Tài Liệu

408 câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Câu hỏi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáp án

Những nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là những bài học quý báu cho các thế hệ mai sau. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các thế hệ thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về phong cách đạo đức của Bác.

  • Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B
  • Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp đoàn viên thanh niên, Đảng viên hoàn thiện và phát triển bân thân một cách tốt nhất. Giá trị về những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam để mỗi người dân noi theo. Sau đây là bộ câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay chọn lọc đã được Vik News tổng hợp, xin chia sẻ đến bạn đọc tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Câu hỏi 1. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là …? Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hộiĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

Câu hỏi 2. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Con đường đấu tranh giải phóng

B. Con đường cách mạng phản đế

C. Con đường cách mạng vô sảnĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Con đường phải đánh đuổi ngoại xâm

Câu hỏi 3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là …? Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Là mục tiêu của sự phát triển.

B. Là động lực của sự phát triển

C. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Tất cả các phương án đều sai

Câu hỏi 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được kết tinh từ những yếu tố nào?

Trả lời:

A. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác − Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.

B. Là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

C. Là sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Người.

D. Tất cả các phương án.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm …, mới làm được …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. … đầy tớ dân … chủ của dân.

B. …học trò dân … thầy học dân.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. … học trò dân … thầy giáo của dân.

D. … đầy tớ dân … ông chủ của nhân dân.

Câu hỏi 6. Khẳng định vai trò của đoàn kết, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là … của thành công”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Chìa khoá

B. Gốc rễ

C. Then chốtĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Cội nguồn

Câu hỏi 7. Lực lượng đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những ai?

Trả lời:

A. Liên minh công nông

B. Liên minh công nông trí

C. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

D. Tất cả mọi người dân Việt NamĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 8. Lực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những lực lượng nào?

Trả lời:

A. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc.

B. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

D. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Câu hỏi 9. Phương pháp đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các phương pháp nào?

Trả lời:

A. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức.

C. Phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.

D. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.

Câu hỏi 10. Vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ như thế nào?

Trả lời:

A. Không có mối quan hệ với nhau.

B. Giải quyết xong vấn đề giai cấp mới giải quyết được vấn đề dân tộc.

C. Phải giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp đồng thời, ngang nhau.

D. Có mối quan hệ biện chứng với nhau.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 11. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường nào?

Trả lời:

A. Cách mạng bạo lực của quần chúng nhân dân.

B. Cách mạng hoà bình, có sự đấu tranh của toàn dân.

C. Cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Kết hợp cả đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Câu hỏi 12. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần khắc phục những trở lực nào kìm hãm sự phát triển của xã hội?

Trả lời:

A. Thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.

B. Chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa cá nhân.

C. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu.

D. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 13. Đánh giá về động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định rõ yếu tố nào là quyết định nhất, yếu tố nào là rất quan trọng?

Trả lời:

A. Ngoại lực là quyết định nhất, nội lực là rất quan trọng.

B. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Cả nội lực và ngoại lực đều quan trọng như nhau.

D. Nội lực là quyết định và quan trọng, không cần ngoại lực.

Câu hỏi 14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc xây dựng Đảng bao gồm những nguyên tắc nào?

Trả lời:

A. Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.

B. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng.

C. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2
D. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác.

Câu hỏi 15. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu quả cần phải làm gì?

Trả lời:

A. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức.

B. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Tăng cường pháp luật; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.

D. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.

Câu hỏi 16. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao gồm những phẩm chất nào?

Trả lời:

A. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

C. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

D. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.

Câu hỏi 17. Theo quan điểm Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, cần phải đấu tranh, xoá bỏ là gì?

Trả lời:

A. Tham ô, tham nhũng

B. Chủ nghĩa cá nhânĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Kéo bè, kéo cánh

D. Tệ nạn xã hội

Câu hỏi 18. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi nào?

Trả lời:

A. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

B. Những giá trị cốt lõi trong đạo đức Hồ Chí Minh.

C. Những giá trị cốt lõi trong hành động của Hồ Chí Minh.

D. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 19. Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách nào?

Trả lời:

A. Phong cách tư duy; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.

B. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.

C. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc.

Câu hỏi 20. Nét đặc sắc nhất của phong cách tư duy Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

A. Độc lập, tự chủ, sáng tạoĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Độc lập, tự chủ

C. Tự chủ, sáng tạo

D. Độc lập và sáng tạo

Câu hỏi 21. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm những nguyên tắc nào?

