Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT – Mẫu TK1-TS

By | March 8, 2024

Tờ khai hỗ trợ và chỉnh sửa thông tin người tham dự BHXH, BHYT – Mẫu TK1-TS mới nhất 2021 theo Quyết định 505/QĐ-BHXH được sử dụng lúc các bạn có đề nghị chỉnh sửa thông tin tham dự BHXH, BHYT, kê khai lại các thông tin liên can tới nhân thân, phương thức đóng, nơi khám chữa bệnh lúc đầu lúc tham dự BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn tham khảo nội dung Mẫu TK1-TS.

  • Tờ khai đơn vị tham dự BHXH, BHYT, BHTN – Mẫu TK3-TS
  • Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập tư nhân
  • Tờ khai căn cước công dân

1. Mẫu TK1-TS theo Quyết định 505

Vừa mới đây BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH để sữa đổi, bổ sung Quyết định 959/QĐ-BHXH, trong ấy mẫu tờ khai TK1-TS đã được chỉnh sửa. Phần II (Vận dụng đối với người tham dự đã có mã số BHXH đề xuất đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT) của mẫu có thêm nhiều thông tin cần kê khai so với mẫu trước ấy. Phần này bổ sung thêm mục tiêu số CMND, nơi khai sinh, mức đóng, số tiền đóng.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Vận dụng đối với người tham dự tra cứu ko thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………….[02]. Giới tính:…………………. [03]. Ngày, tháng, 5 sinh: ………………….[04]. Quốc tịch:…………………. [05]. Dân tộc: ………………….[06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………. [07]. Dế yêu: ………………….[08]. Email (nếu có):…………………. [09]. Nơi đăng ký khai sinh: …………..[09.1]. Xã: …………[09.2]. Huyện:………….. [09.3]. Tỉnh:…………………. [10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ con dưới 6 tuổi):…………………. [11]. Địa chỉ nhận kết quả: …………..[11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:………… [11.2]. Xã: ………………….[11.3]. Huyện: ………………….[11.4]. Tỉnh:…………………. [12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham dự tra cứu ko thấy mã số BHXH và người tham dự BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Vận dụng đối với người tham dự đã có mã số BHXH đề xuất đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH: ………………….[14]. Điều chỉnh thông tin tư nhân:…………………. [14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………….[14.2]. Giới tính:…………………. [14.3]. Ngày, tháng, 5 sinh: ………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:………….

Xã ………………….Huyện: ………………….Tỉnh:………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………. [15]. Mức tiền đóng: ………………….[16]. Phương thức đóng:…………………. [17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh lúc đầu:…………………. [18]. Nội dung chỉnh sửa, đề nghị khác:…………………. [19]. Giấy má kèm theo (nếu có):………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………, ngày …… tháng …… 5 ………Người kê khai

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Vận dụng đối với: Người tham dự tra cứu ko thấy mã số BHXH; Người tham dự BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi tiến hành cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: Số sổ hộ khẩu (Số sổ lưu trú):

Mã số hộ gia đình: Dế yêu liên hệ:

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ lưu trú): Số nhà, đường phố, cộng đồng:

Thôn (bản, tổ dân phố): Xã (phường, thị trấn):

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng 5 sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

………, ngày …… tháng …… 5 ………Người kê khai

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. Mẫu TK1-TS theo Quyết định 22/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAITHAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ(Vận dụng đối với người tham dự hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người hoàn thiện thông tincấp mã số BHXH (người tham dự cam kết hỗ trợ thông tin làm căn cứ để hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH; chỉ kê khai từ tiêu chí [01] tới tiêu chí [13]).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………. [02]. Ngày, tháng, 5 sinh:… /… /……. [03]. Giới tính: …………………. [04]. Quốc tịch ……………….. [05]. Dân tộc …………………………………… [06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh:…………. [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………. [06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………… [06.3]. Tỉnh (Tp): ………………………. [07]. Địa chỉ nhận kết quả: ………………….[07.1]. số nhà, đường phố, xóm thôn: ……………. [07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………. [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………. [08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ………. [09]. Số dế yêu liên hệ: ……… [10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ con dưới 6 tuổi): ……………………… [11]. Mức tiền đóng: …………………….. [12]. Phương thức đóng: ………………………..

