Biểu Mẫu

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 (4 Mẫu)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 gồm 4 mẫu kiểm điểm, giúp các Đảng viên tự bình chọn, nhận xét công đoạn chấp hành quy định, Điều lệ Đảng của mình.

Cùng lúc, cũng nêu ra những giảm thiểu, những thiếu sót chưa tiến hành được và đề ra phương hướng cố gắng cho 5 mới. Ngoài ra, các Đảng viên tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 4 mẫu bản tự rà soát đảng viên và cách viết mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……………………………….

CHI BỘ ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

……………, ngày…..tháng….5….

BẢN TỰ KIỂM TRA
Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………

Họ và tên đảng viên được rà soát:……………………………………….

Ngày tháng 5 sinh:………………………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………..

Nơi trú ngụ ngày nay:……………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…………….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………. thuộc Đảng bộ………..

Đơn vị công việc:…………………………………………………………………….

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………

Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……5….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về rà soát đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) 5 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời kì rà soát

* Về nội dung:

– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Việc tiến hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm.

– Kiểm tra việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót đối với những đảng viên đã được rà soát đảng viên chấp hành trước đấy.

* Vể thời kì: Theo kế hoạch rà soát đảng viên chấp hành 5 20…… của Chi bộ, thời kì rà soát là từ ngày 1/1/20… tới ngày …./…./20…..

2/- Phần tự rà soát

a/- Những ưu thế:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

b/- Những thiếu sót, nhược điểm:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

c/- Nguyên nhân của những thiếu sót, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

* Nguyên nhân chủ quan:

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

3/- Biện pháp giải quyết, tu sửa những thiếu sót

Cần nêu chi tiết các giải pháp giải quyết tu sửa, thời kì giải quyết tu sửa những thiếu sót, nhược điểm.

4/- Những quan điểm, yêu cầu, đề nghị:

Nêu những quan điểm, yêu cầu, đề nghị của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên can tới nội dung được rà soát (nếu có)

Hay ghi ko có (nếu ko có quan điểm, yêu cầu, đề nghị).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được rà soát.

Trên đây là những nội dung tự bản thân rà soát và nhận thấy chỉ cần khoảng qua. Tuy nhiên cũng còn những thiếu sót chưa thấy được, kính yêu cầu Chi ủy và các đồng đội đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân tu sửa, giải quyết và đoàn luyện càng ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ…………………………….

CHI BỘ………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày…/…/…

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công việc:………………………………………

– Chi bộ:…………………………………………………..

I. ƯU ĐIỂM

1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên trì với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chế độ của Đảng và luật pháp của nhà nước. Kiểu mẫu hăng hái tiến hành đầy đủ phận sự phận sự của mình về chuyên môn.

– Có tinh thần tiến hành và chuyển động dân chúng tiến hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành và của trường.

– Kiên quyết tranh đấu, phê phán chống lại các bộc lộ bị động và những hành vi làm trái luật pháp đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

– Luôn tự phấn đấu phấn đấu cố gắng tu dưỡng đoàn luyện để tăng lên hiểu biết về chính trị, trau dồi tri thức để càng ngày càng vững vàng hơn.

2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

Bản thân tôi luôn sống thật thà ngay thẳng, niềm nở hăng hái trong công việc.Thực hành tiết kiệm, chống hoang phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong trắng, siêng năng làm việc.

– Luôn khiêm tốn.Có tinh thần tự giác. Luôn nghĩ suy tới chăm lo đời sống, vật chất, ý thức.Hăng hái tranh đấu, góp ý phê bình và tự phê bình.

3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Bắt đầu từ tôi được cắt cử, công việc tại trường tiểu học…………………, tôi luôn tiến hành chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có tinh thần tổ chức kỉ luật, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử.

– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc điều lệ của Đảng

– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa bạo dạn phát biểu trước dân chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Hướng cố gắng trong 5: Luôn luôn tu dưỡng, học tập tăng lên năng lực công việc tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tổ chức kỉ luật, nghiêm chỉnh tiến hành mọi đường lối chế độ của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng đội Đảng viên đóng góp quan điểm xây dựng. Tôi xin nghiêm chỉnh tiếp nhận để tu sửa, tu dưỡng và đoàn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các đơn vị quản lý chỉ đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.

Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà còn giảm thiểu về năng lực.

Không chấm dứt nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

Đảng viên chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ.

Đảng viên chấm dứt tốt nhiệm vụ.

Đảng viên chấm dứt nhiệm vụ.

Đảng viên ko chấm dứt nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:

– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:

………………, ngày … tháng … 5 …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:

– Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

……………., ngày … tháng … 5 …..

