Biểu Mẫu

Biểu mẫu nghị định 58 2020

Ngày 27/5/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020 về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ban hành cộng với nghị định là bộ biểu mẫu các thủ tục về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây là nội dung cụ thể các biểu mẫu Nghị định 58 2020 của Chính phủ,mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục Nghị định 58/2020

Mẫu số 01

Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 02

Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 03

Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu số 04

về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 05

Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…, ngày …. tháng … 5 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

_____________

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức:

– Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:

– Tổng số công nhân đang tham dự bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: ……..

– Nơi đóng bảo hiểm xã hội:

– Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công việc an toàn, vệ sinh lao động: …………………

2. Địa chỉ liên lạc:

Dế yêu: Fax: E-mail:

3. Quyết định thành lập/Giđấy chứng thực đăng ký công ty số

Cơ quan cấp: cấp ngày tại

4. Người đại diện theo luật pháp:

Họ tên: Giới tính:

Chức vụ:

Quốc tịch …Sinh ngày:

Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân cấp ngày tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Dế yêu: E-mail:

5. Sau lúc nghiên cứu quy định tại Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày… tháng …. 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự bình chọn tại Phụ lục kèm theo đơn này.

Đề xuất quý Bộ coi xét và cho phép vận dụng việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:

7. ……………… (Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) xin cam kết:

– Chịu phận sự trước luật pháp về tính xác thực và tính hợp lí của nội dung trong đơn đề xuất này và các giấy má, tài liệu kèm theo.

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của luật pháp có liên can./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục

BẢNG T ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

_______________

(Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) tự bình chọn kết quả về công việc an toàn, vệ sinh lao động như sau:

STT

Tiêu chí tự bình chọn

Kết quả tự bình chọn

Ghi chú

1

Vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu

Liệt kê kết quả thanh, rà soát về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu điều chỉnh và ngay trong 5 yêu cầu (nếu có). Nêu các nội dung vi phạm và mức bị xử phạt tương ứng

Dựa vào biên bản, kết luận thanh tra, rà soát của cơ quan điều hành nhà nước trong 03 5 liền kề

2

Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

Các 5 gửi báo cáo:

Thời điểm gửi báo cáo:

Nơi gửi báo cáo:

Chi tiết trong Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động kèm theo

3

Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu.

Tần suất tai nạn lao động tính trên 1000 công nhân

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

BÁO CÁO

Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

__________________

Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được bình chọn:

Ngành sản xuất: ….

Đơn vị chủ đạo:

Địa chỉ:

Dế yêu: số Fax:

E-mail: Web-site:

Ngày lập giấy má bình chọn:

5: ……………..

Phần I

TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

1. Tên cơ sở lao động:

– Cơ quan điều hành trực tiếp:

– Địa chỉ:

– Thành phầm ngành sản xuất, kinh doanh (Các thành phầm chính):

……………………………………………………………………………………………

– 5 thành lập:

– Tổng số công nhân tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải:

– Số lao động trực tiếp:

– Số lao động làm công tác có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:

– Số máy, thiết bị có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:

– Số lao động làm nghề, công tác đặc trưng khó nhọc, độc hại, nguy nan và khó nhọc, độc hại, nguy nan:

2. Quy mô (Sản lượng thành phầm):

3. Tóm lược thứ tự công nghệ, dịch vụ:

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

– Vị trí bình chọn:

– Quy mô cuộc bình chọn:

– Ngành nghề được bình chọn:

III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

……………………………………………………………………………………

Phần II

KT QUẢ ĐÁNH GIÁ THC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Nội dung bình chọn

Bề ngoài bình chọn

Kết quả bình chọn

1

Tổ chức bộ máy

1.1

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

1.2

Phòng, ban làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

1.3

Người làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

– Số lượng cán bộ chuyên trách

– Số lượng cán bộ bán chuyên trách

– Trình độ huấn luyện

– Số 5 kinh nghiệm

1.4

Bộ phận y tế cơ sở

(Nếu ko có thì nêu rõ thuê cơ quan nào tiến hành)

