Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

By | March 8, 2024

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên năm 2022 như thế nào? Những trường hợp nào thì đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy đọc bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Việc biểu quyết nghị quyết hoặc nghị quyết về kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên. Nếu hạn ngạch biểu quyết không đủ để thông qua nghị quyết hoặc quyết định, kết quả biểu quyết phải được báo cáo đầy đủ cho ủy ban có trách nhiệm để xem xét và quyết định.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên 2022
Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên 2022

1. Khi xóa tên đảng viên.

Căn cứ Quy định 24-QĐ / TW năm 2021, chi bộ xem xét và đề nghị cấp ủy quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên nếu:

– Đảng viên thôi sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

– Các hành vi tự ý trả lại hoặc hủy thẻ hội viên của hội viên

– Đảng viên mất động lực, không hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên được nâng lên trong chi bộ, nhưng sau 12 tháng phấn đấu không có tiến bộ.

– Khi đảng viên vi phạm đảng viên 2 năm liên tục.

– Đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Thủ tục xóa tên đảng viên đại diện vi phạm tư cách.

Nếu một thành viên được ủy quyền vi phạm quyền biểu quyết của họ, thủ tục xóa tên của thành viên đó như sau.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

– Chi bộ có ý kiến ​​nếu từ 2/3 số đảng viên chính thức trở lên quyết định xóa tên đảng viên dự bị thì báo cáo cấp ủy cấp trên sau khi giải quyết.

– Khi có từ 2/3 số đảng viên trở lên khai trừ tên đảng viên dự sinh thì đảng ủy cơ sở báo cáo cấp ủy sau khi giải quyết.

– Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kết hợp đảng viên quyết định việc sử dụng tên thật nếu được hơn một nửa số cấp ủy viên tán thành.

– Đảng bộ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên quyết định khai trừ đảng viên dự bị trong thời hạn phải có sự đồng ý của ít nhất hai phần ba tổng số đảng viên đương nhiệm.

3. Thủ tục xóa tên đảng viên chính thức.

Nếu là đảng viên chính thức thì sẽ xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên như sau.

– Đảng viên tự phê bình và tự phê bình trước chi bộ. Kể cả khi cấp ủy yêu cầu lần 3 mà Đảng viên không kiểm điểm hoặc không dự họp sàng lọc thì chi bộ sẽ xem xét, xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không xác nhận theo yêu cầu của chi bộ thì văn phòng phải tiến hành ngay thủ tục xin xóa tên đảng viên.

– Các chi bộ, đảng bộ (nếu có), đảng bộ cơ sở và các cấp có liên quan tiến hành kiểm điểm xóa tên đảng viên và thực hiện quy trình xác minh như xóa tên đảng viên vi phạm về tư cách.

Xem thêm: Xóa tên đảng viên và khai trừ đảng khác nhau ở điểm nào?

4. Khi đảng viên chính thức xin ra khỏi đảng.

– Chỉ những đảng viên không vi phạm tư cách mới bị xem xét cho ra khỏi đảng. Nếu vi phạm tư cách đảng viên sẽ bị kỷ luật đảng, sau đó sẽ bị coi là ra khỏi đảng.

– Đảng viên có nguyện vọng xin ra khỏi đảng phải có đơn nêu rõ lý do xin ra khỏi đảng và trình báo với chi bộ.

– Các chi bộ, đảng bộ bộ phận (nếu có), đảng bộ cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có liên quan xem xét, quyết định cho ra khỏi đảng và xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền chuẩn y đảng viên, khai trừ đảng viên, quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng viên đã xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ nếu cần thiết thì được Ban Chấp hành Đảng bộ xác minh tuổi và cấp “Giấy xác nhận độ tuổi”.

5. 3 tháng đảng phí chưa đóng thủ tục xóa tên đảng viên.

Theo Quy định 24-QĐ / TW năm 2021 và Chỉ thị 01-HD / TW năm 2021, thủ tục xóa tên như sau:

Bước 1: Đảng viên tự phê bình và tự phê bình trước chi bộ. Kể cả khi cấp ủy yêu cầu lần 3 mà Đảng viên không kiểm điểm hoặc không dự họp sàng lọc thì chi bộ sẽ xem xét, xử lý đối với Đảng viên đó.

Nếu đảng viên cố tình không xác nhận theo yêu cầu của chi bộ thì văn phòng phải tiến hành ngay thủ tục xin xóa tên đảng viên.

Bước 2: Xem xét xóa tên đảng viên của bạn.

