Thủ Thuật

Cách đặt và thay đổi mật khẩu người dùng trong Linux

Cả 2 hệ quản lý Linux và UNIX đều sử dụng lệnh passwd để chỉnh sửa mật khẩu của người mua. Mật khẩu được sử dụng để cập nhật mã công bố chính xác của người mua (mật khẩu) được lưu trữ trong tệp / etc / shadow.

Lệnh passwd chỉnh sửa mật khẩu cho account người mua và account nhóm. Người dùng phổ biến chỉ có thể chỉnh sửa mật khẩu của account của mình, người mua thành thục (hoặc root) có thể chỉnh sửa mật khẩu của bất cứ account nào. Quản trị viên của 1 nhóm có thể chỉnh sửa mật khẩu của nhóm.

Lệnh passwd cũng chỉnh sửa thông tin account, chả hạn như tên đầy đủ của người mua, vỏ đăng nhập của người mua hoặc ngày và giờ hết hạn mật khẩu.

Đặt mật khẩu người mua trong Linux

Nhập lệnh mật khẩu sau để chỉnh sửa mật khẩu của riêng bạn:

$ passwd

Đầu ra mẫu:

Changing password for vivek
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Trước tiên, người mua được nhắc nhập mật khẩu cũ của họ, nếu có. Mật khẩu này sau ấy được mã hóa và so sánh với mật khẩu được lưu trữ. Người dùng chỉ có 1 thời cơ để nhập đúng mật khẩu. Người dùng tăng lên có thể bỏ dở bước này để chỉnh sửa mật khẩu đã quên. Độ phức tạp của mật khẩu mới được rà soát. Theo nguyên lý chung, mật khẩu phải bao gồm 10 tới 20 ký tự bao gồm 1 hoặc nhiều điều kiện sau:

  • Bao gồm các chữ cái thường
  • Bao gồm các chữ cái viết hoa
  • Chữ số 0 tới 9
  • Ký tự dấu câu / khoảng trắng

Thay đổi mật khẩu của 1 account người mua khác trong Linux

Bạn cần đăng nhập với nhân cách người mua root, nhập lệnh sau để chỉnh sửa mật khẩu của người mua Vivek:

# passwd vivek

HOẶC:

$ sudo passwd vivek

Đầu ra mẫu:

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Ở ấy, Vivek tên người mua hoặc tên account.

Mật khẩu ko hiện ra trên màn hình lúc bạn nhập chúng. Tỉ dụ:

Linux thay đổi mật khẩu người dùng bằng mật khẩu

Linux chỉnh sửa mật khẩu người mua bằng mật khẩu

Thay đổi mật khẩu nhóm Linux

lúc nó là tùy chọn -gram được sử dụng, mật khẩu nhóm sẽ được chỉnh sửa. Trong thí dụ này, hãy chỉnh sửa mật khẩu nhóm Việc bán hàng:

# passwd -g sales

Chọn lọc -r được sử dụng với tùy chọn -gram để xóa mật khẩu hiện nay khỏi nhóm. Điều này cung ứng cho nhóm quyền truy cập cho tất cả các thành viên. Chọn lọc -RẺ được sử dụng với tùy chọn -gram để giảm thiểu nhóm đối với tất cả người mua.

  • Cách Linux lưu trữ và điều hành mật khẩu người mua

Thay đổi mật khẩu người mua trong Linux

Với nhân cách là quản trị viên hệ thống Linux (sysadmin), bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu của bất cứ người mua nào trên máy chủ của mình. Để chỉnh sửa mật khẩu thay mặt cho người mua:

1. Trước tiên, hãy đăng nhập hoặc sử dụng “của anh đó” hoặc “mồ hôi” để nhập account “root” trong Linux. Chạy lệnh:

sudo -i

2. Sau ấy gõ mật khẩu tom để chỉnh sửa mật khẩu của người mua Thomas.

Hệ thống sẽ đề nghị bạn nhập mật khẩu 2 lần.

Để chỉnh sửa hoặc đặt mật khẩu gốc (siêu người mua) mới:

$ sudo passwd

Buộc người mua Linux chỉnh sửa mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp theo

Theo mặc định, mật khẩu Linux ko bao giờ hết hạn đối với người mua. Tuy nhiên, bạn có thể buộc người mua chỉnh sửa mật khẩu của họ ở lần đăng nhập tiếp theo phê chuẩn phương thức GUI hoặc CLI. Cú pháp rất dễ ợt:

$ sudo passwd -e {username}
$ sudo passwd --expire {username}

Tỉ dụ:

$ sudo passwd -e marlena

Hệ thống sẽ công nhận:

passwd: password expiry information changed.