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ vận dụng đối với người tham dự BHXH tình nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lúc đầu (ko vận dụng đối với người tham dự BHXH tình nguyện): ………………………………………………. [14]. Trường hợp người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và chẳng phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước. [15]. Lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (Do cơ quan BHXH ghi):………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH chỉnh sửa thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT(người tham dự chỉ kê khai từ tiêu chí [01] tới tiêu chí [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………. [02]. Ngày, tháng, 5 sinh:….. / …. / ……. [03]. Mã số BHXH: …………… [04]. Nội dung chỉnh sửa, đề nghị: …………………………………………. [05]. Giấy má kèm theo (nếu có): …………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH(chỉ vận dụng đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH của người trên 6 tuổi)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu phận sự trước luật pháp về những nội dung đã kê khai………, ngày ……. tháng ……. 5 …….Người kê khai(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu TK1-TS theo Quyết định 888/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Vận dụng đối với người tham dự chưa được cấp mã số BHXH và chỉnh sửa thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham dự chỉ kê khai từ tiêu chí [01] tới tiêu chí [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… [02]. Ngày, tháng, 5 sinh: …….. / ……… /……… [03]. Giới tính: …………………. [04]. Quốc tịch …………………………… [05]. Dân tộc ……………………………………… [06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………….. [06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………….. [06.3]. Tỉnh (Tp): ………….. [07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, xóm thôn: ………………… [07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……………………………………….[07.4].Tỉnh (Tp):…………………………….. [08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……. [09]. Số dế yêu liên hệ: ……… [10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ con dưới 6 tuổi): ………………….. [11]. Mức tiền đóng: …………………. [12]. Phương thức đóng: ……………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ vận dụng đối với người tham dự BHXH tình nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lúc đầu (ko vận dụng đối với người tham dự BHXH tình nguyện):…………………………….…………………… [14]. Trường hợp người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và chẳng phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH chỉnh sửa thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham dự chỉ kê khai từ tiêu chí [01] tới tiêu chí [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………… [02]. Ngày, tháng, 5 sinh: ……… / ……… / ……… [03]. Mã số BHXH: ………….. [04]. Nội dung chỉnh sửa, đề nghị: ……………………………………………………………… [05]. Giấy má kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ vận dụng đối với công nhân đang tham dự BHXH buộc phải chỉnh sửa họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, 5 sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu phận sự trước luật pháp về những nội dung đã kê khai

………., ngày……tháng……5…….

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: …………………………. Số dế yêu (nếu có): ……………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố): …………… Xã (phường, thị trấn): …………………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………. Tỉnh (Tp): ………………….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng 5 sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các tiêu chí tại phần I của Tờ khai tham dự và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Người tham dự kê khai đầy đủ, chuẩn xác các thành viên hộ gia đình, chẳng phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú để chứng minh trạng thái tham dự.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu phận sự trước luật pháp về những nội dung đã kê khai

….…., ngày…. tháng …….. 5 …….

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu TK1-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mời các bạn tham khảo Mẫu TK1-TS – Tờ khai hỗ trợ và chỉnh sửa thông tin người tham dự BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Mẫu TK1-TS – Tờ khai hỗ trợ và chỉnh sửa thông tin người tham dự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nội dung Mẫu Tờ khai hỗ trợ và chỉnh sửa thông tin người tham dự BHXH, BHYT – Mẫu TK1-TS được thể hiện chi tiết dưới đây:

Mẫu TK1-TS(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

TỜ KHAITHAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

I. Phần kê khai buộc phải

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………. [02]. Ngày, tháng, 5 sinh: ..…/……./…… [03]. Giới tính: ………………………….. [04]. Quốc tịch ………………………………… [05]. Dân tộc: …………………………. [06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………….. [06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………..[06.3]. Tỉnh (Tp): ………. [07]. Địa chỉ nhận giấy tờ: [07.1]. Số nhà, đường phố, xóm thôn: ……………………. [07.2]. Xã (phường, thị trấn): .…………………[07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): …… [07.4].Tỉnh (Tp): ……………………………………………………………………………………….. [08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ con dưới 6 tuổi): ……………………

II. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp): .……………………. [09.1]. Số dế yêu liên hệ: …. [09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ……………………………………………….. [10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ……………………………………………………………….

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: .……………………. [12]. Phương thức đóng: …………………. [13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lúc đầu: ………………………………………. [14]. Nội dung chỉnh sửa, đề nghị: ………………………………………………………………… [15]. Giấy má kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(đơn vị chỉ phải công nhận lúc người tham dự chỉnh sửa họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, 5 sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu phận sự trước luật pháp về những nội dung đã kê khai……., ngày …. tháng …. 5 ….Người kê khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………….…………………….…………. Số dế yêu (nếu có): …………………;

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ lưu trú):……………………………………… Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) …………………….Xã (phường, thị trấn) ………………….. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………….………. Tỉnh (Tp): …………..