T/M CHI ỦY …………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 3

Đảng bộ: …………..

Chi bộ: …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Họ và tên:………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………..

Ngày vào Đảng:………………………………………..

Ngày chính thức:………………………………………

Nhiệm vụ được giao:…………………………………

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường:………………

Chỗ ở ngày nay:………………………………………..

Nơi công việc:……………………………………………

Thực hiện chương trình rà soát Đảng viên 5 …….., tôi nhận thấy bản thân có những ưu thiếu sót như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên trì, vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền và chuyển động gia đình và quần chúng tiến hành tốt đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không dừng học tập để tăng lên nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công việc. Trong công việc xoành xoạch thật thà và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ dùng cho quần chúng tốt.

2. Về nhân phẩm đạo đức, lối sống:

– Đạo đức lối sống trong trắng lành mạnh, trong mọi khi mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công việc, bản thân đều kiểu mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm về tiền tài ,thời kì ko thụt két hoang phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng đội, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu mến mến. Tuyệt đối ko làm những điều đảng viên ko được làm.

– Có ý thức kết đoàn với mọi người, trong công việc thật thà, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, quan hệ thân cận với quần chúng, ko có bộc lộ xa vắng dân chúng quần chúng.

– Luôn xây dựng và giữ giàng mối kết đoàn nội bộ.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy ý thức và quyền làm chủ cộng đồng trong nhà trường, Phối liên kết và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham dự giáo dục, với các đoàn thể dân chúng, với phụ huynh và quần chúng.

– Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, bảo đảm thì giờ công.

– Không dừng học tập tăng lên trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để vận dụng vào thực tiễn công việc.

3. Về tiến hành chức phận sự vụ được giaọ:

– Được nhà trường cắt cử Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học trò giải toán trên mạng Internet khối 4 – 5, công việc chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra quần chúng, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự cắt cử, tham vấn, đề nghị quan điểm xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như của nhà trường. Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, tiến hành tốt, chấm dứt tốt, có hiệu quả những công tác được giao, được BGH bình chọn cao.

– Trong 5 qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi thông minh, giám nghĩ, giám làm, giám chịu phận sự. Đề ra kế hoạch và giải pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 tiến hành nên đã chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ nhưng Đảng, ngành và quần chúng phó thác đưa tổ 5 càng ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành quả tuyệt vời.

– Trong thời kì qua, bản thân tôi luôn có tinh thần học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để tăng lên trình độ nghiệp vụ phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới bí quyết dạy học và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học,… để ko dừng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, tăng lên chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học trò giỏi.

* Về tư nhân:

5 học …………………………… gần đây, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.

* Về cộng đồng:

5 học ………………, Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen .

4. Về tổ chức kỷ luật:

Tham gia đầy đủ các buổi họp hành, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.

Đóng đảng phí đầy đủ

5. Tóm lược những ưu, thiếu sót chính:

* Điểm mạnh: Chuẩn bị nhận và chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ được giao.

Có ý thức phận sự cao trong công tác, lao động đạt hiệu quả cao.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Lối sống lành mạnh trong trắng, được đồng nghiệp, quần chúng tin yêu, quý mến.

* Nhược điểm: Thỉnh thoảng còn nề hà, chưa đích thực kiên quyết.

6. Phương hướng cố gắng chỉ cần khoảng đến:

Tiếp tục phát huy những ưu thế, giải quyết những nhược điểm, cố gắng đạt được những thành quả cao hơn 5 trước.

7. Tự phân loại: Đủ nhân cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

………, ngày…tháng…5…

Người viết kiểm điểm

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ…..

CHI BỘ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/..…………

– Chức vụ:……………………………………………….………

– Đơn vị công việc:…………………………………….………

– Chi bộ:…………………………………………..……………

I/ ƯU ĐIỂM

1/ Về tư tưởng chính trị

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

2/ Về nhân phẩm đạo đức

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

3/ Về tiến hành phận sự, nhiệm vụ được giao.

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

4/ Về tổ chức kỉ luật

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

II/ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ.

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1/ Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:

– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:

…………………………………………………..………

……., ngày … tháng … 5 …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:

– Nhận xét và xếp loại của hi ủy (chi bộ)

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

– Chi bộ phân loại chất lượng

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng

…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

…………., ngày … tháng … 5 …..