– Số lang y

– Số y tá

1.5

An toàn vệ sinh viên

– Số lượng

– Quy chế hoạt động

– Phụ cấp

1.6

Phân công phận sự về an toàn, vệ sinh lao động

2

Xây dựng và tiến hành kế hoạch về công việc an toàn, vệ sinh lao động

– về nội dung kế hoạch

– Thời điểm xây dựng kế hoạch

– Tổng kinh phí cho công việc an toàn, vệ sinh lao động trung bình 03 5 trước 5 yêu cầu

3

Kiểm soát nhân tố nguy nan, nhân tố có hại; bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

– Quy trình kiểm soát

– Tiêu chí việc kiểm soát

– Phân công người hoặc bộ phận chịu phận sự việc kiểm soát các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Lưu trữ giấy má và công khai kết quả kiểm soát

– Triển khai bình chọn hiệu quả các giải pháp phòng chống các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

4

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và tiếp ứng nguy cấp

– Các loại giải pháp xử lý sự cố

– Phương án xử lý

5

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động

– Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (phân loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ giấy má…)

6

Chế độ bảo hộ lao động, sức khỏe công nhân

6.1

Khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân:

– Tổ chức khám cho công nhân

– Tổ chức khám đối với công nhân làm nghề, công tác khó nhọc độc hại, nguy nan hoặc đặc trưng khó nhọc độc hại, nguy nan; công nhân là người khuyết tật, công nhân chưa thành niên, công nhân cao tuổi

– Khám bổ sung đối với lao động nữ

– Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

6.2

Nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan (phân loại)

6.3

Chế độ trang bị công cụ bảo vệ tư nhân trong lao động

– Nguyên tắc cấp phát

– Điều kiện cấp phát

– Nguyên tắc sử dụng

– Nguyên tắc bảo quản

6.4

Bồi dưỡng bằng hiện vật

– Điều kiện hưởng

– Mức bồi dưỡng

– Nguyên tắc bồi dưỡng

6.5

Thời giờ làm việc trong điều kiện có nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

6.6

Quản lý sức khỏe công nhân

7

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Lập phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động lúc xây dựng, mới, mở mang hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Bằng máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có đề nghị cẩn mật về an toàn lao động

– Giấy tờ lưu trữ

8

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giấy tờ điều hành sức khỏe công nhân

– Thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cơ quan điều hành nhà nước

– Khai báo, dò la, báo cáo tai nạn lao động

– Thực hiện các phận sự cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu

– Tần suất tai nạn lao động trung bình trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

9

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với 1 số lao động đặc biệt

10

Quan trắc môi trường lao động

– Việc tiến hành các nguyên lý quan trắc môi trường lao động

– Quy trình tiến hành quan trắc môi trường lao động

– Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

11

Tự rà soát an toàn, vệ sinh lao động

– Kế hoạch, nội dung tự rà soát

– Bề ngoài, thời hạn, tự rà soát

12

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thống kê, lưu trữ về an toàn, vệ sinh lao động

– Việc tiến hành báo cáo công việc an toàn, vệ sinh lao động về cơ quan điều hành nhà nước.

13

Sơ kết, tổng kết về an toàn, vệ sinh lao động

14

Kết quả thanh tra, rà soát của cơ quan nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động

15

Việc tiến hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp an toàn đã ban hành

16

Tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân

17

Các nội dung khác liên can trực tiếp tới công việc an toàn, vệ sinh lao động

PHN III. KIN NGHỊ VÀ KT LUẬN

1. Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động1

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Kiến nghị2:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO T CHỨC ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động:

– Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;

– Không tiến hành đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;

– Đã tiến hành mà cần giải quyết 1 số nội dung.

(2) Kiến nghị chi tiết theo 3 mức:

– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Không đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung.

(3) Là chuyên gia bình chọn an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này, đã được ban bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội và tham dự bình chọn tại công ty.

Mẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/THÀNH PHỐ …..

