Tài Liệu

Các ngày Lễ Phật trong năm 2021

Tại các quốc gia theo đạo Phật thì những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo được các gia đình tổ chức rất trọng thể. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ các ngày Vía Phật trong năm để các bạn cùng nắm được.

  • Ngày đẹp tháng 7 2021
  • Ngày vía Quan Âm là ngày nào?

1. Các ngày cúng Phật trong tháng 1 âm lịch

Ngày mùng 1 tháng 1: vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.

Ngày Rằm tháng 1: Lễ Thượng nguyên.

Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.

Theo Bắc tông, ngày rằm thượng nguyên này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.

Ngày 22 tháng 1: Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch

Ngày 30 tháng 1: Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch

2. Các ngày cúng Phật trong tháng 2 âm lịch

Ngày mùng 8 tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia) theo Bắc tông. – Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.

Ngày Rằm tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn), theo Bắc tông

Ngày 19 tháng 2: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Bắc tông

Ngày 21 tháng 2: vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, theo Bắc tông

3. Các ngày cúng Phật trong tháng 3 âm lịch

Ngày 6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả

Ngày 16 tháng 3: vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông

4. Các ngày cúng Phật trong tháng 4 âm lịch

4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát

8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.

15/4: Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.

16/4: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.

20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)

23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo

28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh

5. Các ngày cúng Phật trong tháng 5 âm lịch

13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng

6. Các ngày cúng Phật trong tháng 6 âm lịch

Ngày rằm 15/06: Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)

Ngày mùng 3 tháng 6: vía Đức Hộ Pháp

Ngày 19 tháng 6: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Thành Đạo)

Ngày 24/6: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)

Ngày 26/6: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)

Ngày 27/6: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963

7. Các ngày cúng Phật trong tháng 7 âm lịch

Ngày mùng 13 tháng 7: vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngày Rằm tháng 7: Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên. Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.

Ngày 30 tháng 7: vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

8. Các ngày cúng Phật trong tháng 8 âm lịch

Ngày mùng 1 tháng 8: vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)

Ngày mùng 3 tháng 8: vía Đức Lục Tổ Huệ Năng

Ngày 22 tháng 8: vía Đức Phật Nhiên Đăng

9. Các ngày cúng Phật trong tháng 9 âm lịch

Mùng 2/9: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).

Ngày 11/9: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).

Ngày rằm 15/9: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.

Ngày 19 tháng 9: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 30 tháng 9: vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly

10. Các ngày cúng Phật trong tháng 10 âm lịch

Ngày mùng 5 tháng 10: vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)

Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ nguyên

11. Các ngày cúng Phật trong tháng 11 âm lịch

Ngày mùng 17 tháng 11: vía Đức Phật A Di Đà

12. Các ngày cúng Phật trong tháng 12 âm lịch

Ngày mùng 8 tháng 12: vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)

Ngày rằm 15/12: Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.

Trong những ngày lễ Phật nên làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ. Vào những ngày Lễ Vía trên quý Phật tử nên ăn chay ,cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.


Thông tin thêm

Các ngày Lễ Phật trong năm 2021

Tại các quốc gia theo đạo Phật thì những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo được các gia đình tổ chức rất trọng thể. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ các ngày Vía Phật trong năm để các bạn cùng nắm được.
Ngày đẹp tháng 7 2021
Ngày vía Quan Âm là ngày nào?
1. Các ngày cúng Phật trong tháng 1 âm lịch
Ngày mùng 1 tháng 1: vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.
Ngày Rằm tháng 1: Lễ Thượng nguyên.
Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.
Theo Bắc tông, ngày rằm thượng nguyên này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.
Ngày 22 tháng 1: Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch
Ngày 30 tháng 1: Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch
2. Các ngày cúng Phật trong tháng 2 âm lịch
Ngày mùng 8 tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia) theo Bắc tông. – Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.
Ngày Rằm tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn), theo Bắc tông
Ngày 19 tháng 2: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Bắc tông
Ngày 21 tháng 2: vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, theo Bắc tông
3. Các ngày cúng Phật trong tháng 3 âm lịch
Ngày 6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả
Ngày 16 tháng 3: vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông
4. Các ngày cúng Phật trong tháng 4 âm lịch
4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát
8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.
15/4: Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.
16/4: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.
20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)
23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo
28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh
5. Các ngày cúng Phật trong tháng 5 âm lịch
13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng
6. Các ngày cúng Phật trong tháng 6 âm lịch
Ngày rằm 15/06: Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)
Ngày mùng 3 tháng 6: vía Đức Hộ Pháp
Ngày 19 tháng 6: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Thành Đạo)
Ngày 24/6: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)
Ngày 26/6: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)
Ngày 27/6: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963

