Biểu Mẫu

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu bản miêu tả công tác kế toán trưởng doanh nghiệp với lợi quyền, trách nhiệm và phận sự trong công tác thực tiễn, những công tác cần làm và công tác thích hợp với địa điểm công tác. để xem và tải xuống tại đây.

 • Miêu tả công tác kế toán nội bộ
 • Miêu tả công tác chủ kho
 • Kế toán bán hàng Miêu tả công tác

1. Bản miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 1

Quản lý chung mọi hoạt động liên can tới lĩnh vực vốn đầu tư kế toán

Với mẫu hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mà phân bổ công tác của phòng kế toán cho thích hợp.

 • Soạn thảo giấy tờ, hồ sơ theo đúng quy định của luật pháp.
 • Lập mưu hoạch công tác cụ thể và tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của phòng kế toán.
 • Định kỳ tổ chức kiểm kê của nả và dòng tiền liên can tới hoạt động kinh doanh hoặc ích lợi kinh doanh.

Quản lý và tập huấn kế toán viên.

 • Điều phối công tác của viên chức kế toán thích hợp;
 • Giám toán, kiểm soát và bình chọn hiệu quả công tác của viên chức.
 • Tập huấn, chỉ dẫn và tăng lên nghiệp vụ của viên chức kế toán định kỳ.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ thương nghiệp

Quản lý và giám sát chung đối với các hoạt động sản xuất và thương nghiệp của các doanh nghiệp, chi tiết:

 • Tính tầm giá thành phầm; bút toán thuế;
 • Đối chiếu công nợ người dùng – chủ đầu cơ – nhà băng;
 • Tính toán, bảo hiểm viên chức…
 • Kiểm soát công đoạn sẵn sàng tài liệu, sổ sách; thứ tự kiểm kê của nả;
 • Chuẩn bị số dư; Xem xét các báo cáo vốn đầu tư của doanh nghiệp.
 • Giám toán hoạt động lập giấy tờ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn.

Tham mưu cho chỉ huy trong việc kiểm soát các hoạt động vốn đầu tư

Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp:

 • Xác định các khoản đề phòng vốn đầu tư nội bộ, giảm chi tiêu cho công ty.
 • Gicửa ải quyết các vấn đề vốn đầu tư; tư vấn cho chỉ huy bảo đảm ích lợi vốn đầu tư cho doanh nghiệp.
 • Đưa ra các khuyến nghị phòng đề phòng không may kinh doanh, yêu cầu các biện pháp quyến rũ các nguồn vốn đầu tư cho ngân sách của doanh nghiệp.

Lập – thể hiện báo cáo vốn đầu tư

 • Định kỳ phối hợp với kế toán tổng hợp; lập báo cáo vốn đầu tư tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp trong việc thể hiện báo cáo vốn đầu tư trước Ban giám đốc doanh nghiệp và cơ quan kiểm toán.

các nhiệm vụ khác

 • Kế toán trưởng là người trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ tín dụng với nhà băng và trong lĩnh vực vốn đầu tư.
 • Cung cấp sổ sách và số liệu chuyên dụng cho công việc kiểm toán của các cơ quan tính năng.
 • Đưa ra những yêu cầu cải thiện những điểm chưa cân đối trong khắc phục công tác của bộ phận kế toán.
 • Đề nghị cải thiện những điểm chưa cân đối trong công tác.
 • Quản lý và tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp với trưởng bộ phận, chỉ huy doanh nghiệp lúc cần phải có.
 • Thực hiện các tính năng khác theo đề nghị của cấp trên.

2. Bản miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 2

Nội dung căn bản của bản miêu tả công tác Giám đốc kế toán:

BỘ ĐẾM CHUỖI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phần

Ban giám đốc

Bằng cấp

kế toán trưởng

Mã công tác

HĐQT

Nhân viên điều hành trực tiếp

Giám đốc vốn đầu tư

1. Trách nhiệm:

– Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để biên chép và biên chép các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở ko dừng hoàn thiện bộ máy tổ chức và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê.

– Hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Doanh nghiệp.

– Lập mưu hoạch, tổ chức, kiểm soát, duy trì và đổi mới theo hướng hoạt động kế toán quản trị hiệu quả.

– Tổ chức tầm thường và tiến hành kịp thời các cơ chế, chuẩn mực kế toán, vốn đầu tư do Nhà nước ban hành ở các đơn vị quản lý quản lý hệ thống kế toán – thống kê.

