Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19)

By | March 8, 2024

Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19)

Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu hồ sơ liên can tới xuất nhập cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo. 1. Văn bản đề xuất cấp account điện tử

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Số: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày…… tháng…… 5 ……

V/v đề xuất cấp account điện tử

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1) Địa chỉ: …………………………………………………………………… Dế yêu: ………………….Fax: ………………..E-mail: …………….. Yêu cầu được cấp account điện tử để ………….(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2019./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu:…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận, đóng dấu)

Ghi chú: Tên cơ quan, tổ chức; Ghi rõ mục tiêu đề xuất cấp account điện tử. 2. Mẫu NA19: Văn bản đề xuất cấp account điện tử

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé. Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 5 Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu Thông tin đề xuất cấp thị thực điện tử (NA1a)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Văn #bản #đề #nghị #cấp #tài #khoản #điện #tử #NA19

Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19)

Văn bản đề xuất cấp account điện tử (NA19) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu hồ sơ liên can tới xuất nhập cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo. 1. Văn bản đề xuất cấp account điện tử

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Số: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày…… tháng…… 5 ……

V/v đề xuất cấp account điện tử

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1) Địa chỉ: …………………………………………………………………… Dế yêu: ………………….Fax: ………………..E-mail: …………….. Yêu cầu được cấp account điện tử để ………….(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 5 2019./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu:…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận, đóng dấu)

Ghi chú: Tên cơ quan, tổ chức; Ghi rõ mục tiêu đề xuất cấp account điện tử. 2. Mẫu NA19: Văn bản đề xuất cấp account điện tử

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé. Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 5 Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu Thông tin đề xuất cấp thị thực điện tử (NA1a)

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Văn #bản #đề #nghị #cấp #tài #khoản #điện #tử #NA19