7. Các ngày cúng Phật trong tháng 7 âm lịch
Ngày mùng 13 tháng 7: vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
Ngày Rằm tháng 7: Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên. Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.
Ngày 30 tháng 7: vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
8. Các ngày cúng Phật trong tháng 8 âm lịch
Ngày mùng 1 tháng 8: vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
Ngày mùng 3 tháng 8: vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
Ngày 22 tháng 8: vía Đức Phật Nhiên Đăng
9. Các ngày cúng Phật trong tháng 9 âm lịch
Mùng 2/9: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).
Ngày 11/9: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).
Ngày rằm 15/9: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.
Ngày 19 tháng 9: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngày 30 tháng 9: vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly
10. Các ngày cúng Phật trong tháng 10 âm lịch
Ngày mùng 5 tháng 10: vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ nguyên
11. Các ngày cúng Phật trong tháng 11 âm lịch
Ngày mùng 17 tháng 11: vía Đức Phật A Di Đà
12. Các ngày cúng Phật trong tháng 12 âm lịch
Ngày mùng 8 tháng 12: vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)
Ngày rằm 15/12: Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.
Trong những ngày lễ Phật nên làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ. Vào những ngày Lễ Vía trên quý Phật tử nên ăn chay ,cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Các #ngày #Lễ #Phật #trong #năm

Các ngày Lễ Phật trong năm 2021

Tại các quốc gia theo đạo Phật thì những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo được các gia đình tổ chức rất trọng thể. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ các ngày Vía Phật trong năm để các bạn cùng nắm được.
Ngày đẹp tháng 7 2021
Ngày vía Quan Âm là ngày nào?
1. Các ngày cúng Phật trong tháng 1 âm lịch
Ngày mùng 1 tháng 1: vía Đức Phật Di Lặc. Cũng là ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông.
Ngày Rằm tháng 1: Lễ Thượng nguyên.
Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo (Māghapūjā), kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapāṭimokkha) và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch.
Theo Bắc tông, ngày rằm thượng nguyên này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.
Ngày 22 tháng 1: Tổ Thập Tháp (tức tổ Phước Huệ), Chứng Minh Đạo Sư, Hội Phật giáo Trung Phần, viên tịch
Ngày 30 tháng 1: Tổ Khánh Anh, Pháp Chủ Tăng-già Việt Nam, nhiệm kỳ 2, viên tịch
2. Các ngày cúng Phật trong tháng 2 âm lịch
Ngày mùng 8 tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (xuất gia) theo Bắc tông. – Vía tôn giả A-nan-đa , theo Bắc tông.
Ngày Rằm tháng 2: vía Đức Phật Thích Ca (nhập Niết Bàn), theo Bắc tông
Ngày 19 tháng 2: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, theo Bắc tông
Ngày 21 tháng 2: vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát, theo Bắc tông
3. Các ngày cúng Phật trong tháng 3 âm lịch
Ngày 6/3: Ngày vía Ca Diếp Tôn Giả
Ngày 16 tháng 3: vía Đức Đại Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương, theo Bắc tông
4. Các ngày cúng Phật trong tháng 4 âm lịch
4/4: Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát
8/4: Ngày vía Phật Thích Ca Đản Sanh và ngày lễ tắm Phật, theo Bắc tông.
15/4: Theo Nam tông, đây là ngày Đại Lễ Tam Hợp hay còn gọi ngày Phật Bảo (Visākhapūjā) kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: đản sinh, thành đạo và viên tịch. Từ năm 1956, Phật giáo thế giới chọn ngày này làm ngày tưởng niệm đức Phật giáng sanh.
16/4: Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni, truyền thống Bắc tông.
20/4: Ngày vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)
23/4: Ngày vía Phổ Hiền Thành Đạo
28/4: Ngày vía Dược Sư Đản Sanh
5. Các ngày cúng Phật trong tháng 5 âm lịch
13/5: Ngày vía Già Lam Thánh Chúng
6. Các ngày cúng Phật trong tháng 6 âm lịch
Ngày rằm 15/06: Theo Nam tông, đây là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân tại Lộc Uyển, và là ngày an cư kiết hạ của chư Tăng, Nam tông. – Ngày Đại đức Thích Nguyên Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 4-8-1963)
Ngày mùng 3 tháng 6: vía Đức Hộ Pháp
Ngày 19 tháng 6: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Thành Đạo)
Ngày 24/6: Ngày Đại đức Thích Thanh Tuệ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 13-8-1963)
Ngày 26/6: Ngày Sư Cô Thích Nữ Diệu Quang vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 15-8-1963)
Ngày 27/6: Ngày Đại đức Thích Tiêu Diêu vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 16-8-1963