– Xác minh việc bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.

– Thực hiện kế hoạch tập huấn, cất nhắc, tăng lên trình độ, tạo nên hàng ngũ kế toán của Doanh nghiệp.

– Quản lý ngân sách hoạt động của doanh nghiệp.

Lập mưu hoạch vốn đầu tư ngắn hạn và ra quyết định.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo Phó Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán trực tiếp cắt cử gánh vác kế toán.

– Tuyển dụng, điều động, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán, chủ kho, thủ quỹ của Doanh nghiệp thích hợp với tiêu chuẩn lao động, tiền công của Doanh nghiệp.

– Được quyền đề nghị từ tất cả các phòng ban của Doanh nghiệp chuyển giao kịp thời đầy đủ các tài liệu cần phải có cho công tác rà soát, kiểm soát của Kế toán trưởng.

– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, phiếu tín dụng và các chứng từ liên can tới việc trả tiền phải có chữ ký của Kế toán trưởng mới có trị giá pháp lý.

– Khi phát hiện vi phạm Pháp lệnh Kế toán – Thống kê có quyền báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc. Trong trường hợp ko được Ban Giám đốc khắc phục thỏa đáng, bạn có quyền công bố cho Ban Giám đốc.

3. Mối quan hệ việc làm:

– Tham mưu cho Hội đồng quản trị (trực tiếp Giám đốc vốn đầu tư) trong việc hoạch định chiến lược vốn đầu tư, phân tách tình hình kinh tế – vốn đầu tư của Doanh nghiệp và thẩm tra, kiểm soát Ngân sách Doanh nghiệp.

– Nhận thông tin về nhân sự và hoạt động của Phòng Kế toán phê chuẩn Trưởng phòng Kế toán.

– Tiếp nhận thông tin về tình hình vốn đầu tư của công ty phê chuẩn Giám đốc vốn đầu tư và tạo mối quan hệ cung cấp chặt chẽ giữa 2 tính năng: kế toán và vốn đầu tư.

– Báo cáo việc vận dụng Pháp lệnh Kế toán Thống kê cũng như công việc kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo đề nghị định kỳ hoặc đột xuất.

– Tiếp nhận thông tin cũng như hỗ trợ thông tin cho Trưởng bộ phận, gánh vác cơ sở hoặc các cơ quan liên can 1 cách kịp thời và cẩn thận trên cơ sở phê chuẩn của Ban Giám đốc.

– Bảo đảm các đề nghị về bảo mật thông tin kinh tế – vốn đầu tư.

– Quan hệ với các đơn vị quản lý tính năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu cơ, Chi cục Quản lý Nguồn vốn Doanh nghiệp…

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu miêu tả công tác của kế toán trưởng trong 1 công ty với quyền hạn và trách nhiệm, phận sự trong công tác thực tiễn phải làm những gì và làm như thế nào để thích hợp với chức danh công tác của mình, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.
Bản miêu tả công tác của kế toán nội bộ
Bảng miêu tả công tác viên chức Thủ kho
Miêu tả công tác của kế toán bán hàng
1. Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 1
Quản lý chung mọi hoạt động có liên can tới lĩnh vực vốn đầu tư, kế toán
Với mẫu hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng mà phân bổ công tác bộ phận kế toán cho thích hợp.
Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định của luật pháp.
Lên các kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn của nả, dòng tiền liên can tới hoạt động kinh doanh hoặc lợi quyền của công ty.
Quản lý, tập huấn kế toán viên
Điều phối công tác cho các kế toán viên thích hợp;
Giám toán, rà soát, bình chọn hiệu quả công tác của viên chức
Tập huấn, chỉ dẫn, tăng lên nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ công ty
Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi tiết:
Tính toán tầm giá thành phầm; các bút toán tính thuế;
Đối chiếu công nợ với người dùng – chủ đầu cơ – nhà băng;
Tính toán tương, bảo hiểm viên chức…
Kiểm soát thứ tự lập các loại tài liệu, sổ sách; thứ tự kiểm kê của nả;
Lập bảng hợp lý kế toán; khảo sát các báo cáo nguồn vốn đầu tư của công ty.
Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của công ty theo đúng quy định.
Tham mưu cho chỉ huy về công việc kiểm soát hoạt động vốn đầu tư
Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của công ty:
Xác định các nguồn dự trữ vốn đầu tư nội bộ, giảm chi tiêu cho công ty.
Gicửa ải quyết các vấn đề vốn đầu tư; tư vấn cho chỉ huy bảo đảm nguồn lợi vốn đầu tư cho công ty.
Đưa ra kiến nghị phòng đề phòng các không may kinh doanh, yêu cầu biện pháp quyến rũ nguồn vốn đầu tư cho ngân sách của công ty.
Lập – thể hiện báo cáo vốn đầu tư
Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo vốn đầu tư tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của công ty.
Phối hợp với kế toán tổng hợp thể hiện báo cáo vốn đầu tư trước ban chỉ huy công ty, với cơ quan kiểm toán.
Các nhiệm vụ khác
Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra tiến hành các giao dịch vay tín dụng với nhà băng và trong lĩnh vực vốn đầu tư.
Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công việc thanh kiểm toán của cơ quan tính năng.
Đưa ra yêu cầu cải tiến những điểm bất cân đối trong hoạt động xử lý công tác của bộ phận kế toán.
Đề nghị cải tiến những điểm bất cân đối trong công tác
Quản lý, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban chỉ huy doanh nghiệp lúc được đề nghị.
Thực hiện các công tác khác lúc có đề nghị của cấp trên.
2. Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 2

