Biểu Mẫu

Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

Báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện là biểu mẫu do thư viện lập và gửi cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự bình chọn hoạt động thư viện.

Đây là mẫu báo cáo mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 05/2020 / TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về Quy chế bình chọn hoạt động thư viện. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC
……THƯ VIỆN (Trước tiên)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-
Số: …… / BC- ………….., tháng ngày 5 ……

BÁO CÁO
Kết quả tự bình chọn hoạt động thư viện

5……….

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên thư viện được bình chọn: …………………… ..

– 5 thành lập: ………… theo Quyết định / Văn bản số ………….

– Địa chỉ hội sở thư viện: …………………………………………………….

– Địa chỉ cổng / trang thông tin điện tử (nếu có): ………….

1. Lý do xếp hạng

□ Bình chọn hàng 5.

□ Khác (nếu có, ghi rõ) …………………………………………………….

2. Thời gian bình chọn:

– Thời gian bình chọn: từ ngày …………………… tới hết ngày …………

– Thời gian tiến hành bình chọn: từ ngày …………… .. tới hết ngày ………….

3. Thu thập thông tin và dữ liệu (rà soát cách thức phù hợp):

□ Thu trực tiếp từ thư viện theo phiếu dò la

□ Vận dụng các cách thức xử lý dữ liệu và hệ thống ứng dụng thích hợp với tiêu chuẩn đất nước;

□ Khác (ghi rõ):

……………………………………………………….

4. Nhận phản hồi từ người mua thư viện:

Nhưng

Chủ đề ……………………………………………………………… ..

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

1. Hiệu suất phê chuẩn các chỉ số

STTTIÊU CHUẨN3KẾT QUẢ4
Trước tiên.
2.

2. Bình chọn chung

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

GIẢI PHÁP THỨ BA ĐỂ CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với cơ quan, tổ chức thành lập thư viện

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2. Với cơ quan điều hành nhà nước về thư viện

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Người nhận:

– ……………………;

– ……………………;

– Lưu: VT,….

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))

Tên và họ

Cách viết báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện

Trước tiên Tên thư viện bình chọn.

2 Hoàn thiện các mục tiêu dùng để bình chọn hoạt động thư viện.

3 Các chỉ số và dữ liệu tích lũy được đã được xử lý theo tiêu chuẩn đất nước.

.

Xem thêm thông tin Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

Báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện

Báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện là biểu mẫu được thư viện lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự bình chọn hoạt động của thư viện. 
Đây là mẫu báo cáo mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định bình chọn hoạt động thư viện. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi và tải tại đây.
CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN……THƯ VIỆN (1)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-
Số: ……/BC-……
…….., ngày ….. tháng ….. 5 ……
BÁO CÁOKết quả tự bình chọn hoạt động thư viện
5……….
I. THÔNG TIN CHUNG
– Tên thư viện được bình chọn:……………………………………………..
– 5 thành lập:………… theo Quyết định/văn bản số của………..
– Địa chỉ hội sở thư viện:…………………………………………………….
– Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử (nếu có):……………………….
1. Lý do bình chọn
□ Bình chọn thường niên.
□ Khác (nếu có – ghi rõ)……………………………………………………
2. Thời gian bình chọn:
– Kỳ bình chọn: từ ngày ………………… tới hết ngày ……………
– Thời gian thực hiện bình chọn: từ ngày …………….. tới hết ngày ……….
3. Thu thập thông tin, số liệu (ghi lại vào phương thức thích hợp):
□ Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu thăm dò
□ Thông qua hệ thống ứng dụng xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn đất nước;
□ Khác (ghi rõ):
………………………………………………………………………………..
4. Lấy quan điểm bình chọn của người sử dụng thư viện:
□ Có □ Không
Nhân vật………………………………………………………………..
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
1. Hiệu quả hoạt động qua các chỉ số
STT
CÁC TIÊU CHÍ3
KẾT QUẢ4
1.

2.

2. Bình chọn chung
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
III. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Với cơ quan, tổ chức thành lập thư viện
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Với cơ quan điều hành nhà nước về thư viện
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Nơi nhận:
– ………………;
– ………………;
– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

Cách viết báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện
1 Tên thư viện bình chọn.
2 Ghi đầy đủ các mục tiêu sử dụng để bình chọn hoạt động thư viện.
3 Chỉ số, số liệu tích lũy đã được xử lý theo tiêu chuẩn đất nước.

TagsThư viện

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #tự #đánh #giá #hoạt #động #thư #viện

Báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện

Báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện là biểu mẫu được thư viện lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự bình chọn hoạt động của thư viện. 
Đây là mẫu báo cáo mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định bình chọn hoạt động thư viện. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi và tải tại đây.
CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN……THƯ VIỆN (1)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-
Số: ……/BC-……
…….., ngày ….. tháng ….. 5 ……
BÁO CÁOKết quả tự bình chọn hoạt động thư viện
5……….
I. THÔNG TIN CHUNG
– Tên thư viện được bình chọn:……………………………………………..
– 5 thành lập:………… theo Quyết định/văn bản số của………..
– Địa chỉ hội sở thư viện:…………………………………………………….
– Địa chỉ cổng/trang thông tin điện tử (nếu có):……………………….
1. Lý do bình chọn
□ Bình chọn thường niên.
□ Khác (nếu có – ghi rõ)……………………………………………………
2. Thời gian bình chọn:
– Kỳ bình chọn: từ ngày ………………… tới hết ngày ……………
– Thời gian thực hiện bình chọn: từ ngày …………….. tới hết ngày ……….
3. Thu thập thông tin, số liệu (ghi lại vào phương thức thích hợp):
□ Thu thập trực tiếp tại thư viện theo biểu mẫu thăm dò
□ Thông qua hệ thống ứng dụng xử lý số liệu và các phương thức theo tiêu chuẩn đất nước;
□ Khác (ghi rõ):
………………………………………………………………………………..
4. Lấy quan điểm bình chọn của người sử dụng thư viện:
□ Có □ Không
Nhân vật………………………………………………………………..
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
1. Hiệu quả hoạt động qua các chỉ số
STT
CÁC TIÊU CHÍ3
KẾT QUẢ4
1.

2.

2. Bình chọn chung
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
III. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Với cơ quan, tổ chức thành lập thư viện
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Với cơ quan điều hành nhà nước về thư viện
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Nơi nhận:
– ………………;
– ………………;
– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))
Họ và tên

Cách viết báo cáo tự bình chọn hoạt động thư viện
1 Tên thư viện bình chọn.
2 Ghi đầy đủ các mục tiêu sử dụng để bình chọn hoạt động thư viện.
3 Chỉ số, số liệu tích lũy đã được xử lý theo tiêu chuẩn đất nước.

TagsThư viện

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #tự #đánh #giá #hoạt #động #thư #viện


#Báo #cáo #tự #đánh #giá #hoạt #động #thư #viện

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button