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

__________

Số:

V/v Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

, ngày … tháng … 5

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trả lời công văn số ngày …. của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất phân phối thông tin về tình hình chấp hành luật pháp an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành thị …. xin báo cáo như sau:

1. Tình hình tiến hành báo cáo về tai nạn lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):

a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)

b) Bình chọn về báo cáo: (2)

2. Tình hình tiến hành báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):

a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)

b) Bình chọn về báo cáo: …… (2)

3. Tình hình thanh tra, rà soát tiến hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong 03 5 vừa qua:

a) Việc tiến hành thanh tra, rà soát (nếu có): ….(3)

b) Kết quả và việc tiến hành kiến nghị của đoàn thanh tra, rà soát:

4. Các nội dung rà soát, bình chọn khác (nếu thấy thiết yếu) diễn ra từ lúc thu được công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: ….

Trên đây là tình hình chấp hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

…….

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

______________________

(1) Ghi rõ thông tin theo từng báo cáo.

(2) Bình chọn theo các chỉ tiêu sau: đầy đủ thông tin; đúng thời hạn; ước lượng độ tin tưởng, tính xác thực của thông tin, nếu có thể.

(3) Ghi rõ thông tin theo từng cuộc thanh tra, rà soát, nếu có.

Mẫu số 04

B LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HI

_________

Số: …/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Nội, ngày … tháng … 5 …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Xét đề xuất của Cục trưởng Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội như sau:

1. Tên tổ chức/các tổ chức được điều chỉnh:

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được vận dụng:

3. Thời điểm vận dụng mức đóng: từ ngày …. tháng …. 5 …. tới ngày… tháng …. 5 ….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày …. tháng….. 5

Điều 3. Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Sở LĐTBXH…;

– Bảo hiểm xã hội tỉnh;

– Vụ Bảo hiểm xã hội;

– Lưu: VT, Cục ATLĐ (02 bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 05

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)

(TÊN T CHỨC ĐÁNH GIÁ)

____________

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

, ngày … tháng … 5 ….

BÁO CÁO

Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động
(Từ ngày …/…/20… tới ngày …/…./20….)

___________

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

3. Dế yêu: Fax: E-mail:

4. Tình hình hoạt động

(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn an toàn, vệ sinh lao động) báo cáo tình hình triển lúc việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động từ ngày … tháng …. 5 20… tới ngày … tháng …. 5 20… như sau:

a) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú

b) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành thị)

Ghi chú1

c) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú2

5. Các kiến nghị, yêu cầu (nếu có)

(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn) báo cáo để quý Bộ biết./.

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________________

1 Nêu lý do ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2 Nêu các nội dung cần giải quyết của đơn vị được bình chọn.

Xem thêm thông tin Biểu mẫu nghị định 58 2020

Biểu mẫu nghị định 58 2020

Ngày 27/5/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020 về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ban hành cộng với nghị định là bộ biểu mẫu các thủ tục về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây là nội dung cụ thể các biểu mẫu Nghị định 58 2020 của Chính phủ,mời các bạn cùng theo dõi.
Phụ lục Nghị định 58/2020

Mẫu số 01

Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 02

Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 03

Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu số 04

về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 05

Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày …. tháng … 5 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
_____________
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1. Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức:
– Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:
– Tổng số công nhân đang tham dự bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: ……..
– Nơi đóng bảo hiểm xã hội:
– Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công việc an toàn, vệ sinh lao động: …………………
2. Địa chỉ liên lạc:
Dế yêu: Fax: E-mail:
3. Quyết định thành lập/Giđấy chứng thực đăng ký công ty số
Cơ quan cấp: cấp ngày tại
4. Người đại diện theo luật pháp:
Họ tên: Giới tính:
Chức vụ:
Quốc tịch …Sinh ngày:
Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân cấp ngày tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Dế yêu: E-mail:
5. Sau lúc nghiên cứu quy định tại Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày… tháng …. 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự bình chọn tại Phụ lục kèm theo đơn này.
Đề xuất quý Bộ coi xét và cho phép vận dụng việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:
7. ……………… (Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) xin cam kết:
– Chịu phận sự trước luật pháp về tính xác thực và tính hợp lí của nội dung trong đơn đề xuất này và các giấy má, tài liệu kèm theo.
– Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của luật pháp có liên can./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)
_______________
(Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) tự bình chọn kết quả về công việc an toàn, vệ sinh lao động như sau:

STT

Tiêu chí tự bình chọn

Kết quả tự bình chọn

Ghi chú

1

Vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu

Liệt kê kết quả thanh, rà soát về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu điều chỉnh và ngay trong 5 yêu cầu (nếu có). Nêu các nội dung vi phạm và mức bị xử phạt tương ứng

Dựa vào biên bản, kết luận thanh tra, rà soát của cơ quan điều hành nhà nước trong 03 5 liền kề

2

Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

Các 5 gửi báo cáo:
Thời điểm gửi báo cáo:
Nơi gửi báo cáo:

Chi tiết trong Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động kèm theo

3

Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu.

