Tài Liệu

Công văn 1244/LĐTBXH-VL Hướng dẫn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 21/04/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn 1244 / LĐTBXH-VL. Về việc thực hiện Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.

Do đó, người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà cho nhân viên của họ theo định dạng sau:

  • nộp trực tiếp;
  • dịch vụ bưu chính công cộng;
  • Gửi trực tuyến.

Khi nộp hồ sơ chứng minh người lao động bắt buộc tham gia an sinh xã hội và trả kết quả, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, kể cả hình thức trực tuyến (thương mại điện tử). Vì vậy, đây là các chi tiết của bức thư chính thức. Cùng đọc.

Bộ Lao động – Thương hiệu
và xã hội

——-
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
Số: 1244 / LĐTBXH-VL
Thủ tướng Chính phủ Quyết định số Về việc thực hiện 08/2022 / QĐ-TTg
Ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội

đến: An sinh xã hội Việt Nam

Bộ Lao động, Cựu chiến binh và Phúc lợi, Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ. 08/2022 / QĐ-TTg Công văn số 01 tháng 4 năm 2022 của Cục An ninh xã hội Việt Nam về đề xuất và hướng dẫn thực hiện QĐ-TTg. Tôi đã nhận 816 / BHXH-TST. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg) cho biết:

1. Đơn xin xác định đơn vị tổ hợp công nghiệp, địa điểm xuất nhập khẩu, khu kinh tế lớn

Ngày 4 tháng 4 năm 2022 Bộ Lao động và Phúc lợi Quyết định số 28, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 08/2022 / QĐ-TTG Thông báo chính thức số Ban hành 1008 / LĐTBXH-VL. Chính phủ trực tiếp giao cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hành chính trực thuộc trung ương. Đặc biệt, Bộ Lao động chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc “xác minh, thống kê hoạt động của doanh nghiệp, người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất gửi Bộ LĐ-TB & XH và các cơ quan liên quan. Nhanh chóng cung cấp cho các khu kinh tế địa phương và các cơ quan an sinh xã hội địa phương, ủy ban nhân dân thành phố và quận những thông tin cần thiết để hỗ trợ công việc của họ.

Yêu cầu hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hướng dẫn hệ thống an sinh xã hội địa phương thu thập thông tin về các đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế phối hợp với Bộ Lao động, Cựu chiến binh và Xã hội và các cơ quan liên quan. Nó ở trong thị trấn.

2. Về việc xác định người lao động làm việc cho công ty và người lao động trở lại thị trường lao động

Điều 4 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg quy định đối tượng và điều kiện hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại công ty; Quyết định số Điều 8 của 08/2022 / QĐ-TTg đặt ra các vấn đề và điều kiện để hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đề nghị Cơ quan An sinh xã hội căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg để xác định đối tượng thuộc diện điều chỉnh.

Ngày 1 tháng 4 năm 2022, Thông báo Chính thức của An sinh Xã hội Việt Nam số Cụ thể đối với ví dụ của 816 / BHXH-TST:

Người lao động A thuộc các trường hợp 1, 2 và 3 hiện có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên, được giao kết, ký kết trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và không liên kết với hợp đồng lao động trước đó. Hợp đồng yêu cầu anh ta phải được chỉ định là một nhân viên quay trở lại thị trường lao động.

Người lao động A trong Ví dụ 4 có 2 hợp đồng lao động tạm thời từ 01 tháng trở lên trong 06 tháng đầu năm 2022. Trong trường hợp hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 31 tháng 4 năm 2022 với Công ty B, Người lao động và Công ty B phải nộp hồ sơ để được hỗ trợ lập hồ sơ theo quy định tại Chương 2 của Quyết định số . 2022 / QD-TTg phải phụ thuộc vào Trường hợp hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với Công ty C từ ngày 01/5/2022 đến ngày 30/6/2022 thì Người lao động và Công ty C thực hiện theo quy định tại Chương 3 Quyết định số 2022 / QĐ-TTg để được hỗ trợ. trong việc điền vào đơn đăng ký. phải phụ thuộc. Theo quy định tại Điều 2 Khoản 4 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg thì tổng thời gian hỗ trợ cho hai hợp đồng trên không quá 03 tháng.

3. Về trách nhiệm của cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do đơn vị lập.

Nhân viên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong Quy định về Chỗ ở theo Mục 1 Mục 7 Mục 3 Mục 11.

Theo các khoản 3, 7, 3 và 11, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hợp đồng lao động và đối với người lao động thực sự làm việc trong đơn vị.

Theo quy định tại § 3 § 7 § 3 § 11, tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận rằng người lao động tham gia nghĩa vụ bảo hiểm xã hội. Do đó, để biết thông tin về việc người lao động tham gia BHXH bắt buộc (đã được phân công trong danh sách người lao động), xem phần Xác nhận của cơ quan BHXH tại Mục II Mẫu số 02, Mẫu số 03 của Cơ quan BHXH. Tháng sau chịu trách nhiệm ngay trước khi công ty xây dựng danh sách công nhân xin trợ cấp tiền thuê nhà.

4. Về quy trình thực hiện

Quyết định số về việc Thông báo Luật Hành chính mới được thông qua vào ngày 28 tháng 3 năm 2022. Theo Chức năng Hành chính Nhà nước của Bộ Lao động, Cựu chiến binh và Phúc lợi về việc thực hiện Chính sách trợ cấp tiền thuê nhà ở cho người lao động, yêu cầu người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau: “Hình thức thanh toán trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích , thanh toán trực tuyến ”.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg, BHXH Việt Nam phải hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đã tham gia BHXH. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các hình thức, kể cả hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào danh sách đơn vị sử dụng lao động đã được Cục An sinh xã hội Việt Nam hoàn thiện và xác nhận và kinh phí ứng tuyển.

