Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Từ tháng 5 năm 2022, một loạt chính sách mới của chính phủ có hiệu lực: Phụ lục hợp đồng liên kết đào tạo nghề … Chi tiết như sau, mời các bạn tham gia.

  • Kế hoạch tăng lương được xác nhận từ ngày 1/7/2022

1. Tăng trợ cấp hàng tháng cho cựu chiến binh

Đây là nội dung của Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân và cơ yếu là quân nhân đã hoàn thành, phục viên, thôi việc.

Theo đó, từ tháng 12 năm 2021, mức phí hàng tháng cho nhân viên xét nghiệm sẽ được tăng thêm 7,4%.

Trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 01 năm 2022 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng đến tháng 12 năm 2021 x 1.074

Mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng sau đây tiếp tục được điều chỉnh như sau:

– Từ 15 đến dưới 16 tuổi được trợ cấp 2.031.000 đồng / tháng.

– Hạn mức miễn học phí từ 16 đến 17 tuổi là 2.123.000 đồng / tháng.

– Từ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi được trợ cấp 2.217.000 đồng / tháng.

– Từ đủ 18 tuổi đến dưới 19 tuổi được trợ cấp 2.309.000 đồng / tháng.

– Từ đủ 19 tuổi đến dưới 20 tuổi được trợ cấp 2.400.000 đồng / tháng.

Các khoản phụ thu trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022 / TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Sinh viên chuyển ngành đăng ký vay

Nghị quyết 05/2022 / QĐ-TTg sửa đổi Nghị quyết 157/2007 / QĐ-TTG về cho vay sinh viên, có hiệu lực ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Do đó, sinh viên được hỗ trợ vốn vay là thành viên hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ gia đình có mức sống trung bình đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.

(Một sinh viên đang được hỗ trợ vốn vay là thành viên của một trong các hộ gia đình sau:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ có thu nhập bình quân đầu người cao nhất dưới 150% thu nhập bình quân đầu người của người nghèo)

3. Các quy định bổ sung về Hợp đồng liên kết đào tạo nghề

Trong Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH xác định chương trình đồng giáo dục của VET, một điều khoản về thỏa thuận đồng giáo dục của VET đã được bổ sung.

Do đó, hợp đồng liên kết đào tạo quy định rõ nội dung đào tạo liên kết. Quyền và Trách nhiệm của Tổ chức hàng đầu và Tổ chức điều phối đào tạo. Nội dung của thỏa thuận liên kết đào tạo bao gồm các nội dung chính sau:

– Tên ngành, cấp học hoặc nội dung giáo dục giờ học, địa điểm, phạm vi và loại hình liên kết giáo dục.

– Điều khoản bảo hành chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo.

– Kế hoạch và lịch trình đào tạo. Trường hợp văn phòng điều phối đào tạo là công ty thì ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại công ty và thời gian đào tạo tại văn phòng hợp tác đào tạo.

– Giáo viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn. Chế độ hoặc trả lương cho người dạy và người học nếu sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu trong quá trình thực tập, thực tập (nếu có).

– Thời hạn thỏa thuận liên kết đào tạo.

– Quyền hạn, Trách nhiệm và Trách nhiệm của các Bên của Hiệp hội Đào tạo.

– Tài trợ cho việc thực hiện các thỏa thuận liên kết đào tạo.

– Các nội dung liên quan khác.

Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 và thay thế Thông tư 29/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017.

4. Lập danh sách các trại giam xét công nhận người có công.

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH quy định danh sách các địa điểm, trại giam được coi là trại giam để điều tra, thu nhận những người bị địch bắt vào các chức vụ, kể cả hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, trại giam, nhà lao, các vị trí khác nhau. Đã thêm vào danh sách các cơ sở cải huấn được công nhận là người nhận bằng khen, ví dụ:

– Bổ sung tỉnh Quảng Trị: Trại giam huyện, thành phố, huyện Vĩnh Linh; Trạm cầu sắt Thạch Hãn, đồn Lai Phước, đồn Cửa Việt huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung: Công an tỉnh Vĩnh Bình;

– Thêm tỉnh Thừa Thiên Huế: Đồn Truồi;…

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2019.

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy xem phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ, thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn; Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022
1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ
Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng theo công thức sau:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074
Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp tăng thêm trên được áp dụng từ ngày 01/01/2022.
Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.
2. Thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.
Theo đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
(Hiện hành, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật)
3. Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau:
– Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.
– Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.
– Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.
– Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).
– Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.
– Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.
– Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.
– Các nội dung khác có liên quan.
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.
4. Bổ sung danh mục nhà tù để xét công nhận người có công
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung một số nơi vào danh mục nhà tù để được công nhận là người có công, đơn cử như:
– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;
– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;
– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ, thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn; Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022
1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ
Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với đối tượng theo công thức sau:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074
Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;
– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.
Mức trợ cấp tăng thêm trên được áp dụng từ ngày 01/01/2022.
Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.
2. Thay đổi đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.
Theo đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
(Hiện hành, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật)
3. Bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, hợp đồng liên kết đào tạo quy định cụ thể về các nội dung thực hiện liên kết đào tạo; quyền, trách nhiệm của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp liên kết đào tạo. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau:
– Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.
– Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.
– Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.
– Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).
– Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.
– Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.
– Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.
– Các nội dung khác có liên quan.
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.
4. Bổ sung danh mục nhà tù để xét công nhận người có công
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung một số nơi vào danh mục nhà tù để được công nhận là người có công, đơn cử như:
– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;
– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;
– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button