Biểu Mẫu

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn 2022

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn là mẫu đơn được sử dụng để nộp lên tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền tiếp nhận để thụ lý, giải quyết cho người khởi kiện thực hiện các thủ tục ly hôn. Vậy cách viết đơn khởi kiện ly hôn như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?

Khởi kiện ly hôn là một thủ tục trong khi ly hôn đơn phương. Người viết đơn đưa ra các chứng cứ cụ thể để gửi lên tòa án xem xét và thi hành. Để làm đơn, các bạn tiến hành viết đơn xin khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là Cách viết đơn khởi kiện ly hôn cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………..

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)………………………………..

Địa chỉ: (8)……………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………….

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)…………………

……………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………..

Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………

1……………………………………………………………………

2…………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Người khởi kiện (16)

2. Cách viết đơn khởi kiện ly hôn

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……..

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Ghi rõ họ và tên người khởi kiện.

(4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết (Ví dụ: nguyên nhân khởi kiện yêu cầu được ly hôn; quyền và nghĩa vụ với các con; phân chia tài sản; quyền và nghĩa vụ với các khoản nợ chung,… ).

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

(16) Ghi rõ họ và tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện.

Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Cách viết đơn khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật để các bạn dễ dàng hơn trong việc ly hôn.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

  • Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn
  • Đơn khởi kiện ly hôn
  • Thủ tục ly hôn

Thông tin thêm

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn 2022

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn là mẫu đơn được sử dụng để nộp lên tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền tiếp nhận để thụ lý, giải quyết cho người khởi kiện thực hiện các thủ tục ly hôn. Vậy cách viết đơn khởi kiện ly hôn như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?
Khởi kiện ly hôn là một thủ tục trong khi ly hôn đơn phương. Người viết đơn đưa ra các chứng cứ cụ thể để gửi lên tòa án xem xét và thi hành. Để làm đơn, các bạn tiến hành viết đơn xin khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là Cách viết đơn khởi kiện ly hôn cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo.
1. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………
Người khởi kiện: (3)……………………………………………………..
Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có)
Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………….
Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)………………………………..
Địa chỉ: (8)……………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………….
Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)…………………
……………………………………………………………………………………………
Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………..
Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………
1……………………………………………………………………
2…………………………………………………………………..
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Người khởi kiện (16)
2. Cách viết đơn khởi kiện ly hôn
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……..
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Ghi rõ họ và tên người khởi kiện.
(4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H).
(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết (Ví dụ: nguyên nhân khởi kiện yêu cầu được ly hôn; quyền và nghĩa vụ với các con; phân chia tài sản; quyền và nghĩa vụ với các khoản nợ chung,… ).
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.
(16) Ghi rõ họ và tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện.
Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Cách viết đơn khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật để các bạn dễ dàng hơn trong việc ly hôn.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu
Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn
Đơn khởi kiện ly hôn
Thủ tục ly hôn

#Cách #viết #đơn #khởi #kiện #hôn

Cách viết đơn khởi kiện ly hôn 2022

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn là mẫu đơn được sử dụng để nộp lên tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền tiếp nhận để thụ lý, giải quyết cho người khởi kiện thực hiện các thủ tục ly hôn. Vậy cách viết đơn khởi kiện ly hôn như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?
Khởi kiện ly hôn là một thủ tục trong khi ly hôn đơn phương. Người viết đơn đưa ra các chứng cứ cụ thể để gửi lên tòa án xem xét và thi hành. Để làm đơn, các bạn tiến hành viết đơn xin khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là Cách viết đơn khởi kiện ly hôn cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo.
1. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………
Người khởi kiện: (3)……………………………………………………..
Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có)
Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………….
Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)………………………………..
Địa chỉ: (8)……………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………….
Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)…………………
……………………………………………………………………………………………
Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………..
Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………
1……………………………………………………………………
2…………………………………………………………………..
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Người khởi kiện (16)
2. Cách viết đơn khởi kiện ly hôn
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……..
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Ghi rõ họ và tên người khởi kiện.
(4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H).
(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết (Ví dụ: nguyên nhân khởi kiện yêu cầu được ly hôn; quyền và nghĩa vụ với các con; phân chia tài sản; quyền và nghĩa vụ với các khoản nợ chung,… ).
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.
(16) Ghi rõ họ và tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện.
Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Cách viết đơn khởi kiện ly hôn theo đúng quy định của pháp luật để các bạn dễ dàng hơn trong việc ly hôn.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu
Đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn
Đơn khởi kiện ly hôn
Thủ tục ly hôn

#Cách #viết #đơn #khởi #kiện #hôn


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button