Thủ Thuật

8+ Mẫu biên bản cuộc họp chuyên nghiệp nhất (tải file Word miễn phí)

Bạn đang tìm kiếm cho mình mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nhất? Vik News mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nhé!

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….
—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..

Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Biên bản cuộc họp cho công ty

CÔNG TY …………………….

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ……………………………… )

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày 

Địa chỉ trụ sở chính:

Công ty tiến hành họp

Nội dung, chương trình họp:

Thành phần tham dự:

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký:

Diễn biến cuộc họp:

Các quyết định được thông qua:

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu:

– Địa điểm:

– Thành phần tham dự:

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí do

– Chủ trì:

– Thư ký (người ghi biên bản):

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)

 

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm)

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

 

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

 

 

3.3. Đ/c

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………………………………… Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)

 

 

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ và tên

 

Mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh

Số: /BB- … (3)….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

…………………………….(4)……………………………
_______________

Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

 


 

Ghi chú:

· (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

· (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

· (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

· (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

· (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu biên bản cuộc họp

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Số:       /BB- ….. (3)…..

 

BIÊN BẢN

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu

Địa điểm

Thành phần tham dự

 

 

Chủ trì (chủ tọa):

Thư ký (người ghi biên bản):

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

 

 

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

 

THƯ KÝ
(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA
(Chữ ký, dấu (nếu có))
(5)
Họ và tên

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

 

Mẫu biên bản cuộc hợp hội đồng cho công ty

CÔNG TY …………………………

Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …….
CÔNG TY ………………………………….

V/v: ………..

Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… năm ……. tại trụ sở Công ty ……………..(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư ……… cấp ngày ……. tháng …… năm 20…) Địa chỉ…………………………..

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

…………….

2. Các thành viên vắng mặt:

…………………..

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

………………………………………………………..

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

…………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

………………………………………………………….

4. Kết quả biểu quyết

· Só phiếu tán thành: ……

· Số phiếu không tán thành: …..

5. Các quyết định đã được thông qua

Quyết định:

………………………………………

Giữ chức vụ: ………………

CÔNG TY ………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các cổ đông/thành viên nhất trí thông qua và ký tên:

 

Cách làm biên bản cuộc họp

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….
——–

 

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP

Về việc (1)………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng …… năm …………

Tại (2)…………………………………………………………..………

Diễn ra cuộc họp với nội dung (3)………………………………….…..

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: ………..………

2. Thư ký (5): Ông/Bà ………..………… Chức vụ: …………..………

3. Thành phần khác (6):

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

II. Nội dung cuộc họp: (7)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

IV. Kết luận cuộc họp (8):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………..

– Thành phần tham dự gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

– Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………

– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………………………….

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): …………………………………..

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký
(Chữ ký)
Họ và tên

Chủ tọa
(Chữ ký, dấu (nếu có))
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………

CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-……………………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

 

>> Bạn có thể tải mẫu biên bản cuộc họp tại đây:

Tải file Word

>> Tham khảo thêm:

  • 3 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm, cuối kì 1 chuyên nghiệp
  • 6 Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1, 2, 3 chuẩn nhất (kèm file tải)
  • Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 (hướng dẫn cách ghi từ A-Z)
  • Cách ghi học bạ theo Thông tư 27 chuẩn nhất 2022

Trên đây là 8+ mẫu biên bản cuộc họp mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm thiết bị số, bạn hãy truy cập website Vik News hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.


Thông tin thêm

8+ Mẫu biên bản cuộc họp chuyên nghiệp nhất (tải file Word miễn phí)

Bạn đang tìm kiếm cho mình mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nhất? Vik News mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nhé!

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………
(V/v ………………………………)
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….
Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..
Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..
Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….
Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….
Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..
Biểu quyết:
– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Biên bản cuộc họp cho công ty

CÔNG TY …………………….
—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………
(V/v ……………………………… )
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày 
Địa chỉ trụ sở chính:
Công ty tiến hành họp
Nội dung, chương trình họp:
Thành phần tham dự:
Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký:
Diễn biến cuộc họp:
Các quyết định được thông qua:
Biểu quyết:
– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
– Thời gian bắt đầu:
– Địa điểm:
– Thành phần tham dự:
Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.
Vắng: số lượng ……….. người.
Tên người vắng ………………………………………………….. lí do
– Chủ trì:
– Thư ký (người ghi biên bản):
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1. Sinh hoạt văn bản
Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)
 
2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới
Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm)
3. Thảo luận
3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)
 
3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)
 
 
3.3. Đ/c
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ………………………………………………………… Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)
 
 
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)
Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Chủ trì
(Chữ ký)
Họ và tên

 

Mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh

Số: /BB- … (3)….
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
…………………………….(4)……………………………_______________
Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………………………
Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..
Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………………………………
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.
Nơi nhận:– ……….;– Lưu: VT, hồ sơ.
 