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, 5 sinh

Gii tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

S CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu phận sự trước luật pháp về những nội dung đã kê khai……….., ngày ……. tháng …… 5 ……….Người kê khai (Ký, ghi rõ họ tên)

5. Chỉ dẫn lập tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

a) Mục tiêu:

– Kê khai các thông tin người tham dự BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình lúc ko có mã số BHXH.

– Kê khai lúc có đề nghị điều chỉnh thông tin tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB lúc đầu …

b) Trách nhiệm lập:

– Người tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

– Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

c) Trách nhiệm của cơ quan BHXH

– Gặp trực tiếp người tham dự, đề xuất hỗ trợ thông tin để xác minh, kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

– Chụp ảnh giấy tờ làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

d) Thời gian lập:

– Đối với công nhân cùng tham dự BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ tham dự BHXH buộc phải; người tham dự BHXH tình nguyện: Khi tham dự lúc chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Đối với người chỉ tham dự BHYT:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;

+ Người tham dự lúc có điều chỉnh thông tin; người tham dự chưa được cấp mã số BHXH.

e) Phương pháp lập:

* Đối với người hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH: Người tham dự chỉ kê khai từ tiêu chí [01] tới tiêu chí [13] dưới dây. Trường hợp người tham dự BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung tiêu chí [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. [02]. Ngày tháng 5 sinh: ghi đầy đủ tháng ngày 5 sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh quần chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước. [03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham dự (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”). [04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh quần chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước. [05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh quần chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước. [06]. Nơi đăng ký Giđấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh), tỉnh, thành thị đã đăng ký giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời khắc kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc lưu trú.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả khắc phục thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, xóm thôn; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh); tỉnh, thành thị. [08]. Số chứng minh quần chúng/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh quần chúng hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước. [09]. Số dế yêu liên hệ: ghi số dế yêu liên hệ (nếu có). [10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (vận dụng đối với trẻ con dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. [11]. Mức tiền đóng (vận dụng đối với người tham dự BHXH tình nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham dự BHXH tình nguyện chọn lựa. [12]. Phương thức đóng (vận dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham dự BHXH tình nguyện): ghi chi tiết phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng … [13]. Nơi đăng ký KCB lúc đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT lúc đầu (danh sách đăng ký nơi KCB lúc đầu được cơ quan BHXH công bố hằng 5 gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu). [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chuẩn xác thông tin toàn thể thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ lưu trú của người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng. [15]. Cập nhật lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH sau lúc xác minh.

* Đối với người đã được cấp mã số BHXH chỉnh sửa thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT: Chỉ vận dụng đối với người chỉnh sửa thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN [02]. Ngày tháng 5 sinh: ghi đầy đủ tháng ngày 5 sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh quần chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước. [03]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người tham dự. [04]. Nội dung chỉnh sửa, đề nghị: ghi nội dung đề nghị chỉnh sửa như: họ tên, tháng ngày 5 sinh, các thông tin liên can tới chức danh, nghề nghiệp, công tác, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB lúc đầu… [05]. Giấy má kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy má chứng minh.

– Đối với người tham dự được lợi lợi quyền BHYT cao hơn, ghi các loại giấy má chứng minh.

Sau lúc hoàn thành việc kê khai, người tham dự ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai chỉnh sửa về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, 5 sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có công nhận của đơn vị nơi công nhân đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời kì đóng BHXH thì chẳng phải công nhận.

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

a) Mục tiêu: Kê khai đầy đủ, chuẩn xác thông tin toàn thể thành viên hộ gia đình lưu trú của người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

b) Trách nhiệm lập: Người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.

c) Thời gian lập: Khi người tham dự BHYT theo hộ gia đình có người được giảm trừ mức đóng.

d) Phương pháp lập:

* Phần thông tin chung: Ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; số dế yêu liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh); tỉnh (thành thị).

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số quy trình từ 1 tới hết các thành viên trong hộ gia đình.

– Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

– Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

– Cột 2: Ghi ngày, tháng, 5 sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh quần chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh); tỉnh, thành thị đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời khắc kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc lưu trú.

– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).

– Cột 6: Số chứng minh quần chúng/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh quần chúng hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

– Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau lúc hoàn thành việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

#Tờ #khai #cung #cấp #và #thay #đổi #thông #tin #người #tham #gia #BHXH #BHYT #Mẫu #TK1TS

Vik News