Tài Liệu

Biên bản niêm yết công khai mới nhất 2 Mẫu biên bản niêm yết

Biên bản niêm yết công khai là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản đó. Nội dung trong mẫu biên bản niêm yết công khai bao gồm các nội dung cơ bản như: căn cứ niêm yết; địa chỉ, thời gian niêm yết; đối tượng niêm yết…

Trong thi hành án dân sự, niêm yết công khai là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản niêm yết, công khai, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN
Về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án

Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm …. tại:…………………………………..……

Căn cứ Bản án, Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm ….. của Tòa án

Căn cứ Quyết định thi hành án số ….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ….

Căn cứ……………………………………………… ………………………………….…………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …………………………………………, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): ……………………………..………, chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:…………………………………………

Ông (bà): ……………………………..……., chức vụ:………………………………………….

Người làm chứng:

Ông (bà): ………………………………………… ……………………….……………………….

Ông (bà): …………………………………………… …………………………………………….

Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):

Địa chỉ: ……………………………………………… …………………………………….…….

Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)

Thời gian niêm yết từ: ……………………………… …………………….…………………….

Địa điểm niêm yết: …………………………………… …………………………………….….

Biên bản lập xong hồi …. giờ…. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
GIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Vào hồi ……… giờ……… ngày……… tháng……… năm……… tại………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………………………………………. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………, chức vụ: ………………………………………….

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………, địa chỉ:…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): …………………………………….. , địa chỉ:……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Lập biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đối với:

ông (bà): ………………………………………… , địa chỉ:…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm:

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian niêm yết là… ngày, kể từ ngày… tháng… năm…

Địa điểm niêm yết: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi……… giờ…… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

THỪA PHÁT LẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm

Biên bản niêm yết công khai mới nhất 2 Mẫu biên bản niêm yết

Biên bản niêm yết công khai là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản đó. Nội dung trong mẫu biên bản niêm yết công khai bao gồm các nội dung cơ bản như: căn cứ niêm yết; địa chỉ, thời gian niêm yết; đối tượng niêm yết…
Trong thi hành án dân sự, niêm yết công khai là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản niêm yết, công khai, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
BIÊN BẢNVề việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án
Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm …. tại:…………………………………..……
Căn cứ Bản án, Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm ….. của Tòa án
Căn cứ Quyết định thi hành án số ….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ….
Căn cứ……………………………………………… ………………………………….…………
Chúng tôi gồm:
Ông (bà): …………………………………………, chức vụ: Chấp hành viên
Ông (bà): ……………………………..………, chức vụ:…………………………………………
Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:………………………………………….
Với sự tham gia của:
Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:…………………………………………
Ông (bà): ……………………………..……., chức vụ:………………………………………….
Người làm chứng:
Ông (bà): ………………………………………… ……………………….……………………….
Ông (bà): …………………………………………… …………………………………………….
Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):
Địa chỉ: ……………………………………………… …………………………………….…….
Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)
Thời gian niêm yết từ: ……………………………… …………………….…………………….
Địa điểm niêm yết: …………………………………… …………………………………….….
Biên bản lập xong hồi …. giờ…. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAIGIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU
Vào hồi ……… giờ……… ngày……… tháng……… năm……… tại………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
Ông (bà): ………………………………………………………………………. , chức vụ: Thừa phát lại
Ông (bà): ……………………………, chức vụ: ………………………………………….
Với sự tham gia của:
Ông (bà): ……………………………………, địa chỉ:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Với sự chứng kiến của:
Ông (bà): …………………………………….. , địa chỉ:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Lập biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đối với:
ông (bà): ………………………………………… , địa chỉ:…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm:
1) …………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………….
Thời gian niêm yết là… ngày, kể từ ngày… tháng… năm…
Địa điểm niêm yết: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong hồi……… giờ…… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

THỪA PHÁT LẠI(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #niêm #yết #công #khai #mới #nhất #Mẫu #biên #bản #niêm #yết

Biên bản niêm yết công khai mới nhất 2 Mẫu biên bản niêm yết

Biên bản niêm yết công khai là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản đó. Nội dung trong mẫu biên bản niêm yết công khai bao gồm các nội dung cơ bản như: căn cứ niêm yết; địa chỉ, thời gian niêm yết; đối tượng niêm yết…
Trong thi hành án dân sự, niêm yết công khai là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, giúp hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản niêm yết, công khai, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Biên bản niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
BIÊN BẢNVề việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án
Hôm nay, vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….năm …. tại:…………………………………..……
Căn cứ Bản án, Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm ….. của Tòa án
Căn cứ Quyết định thi hành án số ….. ngày….tháng….năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ….
Căn cứ……………………………………………… ………………………………….…………
Chúng tôi gồm:
Ông (bà): …………………………………………, chức vụ: Chấp hành viên
Ông (bà): ……………………………..………, chức vụ:…………………………………………
Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:………………………………………….
Với sự tham gia của:
Ông (bà): ……………………………………., chức vụ:…………………………………………
Ông (bà): ……………………………..……., chức vụ:………………………………………….
Người làm chứng:
Ông (bà): ………………………………………… ……………………….……………………….
Ông (bà): …………………………………………… …………………………………………….
Lập biên bản về việc niêm yết quyết định, văn bản về thi hành án đối với ông (bà):
Địa chỉ: ……………………………………………… …………………………………….…….
Quyết định, văn bản về thi hành án được niêm yết gồm: (tên văn bản; số, ngày, tháng, năm; cơ quan ban hành văn bản)
Thời gian niêm yết từ: ……………………………… …………………….…………………….
Địa điểm niêm yết: …………………………………… …………………………………….….
Biên bản lập xong hồi …. giờ…. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN ………(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ, tên)

Biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAIGIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU
Vào hồi ……… giờ……… ngày……… tháng……… năm……… tại………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
Ông (bà): ………………………………………………………………………. , chức vụ: Thừa phát lại
Ông (bà): ……………………………, chức vụ: ………………………………………….
Với sự tham gia của:
Ông (bà): ……………………………………, địa chỉ:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Với sự chứng kiến của:
Ông (bà): …………………………………….. , địa chỉ:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Lập biên bản niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đối với:
ông (bà): ………………………………………… , địa chỉ:…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm:
1) …………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………….
Thời gian niêm yết là… ngày, kể từ ngày… tháng… năm…
Địa điểm niêm yết: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Biên bản lập xong hồi……… giờ…… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

THỪA PHÁT LẠI(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN…(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #niêm #yết #công #khai #mới #nhất #Mẫu #biên #bản #niêm #yết


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button