Tần suất tai nạn lao động tính trên 1000 công nhân

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
BÁO CÁO
Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động
__________________
Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được bình chọn:
Ngành sản xuất: ….
Đơn vị chủ đạo:
Địa chỉ:
Dế yêu: số Fax:
E-mail: Web-site:
Ngày lập giấy má bình chọn:
5: ……………..
Phần I
TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
1. Tên cơ sở lao động:
– Cơ quan điều hành trực tiếp:
– Địa chỉ:
– Thành phầm ngành sản xuất, kinh doanh (Các thành phầm chính):
……………………………………………………………………………………………
– 5 thành lập:
– Tổng số công nhân tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải:
– Số lao động trực tiếp:
– Số lao động làm công tác có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:
– Số máy, thiết bị có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:
– Số lao động làm nghề, công tác đặc trưng khó nhọc, độc hại, nguy nan và khó nhọc, độc hại, nguy nan:
2. Quy mô (Sản lượng thành phầm):
3. Tóm lược thứ tự công nghệ, dịch vụ:
II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
– Vị trí bình chọn:
– Quy mô cuộc bình chọn:
– Ngành nghề được bình chọn:
III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
……………………………………………………………………………………
Phần II
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Nội dung bình chọn

Bề ngoài bình chọn

Kết quả bình chọn

1

Tổ chức bộ máy

1.1

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

1.2

Phòng, ban làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

1.3

Người làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

– Số lượng cán bộ chuyên trách

– Số lượng cán bộ bán chuyên trách

– Trình độ huấn luyện

– Số 5 kinh nghiệm

1.4

Bộ phận y tế cơ sở
(Nếu ko có thì nêu rõ thuê cơ quan nào tiến hành)

– Số lang y

– Số y tá

1.5

An toàn vệ sinh viên

– Số lượng

– Quy chế hoạt động

– Phụ cấp

1.6

Phân công phận sự về an toàn, vệ sinh lao động

2

Xây dựng và tiến hành kế hoạch về công việc an toàn, vệ sinh lao động

– về nội dung kế hoạch

– Thời điểm xây dựng kế hoạch

– Tổng kinh phí cho công việc an toàn, vệ sinh lao động trung bình 03 5 trước 5 yêu cầu

3

Kiểm soát nhân tố nguy nan, nhân tố có hại; bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

– Quy trình kiểm soát

– Tiêu chí việc kiểm soát

– Phân công người hoặc bộ phận chịu phận sự việc kiểm soát các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Lưu trữ giấy má và công khai kết quả kiểm soát

– Triển khai bình chọn hiệu quả các giải pháp phòng chống các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

4

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và tiếp ứng nguy cấp

– Các loại giải pháp xử lý sự cố

– Phương án xử lý

5

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động

– Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (phân loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ giấy má…)

6

Chế độ bảo hộ lao động, sức khỏe công nhân

6.1

Khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân:

– Tổ chức khám cho công nhân

– Tổ chức khám đối với công nhân làm nghề, công tác khó nhọc độc hại, nguy nan hoặc đặc trưng khó nhọc độc hại, nguy nan; công nhân là người khuyết tật, công nhân chưa thành niên, công nhân cao tuổi

– Khám bổ sung đối với lao động nữ

– Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

6.2

Nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan (phân loại)

6.3

Chế độ trang bị công cụ bảo vệ tư nhân trong lao động

– Nguyên tắc cấp phát

– Điều kiện cấp phát

– Nguyên tắc sử dụng

– Nguyên tắc bảo quản

6.4

Bồi dưỡng bằng hiện vật

– Điều kiện hưởng

– Mức bồi dưỡng

– Nguyên tắc bồi dưỡng

6.5

Thời giờ làm việc trong điều kiện có nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

