Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang làm việc

By | March 8, 2024

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động hiện nay ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động. Theo quyết định, người lao động làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được trợ cấp từ 1,5 đến 3 triệu đồng trong ba tháng. Xin vui lòng tham khảo.

1. Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người đương nhiệm

Mẫu số 02: Danh sách công nhân yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân đang làm việc

số mô hình 02

Tên công ty ——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

Danh sách do nhân viên giới thiệu Hỗ trợ tiền thuê nhỏ

tháng … 2022

(Dành cho nhân viên làm việc cho công ty)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố … …

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên thương mại: ……………………………………… . ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Số đăng ký kinh doanh: …………………………………….. … ………………………………………………………………………………………………………… ……. ……..

3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

4. Điện thoại liên hệ:…

5. Tài khoản: Số tài khoản …………………………………….. … … tại ngân hàng … ……..

II. Danh sách người lao động tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

TT

tên và họ

Số CCCD / ID

nhà cho thuê, địa chỉ nhà trọ đầu tiên

hợp đồng lao động

một số sổ bảo hiểm xã hội

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

bản ghi nhớ

Thể loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

……

cộng

X

X

X

X

X

X

(số tiền quyên góp từ: ……………………………………… .. …………………………………………………………………………………………………………………… …. …………………………………….)

III. Danh sách người lao động không tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

TT

tên và họ

Số CCCD / ID

nhà cho thuê, địa chỉ nhà trọđầu tiên

hợp đồng lao động

số thứ từ lương

số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

bản ghi nhớ

Thể loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

(Số tiền hỗ trợ từ: … … … … … … … … )

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội(Đối với Mục II) (đã ký và đóng dấu)

… ., Công việc … . tháng … . 2022 doanh nhân (đã ký và đóng dấu)

___________________

đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, ấp, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, thành phố.

2. Thủ tục để Nhân viên Nhận Hỗ trợ Thuê nhà

– Người lao động phải điền vào Mẫu số 1 chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại Điều 4 (1) Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg đề nghị hỗ trợ tiền thuê và gửi doanh nghiệp tổng hợp.

– Theo yêu cầu của người lao động, doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Mẫu 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời hạn ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp viện dẫn chỉ tiêu và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải thẩm định chính xác mục tiêu và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn hai ngày làm việc.

– Doanh nghiệp phải gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu 2 đến cơ quan BHXH để xác minh người lao động có tham gia BHXH bắt buộc hay không.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin người lao động quy định tại Điều 4 Khoản 2 và 3 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Doanh nghiệp có thể liệt kê nhân viên của mình yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội xác minh việc trả một lần hai hoặc ba tháng.

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tổ chức bảo hiểm xã hội phải chứng minh người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Nơi nộp: Theo quy định, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trong vòng hai đến ba tháng.

– Giờ tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2022.

– Thanh toán do:

+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ được UBND tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đồng thời, nó hướng bạn đến việc trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán cho người lao động.

Độc giả, xem phần. Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

#Mẫu #số #Danh #sách #người #lao #động #đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #đối #với #người #lao #động #đang #làm #việc

Tổng hợp: Vik News