Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực tự cường

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực tự cường gồm 2 bài văn mẫu giúp các bạn tham khảo đề bài “Tự lực, tự cường, cầu tiến”. đất nước thịnh vượng ”.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực tự cường
Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực tự cường

Các bài viết dưới đây cũng sẽ giúp các bạn hiểu rõ mã số 2021 sẽ là gì, từ đó có thêm nhiều ý tưởng mới để hoàn thiện bài viết và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Vì vậy, Viknews mời bạn theo dõi bài viết:

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực, tự cường

bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực, tự cường
bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực, tự cường

Xem thêm : Sơ đồ tư duy văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Bài thu hoạch về ý chí tự lực tự cường

Thứ nhất, ý chí tự cường, không lệ thuộc vào ngoại lực, có chính kiến ​​độc lập trong quan hệ quốc tế. Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) có thể giành thắng lợi trước, dù cách mạng ở nước mình có thắng lợi hay không. Nguyễn Ái Quốc thể hiện sâu sắc quan điểm về ý chí tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng, nêu rõ quyết tâm, ý chí và phương pháp cách mạng của Người. Nó thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ và đưa họ ra đi đấu tranh cho tự do và độc lập ”(1).
Thứ hai, ý chí tự lực tự cường là ý thức được sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc thông qua chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh khẳng định, nhân tố quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của cả dân tộc.

Bài thu hoạch về ý chí tự lực tự cường
Bài thu hoạch về ý chí tự lực tự cường

Trong tác phẩm Đường Khách đời (1927), ông viết: . Chúng ta phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, “dùng sức mình mà giải phóng”, nhưng phải “tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, giữa các Người dân Pháp và người dân thế giới. “Hãy yêu nó.” Ông nhấn mạnh đến vấn đề nguyên tắc. “Muốn mọi người giúp mình thì trước hết mình phải tự giúp mình” (3).

Thứ ba, ý ​​chí tự cấp, tự túc là động lực chuẩn bị những điều kiện cho cách mạng về mọi mặt.
Theo Hồ Chí Minh, điều kiện đầu tiên là “phải có đảng cách mạng liên lạc với các nước bị áp bức và giai cấp vô sản ở khắp mọi nơi để vận động và tổ chức quần chúng từ bên ngoài vào. Có đảng mạnh mẽ cách mạng mới thành công. Đảng có tư tưởng thì mới vững, đảng phải vững thì tư tưởng phải làm nòng cốt, cán bộ đảng viên đều phải hiểu và làm theo, đảng không có tư tưởng thì coi như không có tư tưởng, người không có trí tuệ, người không có tư tưởng. hướng dẫn ”(4).
Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tán thành đã nhấn mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh chống đế quốc thực dân và chế độ phong kiến ​​mục nát. , việc thực hiện các mục tiêu chiến lược: “Miền Nam hoàn toàn độc lập”, “Tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng cho con đường đi lên xã hội cộng sản chủ nghĩa” (5).

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về quê hương, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Tại Hội nghị Trung ương 8, Người cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định những vấn đề lớn của cách mạng như hoàn thiện đường lối chiến lược cách mạng và chuyển hướng, đặt nhiệm vụ giải phóng đất nước lên hàng đầu và giải quyết cho đúng. Chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, vì lợi ích dân tộc và giai cấp, và độc lập dân tộc.

Thứ tư, tự lực cánh sinh, nghĩa là phải đặc biệt coi trọng nâng cao vai trò và sức mạnh của nhân dân.
Trong tư duy của Hồ Chí Minh, “con người” là phạm trù cao quý nhất. Anh nói: “Không có gì trên trời cao quý bằng con người. Trên thế giới không có gì mạnh hơn sức mạnh đoàn kết của toàn dân. ”(6) Người khẳng định rằng không quân, không súng, không giặc nếu dân mạnh. “Người lãnh đạo giỏi thì nhân dân cũng làm được, dù công việc khó khăn hay lớn lao đến đâu” (7).