6.6

Quản lý sức khỏe công nhân

7

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Lập phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động lúc xây dựng, mới, mở mang hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Bằng máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có đề nghị cẩn mật về an toàn lao động

– Giấy tờ lưu trữ

8

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giấy tờ điều hành sức khỏe công nhân

– Thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cơ quan điều hành nhà nước

– Khai báo, dò la, báo cáo tai nạn lao động

– Thực hiện các phận sự cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu

– Tần suất tai nạn lao động trung bình trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

9

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với 1 số lao động đặc biệt

10

Quan trắc môi trường lao động

– Việc tiến hành các nguyên lý quan trắc môi trường lao động

– Quy trình tiến hành quan trắc môi trường lao động

– Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

11

Tự rà soát an toàn, vệ sinh lao động

– Kế hoạch, nội dung tự rà soát

– Bề ngoài, thời hạn, tự rà soát

12

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thống kê, lưu trữ về an toàn, vệ sinh lao động

– Việc tiến hành báo cáo công việc an toàn, vệ sinh lao động về cơ quan điều hành nhà nước.

13

Sơ kết, tổng kết về an toàn, vệ sinh lao động

14

Kết quả thanh tra, rà soát của cơ quan nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động

15

Việc tiến hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp an toàn đã ban hành

16

Tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân

17

Các nội dung khác liên can trực tiếp tới công việc an toàn, vệ sinh lao động

PHẦN III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động1
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Kiến nghị2:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động:
– Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;
– Không tiến hành đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;
– Đã tiến hành mà cần giải quyết 1 số nội dung.
(2) Kiến nghị chi tiết theo 3 mức:
– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Không đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung.
(3) Là chuyên gia bình chọn an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này, đã được ban bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội và tham dự bình chọn tại công ty.
Mẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ …..
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
__________
Số:
V/v Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày … tháng … 5…

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trả lời công văn số ngày …. của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất phân phối thông tin về tình hình chấp hành luật pháp an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành thị …. xin báo cáo như sau:
1. Tình hình tiến hành báo cáo về tai nạn lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):
a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)
b) Bình chọn về báo cáo: (2)
2. Tình hình tiến hành báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):
a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)
b) Bình chọn về báo cáo: …… (2)
3. Tình hình thanh tra, rà soát tiến hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong 03 5 vừa qua:
a) Việc tiến hành thanh tra, rà soát (nếu có): ….(3)
b) Kết quả và việc tiến hành kiến nghị của đoàn thanh tra, rà soát:
4. Các nội dung rà soát, bình chọn khác (nếu thấy thiết yếu) diễn ra từ lúc thu được công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: ….
Trên đây là tình hình chấp hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
…….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

______________________
(1) Ghi rõ thông tin theo từng báo cáo.
(2) Bình chọn theo các chỉ tiêu sau: đầy đủ thông tin; đúng thời hạn; ước lượng độ tin tưởng, tính xác thực của thông tin, nếu có thể.
(3) Ghi rõ thông tin theo từng cuộc thanh tra, rà soát, nếu có.
Mẫu số 04

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
_________
Số: …/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày … tháng … 5 …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
_________________
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Xét đề xuất của Cục trưởng Cục trưởng Cục An toàn lao động,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội như sau:
1. Tên tổ chức/các tổ chức được điều chỉnh:
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được vận dụng:
3. Thời điểm vận dụng mức đóng: từ ngày …. tháng …. 5 …. tới ngày… tháng …. 5 ….
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày …. tháng….. 5
Điều 3. Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Sở LĐTBXH…;
– Bảo hiểm xã hội tỉnh;
– Vụ Bảo hiểm xã hội;
– Lưu: VT, Cục ATLĐ (02 bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 05

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ)
____________
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày … tháng … 5 ….