Trả lời:

A. Tư duy trên các cứ liệu thực tế Việt Nam .

B. Tư duy trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt các tư tưởng và học thuyết đã có.

C. Luôn hướng tới cái mới, cái tiến bộ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để tư duy.

D. Tất cả các phương án.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 22. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét … Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Bản lĩnh Hồ Chí MinhĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh

C. Đạo đức Hồ Chí Minh

D. Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh

Câu hỏi 23. Đặc điểm trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

A. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại.

B. Là sự kết hợp hài hoà phong cách phương Đông với phương Tây.

C. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại, phong cách phương Đông với phương Tây.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu hỏi 24. Nguyên tắc nhất quán trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

A. Xác định rõ chủ đề từ đó có cách viết đúng chủ đề.

B. Xác định rõ đối tượng từ đó có cách viết phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.

C. Xác định rõ mục đích từ đó mà tìm cách nói, cách viết phù hợp đạt mục tiêu đề ra.

D. Xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích, từ đó mà tìm cách nói, cách viết đúng chủ đề, phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 25. Đặc điểm nào sau đây là phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh?

Trả lời:

A. Diễn đạt hoa mĩ, bóng bẩy

B. Diễn đạt chân thực, ngắn gọnĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Diễn đạt dài dòng

D. Diễn đạt ví von, hoa mĩ

Câu hỏi 26. Hệ thống phong cách làm việc Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách làm việc nào?

Trả lời:

A. Phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.

B. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc khoa học.

D. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ.

Câu hỏi 27. Phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những yếu tố nào?

Trả lời:

A. Sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, thân dân trong nền văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam.

B. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử.

C. Xuất phát từ quan điểm về vai trò quyết định và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của quần chúng, về vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của quần chúng.

D. Tất cả các phương án.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 28. Nội dung của phong cách làm việc tập thể dân chủ của Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

A. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.

B. Tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.

C. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể; tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu hỏi 29. Những nội dung sau có thuộc phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh?

Trả lời:

A. Làm việc phải “đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu” nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể; phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình kế hoạch đặt ra phải sát hợp.

B. Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm, nắm điển hình; cần phải toàn diện và cụ thể.

C. Làm việc phải kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn.

D. Tất cả đều đúng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 30. Đặc trưng cơ bản của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

A. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; linh hoạt, chủ động, biến hoá.

B. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên.

D. Chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.

Câu hỏi 31. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị gì? Trả lời:

A. Giá trị nhân bản nhất của con người thể hiện cái đẹp với tính cách là lí tưởng thẩm mĩ mà con người mong muốn.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Giá trị chân, thiện, mĩ.

C. Giá trị dân chủ.

D. Tất cả các phương án đều sai.

Câu hỏi 32. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là … Cá nhân phụ trách là … Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Dân chủ… tập trung… tập trung dân chủ.

B. Tập trung… dân chủ… dân chủ tập trung.

C. Tập trung… dân chủ… tập trung dân chủ.

D. Dân chủ… tập trung… dân chủ tập trung.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 33. Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Từ trong thực tiễn và trở lại với thực tế.

B. Từ trong công việc, trở lại với công việc.

C. Từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Từ trong thực tiễn, trở lại thực tiễn.

Câu hỏi 34. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo mẫu mực. Đó là những phong cách lãnh đạo nào?

Trả lời:

A. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.

C. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.

D. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.

Câu hỏi 35. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh mang bản chất gì?

Trả lời:

A. Khoa học

B. Cách mạng

C. Nhân văn

D. Khoa học, cách mạng, nhân vănĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 36. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tin vào … Đưa mọi vấn đề cho … thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt … Nghị quyết gì mà … cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của… mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Nhân dân

B. Cán bộ

C. Dân chúngĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Đồng bào

Câu hỏi 37. Phong cách lãnh đạo khoa học của Hồ Chí Minh thể hiện ở một số nội dung chủ yếu nào?

Trả lời:

A. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.

C. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.

D. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời.

Câu hỏi 38. Một nguyên tắc trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và cũng là một đặc điểm bao trùm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Người là gì?

Trả lời:

A. Luôn tôn trọng và kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.

B. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân,Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.

C. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.

D. Luôn tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.

Câu hỏi 39. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19−12−1946).Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23−11−1946).

C. Gửi các chiến sĩ miền Nam (22−12−1945).

D. Lời kêu gọi quốc dân (5−9−1945).

Câu hỏi 40. “Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn nền tôn giáo tự do … Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

A. Thư gửi đồng bào nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh (12−1946).Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Lời cảm ơn đồng bào công giáo (10−1945).

