Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà Mẫu 08 Excel chứa các biểu mẫu như danh sách nhân viên xin trợ cấp tiền thuê nhà, danh sách chi phí và danh sách các chi phí chưa thực hiện. Định dạng Excel giúp các công ty dễ dàng xin trợ cấp tiền thuê nhà. Công ty . Các bạn lưu ý và tải về.

1. Danh sách công nhân xin trợ cấp tiền thuê nhà

2. Báo cáo Chi phí Hỗ trợ Thuê nhà

Đơn đăng ký trợ cấp cho thuê

3. Bảng kê chi phí hỗ trợ tiền thuê nhà chưa thực hiện

 Danh sách các chi phí hỗ trợ thuê chưa thực hiện

4. Quy trình để nhân viên được trợ cấp tiền thuê nhà

– Người lao động phải xin Mẫu số. Bạn có trách nhiệm nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà theo 1 và gửi cho công ty để tổng hợp về độ chính xác của các thông tin theo yêu cầu tại Mục 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

– Công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu 2 theo đơn của người lao động và công bố cho nơi làm việc trong thời hạn ít nhất 3 ngày làm việc.

Nếu có ý kiến ​​về các hạng mục và điều kiện hỗ trợ, công ty sẽ kiểm tra xem các hạng mục và điều kiện hỗ trợ có đúng theo quy định tại Điều 4 của quyết định này hay không trong vòng hai ngày làm việc.

– Công ty gửi cơ quan BHXH danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu 2 để xác minh việc người lao động tham gia nghĩa vụ an sinh xã hội.

Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin về người lao động nêu tại Điều 4, khoản 2 và 3 của Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Công ty có thể lập danh sách người lao động xin thuê hàng tháng và làm đơn gửi cơ quan an sinh xã hội để xin xác nhận một lần trong thời gian 2-3 tháng.

Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

– Địa điểm giao hàng: Theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp cứu tại trụ sở chính hoặc văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ từ hai đến ba tháng.

– Giờ tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 2022.

– Thời kì thanh toán:

+ Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trong thời hạn 02 ngày làm việc và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân về kiểm tra kỹ thuật sẽ ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí. Đồng thời, nó kiểm soát việc thực hiện các khoản hỗ trợ.

Trong trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân quản lý tàu bay phải thông báo bằng văn bản cho bạn và nêu rõ lý do.

+ Công ty trả lương cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.


Thông tin thêm

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button