Trong thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, Người đã nói rõ: “Đồng bào thân mến! Giờ quyết định đã đến cho số phận của dân tộc ta. Hỡi đồng chí cả nước, hãy hết sức đứng lên giải thoát cho chúng tôi … Chúng tôi không thể muộn. Đi! Đi! Hãy dũng cảm tiến lên phía trước dưới lá cờ Việt Nam! ”(8). Ngày 19/12/1946, trong lời kêu gọi toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Bạn là người Việt Nam phải đánh Pháp cứu nước Người có súng có súng Người có gươm dùng gươm và người không có gươm thì dùng cuốc, thuổng hoặc dùi cui. Ai cũng phải làm hết sức mình để cứu nước chống thực dân Pháp. ”(9) Trong lời kêu gọi ngày 17-7-1966,“ Không có gì quý hơn độc lập, tự do ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc hơn. Ngoài ra, Hà Nội, Hải Phòng, và một số thành phố và nhà máy có thể bị phá hủy, nhưng người Việt Nam quyết tâm không sợ hãi! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày toàn thắng, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ”(10).
Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là ý chí quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc.
Tư tưởng bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và “không có gì quý hơn tự do” được thể hiện rõ nét khi đất nước lâm nguy. Các quốc gia phải chống lại kẻ thù về sức mạnh kinh tế và quân sự giữa các cường quốc trên thế giới chống lại âm mưu áp đặt chế độ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc. Mọi người.

Đất nước ta đã phải chuẩn bị cho cuộc kháng chiến tất yếu ngay sau khi giải phóng. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn hòa bình thì phải nhân nhượng. Nhưng càng nhượng bộ thì thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm chiếm đoạt nước ta một lần nữa! Chúng ta muốn hy sinh tất cả nhưng mất nước, không chịu làm nô lệ” (11).

Về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trước hết là xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nêu bật tại Đại hội Đảng lần thứ II (1951): Xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và thịnh vượng. Người nhiều lần nhấn mạnh “Nước độc lập mà dân không hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng vô nghĩa” (đoạn 12). Người đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao dân trí, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh. “Bây giờ chúng tôi có độc lập của mình. Một trong những nhiệm vụ cấp bách phải làm lúc này là nâng cao dân trí ”(13). Di chúc trước khi lên đường, Người căn dặn: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, góp phần quý báu vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và sự nghiệp cách mạng thế giới” (đoạn 14) .

Về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ hai, trong điều kiện của đảng cầm quyền, chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng của một quốc gia thịnh vượng và phồn vinh, xây dựng một hệ thống mới, và theo đuổi hạnh phúc và phúc lợi của người dân. Hồ Chí Minh, độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của đồng bào, ngay từ khi lên đường tìm đường cứu nước đã mang trong mình những khát vọng lớn lao. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một mong muốn, khát vọng tối thượng là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc và được học hành đến nơi đến chốn” (15) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng với mục đích duy nhất là đấu tranh vì lợi ích của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ ba, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc và có kế hoạch trước với sự đồng thuận của chính quyền và người dân.

Thực hiện khát vọng về một đất nước ấm no, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng hệ thống chính trị thực sự dân chủ, tiến bộ cho nhân dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội văn minh. , phát triển thành các giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, cần phải thiết lập một nền tảng kinh tế vững chắc và đưa ra một kế hoạch hành động mà chính phủ và công chúng có thể đồng ý.

Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ngày 10 tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn mọi người sẽ sử dụng tài năng trí tuệ của mình để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. để mọi người ăn Làm cho mọi người có thể đeo được. Để mọi người có nơi ở. Giáo dục mọi người.

Thứ tư, tận dụng nội lực của đất nước, sử dụng ngoại lực, có chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư nước ngoài.

Vấn đề quyền lực trong nhà nước là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. “Hãy cho tôi sức mạnh và giải thoát cho tôi,” anh ấy chỉ ra. Theo Hồ Chí Minh, cởi mở và hợp tác quốc tế không chỉ là nhận được sự giúp đỡ của các đồng minh quốc tế, mà còn là thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển. Phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân.

Thứ năm, chúng tôi luôn đưa ra những quan điểm, chính sách phù hợp, đúc kết từ hoàn cảnh đặc biệt của đất nước và vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn. Không giáo điều và không máy móc trong việc học hỏi kinh nghiệm của các nước.

Theo Hồ Chí Minh, Việt Nam phải có phương thức, bước đi và biện pháp phù hợp để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. “Chúng ta không thể giống Liên Xô vì Liên Xô có những phong tục tập quán khác nhau và lịch sử địa lý khác nhau… Chúng ta có thể đi một con đường khác đi lên chủ nghĩa xã hội. ”(16) Chúng ta vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để tổng kết kinh nghiệm của Đảng và phân tích đúng đặc điểm của nước ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới từng bước hiểu rõ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam và xác định được những chủ trương, phương châm, giai đoạn cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình Việt Nam. khác (17).