C. Lời hiệu triệu (2−1946).

D. Thư gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục anh Công giáo Thái Bình (10−5−1946).

Câu hỏi 41. “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (Hồ Chí Minh). Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào?

Trả lời:

A. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10−1946)

B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8−1945)

C. Kính cáo đồng bào (6−1941)Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Lời kêu gọi (1930)

Câu hỏi 42. Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”, (Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm đó là gì?

Trả lời:

A. Tinh thần quốc tế trong sáng

B. Trung với nước, hiếu với dân

C. Biết phê bình và tự phê bình

D. Yêu thương quan tâm đến nhân dânĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 43. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam

B. Hoàn cảnh cụ thể của dân tộcĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Thực tiễn cách mạng của dân tộc

D. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc

Câu hỏi 44. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

D. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi 45. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (18−8−1965), Hồ Chí Minh viết: “Kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù của dân tộc, của giai cấp và thực hiện …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Nâng cao dân chủ đối với nhân dân

B. Dân chủ toàn diện đối với nhân dân

C. Dân chủ tích cực đối với nhân dân

D. Dân chủ thật sự đối với nhân dânĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 46. Trong Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, (1–1959) Hồ Chí Minh nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường …”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Cách mạng tư sản

B. Cách mạng tháng Mười

C. Cách mạng dân chủ

D. Cách mạng vô sảnĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 47. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là…”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện nước ta.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nướcta.

C. Kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.

D. Kết quả của sự vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.

Câu hỏi 48. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống … của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy chọn một đáp án đúng.

Trả lời:

A. Tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui.

C. Tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

D. Tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng.

Câu hỏi 49. Trong một bức thư (1969), Hồ Chí Minh viết: “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kĩ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”. Những lời trên, Người gửi đến đối tượng nào?

Trả lời:

A. Cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Cán bộ, nghệ sĩ văn hoá nghệ thuật.

C. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận.

D. Cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.

Câu hỏi 50. Câu nói: “Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hi sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Trả lời:

A. Tuyên ngôn Độc lập

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D. Không có gì quý hơn độc lập tự doĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

…………………………..

Để xem đầy đủ chi tiết câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.