BÁO CÁO
Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động(Từ ngày …/…/20… tới ngày …/…./20….)
___________
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1. Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:
2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
3. Dế yêu: Fax: E-mail:
4. Tình hình hoạt động
(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn an toàn, vệ sinh lao động) báo cáo tình hình triển lúc việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động từ ngày … tháng …. 5 20… tới ngày … tháng …. 5 20… như sau:
a) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú

b) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành thị)

Ghi chú1

c) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú2

5. Các kiến nghị, yêu cầu (nếu có)
(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn) báo cáo để quý Bộ biết./.

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ(Ký tên, đóng dấu)

____________________________
1 Nêu lý do ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
2 Nêu các nội dung cần giải quyết của đơn vị được bình chọn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biểu #mẫu #nghị #định

Biểu mẫu nghị định 58 2020

Ngày 27/5/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020 về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ban hành cộng với nghị định là bộ biểu mẫu các thủ tục về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây là nội dung cụ thể các biểu mẫu Nghị định 58 2020 của Chính phủ,mời các bạn cùng theo dõi.
Phụ lục Nghị định 58/2020

Mẫu số 01

Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 02

Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 03

Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu số 04

về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 05

Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày …. tháng … 5 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
_____________
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1. Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức:
– Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:
– Tổng số công nhân đang tham dự bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: ……..
– Nơi đóng bảo hiểm xã hội:
– Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công việc an toàn, vệ sinh lao động: …………………
2. Địa chỉ liên lạc:
Dế yêu: Fax: E-mail:
3. Quyết định thành lập/Giđấy chứng thực đăng ký công ty số
Cơ quan cấp: cấp ngày tại
4. Người đại diện theo luật pháp:
Họ tên: Giới tính:
Chức vụ:
Quốc tịch …Sinh ngày:
Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân cấp ngày tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Dế yêu: E-mail:
5. Sau lúc nghiên cứu quy định tại Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày… tháng …. 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự bình chọn tại Phụ lục kèm theo đơn này.
Đề xuất quý Bộ coi xét và cho phép vận dụng việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:
7. ……………… (Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) xin cam kết:
– Chịu phận sự trước luật pháp về tính xác thực và tính hợp lí của nội dung trong đơn đề xuất này và các giấy má, tài liệu kèm theo.
– Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của luật pháp có liên can./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Đơn đề xuất được vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng tầm thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)
_______________
(Tên cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức) tự bình chọn kết quả về công việc an toàn, vệ sinh lao động như sau:

STT

Tiêu chí tự bình chọn

Kết quả tự bình chọn

Ghi chú

1

Vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu

Liệt kê kết quả thanh, rà soát về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước thời khắc yêu cầu điều chỉnh và ngay trong 5 yêu cầu (nếu có). Nêu các nội dung vi phạm và mức bị xử phạt tương ứng

Dựa vào biên bản, kết luận thanh tra, rà soát của cơ quan điều hành nhà nước trong 03 5 liền kề

2

Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

Các 5 gửi báo cáo:
Thời điểm gửi báo cáo:
Nơi gửi báo cáo:

Chi tiết trong Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động kèm theo

3

Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu.

Tần suất tai nạn lao động tính trên 1000 công nhân

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
BÁO CÁO
Báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động
__________________
Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được bình chọn:
Ngành sản xuất: ….
Đơn vị chủ đạo:
Địa chỉ:
Dế yêu: số Fax:
E-mail: Web-site:
Ngày lập giấy má bình chọn:
5: ……………..
Phần I
TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
1. Tên cơ sở lao động:
– Cơ quan điều hành trực tiếp:
– Địa chỉ:
– Thành phầm ngành sản xuất, kinh doanh (Các thành phầm chính):
……………………………………………………………………………………………
– 5 thành lập:
– Tổng số công nhân tham dự bảo hiểm xã hội buộc phải:
– Số lao động trực tiếp:
– Số lao động làm công tác có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:
– Số máy, thiết bị có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động:
– Số lao động làm nghề, công tác đặc trưng khó nhọc, độc hại, nguy nan và khó nhọc, độc hại, nguy nan:
2. Quy mô (Sản lượng thành phầm):
3. Tóm lược thứ tự công nghệ, dịch vụ:
II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ
– Vị trí bình chọn:
– Quy mô cuộc bình chọn:
– Ngành nghề được bình chọn:
III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
……………………………………………………………………………………
Phần II
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Nội dung bình chọn