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực tự cường Ví Dụ

Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Anh, chị hãy nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Liên hệ với bản thân về trách nhiệm và phương hướng phấn đấu làm theo.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực tự cường Ví Dụ
Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực tự cường Ví Dụ

Bác sống như trời đất của ta

Yêu từng ngọn cỏ, mỗi nhành hoa

Tự do cho mỗi đời nô lệ

Sữa để em thơ, lụa tặng già”.

(Tố Hữu)

Sau khi nghiên cứu và học tập chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, đưa ra những nội dung cơ bản, những giải pháp chủ yếu để thực hiện khát vọng tự lực, tự cường, phát triển ấm no, hạnh phúc của đất nước. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề gồm hai phần:

– Phần 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc

– Phần 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc trong thời đại hiện nay.

1. Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách liên quan đến ý chí độc lập, tự cường Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc, bắt đầu từ vấn đề độc lập dân tộc và khát vọng tự do của nhân dân. hạnh phúc được vun đắp bởi những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước nhờ tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh đặc biệt của nước ta, kết hợp tinh hoa dân tộc với trí tuệ thời đại.

Ý chí tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh là không phụ thuộc vào ngoại lực, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Ý chí tự lực tự cường là hiện thực hóa sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc thông qua chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đó là sự chủ động chuẩn bị mọi mặt cho các điều kiện của cách mạng. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân. Quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc.

Cụ thể những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến độc lập tự chủ như sau.

1.1. Ý chí tự lực, tự cường là có ý kiến ​​độc lập trong quan hệ quốc tế, không bị ràng buộc bởi các thế lực nước ngoài.

Trong khi nhiều quan điểm cộng sản ở châu Âu cho rằng cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng (chính thức) của các nước tư bản, thì cách mạng của các nước thuộc địa không thể thắng lợi nếu không có nó. Của cải của nhà nước chưa phân thắng bại.

Nguyễn Ái Quốc không đồng ý với quan điểm đó. Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) có thể giành thắng lợi trước, dù cách mạng ở nước mình có thắng lợi hay không. Ở các nước thuộc địa, nếu có tinh thần chiến đấu bất khuất và ý chí, nghị lực đấu tranh giành độc lập, tự do và cách mạng thì đi đầu và giành thắng lợi.

Nguyễn Ái Quốc cũng chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng ở lục địa. Thực chất của chủ nghĩa tư bản thuộc địa giống như một con đỉa có hai thùy, một thùy bám vào giai cấp vô sản của nhà nước tư bản và một thùy hút máu nhân dân thuộc địa, vì vậy muốn tiêu diệt được cả hai thì phải cắt bỏ. Muốn vậy, cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

Nguyễn Ái Quốc thể hiện sâu sắc quan điểm về ý chí tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng, nêu rõ quyết tâm, ý chí và phương pháp cách mạng của Người. Nó thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ và đưa họ ra đi chiến đấu cho tự do và độc lập ”.

1.2. Ý chí tự lực tự cường là hiện thực hóa sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc thông qua chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Hồ Chí Minh khẳng định, nhân tố quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của cả dân tộc. Đời Đường Khách năm 1927, Người viết “Chỉ mong đồng bào thấy vậy mà suy xét lại, hãy tỉnh ngộ, thức tỉnh, đứng lên đoàn kết làm cách mạng”. Chúng ta phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, “dùng sức mình mà giải phóng”, nhưng phải “tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, giữa các Người dân Pháp và người dân thế giới. “Hãy yêu nó.” Ông nhấn mạnh đến vấn đề nguyên tắc. “Để mọi người giúp bạn, bạn phải tự giúp mình trước.”

Đối với Việt Nam, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp đã trở thành vấn đề sống còn, và trên hết, ngọn cờ giải phóng dân tộc phải giương cao. Trong cuộc đấu tranh của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là kỳ vọng cơ bản, các tầng lớp xã hội có thể đoàn kết, đấu tranh giành độc lập. Lập quốc và bảo vệ vững chắc nền độc lập của mình.

Tinh thần dân tộc với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng được bộc lộ rõ ​​nét qua sự ra đời của Mặt trận Việt-Nam do các tổ chức cứu quốc và liên đoàn lao động thành lập. ý chí và hành động của Đảng và nhân dân đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc; Thông qua việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Video bài thu hoạch về ý chí tự lực, tự cường của giáo viên

Đánh Giá bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2022 về ý chí tự lực tự cường

Đánh Giá - 9.4

9.4

100

Hướng dẫn bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2022 về ý chí tự lực, tự cường chi tiết và đầy đủ ạ !

User Rating: 4.7 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button