Biểu Mẫu

Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Báo cáo của chi bộ về kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân cán bộ đảng viên năm 2022 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.

Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm

1. Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm là gì?

Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm là bản báo cáo, tổng kết lại quá trình thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm đã đăng ký vào đầu năm.

Báo cáo này do Bí thư Chi bộ (đối với các cơ sở Đảng) hoặc cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính trị (đối với các cơ quan, đợn vị, tổ chức) thống kê kết quả và lập thành văn bản. Báo cáo này sẽ là một căn cứ quan trọng trong công tác đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, chi bộ.

Việc cam kết đăng ký tham gia tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là quy định để mỗi cán bộ Đảng viên nhận thức mục tiêu rõ ràng mà bản thân cần phấn đấu hoàn thành trong một năm mới. Đồng thời đây cũng là một trong những cơ sở để bình xét thành tích Đảng viên. Nếu Đảng viên hoàn thành được cam kết đề ra thì là hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành vượt mức đề ra có khả năng sẽ được khen thưởng…

Đăng ký cam kết thi đua còn thể hiện quyết tâm thi đua, tạo nên bầu không khí thi đua lập thành tích cao trong công tác, tích cực trong công việc của cán bộ Đảng viên ở các cơ sở khác nhau.

2. Mẫu báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2022

ĐẢNG ỦY XÃ ……………

CHI BỘ …………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022

1. Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số …/CV/HU ngày…tháng… năm 20… của BTV HU về việc xây dựng cam kết, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chi bộ ……….. đã tiến hành họp chi bộ triển khai nội dung của hướng dẫn …tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ, yêu cầu các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết. Chi bộ đã trực tiếp theo dõi và đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Số Đảng viên

Việc xây dựng cam kết

Đánh giá việc thực hiện

Tổng

Chính thức

Dự bị

Có XD

Không XD

Tốt

Chưa tốt

2. Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 20…, chi bộ THCS đã họp chi bộ và triển khai tới toàn thể Đảng viên, yêu cầu mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng nội dung cần học tập và ký cam kết kết thực hiện. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết bằng văn bản cụ thể gửi về chi bộ để tiện việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện.

3. Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên

TT

Tên chi bộ

Tổng số đảng viên của chi bộ

Số đảng viên có xây dựng cam kết

Số đảng viên không xây dựng cam kết

1

Tổng

– Lý do của số đảng viên không xây dựng cam kết: ….

CHI BỘ THCS

BÍ THƯ

3. Hướng dẫn làm báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm 2022

Một bản báo cáo cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:

  • Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm trước;
  • Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm nay;
  • Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên.

Cần báo cáo những thành tích đã cam kết tuy nhiên phải chân thực và khách quan. Không báo cáo khống, gian dối về thành tích.

Lưu ý: Để có kết quả học tập, rèn luyện và phấn đấu tốt trong việc thực hiện cam kết đầu năm, cán bộ, bí thư chi bộ, người phụ trách lập báo cáo ngay từ đầu năm nên đốc thúc, động viên sát sao việc thực hiện cam kết của Đảng viên ở cơ sở. Đồng thời ghi lại chi tiết những thành tích và khuyết điểm để kịp thời chỉnh sửa cho cá nhân và báo cáo chính xác trong bản tổng hợp báo cáo của mình.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu Mẫu của Vik News.

  • Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022
  • Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của Đảng viên
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm  2022
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm  2022

Thông tin thêm

Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Báo cáo của chi bộ về kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân cán bộ đảng viên năm 2022 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.
Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm1. Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm là gì?
Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm là bản báo cáo, tổng kết lại quá trình thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm đã đăng ký vào đầu năm.
Báo cáo này do Bí thư Chi bộ (đối với các cơ sở Đảng) hoặc cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính trị (đối với các cơ quan, đợn vị, tổ chức) thống kê kết quả và lập thành văn bản. Báo cáo này sẽ là một căn cứ quan trọng trong công tác đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, chi bộ.
Việc cam kết đăng ký tham gia tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là quy định để mỗi cán bộ Đảng viên nhận thức mục tiêu rõ ràng mà bản thân cần phấn đấu hoàn thành trong một năm mới. Đồng thời đây cũng là một trong những cơ sở để bình xét thành tích Đảng viên. Nếu Đảng viên hoàn thành được cam kết đề ra thì là hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành vượt mức đề ra có khả năng sẽ được khen thưởng…
Đăng ký cam kết thi đua còn thể hiện quyết tâm thi đua, tạo nên bầu không khí thi đua lập thành tích cao trong công tác, tích cực trong công việc của cán bộ Đảng viên ở các cơ sở khác nhau.
2. Mẫu báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2022

ĐẢNG ỦY XÃ ……………
CHI BỘ …………
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022

1. Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2021
Thực hiện hướng dẫn số …/CV/HU ngày…tháng… năm 20… của BTV HU về việc xây dựng cam kết, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chi bộ ……….. đã tiến hành họp chi bộ triển khai nội dung của hướng dẫn …tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ, yêu cầu các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết. Chi bộ đã trực tiếp theo dõi và đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Số Đảng viên

Việc xây dựng cam kết

Đánh giá việc thực hiện

Tổng

Chính thức

Dự bị

Có XD

Không XD

Tốt

Chưa tốt

2. Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 20…, chi bộ THCS đã họp chi bộ và triển khai tới toàn thể Đảng viên, yêu cầu mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng nội dung cần học tập và ký cam kết kết thực hiện. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết bằng văn bản cụ thể gửi về chi bộ để tiện việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện.
3. Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên

TT

Tên chi bộ

Tổng số đảng viên của chi bộ

Số đảng viên có xây dựng cam kết

Số đảng viên không xây dựng cam kết

1

Tổng

– Lý do của số đảng viên không xây dựng cam kết: ….