Bề ngoài bình chọn

Kết quả bình chọn

1

Tổ chức bộ máy

1.1

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

1.2

Phòng, ban làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

1.3

Người làm công việc an toàn, vệ sinh lao động

– Số lượng cán bộ chuyên trách

– Số lượng cán bộ bán chuyên trách

– Trình độ huấn luyện

– Số 5 kinh nghiệm

1.4

Bộ phận y tế cơ sở
(Nếu ko có thì nêu rõ thuê cơ quan nào tiến hành)

– Số lang y

– Số y tá

1.5

An toàn vệ sinh viên

– Số lượng

– Quy chế hoạt động

– Phụ cấp

1.6

Phân công phận sự về an toàn, vệ sinh lao động

2

Xây dựng và tiến hành kế hoạch về công việc an toàn, vệ sinh lao động

– về nội dung kế hoạch

– Thời điểm xây dựng kế hoạch

– Tổng kinh phí cho công việc an toàn, vệ sinh lao động trung bình 03 5 trước 5 yêu cầu

3

Kiểm soát nhân tố nguy nan, nhân tố có hại; bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

– Quy trình kiểm soát

– Tiêu chí việc kiểm soát

– Phân công người hoặc bộ phận chịu phận sự việc kiểm soát các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Lưu trữ giấy má và công khai kết quả kiểm soát

– Triển khai bình chọn hiệu quả các giải pháp phòng chống các nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

– Bình chọn nguy cơ xui xẻo về an toàn, vệ sinh lao động

4

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và tiếp ứng nguy cấp

– Các loại giải pháp xử lý sự cố

– Phương án xử lý

5

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động

– Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (phân loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ giấy má…)

6

Chế độ bảo hộ lao động, sức khỏe công nhân

6.1

Khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân:

– Tổ chức khám cho công nhân

– Tổ chức khám đối với công nhân làm nghề, công tác khó nhọc độc hại, nguy nan hoặc đặc trưng khó nhọc độc hại, nguy nan; công nhân là người khuyết tật, công nhân chưa thành niên, công nhân cao tuổi

– Khám bổ sung đối với lao động nữ

– Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

6.2

Nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan (phân loại)

6.3

Chế độ trang bị công cụ bảo vệ tư nhân trong lao động

– Nguyên tắc cấp phát

– Điều kiện cấp phát

– Nguyên tắc sử dụng

– Nguyên tắc bảo quản

6.4

Bồi dưỡng bằng hiện vật

– Điều kiện hưởng

– Mức bồi dưỡng

– Nguyên tắc bồi dưỡng

6.5

Thời giờ làm việc trong điều kiện có nhân tố nguy nan, nhân tố có hại

6.6

Quản lý sức khỏe công nhân

7

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Lập phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động lúc xây dựng, mới, mở mang hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Bằng máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị cẩn mật về an toàn, vệ sinh lao động

– Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có đề nghị cẩn mật về an toàn lao động

– Giấy tờ lưu trữ

8

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giấy tờ điều hành sức khỏe công nhân

– Thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cơ quan điều hành nhà nước

– Khai báo, dò la, báo cáo tai nạn lao động

– Thực hiện các phận sự cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Tần suất tai nạn lao động của 5 liền kề trước 5 yêu cầu

– Tần suất tai nạn lao động trung bình trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu

9

Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với 1 số lao động đặc biệt

10

Quan trắc môi trường lao động

– Việc tiến hành các nguyên lý quan trắc môi trường lao động

– Quy trình tiến hành quan trắc môi trường lao động

– Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

11

Tự rà soát an toàn, vệ sinh lao động

– Kế hoạch, nội dung tự rà soát

– Bề ngoài, thời hạn, tự rà soát

12

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

– Thống kê, lưu trữ về an toàn, vệ sinh lao động

– Việc tiến hành báo cáo công việc an toàn, vệ sinh lao động về cơ quan điều hành nhà nước.