T/M CHI ỦY …………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành

– Trên cùng bên phải bản tự kiểm điểm sẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam cùng vị trí, thời kì làm văn bản;

– Phía bên trái sẽ ghi thông tin Đảng bộ và Chi bộ (Thí dụ: Đảng bộ UBND phường Phú Thịnh, Chi bộ 1);

– Thông tin tư nhân của người lập bản tự kiểm điểm (họ tên, tháng ngày 5 sinh, chức phận, đơn vị công việc…);

– Nội dung tự kiểm điểm:

+ Tư tưởng chính trị:

Có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tin cậy vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt ý kiến, chủ trương của Đảng, tiến hành đúng các quy định của luật pháp; ko dừng học hỏi, tăng lên năng lực…

+ Phẩm chất đạo đức:

Tuyên truyền, chuyển động người nhà chấp hành đường lối, chế độ, luật pháp của Đảng và Nhà nước; lắng tai quan điểm đóng góp của những người bao quanh, tranh đấu chống lại những bộc lộ sai lầm…

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Về công việc chuyên môn, công việc chi bộ.

+ Tinh thần kỷ luật:

– Thực hiện nền nếp, cơ chế theo quy định, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt…

– Thành tích đạt được, giảm thiểu và phương hướng phát tiến hành trong 5 đến.

– Tự xếp loại bản thân.

Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành

– Theo đúng chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

– Đảm bảo nguyên lý dân chủ, tự phê bình, kết đoàn, thật thà, khách quan, toàn diện, công bình, công khai, đúng thẩm quyền.

– Đảm bảo hợp nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.

– Lấy đạo đức, lối sống, nhân phẩm chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công tác làm thước đo trong bình chọn, xếp loại hàng 5.

– Gắn phận sự tư nhân với phận sự cộng đồng.

Việc kiểm điểm đảng viên thường được tiến hành theo hàng 5. Vậy mục tiêu của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?

– Kiểm điểm tự phê bình tư nhân, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các tư nhân tự nhìn lại, tự biên tập lại bản thân để từ đấy có thể đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy những ưu thế, giảm thiểu những thiếu sót trong tiến hành nhiệm vụ; tăng lên năng lực lãnh đọa, sức đấu tranh của tổ chức đảng và từng đảng viên.

– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh hiện trạng ngại va chạm, tránh né, thấy sai ko tranh đấu. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những bộc lộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để giải quyết và lấy kết quả kiểm điểm của tư nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của cộng đồng.

– Các tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị đặc trưng là những người đứng đầu phải tiến hành nghiêm chỉnh việc kiểm điểm, bình chọn xếp loại hàng 5.

.

Xem thêm thông tin Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2021 (4 Mẫu)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 (4 Mẫu)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 gồm 4 mẫu kiểm điểm, giúp các Đảng viên tự bình chọn, nhận xét công đoạn chấp hành quy định, Điều lệ Đảng của mình.
Cùng lúc, cũng nêu ra những giảm thiểu, những thiếu sót chưa tiến hành được và đề ra phương hướng cố gắng cho 5 mới. Ngoài ra, các Đảng viên tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 4 mẫu bản tự rà soát đảng viên và cách viết mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.
Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……………………………….
CHI BỘ ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________________

……………, ngày…..tháng….5….

BẢN TỰ KIỂM TRAĐảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng
Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………
Họ và tên đảng viên được rà soát:……………………………………….
Ngày tháng 5 sinh:………………………………………………………….
Quê quán:…………………………………………………………………………..
Nơi trú ngụ ngày nay:……………………………………………………………….
Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…………….
Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………. thuộc Đảng bộ………..
Đơn vị công việc:…………………………………………………………………….
Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………
Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……5….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về rà soát đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) 5 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:
1/- Về nội dung, thời kì rà soát
* Về nội dung:
– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Việc tiến hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm.
– Kiểm tra việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót đối với những đảng viên đã được rà soát đảng viên chấp hành trước đấy.
* Vể thời kì: Theo kế hoạch rà soát đảng viên chấp hành 5 20…… của Chi bộ, thời kì rà soát là từ ngày 1/1/20… tới ngày …./…./20…..
2/- Phần tự rà soát
a/- Những ưu thế:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
b/- Những thiếu sót, nhược điểm:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
c/- Nguyên nhân của những thiếu sót, nhược điểm:
* Nguyên nhân khách quan:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
* Nguyên nhân chủ quan:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
3/- Biện pháp giải quyết, tu sửa những thiếu sót
Cần nêu chi tiết các giải pháp giải quyết tu sửa, thời kì giải quyết tu sửa những thiếu sót, nhược điểm.
4/- Những quan điểm, yêu cầu, đề nghị:
Nêu những quan điểm, yêu cầu, đề nghị của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên can tới nội dung được rà soát (nếu có)
Hay ghi ko có (nếu ko có quan điểm, yêu cầu, đề nghị).
5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được rà soát.
Trên đây là những nội dung tự bản thân rà soát và nhận thấy chỉ cần khoảng qua. Tuy nhiên cũng còn những thiếu sót chưa thấy được, kính yêu cầu Chi ủy và các đồng đội đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân tu sửa, giải quyết và đoàn luyện càng ngày càng hoàn thiện.
Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ…………………………….
CHI BỘ………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày…/…/…