Thông tin thêm

408 câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Câu hỏi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáp án
Những nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là những bài học quý báu cho các thế hệ mai sau. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các thế hệ thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về phong cách đạo đức của Bác.
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp đoàn viên thanh niên, Đảng viên hoàn thiện và phát triển bân thân một cách tốt nhất. Giá trị về những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam để mỗi người dân noi theo. Sau đây là bộ câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay chọn lọc đã được Vik News tổng hợp, xin chia sẻ đến bạn đọc tham khảo.
Câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Câu hỏi 1. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là …? Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội
C. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
D. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Câu hỏi 2. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Con đường đấu tranh giải phóng
B. Con đường cách mạng phản đế
C. Con đường cách mạng vô sản
D. Con đường phải đánh đuổi ngoại xâm
Câu hỏi 3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là …? Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Là mục tiêu của sự phát triển.
B. Là động lực của sự phát triển
C. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.
D. Tất cả các phương án đều sai
Câu hỏi 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được kết tinh từ những yếu tố nào?
Trả lời:
A. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác − Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.
B. Là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
C. Là sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Người.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm …, mới làm được …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. … đầy tớ dân … chủ của dân.
B. …học trò dân … thầy học dân.
C. … học trò dân … thầy giáo của dân.
D. … đầy tớ dân … ông chủ của nhân dân.
Câu hỏi 6. Khẳng định vai trò của đoàn kết, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là … của thành công”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Chìa khoá
B. Gốc rễ
C. Then chốt
D. Cội nguồn
Câu hỏi 7. Lực lượng đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những ai?
Trả lời:
A. Liên minh công nông
B. Liên minh công nông trí
C. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
D. Tất cả mọi người dân Việt Nam
Câu hỏi 8. Lực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những lực lượng nào?
Trả lời:
A. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc.
B. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
C. Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
D. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Câu hỏi 9. Phương pháp đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các phương pháp nào?
Trả lời:
A. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
B. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức.
C. Phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
D. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
Câu hỏi 10. Vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ như thế nào?
Trả lời:
A. Không có mối quan hệ với nhau.
B. Giải quyết xong vấn đề giai cấp mới giải quyết được vấn đề dân tộc.
C. Phải giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp đồng thời, ngang nhau.
D. Có mối quan hệ biện chứng với nhau.
Câu hỏi 11. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường nào?
Trả lời:
A. Cách mạng bạo lực của quần chúng nhân dân.
B. Cách mạng hoà bình, có sự đấu tranh của toàn dân.
C. Cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân.
D. Kết hợp cả đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Câu hỏi 12. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần khắc phục những trở lực nào kìm hãm sự phát triển của xã hội?
Trả lời:
A. Thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.
B. Chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa cá nhân.
C. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu.
D. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.
Câu hỏi 13. Đánh giá về động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định rõ yếu tố nào là quyết định nhất, yếu tố nào là rất quan trọng?
Trả lời:
A. Ngoại lực là quyết định nhất, nội lực là rất quan trọng.
B. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng.
C. Cả nội lực và ngoại lực đều quan trọng như nhau.
D. Nội lực là quyết định và quan trọng, không cần ngoại lực.
Câu hỏi 14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc xây dựng Đảng bao gồm những nguyên tắc nào?
Trả lời:
A. Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.
B. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng.
C. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.D. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác.
Câu hỏi 15. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu quả cần phải làm gì?
Trả lời:
A. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức.
B. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
C. Tăng cường pháp luật; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
D. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
Câu hỏi 16. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao gồm những phẩm chất nào?
Trả lời:
A. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
B. Trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
C. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
D. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.
Câu hỏi 17. Theo quan điểm Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, cần phải đấu tranh, xoá bỏ là gì?
Trả lời:
A. Tham ô, tham nhũng
B. Chủ nghĩa cá nhân
C. Kéo bè, kéo cánh
D. Tệ nạn xã hội
Câu hỏi 18. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi nào?
Trả lời:
A. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
B. Những giá trị cốt lõi trong đạo đức Hồ Chí Minh.
C. Những giá trị cốt lõi trong hành động của Hồ Chí Minh.
D. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 19. Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách nào?
Trả lời:
A. Phong cách tư duy; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
B. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
C. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
D. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc.
Câu hỏi 20. Nét đặc sắc nhất của phong cách tư duy Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Độc lập, tự chủ, sáng tạo
B. Độc lập, tự chủ
C. Tự chủ, sáng tạo
D. Độc lập và sáng tạo
Câu hỏi 21. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm những nguyên tắc nào?
Trả lời:
A. Tư duy trên các cứ liệu thực tế Việt Nam .
B. Tư duy trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt các tư tưởng và học thuyết đã có.
C. Luôn hướng tới cái mới, cái tiến bộ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để tư duy.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 22. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét … Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Bản lĩnh Hồ Chí Minh
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh
C. Đạo đức Hồ Chí Minh
D. Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh
Câu hỏi 23. Đặc điểm trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại.
B. Là sự kết hợp hài hoà phong cách phương Đông với phương Tây.
C. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại, phong cách phương Đông với phương Tây.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu hỏi 24. Nguyên tắc nhất quán trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Xác định rõ chủ đề từ đó có cách viết đúng chủ đề.
B. Xác định rõ đối tượng từ đó có cách viết phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.
C. Xác định rõ mục đích từ đó mà tìm cách nói, cách viết phù hợp đạt mục tiêu đề ra.
D. Xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích, từ đó mà tìm cách nói, cách viết đúng chủ đề, phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Câu hỏi 25. Đặc điểm nào sau đây là phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Diễn đạt hoa mĩ, bóng bẩy