Khi người mua nỗ lực đăng nhập bằng lệnh ssh, họ sẽ thấy những thông tin sau trên màn hình:

$ ssh [email protected]
Last login: Fri Dec 4 04:12:48 2020 from 192.168.2.105
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changing password for marlena.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Connection lớn 192.168.2.25 closed.

Khóa và mở khóa mật khẩu người mua account

Xem xét rằng lệnh cục bộ sau đây ko vô hiệu hóa account. Người dùng vẫn có thể đăng nhập bằng mã chính xác khác, chả hạn như khóa SSH. Để vô hiệu hóa account, quản trị viên phải sử dụng lệnh usermod –expiredate 1 {tên người mua} hoặc sudo passwd –expire {tên người mua}.

Ngoài ra, người mua có mật khẩu bị khóa chẳng thể chỉnh sửa mật khẩu của họ để tuân thủ cơ chế bảo mật do quản trị viên hệ thống đặt ra.

Bạn có thể khóa mật khẩu như sau:

$ sudo passwd -l {username}

Tùy chọn này vô hiệu hóa mật khẩu bằng cách chỉnh sửa nó thành 1 trị giá ko khớp với 1 trị giá có thể được mã hóa (nó thêm dấu! Vào đầu mật khẩu trong tệp. / etc / shadow. Để mở khóa mật khẩu, hãy thử:

$ sudo passwd -u {username}

Tùy chọn lệnh trên kích hoạt lại mật khẩu bằng cách chỉnh sửa mật khẩu về trị giá trước ấy. Nói cách khác, hãy trả về trị giá trước lúc sử dụng tùy chọn -l.

Xem thêm thông tin Cách đặt và thay đổi mật khẩu người dùng trong Linux

Cách đặt và chỉnh sửa mật khẩu người mua trong Linux

Cả 2 hệ quản lý Linux và UNIX đều sử dụng lệnh passwd để chỉnh sửa mật khẩu người mua. Mật khẩu được sử dụng để cập nhật mã token chính xác (mật khẩu) của người mua được lưu trữ trong file /etc/shadow.
Lệnh passwd chỉnh sửa mật khẩu cho account người mua và account nhóm. Người dùng phổ biến chỉ có thể chỉnh sửa mật khẩu cho account của mình, người mua cấp cao (hay root) có thể chỉnh sửa mật khẩu cho bất cứ account nào. Quản trị viên của 1 nhóm có thể chỉnh sửa mật khẩu cho nhóm.
Lệnh passwd cũng chỉnh sửa thông tin account, chả hạn như tên đầy đủ của người mua, shell đăng nhập của người mua hoặc ngày và khoảng thời kì hết hạn mật khẩu.
Đặt mật khẩu người mua trong Linux
Nhập lệnh passwd sau để chỉnh sửa mật khẩu của riêng bạn:
$ passwd
Kết quả đầu ra mẫu:
Changing password for vivek
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Người dùng trước hết được nhắc nhập mật khẩu cũ của mình nếu có. Mật khẩu này sau ấy được mã hóa và so sánh với mật khẩu đã lưu trữ. Người dùng chỉ có 1 thời cơ để nhập đúng mật khẩu. Người dùng cấp cao được phép bỏ dở bước này để có thể chỉnh sửa mật khẩu đã quên. Mật khẩu mới được rà soát về độ phức tạp. Theo nguyên lý chung, mật khẩu phải bao gồm 10 tới 20 ký tự bao gồm 1 hoặc nhiều điều kiện sau:
Bao gồm các chữ cái viết thường
Bao gồm các chữ cái viết hoa
