Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133, Thông tư 200, Thông tư 107

By | March 9, 2024

Sổ quỹ là loại sổ do thủ quỹ hoặc thủ quỹ sử dụng để phản ảnh chi thu, tình hình sử dụng quỹ tiền mặt đồng Việt Nam trong đơn vị. Sau đây là thí dụ về sổ quỹ theo thông tư 133, thông tư 200, thông tư 107.

1. Sổ quỹ tiền mặt S04a-DNN theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….Chuyện trò với: …………………… Số mẫu S04a-DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 5 2016 của Bộ Vốn đầu tư)

TIỀN SÁCH TIỀN MẶTLoại quỹ:…

Ngày và tháng ghi Ngày, tháng nhận hàng số văn bản Gicửa ải thích sổ tiền Ghi chú Tụ hợp Dành Tụ hợp Dành sóng sót ĐẾN TẨY tôi Trước hết 2 3 GỖ

– Cuốn sách này có…. các trang, được đánh số từ trang 01 tới trang…

– Ngày khai trương:…

người lập trình(Ký, họ tên) kế toán trưởng(Ký, họ tên) Ngày tháng 5 …Đại diện pháp lý(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giđấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và tên cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Sổ quỹ S07 – DN theo TT 200

Đơn vị: …………..

Địa chỉ nhà:……….

Số mẫu hình: S07 – DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC Ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng BTC)

TIỀN SÁCH TIỀN MẶT

loại dưới cùng: …..

Ngày và tháng ghi Ngày, tháng nhận hàng số văn bản

Gicửa ải thích

Lượng tiền Ghi chú Tụ hợp Dành Tụ hợp Dành sóng sót ĐẾN TẨY tôi Trước hết 2 3 GỖ

– Cuốn sách này có …… .. trang, được đánh số từ trang 01 tới trang số ………….

– Ngày khai trường: ……………….

Kế toán(Chữ ký, họ và tên)

– Số lượng chứng chỉ hành nghề;

– Nhà hỗ trợ dịch vụ kế toán

kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..

Người điều hành(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc đơn vị sự nghiệp kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán. Lập trình viên là tư nhân hành nghề, phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

3. Sổ quỹ S11-H theo Thông tư 107

Đơn vị: …………………..

Mã QHSN: ……………………

Hoa Kỳ,số của bạn:mười 1-H(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTCNgày 10 tháng 10 5 2017 của Bộ Vốn đầu tư)

TIỀN SÁCH TIỀN MẶT

(Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt)

Ngày và tháng ghi

Ngày, tháng nhận hàng

số văn bản

Gicửa ải thích

Lượng tiền

Ghi chú

Tụ hợp

Dành

sóng sót

ĐẾN

TẨY

DỄ

Trước hết

2

3

tôi

số dư đầu kỳ

Thêm ngày sinh

tháng thu thập

Luỹ kế từ đầu 5

– Cuốn sách này có… trang, được đánh số từ trang 01 tới trang…

– Ngày khai trường: …………………………………………… ..

NGƯỜI ĐẶT CHỖ

(TRIỆU)quan điểmHọ và tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(TRIỆU)quan điểmHọ và tên)

Ngày tháng 5………….

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ

(TRIỆU)quan điểmhọ tên, đóng dấu)

4. Cách lập sổ quỹ

1. Mục tiêu của sổ quỹ

sổ quỹ tiền mặt Là sổ cái do thủ quỹ (hoặc kế toán tiền mặt) sử dụng để biên chép việc thu, chi quỹ tiền mặt Đồng Việt Nam của đơn vị.

B. Căn cứ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt.

Quyển này dành cho thủ quỹ: mỗi quỹ sử dụng 1 quyển hoặc 1 số trang. Sổ này còn dùng để hạch toán cụ thể quỹ tiền mặt và tên sổ được sửa đổi là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ thủ quỹ có 1 sổ kế toán được đăng ký song song.

– Căn cứ để đăng ký sổ quỹ là các phiếu thu, phiếu chi đã nhập, rút ​​quỹ.

– Cột A: Ghi ngày hạch toán.

– Cột B: Ghi ngày, tháng, 5 của chứng từ thu, chi.

– Cột C, D: Ghi số biên lai, số biên lai trả tiền từ thấp nhất tới cao nhất.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền giải ngân.

– Cột 3: Số dư quỹ cuối ngày. Số dư cuối ngày phải khớp với tiền mặt trong két.

Định kỳ, kế toán kiểm tra, đối chiếu “Sổ kế toán cụ thể tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.

– Xem xét: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán quỹ tiền mặt cụ thể” (Mẫu số S07a-DN). Sổ cái này có thêm cột F “Account đối ứng” để phản ảnh số Account tương ứng cho từng nghiệp vụ ghi nợ, ghi có Account 111 “Tiền mặt”.

Mời các độc giả thêm tại phân mục kiểm toán kế toán thuế trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu số 02 – TT: Chứng cứ trả tiền lần cuối 5 2020
  • Vẻ ngoài trả tiền trước
  • Mẫu số 04-TT: Giđấy tạm ứng

#Mẫu #sổ #quỹ #tiền #mặt #theo #Thông #tư #Thông #tư #Thông #tư

Vik News