Báo cáo thử việc

Bạn vừa xong xuôi thời kì dùng thử của mình? Tự hỏi làm thế nào để có được 1 mẫu báo cáo thí điểm tiêu chuẩn? Sau đây, Donwload.vn mời các bạn cùng xem qua mẫu biên bản thí điểm mới nhất trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thử việc

Báo cáo thí điểm là mẫu báo cáo nêu cụ thể các nhiệm vụ được giao và kết quả thật hiện của người mới thuê sẽ được gửi cho Trưởng bộ phận / chỉ huy doanh nghiệp sau lúc chấm dứt giai đoạn thí điểm.

Mẫu báo cáo rà soát – Mẫu 1

VIỆC KINH DOANH………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-***——-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thân mến:

– Ban chỉ huy doanh nghiệp

– Người điều hành …………………… ..

Tên và họ:…………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………

Thời gian thử việc từ… .. /… ../ tới…. /…. / ………… ..

Địa điểm / Chức danh rà soát: ……………………………………………………….

Giáo viên chỉ dẫn: ……………………………………………………….

Các nhiệm vụ được giao chỉ mất khoảng dùng thử:

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Điểm rốt cục:

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Tự bình chọn, yêu cầu:

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…….., tháng ngày 5……….

RIÊNG TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quan điểm ​​của Người chỉ dẫn Trực tiếp (Nhận xét, Xếp hạng, Yêu cầu):

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Nhận xét của Trưởng bộ môn:

……………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………., tháng ngày 5……..

TRƯỞNG PHÒNG

Quan điểm ​​của Trưởng phòng Hành chính:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………….., tháng ngày 5……..

PHÒNG PHỤ KIỆN

Mẫu báo cáo rà soát – Mẫu 2

VIỆC KINH DOANH………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-***——-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thân mến:

– Ban chỉ huy doanh nghiệp

– Người điều hành …………………… ..

– …………………….

Tên và họ:…………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………..

Chuyên nghành:…………………………………………………………

Thời gian thử việc từ… ../… / …… .. tới…. /… /…

Đơn vị và chức phận rà soát: …………………………………………………….

I. Nhiệm vụ được giao chỉ mất khoảng thử việc:

STT công tác được giao Kết quả Lý do nó ko được chấm dứt (nếu có)

2. Tự bình chọn, yêu cầu:

……………, tháng ngày 5……..

RIÊNG TƯ

Nhận xét của Gigiết hại trực tiếp chỉ mất khoảng thử việc:

Những điểm cộng cần tiến hành …………………… ..

………………………………………………………………………………………………………

Những điểm cần sửa

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……….., tháng ngày 5…….

NGƯỜI GIÁM SÁT

Nhận xét của Trưởng bộ môn:

Những điểm cộng cần tiến hành …………………… ..

………………………………………………………………………………………………………

Những điểm cần sửa

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………, tháng ngày 5……….

TRƯỞNG PHÒNG

Chỉ dẫn lập báo cáo tạm tha mẫu

1. Mở mẫu báo cáo thí điểm

Bạn sẽ cần điền thông tin cho 1 báo cáo tiêu chuẩn trong 1 biểu mẫu như:

– Quốc hiệu, chức danh, tên tài liệu, địa chỉ người gửi,

– Dữ liệu tư nhân (họ tên, tháng ngày 5 sinh, thời kì thử việc, chức phận, học vị, quê quán, quốc tịch…)

– Thông tin về các cơ quan hoặc nhà phỏng vấn, người chỉ dẫn trực tiếp, các bộ phận chi tiết

– Công tác được giao chỉ mất khoảng thí điểm, kết quả chấm dứt theo định mức của 1 văn bản hành chính quy định.

– Nhận xét, bình chọn của bản thân về giai đoạn thử việc, mong muốn và ước vọng của bạn với công tác…

– Nhận xét và phản hồi từ người chỉ dẫn.

– Quan điểm ​​đóng góp của chỉ huy, trưởng bộ phận điều hành.

2. Nội dung chính của báo cáo thử việc

1 số nội dung chính trong báo cáo thí điểm mẫu bao gồm:

+ Nội dung ghi đầy đủ thông tin của người làm bài rà soát: họ tên, tháng ngày 5 sinh, thời kì rà soát (ghi rõ thời kì kể từ mở đầu làm bài tới lúc xong xuôi tiết rà soát).