Chữ số 0 tới 9
Dấu câu/ký tự khoảng cách
Thay đổi mật khẩu cho account người mua khác trong Linux
Bạn cần đăng nhập với nhân cách là người mua root, nhập lệnh sau để chỉnh sửa mật khẩu cho người mua vivek:
# passwd vivek
Hoặc:
$ sudo passwd vivek
Đầu ra mẫu:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Trong ấy, vivek là tên người mua hoặc tên account.
Mật khẩu ko hiển thị trên màn hình lúc bạn nhập chúng. Tỉ dụ:
Linux chỉnh sửa mật khẩu người mua bằng passwdThay đổi mật khẩu nhóm Linux
Khi tùy chọn -g được sử dụng, mật khẩu cho nhóm sẽ bị chỉnh sửa. Trong thí dụ này, hãy chỉnh sửa mật khẩu cho nhóm sales:
# passwd -g sales
Tùy chọn -r được sử dụng với tùy chọn -g để xóa mật khẩu hiện nay khỏi nhóm. Điều này cho phép nhóm truy cập vào tất cả các thành viên. Tùy chọn -R được sử dụng với tùy chọn -g để giảm thiểu nhóm đối với tất cả người mua.
Cách Linux lưu trữ và điều hành mật khẩu người mua
Thay đổi mật khẩu người mua trên Linux
Với nhân cách là quản trị viên hệ thống Linux (sysadmin), bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu cho bất cứ người mua nào trên máy chủ của mình. Để đổi mật khẩu thay mặt cho người mua:
1. Trước tiên, hãy đăng nhập hoặc sử dụng “su” hoặc “sudo” để vào account “root” trên Linux. Chạy lệnh:
sudo -i
2. Sau ấy gõ passwd tom để chỉnh sửa mật khẩu cho người mua tom.
Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu 2 lần.
Để chỉnh sửa hoặc đặt mật khẩu root (superuser) mới:
$ sudo passwd
Buộc người mua Linux chỉnh sửa mật khẩu trong lần đăng nhập tiếp theo
Theo mặc định, mật khẩu Linux ko bao giờ hết hạn đối với người mua. Tuy nhiên, bạn có thể buộc người mua chỉnh sửa mật khẩu của họ trong lần đăng nhập tiếp theo phê chuẩn phương thức GUI hoặc CLI. Cú pháp rất dễ ợt:
$ sudo passwd -e {username}
$ sudo passwd –expire {username}
Tỉ dụ:
$ sudo passwd -e marlena
Hệ thống sẽ công nhận nó:
passwd: password expiry information changed.
Khi người mua nỗ lực đăng nhập phê chuẩn lệnh ssh, họ sẽ thấy những điều sau trên màn hình:
$ ssh [email protected] Last login: Fri Dec 4 04:12:48 2020 from 192.168.2.105
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changing password for marlena.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Connection lớn 192.168.2.25 closed.
Khóa và mở khóa mật khẩu người mua của account
Xem xét rằng lệnh cục bộ sau đây ko vô hiệu hóa account. Người dùng vẫn có thể đăng nhập bằng mã chính xác khác, chả hạn như SSH key. Để vô hiệu hóa account, quản trị viên nên sử dụng lệnh usermod –expiredate 1 {username} hoặc sudo passwd –expire {username}.
Ngoài ra, người mua có mật khẩu bị khóa ko được phép chỉnh sửa mật khẩu của họ để làm theo cơ chế bảo mật do sysadmin đặt ra.