Trên đây là tuyên bố của Bộ Lao động và Phúc lợi do Cục An sinh xã hội Việt Nam đề xuất thực hiện. /.

Người nhận:

– như trên;
– Chủ tịch Lê Văn Thanh (để b / c)
– Lưu trữ: VT, VL.

thư ký muỗng cà phê
Bộ Lao động

bu tong bin


Thông tin thêm

Công văn 1244/LĐTBXH-VL Hướng dẫn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 21/04/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo các hình thức như:
Nộp trực tiếp;
Dịch vụ bưu chính công ích;
Nộp trực tuyến.
Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử). Vậy sau đây là nội dung chi tiết Công văn, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————
Số: 1244/LĐTBXH-VLV/v thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 816/BHXH-TST ngày 01/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề xuất, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị xác định đơn vị tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm
Ngày 04/4/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 1008/LĐTBXH-VL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Bộ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện “rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn và kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện để phục vụ trong công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác”.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan để thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn.
2. Về xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động đang quay trở lại thị trường lao động
Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để xác định đối tượng theo đúng quy định.
Về các ví dụ công văn số 816/BHXH-TST ngày 01/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cụ thể:
Người lao động A trong ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 tại thời điểm hiện tại có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022 và không phải là hợp đồng lao động giao kết tiếp nối với hợp đồng lao động đã giao kết trước đó nên được xác định là người lao động quay trở lại thị trường lao động.
Người lao động A trong ví dụ 4 trong 6 tháng đầu năm 2022 có 2 hợp đồng lao động xác định từ 01 tháng trở lên. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty B từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/4/2022 thì người lao động, công ty B căn cứ vào quy định tại Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty C từ ngày 01/05/2022 đến ngày 30/6/2022 thì người lao động, công ty C căn cứ vào quy định tại Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Căn cứ theo khoản 4 Điều 2 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì tổng thời gian hỗ trợ đối với 2 hợp đồng nói trên không quá 03 tháng.
3. Về trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do đơn vị lập
Theo khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về ở thuê, ở trọ.
Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về hợp đồng lao động, người lao động đang làm việc thực tế tại đơn vị.
Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Do vậy, việc cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tại Mục II của Mẫu số 02, Mẫu số 03 thì sẽ chịu trách nhiệm với thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
4. Về quy trình thực hiện
Tại tiết 1.2 điểm 1, phần II và tiết 2.2 điểm 2 phần II Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.
Căn cứ quy định khoản 4 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử), Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;– TT Lê Văn Thanh (để báo cáo);– Lưu: VT, VL.

TL. BỘ TRƯỞNGCỤC TRƯỞNG CỤC LÀM VIỆC

Vũ Trọng Bình

#Công #văn #1244LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #cho #người #lao #động

Công văn 1244/LĐTBXH-VL Hướng dẫn hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 21/04/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo các hình thức như:
Nộp trực tiếp;
Dịch vụ bưu chính công ích;
Nộp trực tuyến.
Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử). Vậy sau đây là nội dung chi tiết Công văn, mời các bạn cùng đón đọc nhé.
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————
Số: 1244/LĐTBXH-VLV/v thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 816/BHXH-TST ngày 01/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề xuất, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị xác định đơn vị tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm
Ngày 04/4/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 1008/LĐTBXH-VL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Bộ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện “rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn và kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện để phục vụ trong công tác xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác”.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan để thống kê, nắm thông tin về các đơn vị đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn.
2. Về xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động đang quay trở lại thị trường lao động
Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để xác định đối tượng theo đúng quy định.
Về các ví dụ công văn số 816/BHXH-TST ngày 01/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cụ thể:
Người lao động A trong ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 tại thời điểm hiện tại có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022 và không phải là hợp đồng lao động giao kết tiếp nối với hợp đồng lao động đã giao kết trước đó nên được xác định là người lao động quay trở lại thị trường lao động.
Người lao động A trong ví dụ 4 trong 6 tháng đầu năm 2022 có 2 hợp đồng lao động xác định từ 01 tháng trở lên. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty B từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/4/2022 thì người lao động, công ty B căn cứ vào quy định tại Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty C từ ngày 01/05/2022 đến ngày 30/6/2022 thì người lao động, công ty C căn cứ vào quy định tại Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Căn cứ theo khoản 4 Điều 2 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì tổng thời gian hỗ trợ đối với 2 hợp đồng nói trên không quá 03 tháng.
3. Về trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do đơn vị lập
Theo khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về ở thuê, ở trọ.
Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin quy định về hợp đồng lao động, người lao động đang làm việc thực tế tại đơn vị.
Theo khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 11 thì cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Do vậy, việc cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tại Mục II của Mẫu số 02, Mẫu số 03 thì sẽ chịu trách nhiệm với thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
4. Về quy trình thực hiện
Tại tiết 1.2 điểm 1, phần II và tiết 2.2 điểm 2 phần II Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức “nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến”.
Căn cứ quy định khoản 4 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc qua các hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử), Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào danh sách của người sử dụng lao động lập và xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;– TT Lê Văn Thanh (để báo cáo);– Lưu: VT, VL.

TL. BỘ TRƯỞNGCỤC TRƯỞNG CỤC LÀM VIỆC

Vũ Trọng Bình

#Công #văn #1244LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #cho #người #lao #động


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button