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..
– Chức vụ:…………………………………………………
– Đơn vị công việc:………………………………………
– Chi bộ:…………………………………………………..
I. ƯU ĐIỂM
1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:
– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên trì với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chế độ của Đảng và luật pháp của nhà nước. Kiểu mẫu hăng hái tiến hành đầy đủ phận sự phận sự của mình về chuyên môn.
– Có tinh thần tiến hành và chuyển động dân chúng tiến hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành và của trường.
– Kiên quyết tranh đấu, phê phán chống lại các bộc lộ bị động và những hành vi làm trái luật pháp đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.
– Luôn tự phấn đấu phấn đấu cố gắng tu dưỡng đoàn luyện để tăng lên hiểu biết về chính trị, trau dồi tri thức để càng ngày càng vững vàng hơn.
2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:
– Bản thân tôi luôn sống thật thà ngay thẳng, niềm nở hăng hái trong công việc.Thực hành tiết kiệm, chống hoang phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong trắng, siêng năng làm việc.
– Luôn khiêm tốn.Có tinh thần tự giác. Luôn nghĩ suy tới chăm lo đời sống, vật chất, ý thức.Hăng hái tranh đấu, góp ý phê bình và tự phê bình.
3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
Bắt đầu từ tôi được cắt cử, công việc tại trường tiểu học…………………, tôi luôn tiến hành chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.
4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:
– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có tinh thần tổ chức kỉ luật, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử.
– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc điều lệ của Đảng
– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.
II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
Chưa bạo dạn phát biểu trước dân chúng, còn nhút nhát
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
– Hướng cố gắng trong 5: Luôn luôn tu dưỡng, học tập tăng lên năng lực công việc tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tổ chức kỉ luật, nghiêm chỉnh tiến hành mọi đường lối chế độ của đảng và của nhà nước,
Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.
Tôi rất mong chi bộ, các đồng đội Đảng viên đóng góp quan điểm xây dựng. Tôi xin nghiêm chỉnh tiếp nhận để tu sửa, tu dưỡng và đoàn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các đơn vị quản lý chỉ đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.
IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.
(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)
4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.
Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà còn giảm thiểu về năng lực.
Không chấm dứt nhiệm vụ.
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:
Đảng viên chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ.
Đảng viên chấm dứt tốt nhiệm vụ.
Đảng viên chấm dứt nhiệm vụ.
Đảng viên ko chấm dứt nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNGCỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1. Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:
– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:

………………, ngày … tháng … 5 …
T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:
– Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

……………., ngày … tháng … 5 …..
T/M CHI ỦY …………………………………(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 3

Đảng bộ: …………..
Chi bộ: …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Họ và tên:………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………..
Ngày vào Đảng:………………………………………..
Ngày chính thức:………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường:………………
Chỗ ở ngày nay:………………………………………..
Nơi công việc:……………………………………………
Thực hiện chương trình rà soát Đảng viên 5 …….., tôi nhận thấy bản thân có những ưu thiếu sót như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên trì, vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.
Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.
Tuyên truyền và chuyển động gia đình và quần chúng tiến hành tốt đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không dừng học tập để tăng lên nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công việc. Trong công việc xoành xoạch thật thà và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ dùng cho quần chúng tốt.
2. Về nhân phẩm đạo đức, lối sống:
– Đạo đức lối sống trong trắng lành mạnh, trong mọi khi mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công việc, bản thân đều kiểu mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm về tiền tài ,thời kì ko thụt két hoang phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng đội, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu mến mến. Tuyệt đối ko làm những điều đảng viên ko được làm.
– Có ý thức kết đoàn với mọi người, trong công việc thật thà, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, quan hệ thân cận với quần chúng, ko có bộc lộ xa vắng dân chúng quần chúng.
– Luôn xây dựng và giữ giàng mối kết đoàn nội bộ.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy ý thức và quyền làm chủ cộng đồng trong nhà trường, Phối liên kết và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham dự giáo dục, với các đoàn thể dân chúng, với phụ huynh và quần chúng.
– Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, bảo đảm thì giờ công.
– Không dừng học tập tăng lên trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để vận dụng vào thực tiễn công việc.
3. Về tiến hành chức phận sự vụ được giaọ:
– Được nhà trường cắt cử Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học trò giải toán trên mạng Internet khối 4 – 5, công việc chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra quần chúng, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự cắt cử, tham vấn, đề nghị quan điểm xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như của nhà trường. Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, tiến hành tốt, chấm dứt tốt, có hiệu quả những công tác được giao, được BGH bình chọn cao.
– Trong 5 qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi thông minh, giám nghĩ, giám làm, giám chịu phận sự. Đề ra kế hoạch và giải pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 tiến hành nên đã chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ nhưng Đảng, ngành và quần chúng phó thác đưa tổ 5 càng ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành quả tuyệt vời.
– Trong thời kì qua, bản thân tôi luôn có tinh thần học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để tăng lên trình độ nghiệp vụ phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới bí quyết dạy học và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học,… để ko dừng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, tăng lên chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học trò giỏi.
* Về tư nhân:
5 học …………………………… gần đây, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.
* Về cộng đồng:
5 học ………………, Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen .
4. Về tổ chức kỷ luật:
Tham gia đầy đủ các buổi họp hành, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.
Đóng đảng phí đầy đủ
5. Tóm lược những ưu, thiếu sót chính:
* Điểm mạnh: Chuẩn bị nhận và chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ được giao.
Có ý thức phận sự cao trong công tác, lao động đạt hiệu quả cao.
Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.
Lối sống lành mạnh trong trắng, được đồng nghiệp, quần chúng tin yêu, quý mến.
* Nhược điểm: Thỉnh thoảng còn nề hà, chưa đích thực kiên quyết.
6. Phương hướng cố gắng chỉ cần khoảng đến:
Tiếp tục phát huy những ưu thế, giải quyết những nhược điểm, cố gắng đạt được những thành quả cao hơn 5 trước.
7. Tự phân loại: Đủ nhân cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

