Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

biên bản bàn giao trường Mẫu biên bản xác nhận việc điều chuyển cơ sở vật chất và tài sản của nhà trường. Mẫu Giao thức Bàn giao thường được sử dụng vào cuối năm học và trong kỳ nghỉ hè.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao phải ghi rõ thông tin của các bên giao nhận, nội dung giao nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản được chuyển giao phải được xác định chính xác giá trị ghi sổ và được đánh giá lại giá trị thực tế phù hợp với tiêu thức giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Dưới đây là một ví dụ về Quy chế Chuyển giao Cơ sở vật chất của Trường, bạn có thể tải xuống tại đây.

Mẫu giấy chuyển cơ sở trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ……………

trường học … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

không… … / BB -… … … … … … … … … …

………….., ngày tháng năm…

báo cáo

Xử lý cơ sở vật chất trường học cho nhân viên an ninh trong các lớp 20 và 20…

Thời gian bắt đầu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

địa điểm: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Người tham gia: 1… … … … . – Hội đồng quản trị – Chủ tịch;

2. ………………………….. Phó Giám đốc Chi bộ – P.Thường trực;

Cô giáo lớp 3;

4. Danh sách cơ sở vật chất của trường

5. …………………………- Bảo vệ.

A. Nội dung:

Tiếp quản cơ sở vật chất của trường cho dịch vụ an ninh vào mùa hè năm lớp 20 ..- 20….

* Danh sách tài sản cố định và tình trạng hiện tại:

– Cấu hình: … … Lớp học…

Các phòng còn lại như sau:

+ Văn phòng Ủy ban… Phòng: (Thuộc tính trong phòng có giao thức đính kèm).

+ …. Thư viện + …. Trang thiết bị: Bao gồm tất cả sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tài liệu học tập (bao gồm các đề cương đính kèm)

+ …. Phòng máy. (Các giao thức được gắn vào các thuộc tính trong phòng.)

+… … … Phòng Hiệu trưởng và P. Hiệu trưởng (Tài sản trong phòng kèm theo nghi thức).

+ …. ..phòng và nhà vệ sinh trong tòa nhà dịch vụ công cộng có …..

+ Khuôn viên trường có cây cảnh và hệ thống khẩu hiệu.

+ ….. Chìa khóa của tất cả các phòng trên được giao cho bảo vệ.

tôi. Yêu cầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản các tài sản trên trong suốt mùa hè để tiếp tục sử dụng cho đến hết năm học mới.

2. Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Để đảm bảo an toàn khi trời mưa, cầu truyền động cho các phòng học tầng 4 và tầng 2 được tách riêng.

3. Những vấn đề vướng mắc cần báo cáo với BGH, tổ chức công của trường để có hướng xử lý thích hợp.

4. Trường hợp để mất mát, hư hỏng tài sản của trường thì nhân viên bảo vệ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Trong thời gian hè, nhà trường sẽ phân công cán bộ quản lý và nhân viên theo lịch đính kèm.)

Giao thức được xây dựng ba lần với giá trị như nhau được tất cả các thành viên liên quan chấp thuận và đồng ý.

Nhật ký kết thúc vào hồi … giờ …, ngày … tháng … năm 20 …… /.

Đại diện của bên xử lý bên

Bảo vệ

(Ký tên và ghi tên của bạn)

hiệu trưởng

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Đại diện Ủy ban Kiểm toán

(Ký tên và ghi tên của bạn)


Thông tin thêm

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button