Bạn có thể khóa mật khẩu như sau:
$ sudo passwd -l {username}
Tùy chọn này vô hiệu hóa mật khẩu bằng cách chỉnh sửa nó thành 1 trị giá ko khớp với trị giá có thể được mã hóa (nó thêm dấu ! vào đầu mật khẩu trong file /etc/shadow. Muốn mở khóa mật khẩu, hãy thử:
$ sudo passwd -u {username}
Tùy chọn lệnh trên kích hoạt lại mật khẩu bằng cách chỉnh sửa mật khẩu quay về trị giá trước ấy. Nói cách khác là trở lại trị giá trước lúc sử dụng tùy chọn -l.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #đặt #và #thay #đổi #mật #khẩu #người #dùng #trong #Linux

Cách đặt và chỉnh sửa mật khẩu người mua trong Linux

Cả 2 hệ quản lý Linux và UNIX đều sử dụng lệnh passwd để chỉnh sửa mật khẩu người mua. Mật khẩu được sử dụng để cập nhật mã token chính xác (mật khẩu) của người mua được lưu trữ trong file /etc/shadow.
Lệnh passwd chỉnh sửa mật khẩu cho account người mua và account nhóm. Người dùng phổ biến chỉ có thể chỉnh sửa mật khẩu cho account của mình, người mua cấp cao (hay root) có thể chỉnh sửa mật khẩu cho bất cứ account nào. Quản trị viên của 1 nhóm có thể chỉnh sửa mật khẩu cho nhóm.
Lệnh passwd cũng chỉnh sửa thông tin account, chả hạn như tên đầy đủ của người mua, shell đăng nhập của người mua hoặc ngày và khoảng thời kì hết hạn mật khẩu.
Đặt mật khẩu người mua trong Linux
Nhập lệnh passwd sau để chỉnh sửa mật khẩu của riêng bạn:
$ passwd
Kết quả đầu ra mẫu:
Changing password for vivek
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Người dùng trước hết được nhắc nhập mật khẩu cũ của mình nếu có. Mật khẩu này sau ấy được mã hóa và so sánh với mật khẩu đã lưu trữ. Người dùng chỉ có 1 thời cơ để nhập đúng mật khẩu. Người dùng cấp cao được phép bỏ dở bước này để có thể chỉnh sửa mật khẩu đã quên. Mật khẩu mới được rà soát về độ phức tạp. Theo nguyên lý chung, mật khẩu phải bao gồm 10 tới 20 ký tự bao gồm 1 hoặc nhiều điều kiện sau:
Bao gồm các chữ cái viết thường
Bao gồm các chữ cái viết hoa
Chữ số 0 tới 9
Dấu câu/ký tự khoảng cách
Thay đổi mật khẩu cho account người mua khác trong Linux
Bạn cần đăng nhập với nhân cách là người mua root, nhập lệnh sau để chỉnh sửa mật khẩu cho người mua vivek:
# passwd vivek
Hoặc:
$ sudo passwd vivek
Đầu ra mẫu:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Trong ấy, vivek là tên người mua hoặc tên account.
Mật khẩu ko hiển thị trên màn hình lúc bạn nhập chúng. Tỉ dụ:
Linux chỉnh sửa mật khẩu người mua bằng passwdThay đổi mật khẩu nhóm Linux
Khi tùy chọn -g được sử dụng, mật khẩu cho nhóm sẽ bị chỉnh sửa. Trong thí dụ này, hãy chỉnh sửa mật khẩu cho nhóm sales:
# passwd -g sales
Tùy chọn -r được sử dụng với tùy chọn -g để xóa mật khẩu hiện nay khỏi nhóm. Điều này cho phép nhóm truy cập vào tất cả các thành viên. Tùy chọn -R được sử dụng với tùy chọn -g để giảm thiểu nhóm đối với tất cả người mua.
Cách Linux lưu trữ và điều hành mật khẩu người mua
Thay đổi mật khẩu người mua trên Linux
Với nhân cách là quản trị viên hệ thống Linux (sysadmin), bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu cho bất cứ người mua nào trên máy chủ của mình. Để đổi mật khẩu thay mặt cho người mua:
1. Trước tiên, hãy đăng nhập hoặc sử dụng “su” hoặc “sudo” để vào account “root” trên Linux. Chạy lệnh:
sudo -i
2. Sau ấy gõ passwd tom để chỉnh sửa mật khẩu cho người mua tom.
Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu 2 lần.
Để chỉnh sửa hoặc đặt mật khẩu root (superuser) mới:
$ sudo passwd
Buộc người mua Linux chỉnh sửa mật khẩu trong lần đăng nhập tiếp theo
Theo mặc định, mật khẩu Linux ko bao giờ hết hạn đối với người mua. Tuy nhiên, bạn có thể buộc người mua chỉnh sửa mật khẩu của họ trong lần đăng nhập tiếp theo phê chuẩn phương thức GUI hoặc CLI. Cú pháp rất dễ ợt:
$ sudo passwd -e {username}
$ sudo passwd –expire {username}
Tỉ dụ:
$ sudo passwd -e marlena
Hệ thống sẽ công nhận nó:
passwd: password expiry information changed.
Khi người mua nỗ lực đăng nhập phê chuẩn lệnh ssh, họ sẽ thấy những điều sau trên màn hình:
$ ssh [email protected] Last login: Fri Dec 4 04:12:48 2020 from 192.168.2.105
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changing password for marlena.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Connection lớn 192.168.2.25 closed.
Khóa và mở khóa mật khẩu người mua của account
Xem xét rằng lệnh cục bộ sau đây ko vô hiệu hóa account. Người dùng vẫn có thể đăng nhập bằng mã chính xác khác, chả hạn như SSH key. Để vô hiệu hóa account, quản trị viên nên sử dụng lệnh usermod –expiredate 1 {username} hoặc sudo passwd –expire {username}.
Ngoài ra, người mua có mật khẩu bị khóa ko được phép chỉnh sửa mật khẩu của họ để làm theo cơ chế bảo mật do sysadmin đặt ra.

Bạn có thể khóa mật khẩu như sau:
$ sudo passwd -l {username}
Tùy chọn này vô hiệu hóa mật khẩu bằng cách chỉnh sửa nó thành 1 trị giá ko khớp với trị giá có thể được mã hóa (nó thêm dấu ! vào đầu mật khẩu trong file /etc/shadow. Muốn mở khóa mật khẩu, hãy thử:
$ sudo passwd -u {username}
Tùy chọn lệnh trên kích hoạt lại mật khẩu bằng cách chỉnh sửa mật khẩu quay về trị giá trước ấy. Nói cách khác là trở lại trị giá trước lúc sử dụng tùy chọn -l.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #đặt #và #thay #đổi #mật #khẩu #người #dùng #trong #Linux


#Cách #đặt #và #thay #đổi #mật #khẩu #người #dùng #trong #Linux

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button