………, ngày…tháng…5…
Người viết kiểm điểm

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ…..
CHI BỘ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/..…………
– Chức vụ:……………………………………………….………
– Đơn vị công việc:…………………………………….………
– Chi bộ:…………………………………………..……………
I/ ƯU ĐIỂM
1/ Về tư tưởng chính trị
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
2/ Về nhân phẩm đạo đức
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
3/ Về tiến hành phận sự, nhiệm vụ được giao.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
4/ Về tổ chức kỉ luật
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
II/ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
III/ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.
(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)
4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………

Người tự kiểm điểm(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1/ Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:
– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:
…………………………………………………..………

……., ngày … tháng … 5 …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:
– Nhận xét và xếp loại của hi ủy (chi bộ)
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Chi bộ phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………

…………., ngày … tháng … 5 …..

T/M CHI ỦY …………….(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành
– Trên cùng bên phải bản tự kiểm điểm sẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam cùng vị trí, thời kì làm văn bản;
– Phía bên trái sẽ ghi thông tin Đảng bộ và Chi bộ (Thí dụ: Đảng bộ UBND phường Phú Thịnh, Chi bộ 1);
– Thông tin tư nhân của người lập bản tự kiểm điểm (họ tên, tháng ngày 5 sinh, chức phận, đơn vị công việc…);
– Nội dung tự kiểm điểm:
+ Tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tin cậy vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt ý kiến, chủ trương của Đảng, tiến hành đúng các quy định của luật pháp; ko dừng học hỏi, tăng lên năng lực…
+ Phẩm chất đạo đức:
Tuyên truyền, chuyển động người nhà chấp hành đường lối, chế độ, luật pháp của Đảng và Nhà nước; lắng tai quan điểm đóng góp của những người bao quanh, tranh đấu chống lại những bộc lộ sai lầm…
+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:
Về công việc chuyên môn, công việc chi bộ.
+ Tinh thần kỷ luật:
– Thực hiện nền nếp, cơ chế theo quy định, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt…
– Thành tích đạt được, giảm thiểu và phương hướng phát tiến hành trong 5 đến.
– Tự xếp loại bản thân.
Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành
– Theo đúng chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
– Đảm bảo nguyên lý dân chủ, tự phê bình, kết đoàn, thật thà, khách quan, toàn diện, công bình, công khai, đúng thẩm quyền.
– Đảm bảo hợp nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.
– Lấy đạo đức, lối sống, nhân phẩm chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công tác làm thước đo trong bình chọn, xếp loại hàng 5.
– Gắn phận sự tư nhân với phận sự cộng đồng.
Việc kiểm điểm đảng viên thường được tiến hành theo hàng 5. Vậy mục tiêu của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?
– Kiểm điểm tự phê bình tư nhân, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các tư nhân tự nhìn lại, tự biên tập lại bản thân để từ đấy có thể đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy những ưu thế, giảm thiểu những thiếu sót trong tiến hành nhiệm vụ; tăng lên năng lực lãnh đọa, sức đấu tranh của tổ chức đảng và từng đảng viên.
– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh hiện trạng ngại va chạm, tránh né, thấy sai ko tranh đấu. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những bộc lộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để giải quyết và lấy kết quả kiểm điểm của tư nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của cộng đồng.
– Các tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị đặc trưng là những người đứng đầu phải tiến hành nghiêm chỉnh việc kiểm điểm, bình chọn xếp loại hàng 5.