7. Các ngày cúng Phật trong tháng 7 âm lịch
Ngày mùng 13 tháng 7: vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
Ngày Rằm tháng 7: Lễ Vu Lan – Tăng tự tứ – Lễ Trung nguyên. Ngày Tự tứ và Mãn hạ của Tăng Ni, cũng là ngày dâng cúng y công đức, và ngày đại lễ Vu-lan-bồn hay còn gọi là ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo Bắc tông.
Ngày 30 tháng 7: vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
8. Các ngày cúng Phật trong tháng 8 âm lịch
Ngày mùng 1 tháng 8: vía Đức Huệ Viễn (Sư Tổ Tịnh Độ tông)
Ngày mùng 3 tháng 8: vía Đức Lục Tổ Huệ Năng
Ngày 22 tháng 8: vía Đức Phật Nhiên Đăng
9. Các ngày cúng Phật trong tháng 9 âm lịch
Mùng 2/9: Ngày Đại đức Thích Quảng Hương vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 5-10-1963).
Ngày 11/9: Ngày Đại Đức Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 27-10-1963).
Ngày rằm 15/9: Ngày Mãn hạ và dâng y công Đức (Kathina) hay còn gọi là ngày Tăng Bảo, theo Nam tông.
Ngày 19 tháng 9: vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngày 30 tháng 9: vía Đức Phật Dược Sư Lưu Ly
10. Các ngày cúng Phật trong tháng 10 âm lịch
Ngày mùng 5 tháng 10: vía Đức Bồ Đề Đạt Ma (Sư Tổ Thiền tông)
Ngày Rằm tháng 10: Lễ Hạ nguyên
11. Các ngày cúng Phật trong tháng 11 âm lịch
Ngày mùng 17 tháng 11: vía Đức Phật A Di Đà
12. Các ngày cúng Phật trong tháng 12 âm lịch
Ngày mùng 8 tháng 12: vía Đức Phật Thích Ca (thành đạo)
Ngày rằm 15/12: Ngày Hiệp kỵ, tức ngày tưởng niệm các bậc tiền bối đã dày công xây dựng và phát huy đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam.
Trong những ngày lễ Phật nên làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ. Vào những ngày Lễ Vía trên quý Phật tử nên ăn chay ,cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Các #ngày #Lễ #Phật #trong #năm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button