– Chi bộ có ý kiến ​​nếu từ 2/3 số đảng viên chính thức trở lên quyết định xóa tên đảng viên dự bị thì báo cáo cấp ủy cấp trên sau khi giải quyết.

– Khi có từ 2/3 số đảng viên trở lên khai trừ tên đảng viên dự sinh thì đảng ủy cơ sở báo cáo cấp ủy sau khi giải quyết.

– Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kết hợp đảng viên quyết định tên thật nếu được quá nửa số cấp ủy viên tán thành tên thật.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở có thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên quyết định xóa tên đảng viên thay thế nếu được ít nhất 2/3 tổng số đảng viên đương nhiệm đồng ý.

6. Xử lý khiếu nại về việc xóa tên bên.

Đảng viên có quyền khiếu nại trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định khai trừ Đảng lên cơ quan cấp trên của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cơ quan tổ chức của Thành ủy có trách nhiệm điều tra, hỗ trợ xử lý các khiếu kiện của Thành ủy. Thời hạn giải quyết khiếu nại như sau:

– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, khu vực và tương đương. Không quá 180 ngày làm việc kể từ ngày gửi đơn khiếu nại đến cấp Trung ương.

Ngoài ra, theo Quy tắc 24-QĐ / TW, các khiếu nại sau sẽ không được giải quyết:

 • 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên có quyết định xóa tên.
 • Xem xét và hoàn thiện bởi cơ quan cao nhất.
 • Khiếu nại cá nhân hoặc tập thể của người đại diện
 • Nếu không quyết định xóa tên cấp ủy đó thì làm đơn khiếu nại.

Các quy định riêng được áp dụng để giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc xóa tên đảng viên ở nước ngoài.

7. Bên bị xóa có thể nộp đơn khiếu nại không?

Như đã đề cập trong câu 6 Một đảng viên khuyết danh có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn, kể cả Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, thời hạn khiếu nại là 30 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được quyết định xóa tên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại kể từ ngày cấp uỷ các cấp nhận được đơn khiếu nại như sau.

 • Cấp địa phương: trong vòng 90 ngày;
 • Cấp Trung ương: 180 ngày trở xuống.

Nếu Đảng viên không đồng ý với quyết định khai trừ của Đảng ủy thì Đảng viên đó có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện sự minh bạch, công bằng trong quá trình sàng lọc, nâng cao tinh thần tự chủ trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong gương mẫu của người đảng viên.

8. Có thể tham gia lại sau khi bị khai trừ khỏi đảng không?

Người được xét duyệt theo quy định tại Mục 3.5.1 Điều 4 Quy định 24-QĐ / TW phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí cho những người tham gia bữa tiệc, chẳng hạn như:
 • Chậm nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi đảng (riêng tội nhẹ, 60 tháng trước và sau đó, nếu đảng viên bị khai trừ vì vi phạm chính trị bình dân. Dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định của bí thư), phục hồi chức vụ đại diện cho đảng. Việc tổ chức này phải được ban thường vụ đảng ủy (hoặc cấp ủy tương đương) toàn quốc hoặc địa phương đồng ý bằng văn bản và phải được cấp ủy (đảng ủy cấp tỉnh và cấp tương đương) xem xét, quyết định.
 • Chúng tôi thực hiện đúng các quy trình nêu tại Điều 4, Khoản 1, 2 và 3 Điều lệ Đảng.

Cũng trong Quy tắc 24-QĐ / TW có điều khoản bỏ qua và phục hồi những người trước đây đã rời đảng vì:

 • chấm dứt độc lập sinh hoạt đảng;
 • Nộp hồ sơ tham gia đảng (trừ trường hợp hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn)
 • Nó gây ra xung đột nội bộ nghiêm trọng.
 • Bị kết tội tham nhũng;
 • bị kết án trọng tội trở lên.

Do đó, bất kỳ người nào bị loại khỏi đảng đều có thể được phục hồi hoàn toàn theo các quy định trên. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp bị cấm trong đoạn trên.

Trong trường hợp có lý do chính đáng, v.v. Nếu bạn bị đuổi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và không thể nhận hội phí, bạn có thể đăng ký tham gia lại sau khi vượt qua khó khăn. Như các bạn thấy bên mình luôn có những nội quy, quy định để tạo điều kiện cho những ai muốn tham gia tiệc và sinh hoạt.

Bài này nói về quy định và thủ tục xóa tên đảng viên. Khuyến khích độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong mục Hỏi đáp Luật Dữ liệu lớn.

 • 09-HD / BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
 • Hướng dẫn Xếp loại và Xếp loại Đảng viên
 • Tỷ lệ đóng góp của đảng viên hiện nay

Tổng hợp: Vik News