Tagsbản kiểm điểm bản kiểm điểm đảng viên Bản tự bình chọn Đảng viên mới nhất Đảng viên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #tự #kiểm #tra #Đảng #viên #chấp #hành #Mẫu

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 (4 Mẫu)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 gồm 4 mẫu kiểm điểm, giúp các Đảng viên tự bình chọn, nhận xét công đoạn chấp hành quy định, Điều lệ Đảng của mình.
Cùng lúc, cũng nêu ra những giảm thiểu, những thiếu sót chưa tiến hành được và đề ra phương hướng cố gắng cho 5 mới. Ngoài ra, các Đảng viên tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên. Vậy sau đây là nội dung cụ thể 4 mẫu bản tự rà soát đảng viên và cách viết mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.
Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……………………………….
CHI BỘ ………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________________

……………, ngày…..tháng….5….

BẢN TỰ KIỂM TRAĐảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng
Kính gửi: Chi bộ …………………………………………………………
Họ và tên đảng viên được rà soát:……………………………………….
Ngày tháng 5 sinh:………………………………………………………….
Quê quán:…………………………………………………………………………..
Nơi trú ngụ ngày nay:……………………………………………………………….
Ngày vào đảng: ……/…../…… Chính thức ngày: ……/…../…………….
Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………. thuộc Đảng bộ………..
Đơn vị công việc:…………………………………………………………………….
Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):…………………………………
Thực hiện Kế hoạch số …….-KH/CB, ngày…….tháng……5….. của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về rà soát đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) 5 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:
1/- Về nội dung, thời kì rà soát
* Về nội dung:
– Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Việc tiến hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm.
– Kiểm tra việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót đối với những đảng viên đã được rà soát đảng viên chấp hành trước đấy.
* Vể thời kì: Theo kế hoạch rà soát đảng viên chấp hành 5 20…… của Chi bộ, thời kì rà soát là từ ngày 1/1/20… tới ngày …./…./20…..
2/- Phần tự rà soát
a/- Những ưu thế:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
b/- Những thiếu sót, nhược điểm:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
c/- Nguyên nhân của những thiếu sót, nhược điểm:
* Nguyên nhân khách quan:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
* Nguyên nhân chủ quan:
………………………………………………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………. ………………………………………………………..
3/- Biện pháp giải quyết, tu sửa những thiếu sót
Cần nêu chi tiết các giải pháp giải quyết tu sửa, thời kì giải quyết tu sửa những thiếu sót, nhược điểm.
4/- Những quan điểm, yêu cầu, đề nghị:
Nêu những quan điểm, yêu cầu, đề nghị của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên can tới nội dung được rà soát (nếu có)
Hay ghi ko có (nếu ko có quan điểm, yêu cầu, đề nghị).
5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được rà soát.
Trên đây là những nội dung tự bản thân rà soát và nhận thấy chỉ cần khoảng qua. Tuy nhiên cũng còn những thiếu sót chưa thấy được, kính yêu cầu Chi ủy và các đồng đội đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân tu sửa, giải quyết và đoàn luyện càng ngày càng hoàn thiện.
Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ…………………………….
CHI BỘ………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày…/…/…