 
Ghi chú:
· (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
· (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
· (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
· (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
· (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu biên bản cuộc họp

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________

Số:       /BB- ….. (3)…..

 

BIÊN BẢN
…………………………….(4)……………………………
_______________
Thời gian bắt đầu
Địa điểm
Thành phần tham dự
 
 
Chủ trì (chủ tọa):
Thư ký (người ghi biên bản):
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
 
 
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.
 

THƯ KÝ (Chữ ký)Họ và tên

CHỦ TỌA (Chữ ký, dấu (nếu có))(5)Họ và tên

Nơi nhận:– ……….;– Lưu: VT, hồ sơ.

 

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).
 

Mẫu biên bản cuộc hợp hội đồng cho công ty

CÔNG TY …………………………
Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …….CÔNG TY ………………………………….
V/v: ………..
Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… năm ……. tại trụ sở Công ty ……………..(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư ……… cấp ngày ……. tháng …… năm 20…) Địa chỉ…………………………..
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Các thành viên có mặt:
…………….
2. Các thành viên vắng mặt:
…………………..
II. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Mục đích, chương trình và nội dung họp
………………………………………………………..
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
…………………………………………………………..
3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp
………………………………………………………….
4. Kết quả biểu quyết
· Só phiếu tán thành: ……
· Số phiếu không tán thành: …..
5. Các quyết định đã được thông qua
Quyết định:
………………………………………
Giữ chức vụ: ………………
CÔNG TY ………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau
Các cổ đông/thành viên nhất trí thông qua và ký tên:
 

Cách làm biên bản cuộc họp

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….——–
 
Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP
Về việc (1)………………..………..
Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng …… năm …………
Tại (2)…………………………………………………………..………
Diễn ra cuộc họp với nội dung (3)………………………………….…..
I. Thành phần tham dự:
1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: ………..………
2. Thư ký (5): Ông/Bà ………..………… Chức vụ: …………..………
3. Thành phần khác (6):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
II. Nội dung cuộc họp: (7)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
III. Biểu quyết (nếu có):
– Tổng số phiếu: …………. Phiếu
– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %
– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %
IV. Kết luận cuộc họp (8):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA(Ký, ghi rõ họ tên)

 
CÁC THÀNH VIÊN KHÁC(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………….
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………..
– Thành phần tham dự gồm:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
– Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………
– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………………………….
– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): …………………………………..
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký(Chữ ký)Họ và tên

Chủ tọa(Chữ ký, dấu (nếu có))Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………
CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Tháng………/20……
Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..
Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………
Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).
Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Phần mở đầu
– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….
– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..
– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).
– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:
2. Phần nội dung:
2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).
2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).
-……………………………………………………………………………………………………………………..
– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Phần kết thúc
– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.
– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.
Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

 

>> Bạn có thể tải mẫu biên bản cuộc họp tại đây:

>> Tham khảo thêm:
3 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm, cuối kì 1 chuyên nghiệp
6 Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1, 2, 3 chuẩn nhất (kèm file tải)
Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 (hướng dẫn cách ghi từ A-Z)
Cách ghi học bạ theo Thông tư 27 chuẩn nhất 2022
Trên đây là 8+ mẫu biên bản cuộc họp mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!
Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm thiết bị số, bạn hãy truy cập website Vik News hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

#Mẫu #biên #bản #cuộc #họp #chuyên #nghiệp #nhất #tải #file #Word #miễn #phí

8+ Mẫu biên bản cuộc họp chuyên nghiệp nhất (tải file Word miễn phí)

Bạn đang tìm kiếm cho mình mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nhất? Vik News mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nhé!

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………
(V/v ………………………………)
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …….
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….
Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..
Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..
Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….
Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….
Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..
Biểu quyết:
– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Biên bản cuộc họp cho công ty

CÔNG TY …………………….
—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–

Số: ……………………..