13

Sơ kết, tổng kết về an toàn, vệ sinh lao động

14

Kết quả thanh tra, rà soát của cơ quan nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động

15

Việc tiến hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, giải pháp an toàn đã ban hành

16

Tham gia bảo hiểm xã hội buộc phải vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân

17

Các nội dung khác liên can trực tiếp tới công việc an toàn, vệ sinh lao động

PHẦN III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động1
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Kiến nghị2:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kết luận về việc tiến hành công việc an toàn, vệ sinh lao động:
– Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;
– Không tiến hành đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;
– Đã tiến hành mà cần giải quyết 1 số nội dung.
(2) Kiến nghị chi tiết theo 3 mức:
– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Không đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
– Đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung.
(3) Là chuyên gia bình chọn an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này, đã được ban bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội và tham dự bình chọn tại công ty.
Mẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ …..
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
__________
Số:
V/v Báo cáo việc chấp hành quy định luật pháp an toàn, vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày … tháng … 5…

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trả lời công văn số ngày …. của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đề xuất phân phối thông tin về tình hình chấp hành luật pháp an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành thị …. xin báo cáo như sau:
1. Tình hình tiến hành báo cáo về tai nạn lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):
a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)
b) Bình chọn về báo cáo: (2)
2. Tình hình tiến hành báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 5 liền kề trước 5 yêu cầu… (ghi rõ 5):
a) Về thời khắc báo cáo: ….(1)
b) Bình chọn về báo cáo: …… (2)
3. Tình hình thanh tra, rà soát tiến hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong 03 5 vừa qua:
a) Việc tiến hành thanh tra, rà soát (nếu có): ….(3)
b) Kết quả và việc tiến hành kiến nghị của đoàn thanh tra, rà soát:
4. Các nội dung rà soát, bình chọn khác (nếu thấy thiết yếu) diễn ra từ lúc thu được công văn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: ….
Trên đây là tình hình chấp hành luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động của công ty/Tổ chức , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
…….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

______________________
(1) Ghi rõ thông tin theo từng báo cáo.
(2) Bình chọn theo các chỉ tiêu sau: đầy đủ thông tin; đúng thời hạn; ước lượng độ tin tưởng, tính xác thực của thông tin, nếu có thể.
(3) Ghi rõ thông tin theo từng cuộc thanh tra, rà soát, nếu có.
Mẫu số 04

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
_________
Số: …/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày … tháng … 5 …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, vận dụng mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
_________________
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … 5 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Xét đề xuất của Cục trưởng Cục trưởng Cục An toàn lao động,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội như sau:
1. Tên tổ chức/các tổ chức được điều chỉnh:
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội buộc phải được vận dụng:
3. Thời điểm vận dụng mức đóng: từ ngày …. tháng …. 5 …. tới ngày… tháng …. 5 ….
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày …. tháng….. 5
Điều 3. Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Sở LĐTBXH…;
– Bảo hiểm xã hội tỉnh;
– Vụ Bảo hiểm xã hội;
– Lưu: VT, Cục ATLĐ (02 bản).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 05

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ)
____________
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày … tháng … 5 ….

BÁO CÁO
Triển khai việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động(Từ ngày …/…/20… tới ngày …/…./20….)
___________
Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1. Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn:
2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
3. Dế yêu: Fax: E-mail:
4. Tình hình hoạt động
(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn an toàn, vệ sinh lao động) báo cáo tình hình triển lúc việc lập báo cáo bình chọn công việc an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động từ ngày … tháng …. 5 20… tới ngày … tháng …. 5 20… như sau:
a) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú

b) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành thị)

Ghi chú1

c) Các báo cáo bình chọn của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà cần giải quyết 1 số nội dung trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được bình chọn

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành thị)

Ghi chú2

5. Các kiến nghị, yêu cầu (nếu có)
(Tên tổ chức lập báo cáo bình chọn) báo cáo để quý Bộ biết./.

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ(Ký tên, đóng dấu)

____________________________
1 Nêu lý do ko đủ điều kiện yêu cầu giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
2 Nêu các nội dung cần giải quyết của đơn vị được bình chọn.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biểu #mẫu #nghị #định


#Biểu #mẫu #nghị #định

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button