B. Diễn đạt chân thực, ngắn gọn
C. Diễn đạt dài dòng
D. Diễn đạt ví von, hoa mĩ
Câu hỏi 26. Hệ thống phong cách làm việc Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách làm việc nào?
Trả lời:
A. Phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.
B. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.
C. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc khoa học.
D. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ.
Câu hỏi 27. Phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những yếu tố nào?
Trả lời:
A. Sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, thân dân trong nền văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam.
B. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử.
C. Xuất phát từ quan điểm về vai trò quyết định và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của quần chúng, về vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của quần chúng.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 28. Nội dung của phong cách làm việc tập thể dân chủ của Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.
B. Tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.
C. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể; tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu hỏi 29. Những nội dung sau có thuộc phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Làm việc phải “đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu” nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể; phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình kế hoạch đặt ra phải sát hợp.
B. Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm, nắm điển hình; cần phải toàn diện và cụ thể.
C. Làm việc phải kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn.
D. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi 30. Đặc trưng cơ bản của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
B. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
C. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên.
D. Chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
Câu hỏi 31. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị gì? Trả lời:
A. Giá trị nhân bản nhất của con người thể hiện cái đẹp với tính cách là lí tưởng thẩm mĩ mà con người mong muốn.
B. Giá trị chân, thiện, mĩ.
C. Giá trị dân chủ.
D. Tất cả các phương án đều sai.
Câu hỏi 32. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là … Cá nhân phụ trách là … Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Dân chủ… tập trung… tập trung dân chủ.
B. Tập trung… dân chủ… dân chủ tập trung.
C. Tập trung… dân chủ… tập trung dân chủ.
D. Dân chủ… tập trung… dân chủ tập trung.
Câu hỏi 33. Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Từ trong thực tiễn và trở lại với thực tế.
B. Từ trong công việc, trở lại với công việc.
C. Từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.
D. Từ trong thực tiễn, trở lại thực tiễn.
Câu hỏi 34. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo mẫu mực. Đó là những phong cách lãnh đạo nào?
Trả lời:
A. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
B. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
C. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
D. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
Câu hỏi 35. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh mang bản chất gì?
Trả lời:
A. Khoa học
B. Cách mạng
C. Nhân văn
D. Khoa học, cách mạng, nhân văn
Câu hỏi 36. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tin vào … Đưa mọi vấn đề cho … thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt … Nghị quyết gì mà … cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của… mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Nhân dân
B. Cán bộ
C. Dân chúng
D. Đồng bào
Câu hỏi 37. Phong cách lãnh đạo khoa học của Hồ Chí Minh thể hiện ở một số nội dung chủ yếu nào?
Trả lời:
A. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
B. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
C. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
D. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời.
Câu hỏi 38. Một nguyên tắc trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và cũng là một đặc điểm bao trùm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Người là gì?
Trả lời:
A. Luôn tôn trọng và kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.
B. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân,
tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.
C. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.
D. Luôn tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.
Câu hỏi 39. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19−12−1946).
B. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23−11−1946).
C. Gửi các chiến sĩ miền Nam (22−12−1945).
D. Lời kêu gọi quốc dân (5−9−1945).
Câu hỏi 40. “Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn nền tôn giáo tự do … Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Thư gửi đồng bào nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh (12−1946).
B. Lời cảm ơn đồng bào công giáo (10−1945).
C. Lời hiệu triệu (2−1946).
D. Thư gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục anh Công giáo Thái Bình (10−5−1946).
Câu hỏi 41. “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (Hồ Chí Minh). Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào?
Trả lời:
A. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10−1946)
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8−1945)
C. Kính cáo đồng bào (6−1941)
D. Lời kêu gọi (1930)
Câu hỏi 42. Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”, (Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm đó là gì?
Trả lời:
A. Tinh thần quốc tế trong sáng
B. Trung với nước, hiếu với dân
C. Biết phê bình và tự phê bình
D. Yêu thương quan tâm đến nhân dân
Câu hỏi 43. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam
B. Hoàn cảnh cụ thể của dân tộc
C. Thực tiễn cách mạng của dân tộc
D. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc
Câu hỏi 44. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.
B. Đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
D. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc.
Câu hỏi 45. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (18−8−1965), Hồ Chí Minh viết: “Kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù của dân tộc, của giai cấp và thực hiện …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Nâng cao dân chủ đối với nhân dân
B. Dân chủ toàn diện đối với nhân dân
C. Dân chủ tích cực đối với nhân dân
D. Dân chủ thật sự đối với nhân dân
Câu hỏi 46. Trong Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, (1–1959) Hồ Chí Minh nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Cách mạng tư sản
B. Cách mạng tháng Mười
C. Cách mạng dân chủ
D. Cách mạng vô sản
Câu hỏi 47. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là…”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện nước ta.
B. Kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nướcta.
C. Kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.
D. Kết quả của sự vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.
Câu hỏi 48. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống … của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng.
B. Ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui.
C. Tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.
D. Tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng.
Câu hỏi 49. Trong một bức thư (1969), Hồ Chí Minh viết: “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kĩ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”. Những lời trên, Người gửi đến đối tượng nào?
Trả lời:
A. Cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc.
B. Cán bộ, nghệ sĩ văn hoá nghệ thuật.
C. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận.
D. Cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.
Câu hỏi 50. Câu nói: “Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hi sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
D. Không có gì quý hơn độc lập tự do
…………………………..
Để xem đầy đủ chi tiết câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, mời các bạn sử dụng file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#câu #hỏi #đáp #về #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