 

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………
(V/v ……………………………… )
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày 
Địa chỉ trụ sở chính:
Công ty tiến hành họp
Nội dung, chương trình họp:
Thành phần tham dự:
Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký:
Diễn biến cuộc họp:
Các quyết định được thông qua:
Biểu quyết:
– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chữ ký của các thành viên

 

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
– Thời gian bắt đầu:
– Địa điểm:
– Thành phần tham dự:
Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.
Vắng: số lượng ……….. người.
Tên người vắng ………………………………………………….. lí do
– Chủ trì:
– Thư ký (người ghi biên bản):
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1. Sinh hoạt văn bản
Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)
 
2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới
Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm)
3. Thảo luận
3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)
 
3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)
 
 
3.3. Đ/c
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ………………………………………………………… Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)
 
 
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)
Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Chủ trì
(Chữ ký)
Họ và tên

 

Mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh

Số: /BB- … (3)….
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
…………………………….(4)……………………………_______________
Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………………………
Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………..
Thư ký (người ghi biên bản):…………………………………………………………………………………………
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.
Nơi nhận:– ……….;– Lưu: VT, hồ sơ.
 
 
Ghi chú:
· (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
· (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
· (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
· (4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
· (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu biên bản cuộc họp

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________

Số:       /BB- ….. (3)…..

 

BIÊN BẢN
…………………………….(4)……………………………
_______________
Thời gian bắt đầu
Địa điểm
Thành phần tham dự
 
 
Chủ trì (chủ tọa):
Thư ký (người ghi biên bản):
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
 
 
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.
 

THƯ KÝ (Chữ ký)Họ và tên

CHỦ TỌA (Chữ ký, dấu (nếu có))(5)Họ và tên

Nơi nhận:– ……….;– Lưu: VT, hồ sơ.

 

 
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).
 

Mẫu biên bản cuộc hợp hội đồng cho công ty

CÔNG TY …………………………
Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …….CÔNG TY ………………………………….
V/v: ………..
Hôm nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… năm ……. tại trụ sở Công ty ……………..(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu tư ……… cấp ngày ……. tháng …… năm 20…) Địa chỉ…………………………..
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Các thành viên có mặt:
…………….
2. Các thành viên vắng mặt:
…………………..
II. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Mục đích, chương trình và nội dung họp
………………………………………………………..
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
…………………………………………………………..
3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp
………………………………………………………….
4. Kết quả biểu quyết
· Só phiếu tán thành: ……
· Số phiếu không tán thành: …..
5. Các quyết định đã được thông qua
Quyết định:
………………………………………
Giữ chức vụ: ………………
CÔNG TY ………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau
Các cổ đông/thành viên nhất trí thông qua và ký tên:
 

Cách làm biên bản cuộc họp

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….——–
 
Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN HỌP
Về việc (1)………………..………..
Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng …… năm …………
Tại (2)…………………………………………………………..………
Diễn ra cuộc họp với nội dung (3)………………………………….…..
I. Thành phần tham dự:
1. Chủ trì (4): Ông/Bà ………………….….. Chức vụ: ………..………
2. Thư ký (5): Ông/Bà ………..………… Chức vụ: …………..………
3. Thành phần khác (6):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
II. Nội dung cuộc họp: (7)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
III. Biểu quyết (nếu có):
– Tổng số phiếu: …………. Phiếu
– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %
– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %
IV. Kết luận cuộc họp (8):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA(Ký, ghi rõ họ tên)

 
CÁC THÀNH VIÊN KHÁC(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………….
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………..
– Thành phần tham dự gồm:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
– Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………
– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………………………….
– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): …………………………………..
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký(Chữ ký)Họ và tên

Chủ tọa(Chữ ký, dấu (nếu có))Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………
CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Tháng………/20……
Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..
Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………
Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).
Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Phần mở đầu
– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….
– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..
– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).
– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:
2. Phần nội dung:
2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).
2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).
-……………………………………………………………………………………………………………………..
– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.
-……………………………………………………………………………………………………………………
– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Phần kết thúc
– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.
– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.
Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

 

>> Bạn có thể tải mẫu biên bản cuộc họp tại đây:

>> Tham khảo thêm:
3 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm, cuối kì 1 chuyên nghiệp
6 Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1, 2, 3 chuẩn nhất (kèm file tải)
Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 (hướng dẫn cách ghi từ A-Z)
Cách ghi học bạ theo Thông tư 27 chuẩn nhất 2022
Trên đây là 8+ mẫu biên bản cuộc họp mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!
Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm thiết bị số, bạn hãy truy cập website Vik News hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

#Mẫu #biên #bản #cuộc #họp #chuyên #nghiệp #nhất #tải #file #Word #miễn #phí


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button