Nội dung căn bản của bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ phận

Ban Giám đốc

Chức danh

Kế toán trưởng

Mã công tác

BOD

Cán bộ điều hành trực tiếp

Giám đốc vốn đầu tư

1. Trách nhiệm:
– Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để thực hiện biên chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở ko dừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Doanh nghiệp.
– Hoạch định, tổ chức, rà soát, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
– Tổ chức tầm thường và chỉ dẫn thi hành kịp thời các cơ chế, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các đơn vị quản lý thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
– Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tăng lên trình độ, xây dựng hàng ngũ kế toán viên của Doanh nghiệp.
– Thực hiện điều hành hoạt động ngân sách của công ty.
– Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
2. Quyền hạn:
– Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc cắt cử kế toán viên.
– Được đề xuất tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, chủ kho, thủ quỹ của Doanh nghiệp theo qui chế lao động và lương của Doanh nghiệp.
– Có quyền đề nghị tất cả các bộ phận trong Doanh nghiệp chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần phải có cho công tác rà soát, kiểm soát của Kế toán trưởng.
– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên can tới việc trả tiền đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có trị giá pháp lý.
– Khi phát hiện việc vi phi pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp ko được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.
3. Mối liên hệ công việc:
– Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công việc hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tách tình hình kinh tế – tài chánh của Doanh nghiệp và rà soát kiểm soát Ngân sách công ty.
– Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán phê chuẩn Trưởng phòng kế toán.
– Nhận thông tin về tình hình Tài chánh công ty phê chuẩn Trưởng Phòng Tài vụ và tạo mối liên hệ khăng khít, cung cấp giữa 2 tính năng: kế toán và tài vụ.
– Báo cáo tình hình tiến hành pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công việc kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo đề nghị thường xuyên hoặc đột xuất.
– Nhận thông tin cũng như hỗ trợ thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ 1 cách kịp thời và thận trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.
– Đảm bảo đề nghị về bảo mật thông tin kinh tế – tài chánh.
– Quan hệ với các đơn vị quản lý tính năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu cơ, Chi cục Quản lý tài chánh công ty …
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bảng #mô #tả #công #việc #của #Kế #toán #trưởng

Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu miêu tả công tác của kế toán trưởng trong 1 công ty với quyền hạn và trách nhiệm, phận sự trong công tác thực tiễn phải làm những gì và làm như thế nào để thích hợp với chức danh công tác của mình, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.
Bản miêu tả công tác của kế toán nội bộ
Bảng miêu tả công tác viên chức Thủ kho
Miêu tả công tác của kế toán bán hàng
1. Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 1
Quản lý chung mọi hoạt động có liên can tới lĩnh vực vốn đầu tư, kế toán
Với mẫu hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng mà phân bổ công tác bộ phận kế toán cho thích hợp.
Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định của luật pháp.
Lên các kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn của nả, dòng tiền liên can tới hoạt động kinh doanh hoặc lợi quyền của công ty.
Quản lý, tập huấn kế toán viên
Điều phối công tác cho các kế toán viên thích hợp;
Giám toán, rà soát, bình chọn hiệu quả công tác của viên chức
Tập huấn, chỉ dẫn, tăng lên nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ công ty
Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi tiết:
Tính toán tầm giá thành phầm; các bút toán tính thuế;
Đối chiếu công nợ với người dùng – chủ đầu cơ – nhà băng;
Tính toán tương, bảo hiểm viên chức…
Kiểm soát thứ tự lập các loại tài liệu, sổ sách; thứ tự kiểm kê của nả;
Lập bảng hợp lý kế toán; khảo sát các báo cáo nguồn vốn đầu tư của công ty.
Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của công ty theo đúng quy định.
Tham mưu cho chỉ huy về công việc kiểm soát hoạt động vốn đầu tư
Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của công ty:
Xác định các nguồn dự trữ vốn đầu tư nội bộ, giảm chi tiêu cho công ty.
Gicửa ải quyết các vấn đề vốn đầu tư; tư vấn cho chỉ huy bảo đảm nguồn lợi vốn đầu tư cho công ty.
Đưa ra kiến nghị phòng đề phòng các không may kinh doanh, yêu cầu biện pháp quyến rũ nguồn vốn đầu tư cho ngân sách của công ty.
Lập – thể hiện báo cáo vốn đầu tư
Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo vốn đầu tư tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của công ty.
Phối hợp với kế toán tổng hợp thể hiện báo cáo vốn đầu tư trước ban chỉ huy công ty, với cơ quan kiểm toán.
Các nhiệm vụ khác
Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra tiến hành các giao dịch vay tín dụng với nhà băng và trong lĩnh vực vốn đầu tư.
Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công việc thanh kiểm toán của cơ quan tính năng.
Đưa ra yêu cầu cải tiến những điểm bất cân đối trong hoạt động xử lý công tác của bộ phận kế toán.
Đề nghị cải tiến những điểm bất cân đối trong công tác
Quản lý, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban chỉ huy doanh nghiệp lúc được đề nghị.
Thực hiện các công tác khác lúc có đề nghị của cấp trên.
2. Bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng số 2

Nội dung căn bản của bảng miêu tả công tác của Kế toán trưởng:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ phận

Ban Giám đốc

Chức danh

Kế toán trưởng

Mã công tác

BOD

Cán bộ điều hành trực tiếp

Giám đốc vốn đầu tư

1. Trách nhiệm:
– Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để thực hiện biên chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở ko dừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
– Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Doanh nghiệp.
– Hoạch định, tổ chức, rà soát, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
– Tổ chức tầm thường và chỉ dẫn thi hành kịp thời các cơ chế, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các đơn vị quản lý thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
– Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tăng lên trình độ, xây dựng hàng ngũ kế toán viên của Doanh nghiệp.
– Thực hiện điều hành hoạt động ngân sách của công ty.
– Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
2. Quyền hạn:
– Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc cắt cử kế toán viên.
– Được đề xuất tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, chủ kho, thủ quỹ của Doanh nghiệp theo qui chế lao động và lương của Doanh nghiệp.
– Có quyền đề nghị tất cả các bộ phận trong Doanh nghiệp chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần phải có cho công tác rà soát, kiểm soát của Kế toán trưởng.
– Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên can tới việc trả tiền đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có trị giá pháp lý.
– Khi phát hiện việc vi phi pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp ko được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.
3. Mối liên hệ công việc:
– Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công việc hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tách tình hình kinh tế – tài chánh của Doanh nghiệp và rà soát kiểm soát Ngân sách công ty.
– Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán phê chuẩn Trưởng phòng kế toán.
– Nhận thông tin về tình hình Tài chánh công ty phê chuẩn Trưởng Phòng Tài vụ và tạo mối liên hệ khăng khít, cung cấp giữa 2 tính năng: kế toán và tài vụ.
– Báo cáo tình hình tiến hành pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công việc kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo đề nghị thường xuyên hoặc đột xuất.
– Nhận thông tin cũng như hỗ trợ thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ 1 cách kịp thời và thận trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.
– Đảm bảo đề nghị về bảo mật thông tin kinh tế – tài chánh.
– Quan hệ với các đơn vị quản lý tính năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu cơ, Chi cục Quản lý tài chánh công ty …
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bảng #mô #tả #công #việc #của #Kế #toán #trưởng


#Bảng #mô #tả #công #việc #của #Kế #toán #trưởng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button