quyết định bổ nhậm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ngừng đặt tên cho cô đó: ………….

Ngày sinh: ………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Giđó tờ tùy thân số: …… .. do Công an …………. Cấp ngày …………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng doanh nghiệp ……………………

Điều 2: Bà ………… ko có quyền và bổn phận gì trong hoạt động của phòng kế toán Doanh nghiệp …………., Bà ko được thay mặt Giám đốc tiến hành các giao dịch với Ngân hàng hoặc bất cứ người dùng nào của Doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký, chịu phận sự thi hành đối với các quý ông, bà nói trên và những người có liên can.

NGƯỜI QUẢN LÝ

(đã ký và đóng dấu)

2. Thí dụ về quyết định cất chức kế toán trưởng số 2.

VIỆC KINH DOANH ……………

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

Con số: …. / 20 …… / QĐ-

………….., tháng ngày 5……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

Chủ đề: Miễn nhiệm chức phận kế toán trưởng doanh nghiệp đối với bà ………….

  • Phù hợp với Luật Doanh nghiệp;
  • Căn cứ Điều lệ Doanh nghiệp ……………………………………… ..;
  • Dựa trên nhu cầu hiện nay của Doanh nghiệp……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Từ nhiệm Bà ………… thôi giữ chức phận kế toán trưởng công tác doanh nghiệp ………… từ khi ngày …… tháng… 5 ………….

Điều 2: Bà ……………… .. chịu phận sự trước Giám đốc Doanh nghiệp và trước luật pháp về những công tác đã tiến hành chỉ mất khoảng giữ chức phận ……………………

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ….. tháng …….. cho tới lúc có Quyết định khác về nhân vật này. Bà ……………. và các Phòng / Ban có liên can chịu phận sự thi hành hình định này.

Người nhận:

– Như khoản 3 (để tiến hành)

– Lưu HCNS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY T / M

4. Hình ảnh quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Mời độc giả tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

  • mẫu giao kèo dịch vụ kế toán
  • Thí dụ về quyết định bổ nhậm người đảm trách kế toán
  • Thí dụ về quyết định bổ nhậm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng

#Mẫu #quyết #định #miễn #nhiệm #kế #toán #trưởng

Vik News