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..
– Chức vụ:…………………………………………………
– Đơn vị công việc:………………………………………
– Chi bộ:…………………………………………………..
I. ƯU ĐIỂM
1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:
– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên trì với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chế độ của Đảng và luật pháp của nhà nước. Kiểu mẫu hăng hái tiến hành đầy đủ phận sự phận sự của mình về chuyên môn.
– Có tinh thần tiến hành và chuyển động dân chúng tiến hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành và của trường.
– Kiên quyết tranh đấu, phê phán chống lại các bộc lộ bị động và những hành vi làm trái luật pháp đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.
– Luôn tự phấn đấu phấn đấu cố gắng tu dưỡng đoàn luyện để tăng lên hiểu biết về chính trị, trau dồi tri thức để càng ngày càng vững vàng hơn.
2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:
– Bản thân tôi luôn sống thật thà ngay thẳng, niềm nở hăng hái trong công việc.Thực hành tiết kiệm, chống hoang phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong trắng, siêng năng làm việc.
– Luôn khiêm tốn.Có tinh thần tự giác. Luôn nghĩ suy tới chăm lo đời sống, vật chất, ý thức.Hăng hái tranh đấu, góp ý phê bình và tự phê bình.
3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
Bắt đầu từ tôi được cắt cử, công việc tại trường tiểu học…………………, tôi luôn tiến hành chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.
4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:
– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có tinh thần tổ chức kỉ luật, phục tòng tuyệt đối sự cắt cử.
– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc điều lệ của Đảng
– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.
II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
Chưa bạo dạn phát biểu trước dân chúng, còn nhút nhát
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
– Hướng cố gắng trong 5: Luôn luôn tu dưỡng, học tập tăng lên năng lực công việc tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tổ chức kỉ luật, nghiêm chỉnh tiến hành mọi đường lối chế độ của đảng và của nhà nước,
Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.
Tôi rất mong chi bộ, các đồng đội Đảng viên đóng góp quan điểm xây dựng. Tôi xin nghiêm chỉnh tiếp nhận để tu sửa, tu dưỡng và đoàn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các đơn vị quản lý chỉ đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.
IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.
(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)
4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.
Hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà còn giảm thiểu về năng lực.
Không chấm dứt nhiệm vụ.
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:
Đảng viên chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ.
Đảng viên chấm dứt tốt nhiệm vụ.
Đảng viên chấm dứt nhiệm vụ.
Đảng viên ko chấm dứt nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNGCỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1. Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:
– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:

………………, ngày … tháng … 5 …
T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:
– Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

……………., ngày … tháng … 5 …..
T/M CHI ỦY …………………………………(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 3

Đảng bộ: …………..
Chi bộ: …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Họ và tên:………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………..
Ngày vào Đảng:………………………………………..
Ngày chính thức:………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường:………………
Chỗ ở ngày nay:………………………………………..
Nơi công việc:……………………………………………
Thực hiện chương trình rà soát Đảng viên 5 …….., tôi nhận thấy bản thân có những ưu thiếu sót như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên trì, vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.
Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.
Tuyên truyền và chuyển động gia đình và quần chúng tiến hành tốt đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không dừng học tập để tăng lên nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công việc. Trong công việc xoành xoạch thật thà và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ dùng cho quần chúng tốt.
2. Về nhân phẩm đạo đức, lối sống:
– Đạo đức lối sống trong trắng lành mạnh, trong mọi khi mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công việc, bản thân đều kiểu mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm về tiền tài ,thời kì ko thụt két hoang phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng đội, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu mến mến. Tuyệt đối ko làm những điều đảng viên ko được làm.
– Có ý thức kết đoàn với mọi người, trong công việc thật thà, xây dựng được mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, quan hệ thân cận với quần chúng, ko có bộc lộ xa vắng dân chúng quần chúng.
– Luôn xây dựng và giữ giàng mối kết đoàn nội bộ.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy ý thức và quyền làm chủ cộng đồng trong nhà trường, Phối liên kết và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham dự giáo dục, với các đoàn thể dân chúng, với phụ huynh và quần chúng.
– Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, bảo đảm thì giờ công.
– Không dừng học tập tăng lên trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để vận dụng vào thực tiễn công việc.
3. Về tiến hành chức phận sự vụ được giaọ:
– Được nhà trường cắt cử Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học trò giải toán trên mạng Internet khối 4 – 5, công việc chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra quần chúng, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự cắt cử, tham vấn, đề nghị quan điểm xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như của nhà trường. Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, tiến hành tốt, chấm dứt tốt, có hiệu quả những công tác được giao, được BGH bình chọn cao.
– Trong 5 qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi thông minh, giám nghĩ, giám làm, giám chịu phận sự. Đề ra kế hoạch và giải pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 tiến hành nên đã chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ nhưng Đảng, ngành và quần chúng phó thác đưa tổ 5 càng ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành quả tuyệt vời.
– Trong thời kì qua, bản thân tôi luôn có tinh thần học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để tăng lên trình độ nghiệp vụ phục vụ đề nghị càng ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới bí quyết dạy học và phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học,… để ko dừng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, tăng lên chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học trò giỏi.
* Về tư nhân:
5 học …………………………… gần đây, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.
* Về cộng đồng:
5 học ………………, Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen .
4. Về tổ chức kỷ luật:
Tham gia đầy đủ các buổi họp hành, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.
Đóng đảng phí đầy đủ
5. Tóm lược những ưu, thiếu sót chính:
* Điểm mạnh: Chuẩn bị nhận và chấm dứt tuyệt vời nhiệm vụ được giao.
Có ý thức phận sự cao trong công tác, lao động đạt hiệu quả cao.
Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.
Lối sống lành mạnh trong trắng, được đồng nghiệp, quần chúng tin yêu, quý mến.
* Nhược điểm: Thỉnh thoảng còn nề hà, chưa đích thực kiên quyết.
6. Phương hướng cố gắng chỉ cần khoảng đến:
Tiếp tục phát huy những ưu thế, giải quyết những nhược điểm, cố gắng đạt được những thành quả cao hơn 5 trước.
7. Tự phân loại: Đủ nhân cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