CHI BỘ THCS
BÍ THƯ

3. Hướng dẫn làm báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm 2022
Một bản báo cáo cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:
Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm trước;
Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm nay;
Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên.
Cần báo cáo những thành tích đã cam kết tuy nhiên phải chân thực và khách quan. Không báo cáo khống, gian dối về thành tích.
Lưu ý: Để có kết quả học tập, rèn luyện và phấn đấu tốt trong việc thực hiện cam kết đầu năm, cán bộ, bí thư chi bộ, người phụ trách lập báo cáo ngay từ đầu năm nên đốc thúc, động viên sát sao việc thực hiện cam kết của Đảng viên ở cơ sở. Đồng thời ghi lại chi tiết những thành tích và khuyết điểm để kịp thời chỉnh sửa cho cá nhân và báo cáo chính xác trong bản tổng hợp báo cáo của mình.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu Mẫu của Vik News.
Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của Đảng viên
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm  2022
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm  2022

#Báo #cáo #kết #quả #xây #dựng #cam #kết #dưỡng #rèn #luyện #phấn #đấu #năm

Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Báo cáo của chi bộ về kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân cán bộ đảng viên năm 2022 được Vik News sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mời các bạn tham khảo.
Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm1. Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm là gì?
Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm là bản báo cáo, tổng kết lại quá trình thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm đã đăng ký vào đầu năm.
Báo cáo này do Bí thư Chi bộ (đối với các cơ sở Đảng) hoặc cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính trị (đối với các cơ quan, đợn vị, tổ chức) thống kê kết quả và lập thành văn bản. Báo cáo này sẽ là một căn cứ quan trọng trong công tác đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, chi bộ.
Việc cam kết đăng ký tham gia tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là quy định để mỗi cán bộ Đảng viên nhận thức mục tiêu rõ ràng mà bản thân cần phấn đấu hoàn thành trong một năm mới. Đồng thời đây cũng là một trong những cơ sở để bình xét thành tích Đảng viên. Nếu Đảng viên hoàn thành được cam kết đề ra thì là hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành vượt mức đề ra có khả năng sẽ được khen thưởng…
Đăng ký cam kết thi đua còn thể hiện quyết tâm thi đua, tạo nên bầu không khí thi đua lập thành tích cao trong công tác, tích cực trong công việc của cán bộ Đảng viên ở các cơ sở khác nhau.
2. Mẫu báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2022

ĐẢNG ỦY XÃ ……………
CHI BỘ …………
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022

1. Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2021
Thực hiện hướng dẫn số …/CV/HU ngày…tháng… năm 20… của BTV HU về việc xây dựng cam kết, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chi bộ ……….. đã tiến hành họp chi bộ triển khai nội dung của hướng dẫn …tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ, yêu cầu các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết. Chi bộ đã trực tiếp theo dõi và đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Số Đảng viên

Việc xây dựng cam kết

Đánh giá việc thực hiện

Tổng

Chính thức

Dự bị

Có XD

Không XD

Tốt

Chưa tốt

2. Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022.
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 20…, chi bộ THCS đã họp chi bộ và triển khai tới toàn thể Đảng viên, yêu cầu mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng nội dung cần học tập và ký cam kết kết thực hiện. Kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết bằng văn bản cụ thể gửi về chi bộ để tiện việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả việc thực hiện.
3. Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên

TT

Tên chi bộ

Tổng số đảng viên của chi bộ

Số đảng viên có xây dựng cam kết

Số đảng viên không xây dựng cam kết

1

Tổng

– Lý do của số đảng viên không xây dựng cam kết: ….

CHI BỘ THCS
BÍ THƯ

3. Hướng dẫn làm báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng rèn phấn đấu năm 2022
Một bản báo cáo cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:
Tình hình thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm trước;
Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm nay;
Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên.
Cần báo cáo những thành tích đã cam kết tuy nhiên phải chân thực và khách quan. Không báo cáo khống, gian dối về thành tích.
Lưu ý: Để có kết quả học tập, rèn luyện và phấn đấu tốt trong việc thực hiện cam kết đầu năm, cán bộ, bí thư chi bộ, người phụ trách lập báo cáo ngay từ đầu năm nên đốc thúc, động viên sát sao việc thực hiện cam kết của Đảng viên ở cơ sở. Đồng thời ghi lại chi tiết những thành tích và khuyết điểm để kịp thời chỉnh sửa cho cá nhân và báo cáo chính xác trong bản tổng hợp báo cáo của mình.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu Mẫu của Vik News.
Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của Đảng viên
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm  2022
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm  2022

#Báo #cáo #kết #quả #xây #dựng #cam #kết #dưỡng #rèn #luyện #phấn #đấu #năm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button