408 câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Câu hỏi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáp án
Những nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là những bài học quý báu cho các thế hệ mai sau. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các thế hệ thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về phong cách đạo đức của Bác.
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B
Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp đoàn viên thanh niên, Đảng viên hoàn thiện và phát triển bân thân một cách tốt nhất. Giá trị về những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam để mỗi người dân noi theo. Sau đây là bộ câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay chọn lọc đã được Vik News tổng hợp, xin chia sẻ đến bạn đọc tham khảo.
Câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Câu hỏi 1. Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là …? Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội
C. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
D. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Câu hỏi 2. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Con đường đấu tranh giải phóng
B. Con đường cách mạng phản đế
C. Con đường cách mạng vô sản
D. Con đường phải đánh đuổi ngoại xâm
Câu hỏi 3. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là …? Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Là mục tiêu của sự phát triển.
B. Là động lực của sự phát triển
C. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.
D. Tất cả các phương án đều sai
Câu hỏi 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh được kết tinh từ những yếu tố nào?
Trả lời:
A. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác − Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.
B. Là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
C. Là sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Người.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm …, mới làm được …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. … đầy tớ dân … chủ của dân.
B. …học trò dân … thầy học dân.
C. … học trò dân … thầy giáo của dân.
D. … đầy tớ dân … ông chủ của nhân dân.
Câu hỏi 6. Khẳng định vai trò của đoàn kết, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là … của thành công”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Chìa khoá
B. Gốc rễ
C. Then chốt
D. Cội nguồn
Câu hỏi 7. Lực lượng đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những ai?
Trả lời:
A. Liên minh công nông
B. Liên minh công nông trí
C. Các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
D. Tất cả mọi người dân Việt Nam
Câu hỏi 8. Lực lượng đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những lực lượng nào?
Trả lời:
A. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc.
B. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
C. Phong trào giải phóng dân tộc; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
D. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Câu hỏi 9. Phương pháp đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các phương pháp nào?
Trả lời:
A. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
B. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp tổ chức.
C. Phương pháp tổ chức; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
D. Tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng; phương pháp xử lí và giải quyết các mối quan hệ.
Câu hỏi 10. Vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ như thế nào?
Trả lời:
A. Không có mối quan hệ với nhau.
B. Giải quyết xong vấn đề giai cấp mới giải quyết được vấn đề dân tộc.
C. Phải giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp đồng thời, ngang nhau.
D. Có mối quan hệ biện chứng với nhau.
Câu hỏi 11. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường nào?
Trả lời:
A. Cách mạng bạo lực của quần chúng nhân dân.
B. Cách mạng hoà bình, có sự đấu tranh của toàn dân.
C. Cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân.
D. Kết hợp cả đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Câu hỏi 12. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần khắc phục những trở lực nào kìm hãm sự phát triển của xã hội?
Trả lời:
A. Thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.
B. Chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa cá nhân.
C. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu.
D. Chủ nghĩa đế quốc; thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân.
Câu hỏi 13. Đánh giá về động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định rõ yếu tố nào là quyết định nhất, yếu tố nào là rất quan trọng?
Trả lời:
A. Ngoại lực là quyết định nhất, nội lực là rất quan trọng.
B. Nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng.
C. Cả nội lực và ngoại lực đều quan trọng như nhau.
D. Nội lực là quyết định và quan trọng, không cần ngoại lực.
Câu hỏi 14. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc xây dựng Đảng bao gồm những nguyên tắc nào?
Trả lời:
A. Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.
B. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng.
C. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng.D. Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỉ luật nghiêm minh và tự giác.
Câu hỏi 15. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu quả cần phải làm gì?
Trả lời:
A. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức.
B. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
C. Tăng cường pháp luật; kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
D. Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu.
Câu hỏi 16. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao gồm những phẩm chất nào?
Trả lời:
A. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
B. Trung với nước, hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
C. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
D. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.
Câu hỏi 17. Theo quan điểm Hồ Chí Minh “giặc nội xâm” nguy hiểm nhất, cần phải đấu tranh, xoá bỏ là gì?