+ Địa điểm, chức danh sát hạch, công tác được giao chỉ mất khoảng sát hạch.

+ Thông tin từ người chỉ dẫn.

Kết quả của công tác đã chấm dứt.

+ Tự bình chọn chừng độ tiến hành công tác và đưa ra quan điểm, yêu cầu.

.

Xem thêm thông tin Báo cáo thử việc

Báo cáo thử việc

Bạn vừa xong xuôi giai đoạn thử việc? Bạn đang băn khoăn chưa biết mẫu báo cáo thử việc chuẩn như thế nào? Sau đây, Donwload.vn mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo thử việc mới nhất trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo thể hiện cụ thể các công tác được giao và kết quả thật hiện của viên chức mới gửi lên Trưởng bộ phận/ chỉ huy doanh nghiệp sau lúc chấm dứt giai đoạn thử việc.
Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 1

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***——-—

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Chỉ đạo Doanh nghiệp
– Trưởng phòng ……………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………..
Ngày tháng 5 sinh:……………………………………………………
Thời gian thử việc từ ngày….. / …../ tới ngày …./…. /………..
Địa điểm/ Chức danh thử việc:……………………………………………
Người chỉ dẫn:……………………………………………………….
Công tác được giao trong giai đoạn thử việc:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kết quả chấm dứt:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tự bình chọn, quan điểm đề xuất:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…….., ngày……..tháng……..5……….

NGƯỜI THỬ VIỆC(Ký ghi rõ họ tên)

Quan điểm của Người chỉ dẫn trực tiếp (Nhận xét, bình chọn, yêu cầu):
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Quan điểm của Trưởng bộ phận:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………., ngày……..tháng…….5……..

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Quan điểm của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………….., ngày……….tháng……..5……..

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 2

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***——-—

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Chỉ đạo Doanh nghiệp
– Trưởng phòng ……………………..
– …………………………………….

Họ và tên:…………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh:………………………………………………..
Chuyên ngành:…………………………………………………………
Thời gian thử việc từ ngày …../ …/ ……..tới ngày…. /… /…
Đơn vị và địa điểm thử việc:……………………………………………
I. Công tác được giao trong giai đoạn thử việc:
STT
Công tác được giao
Kết quả
Lý do ko chấm dứt (nếu có)

2. Tự bình chọn, quan điểm đề xuất:

……………, ngày……..tháng…….5……..

NGƯỜI THỬ VIỆC

Quan điểm của Người giám sát trực tiếp trong giai đoạn thử việc:
Những điểm làm tốt…………………………………………..
………………………………………………………………………
Những điểm cần giải quyết
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……….., ngày………tháng…….5…….

NGƯỜI GIÁM SÁT

Quan điểm của Trưởng bộ phận:
Những điểm làm tốt…………………………………………..
………………………………………………………………………
Những điểm cần giải quyết
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

…………, ngày…….tháng…….5……….

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Chỉ dẫn lập mẫu báo cáo thử việc
1. Mở màn mẫu báo cáo thử việc
Các bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin của 1 bản báo cáo chuẩn theo form như:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, địa chỉ nơi gửi,
– Các thông tin tư nhân (họ tên, tháng ngày 5 sinh, thời kì thử việc, địa điểm, chức danh thử việc, quê quán, quốc tịch…)
– Thông tin cơ quan hay nhà phỏng vấn, người trực tiếp chỉ dẫn, phòng ban chi tiết
– Công tác được giao trong giai đoạn thử việc, kết quả chấm dứt theo chuẩn của 1 văn bản hành chính đã quy định.
– Quan điểm đóng góp, bình chọn của bản thân về giai đoạn thử việc, mong muốn ước vọng của bản thân với công tác …
– Quan điểm, nhận xét của người chỉ dẫn
– Quan điểm, nhận xét của chỉ huy, trưởng bộ phận điều hành.
2. Nội dung chính của báo cáo thử việc
1 số nội dung chính trong mẫu báo cáo thử việc bao gồm
+ Nội dung cần đầy đủ thông tin của người thử việc: họ tên, ngày sinh, thời kì thử việc (ghi rõ thời kì mở đầu thử việc tới lúc xong xuôi giai đoạn thử việc).
+ Địa điểm, chức danh thử việc, công tác được giao trong giai đoạn thử việc.
+ Thông tin người chỉ dẫn.
+ Kết quả công tác chấm dứt.
+ Tự bình chọn chừng độ tiến hành công tác và đưa ra quan điểm, đề xuất..