………, ngày…tháng…5…
Người viết kiểm điểm

Bản tự rà soát Đảng viên chấp hành 2021 – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ…..
CHI BỘ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/..…………
– Chức vụ:……………………………………………….………
– Đơn vị công việc:…………………………………….………
– Chi bộ:…………………………………………..……………
I/ ƯU ĐIỂM
1/ Về tư tưởng chính trị
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
2/ Về nhân phẩm đạo đức
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
3/ Về tiến hành phận sự, nhiệm vụ được giao.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
4/ Về tổ chức kỉ luật
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
II/ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
III/ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.
(Ghi lại x vào 1 ô tương ứng)
4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên.
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………

Người tự kiểm điểm(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1/ Bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên:
– Nhận xét bình chọn của chỉ đạo trực tiếp điều hành:
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Quan điểm ủa cộng đồng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nơi công việc phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Kết quả bình chọn, phân loại của cấp có thẩm quyền:
…………………………………………………..………

……., ngày … tháng … 5 …

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Bình chọn, phân loại chất lượng Đảng viên:
– Nhận xét và xếp loại của hi ủy (chi bộ)
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Chi bộ phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng
…………………………………………………..………
…………………………………………………..………

…………., ngày … tháng … 5 …..

T/M CHI ỦY …………….(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành
– Trên cùng bên phải bản tự kiểm điểm sẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam cùng vị trí, thời kì làm văn bản;
– Phía bên trái sẽ ghi thông tin Đảng bộ và Chi bộ (Thí dụ: Đảng bộ UBND phường Phú Thịnh, Chi bộ 1);
– Thông tin tư nhân của người lập bản tự kiểm điểm (họ tên, tháng ngày 5 sinh, chức phận, đơn vị công việc…);
– Nội dung tự kiểm điểm:
+ Tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tin cậy vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt ý kiến, chủ trương của Đảng, tiến hành đúng các quy định của luật pháp; ko dừng học hỏi, tăng lên năng lực…
+ Phẩm chất đạo đức:
Tuyên truyền, chuyển động người nhà chấp hành đường lối, chế độ, luật pháp của Đảng và Nhà nước; lắng tai quan điểm đóng góp của những người bao quanh, tranh đấu chống lại những bộc lộ sai lầm…
+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:
Về công việc chuyên môn, công việc chi bộ.
+ Tinh thần kỷ luật:
– Thực hiện nền nếp, cơ chế theo quy định, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt…
– Thành tích đạt được, giảm thiểu và phương hướng phát tiến hành trong 5 đến.
– Tự xếp loại bản thân.
Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành
– Theo đúng chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
– Đảm bảo nguyên lý dân chủ, tự phê bình, kết đoàn, thật thà, khách quan, toàn diện, công bình, công khai, đúng thẩm quyền.
– Đảm bảo hợp nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.
– Lấy đạo đức, lối sống, nhân phẩm chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công tác làm thước đo trong bình chọn, xếp loại hàng 5.
– Gắn phận sự tư nhân với phận sự cộng đồng.
Việc kiểm điểm đảng viên thường được tiến hành theo hàng 5. Vậy mục tiêu của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?
– Kiểm điểm tự phê bình tư nhân, bình chọn, xếp loại chất lượng hàng 5 sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các tư nhân tự nhìn lại, tự biên tập lại bản thân để từ đấy có thể đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy những ưu thế, giảm thiểu những thiếu sót trong tiến hành nhiệm vụ; tăng lên năng lực lãnh đọa, sức đấu tranh của tổ chức đảng và từng đảng viên.
– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh hiện trạng ngại va chạm, tránh né, thấy sai ko tranh đấu. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những bộc lộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để giải quyết và lấy kết quả kiểm điểm của tư nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của cộng đồng.
– Các tổ chức đảng, cấp ủy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị đặc trưng là những người đứng đầu phải tiến hành nghiêm chỉnh việc kiểm điểm, bình chọn xếp loại hàng 5.

Tagsbản kiểm điểm bản kiểm điểm đảng viên Bản tự bình chọn Đảng viên mới nhất Đảng viên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #tự #kiểm #tra #Đảng #viên #chấp #hành #Mẫu


#Bản #tự #kiểm #tra #Đảng #viên #chấp #hành #Mẫu

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button