Trả lời:
A. Tham ô, tham nhũng
B. Chủ nghĩa cá nhân
C. Kéo bè, kéo cánh
D. Tệ nạn xã hội
Câu hỏi 18. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi nào?
Trả lời:
A. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
B. Những giá trị cốt lõi trong đạo đức Hồ Chí Minh.
C. Những giá trị cốt lõi trong hành động của Hồ Chí Minh.
D. Những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 19. Hệ thống phong cách Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách nào?
Trả lời:
A. Phong cách tư duy; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
B. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
C. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc; phong cách sinh hoạt.
D. Phong cách tư duy; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách làm việc.
Câu hỏi 20. Nét đặc sắc nhất của phong cách tư duy Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Độc lập, tự chủ, sáng tạo
B. Độc lập, tự chủ
C. Tự chủ, sáng tạo
D. Độc lập và sáng tạo
Câu hỏi 21. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh bao gồm những nguyên tắc nào?
Trả lời:
A. Tư duy trên các cứ liệu thực tế Việt Nam .
B. Tư duy trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt các tư tưởng và học thuyết đã có.
C. Luôn hướng tới cái mới, cái tiến bộ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để tư duy.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 22. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét … Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Bản lĩnh Hồ Chí Minh
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh
C. Đạo đức Hồ Chí Minh
D. Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh
Câu hỏi 23. Đặc điểm trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại.
B. Là sự kết hợp hài hoà phong cách phương Đông với phương Tây.
C. Là sự kết hợp hài hoà phong cách truyền thống với hiện đại, phong cách phương Đông với phương Tây.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu hỏi 24. Nguyên tắc nhất quán trong phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Xác định rõ chủ đề từ đó có cách viết đúng chủ đề.
B. Xác định rõ đối tượng từ đó có cách viết phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.
C. Xác định rõ mục đích từ đó mà tìm cách nói, cách viết phù hợp đạt mục tiêu đề ra.
D. Xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích, từ đó mà tìm cách nói, cách viết đúng chủ đề, phù hợp với đối tượng nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Câu hỏi 25. Đặc điểm nào sau đây là phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Diễn đạt hoa mĩ, bóng bẩy
B. Diễn đạt chân thực, ngắn gọn
C. Diễn đạt dài dòng
D. Diễn đạt ví von, hoa mĩ
Câu hỏi 26. Hệ thống phong cách làm việc Hồ Chí Minh bao gồm những phong cách làm việc nào?
Trả lời:
A. Phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.
B. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ; phong cách làm việc khoa học.
C. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc khoa học.
D. Phong cách làm việc quần chúng; phong cách làm việc tập thể, dân chủ.
Câu hỏi 27. Phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những yếu tố nào?
Trả lời:
A. Sự thấm nhuần sâu sắc tư tưởng trọng dân, thân dân trong nền văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam.
B. Sự vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử.
C. Xuất phát từ quan điểm về vai trò quyết định và sức mạnh sáng tạo vĩ đại của quần chúng, về vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của quần chúng.
D. Tất cả các phương án.
Câu hỏi 28. Nội dung của phong cách làm việc tập thể dân chủ của Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.
B. Tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.
C. Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể; tôn trọng ý kiến của mọi người không phân biệt chức vụ, cấp bậc.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu hỏi 29. Những nội dung sau có thuộc phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Làm việc phải “đi sâu, đi sát, điều tra, nghiên cứu” nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể; phải có mục đích rõ ràng, tập trung; chương trình kế hoạch đặt ra phải sát hợp.
B. Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm, nắm điển hình; cần phải toàn diện và cụ thể.
C. Làm việc phải kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng; phải thường xuyên chú ý rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn.
D. Tất cả đều đúng.
Câu hỏi 30. Đặc trưng cơ bản của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là gì?
Trả lời:
A. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
B. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
C. Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp; chân tình, nồng hậu, tự nhiên.
D. Chân tình, nồng hậu, tự nhiên; linh hoạt, chủ động, biến hoá.
Câu hỏi 31. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị gì? Trả lời:
A. Giá trị nhân bản nhất của con người thể hiện cái đẹp với tính cách là lí tưởng thẩm mĩ mà con người mong muốn.
B. Giá trị chân, thiện, mĩ.
C. Giá trị dân chủ.
D. Tất cả các phương án đều sai.
Câu hỏi 32. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là … Cá nhân phụ trách là … Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Dân chủ… tập trung… tập trung dân chủ.
B. Tập trung… dân chủ… dân chủ tập trung.
C. Tập trung… dân chủ… tập trung dân chủ.
D. Dân chủ… tập trung… dân chủ tập trung.
Câu hỏi 33. Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Từ trong thực tiễn và trở lại với thực tế.
B. Từ trong công việc, trở lại với công việc.
C. Từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.
D. Từ trong thực tiễn, trở lại thực tiễn.
Câu hỏi 34. Trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, lãnh tụ tối cao của dân tộc, Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo mẫu mực. Đó là những phong cách lãnh đạo nào?
Trả lời:
A. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
B. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
C. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo khoa học; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
D. Phong cách lãnh đạo dân chủ, tập thể; phong cách lãnh đạo quần chúng, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo nêu gương; phong cách lãnh đạo quyết đoán, chủ động.
Câu hỏi 35. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh mang bản chất gì?
Trả lời:
A. Khoa học
B. Cách mạng
C. Nhân văn
D. Khoa học, cách mạng, nhân văn
Câu hỏi 36. Hồ Chí Minh khẳng định: “Tin vào … Đưa mọi vấn đề cho … thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt … Nghị quyết gì mà … cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của… mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Nhân dân
B. Cán bộ
C. Dân chúng
D. Đồng bào
Câu hỏi 37. Phong cách lãnh đạo khoa học của Hồ Chí Minh thể hiện ở một số nội dung chủ yếu nào?
Trả lời:
A. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
B. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
C. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo gắn liền với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm.
D. Lãnh đạo sâu sát, có điều tra, nghiên cứu; lãnh đạo có mục đích, chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết; lãnh đạo sáng suốt, cụ thể, kịp thời.
Câu hỏi 38. Một nguyên tắc trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và cũng là một đặc điểm bao trùm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Người là gì?
Trả lời:
A. Luôn tôn trọng và kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.
B. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân,
tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.
C. Luôn tôn trọng và kính trọng đối tượng lãnh đạo, kính trọng nhân dân, tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân.
D. Luôn tin tưởng ở sức mạnh của nhân dân, biết cách dựa vào dân để mang lại lợi ích thiết thực cho dân.
Câu hỏi 39. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19−12−1946).
B. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23−11−1946).
C. Gửi các chiến sĩ miền Nam (22−12−1945).
D. Lời kêu gọi quốc dân (5−9−1945).
Câu hỏi 40. “Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn nền tôn giáo tự do … Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Thư gửi đồng bào nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh (12−1946).
B. Lời cảm ơn đồng bào công giáo (10−1945).
C. Lời hiệu triệu (2−1946).
D. Thư gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục anh Công giáo Thái Bình (10−5−1946).
Câu hỏi 41. “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (Hồ Chí Minh). Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào?
Trả lời:
A. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10−1946)
B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8−1945)
C. Kính cáo đồng bào (6−1941)
D. Lời kêu gọi (1930)
Câu hỏi 42. Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”, (Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm đó là gì?
Trả lời:
A. Tinh thần quốc tế trong sáng
B. Trung với nước, hiếu với dân
C. Biết phê bình và tự phê bình
D. Yêu thương quan tâm đến nhân dân
Câu hỏi 43. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Đường lối ấy chỉ có thể là đường lối của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam
B. Hoàn cảnh cụ thể của dân tộc
C. Thực tiễn cách mạng của dân tộc
D. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc
Câu hỏi 44. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.
B. Đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
D. Đánh thắng bất cứ kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc.
Câu hỏi 45. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (18−8−1965), Hồ Chí Minh viết: “Kiên quyết giữ vững chuyên chính đối với kẻ thù của dân tộc, của giai cấp và thực hiện …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Nâng cao dân chủ đối với nhân dân
B. Dân chủ toàn diện đối với nhân dân
C. Dân chủ tích cực đối với nhân dân
D. Dân chủ thật sự đối với nhân dân
Câu hỏi 46. Trong Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, (1–1959) Hồ Chí Minh nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường …”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Cách mạng tư sản
B. Cách mạng tháng Mười
C. Cách mạng dân chủ
D. Cách mạng vô sản
Câu hỏi 47. Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là…”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện nước ta.
B. Kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nướcta.
C. Kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.
D. Kết quả của sự vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện nước ta.
Câu hỏi 48. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3−9−1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống … của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy chọn một đáp án đúng.
Trả lời:
A. Tự do, no ấm, tươi vui toả ánh sáng.
B. Ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui.
C. Tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.
D. Tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng.
Câu hỏi 49. Trong một bức thư (1969), Hồ Chí Minh viết: “Đã có cố gắng, cần luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kĩ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”. Những lời trên, Người gửi đến đối tượng nào?
Trả lời:
A. Cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc.
B. Cán bộ, nghệ sĩ văn hoá nghệ thuật.
C. Cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận.
D. Cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.
Câu hỏi 50. Câu nói: “Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hi sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
Trả lời:
A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
D. Không có gì quý hơn độc lập tự do
…………………………..
Để xem đầy đủ chi tiết câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, mời các bạn sử dụng file tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#câu #hỏi #đáp #về #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button