TagsBáo cáo thử việc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #thử #việc

Báo cáo thử việc

Bạn vừa xong xuôi giai đoạn thử việc? Bạn đang băn khoăn chưa biết mẫu báo cáo thử việc chuẩn như thế nào? Sau đây, Donwload.vn mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo thử việc mới nhất trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo thể hiện cụ thể các công tác được giao và kết quả thật hiện của viên chức mới gửi lên Trưởng bộ phận/ chỉ huy doanh nghiệp sau lúc chấm dứt giai đoạn thử việc.
Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 1

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***——-—

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Chỉ đạo Doanh nghiệp
– Trưởng phòng ……………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………..
Ngày tháng 5 sinh:……………………………………………………
Thời gian thử việc từ ngày….. / …../ tới ngày …./…. /………..
Địa điểm/ Chức danh thử việc:……………………………………………
Người chỉ dẫn:……………………………………………………….
Công tác được giao trong giai đoạn thử việc:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kết quả chấm dứt:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tự bình chọn, quan điểm đề xuất:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…….., ngày……..tháng……..5……….

NGƯỜI THỬ VIỆC(Ký ghi rõ họ tên)

Quan điểm của Người chỉ dẫn trực tiếp (Nhận xét, bình chọn, yêu cầu):
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Quan điểm của Trưởng bộ phận:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………., ngày……..tháng…….5……..

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Quan điểm của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………….., ngày……….tháng……..5……..

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 2

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***——-—

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Chỉ đạo Doanh nghiệp
– Trưởng phòng ……………………..
– …………………………………….

Họ và tên:…………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh:………………………………………………..
Chuyên ngành:…………………………………………………………
Thời gian thử việc từ ngày …../ …/ ……..tới ngày…. /… /…
Đơn vị và địa điểm thử việc:……………………………………………
I. Công tác được giao trong giai đoạn thử việc:
STT
Công tác được giao
Kết quả
Lý do ko chấm dứt (nếu có)

2. Tự bình chọn, quan điểm đề xuất:

……………, ngày……..tháng…….5……..

NGƯỜI THỬ VIỆC

Quan điểm của Người giám sát trực tiếp trong giai đoạn thử việc:
Những điểm làm tốt…………………………………………..
………………………………………………………………………
Những điểm cần giải quyết
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……….., ngày………tháng…….5…….

NGƯỜI GIÁM SÁT

Quan điểm của Trưởng bộ phận:
Những điểm làm tốt…………………………………………..
………………………………………………………………………
Những điểm cần giải quyết
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

…………, ngày…….tháng…….5……….

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Chỉ dẫn lập mẫu báo cáo thử việc
1. Mở màn mẫu báo cáo thử việc
Các bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin của 1 bản báo cáo chuẩn theo form như:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, địa chỉ nơi gửi,
– Các thông tin tư nhân (họ tên, tháng ngày 5 sinh, thời kì thử việc, địa điểm, chức danh thử việc, quê quán, quốc tịch…)
– Thông tin cơ quan hay nhà phỏng vấn, người trực tiếp chỉ dẫn, phòng ban chi tiết
– Công tác được giao trong giai đoạn thử việc, kết quả chấm dứt theo chuẩn của 1 văn bản hành chính đã quy định.
– Quan điểm đóng góp, bình chọn của bản thân về giai đoạn thử việc, mong muốn ước vọng của bản thân với công tác …
– Quan điểm, nhận xét của người chỉ dẫn
– Quan điểm, nhận xét của chỉ huy, trưởng bộ phận điều hành.
2. Nội dung chính của báo cáo thử việc
1 số nội dung chính trong mẫu báo cáo thử việc bao gồm
+ Nội dung cần đầy đủ thông tin của người thử việc: họ tên, ngày sinh, thời kì thử việc (ghi rõ thời kì mở đầu thử việc tới lúc xong xuôi giai đoạn thử việc).
+ Địa điểm, chức danh thử việc, công tác được giao trong giai đoạn thử việc.
+ Thông tin người chỉ dẫn.
+ Kết quả công tác chấm dứt.
+ Tự bình chọn chừng độ tiến hành công tác và đưa ra quan điểm, đề xuất..

TagsBáo cáo thử việc

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #thử #việc


#Báo #cáo #thử #việc

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button