Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 4/5/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn 1399 / LĐTBXH-VL 2022. Tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, quy trình tiếp nhận và lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng thông tin quốc gia về hưu trí gồm 5 bước. Để thực hiện việc này, nhân viên phải thực hiện các bước sau:

  • Đăng ký tài khoản và đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.
  • Sau khi đăng nhập, người lao động tìm kiếm và chọn Public Interest: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nhập thông tin hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399 / LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
  • Hồ sơ kèm theo: Bản sao hoặc bản scan các giấy tờ chứng minh hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động khi cần thiết.

Bộ Lao động, Đánh giá và Xã hội
——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: 1399 / LĐTBXH-VL
Tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 4 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội

đến: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 11 ngày 11 tháng 9 năm 2021. 107 / NQ-CP, January Nghị quyết số Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao theo quy định tại 06 / QĐ-TTg, mục c, mục 10, mục I Ngày 6/6/2022, Thủ tướng Chính phủ cùng với định hướng đến năm 2030 giao Bộ Tài chính, Lao động, Người khuyết tật và Các vấn đề xã hội cho giai đoạn 2022-2025 Trong giai đoạn này đã phê duyệt kế hoạch phát triển các ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để góp phần chuyển đổi số của đất nước. Phối hợp cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp thất nghiệp công khai trên Cổng dịch vụ công của quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) với sự phối hợp của Bộ Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giúp người lao động hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Nội dung ngay sau đây:

1. Sở Lao động, Cựu chiến binh và Xã hội Trung tâm Việc làm áp dụng và thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Sở Lao động, Cục Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp (Quy trình kèm theo).

2. Sử dụng tài khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tài khoản hành chính cấp cao của thành phố điều hành trung ương (đã đăng ký thiết bị xác thực điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) để cấp tài khoản quản lý cải giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên cho Trung tâm Lao động – Thương binh và Xã hội và Việc làm.

Tài liệu về các bước thực hiện trong Hệ thống tài khoản giải quyết thủ tục hành chính và tài khoản công dân cao cấp trong chức năng Hướng dẫn sử dụng của Cổng dịch vụ công quốc gia (đặt tại https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng tài khoản, vui lòng liên hệ Nguyễn Đình Lợi, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ, ĐT: 080.40551, 0984.688.909.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động và Phúc lợi để tổng hợp, hướng dẫn.

Cảm tạ./.

Người nhận:
– như trên;
– Bộ trưởng (để b / c)
– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoàn;
– Các văn phòng;
– cảnh sát viên;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội;
– Trung tâm Thông tin;
– Lưu trữ: VT, CVL.

Bộ trưởng KT
phó

Lê Văn Tấn

Quy trình tiếp nhận và hạch toán trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng dịch vụ quốc gia

(kể cả) Ngày theo công văn số 1399 / LĐTBXH-VL 2022.05.04)

1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:

Giai đoạn 1: Người lao động đăng ký tài khoản và đăng nhập vào Cổng dịch vụ công dân quốc gia để:

– Tìm kiếm và lựa chọn lợi ích công: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp

– Nhập thông tin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 01.

– Đính kèm hồ sơ của bạn:

+ Bản sao hoặc bản scan hợp đồng lao động hoặc tài liệu chứng minh việc bắt buộc chấm dứt hợp đồng lao động.

Lựa chọn trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bước 2: Cổng dịch vụ dân sự tự động gửi thông tin người lao động (họ tên, số đăng ký thường trú / số CCCD / hộ chiếu, số đăng ký thường trú, ngày nghỉ hưu …) qua hệ thống quản lý an sinh xã hội.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động được điều động từ Cổng thông tin viên chức quốc gia, BHXH Tổng Công ty vào cuộc xác minh thông tin của người lao động.

– Trường hợp 01: Trả kết quả không hợp lệ nếu mã số BHXH không trùng khớp với bất kỳ một trong các số BHXH, tên, số BHXH / CCCD / hộ chiếu (lưu ý không đúng nội dung thông báo từ Cổng dịch vụ công quốc gia) khi một nhân viên gửi yêu cầu được hiển thị.

– Trường hợp 02: Số an sinh xã hội, tên, số an sinh xã hội / CCCD / Hộ chiếu trùng khớp với số an sinh xã hội của bất kỳ người lao động nào trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp, bạn phải gửi lại thông tin công ty an sinh xã hội cho người sử dụng lao động dưới dạng điện tử ký tên và gửi lại thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến cơ quan việc làm. trung tâm.

– Trường hợp 03: Trường hợp người lao động chưa chốt sổ BHXH, BHXH tỉnh gửi thông báo chưa chốt sổ lên Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo ngay cho người lao động khi nộp đủ hồ sơ.

Bước 4: Trung tâm việc làm rà soát và nộp hồ sơ của người lao động đủ điều kiện trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dữ liệu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do BHXH tỉnh chuyển đến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo quy định của Bộ Lao động – Người khuyết tật và Công tác xã hội (Trung tâm Việc làm và Bộ Lao động – Người khuyết tật và Công tác xã hội tùy theo điều kiện địa phương), Hội có thể lựa chọn nộp qua cổng Tổng công ty Bảo hiểm Y tế Quốc gia hoặc nộp trực tiếp .

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, công chức cập nhật thông tin từ chối hồ sơ kèm theo văn bản nêu rõ lý do trên Cổng thông tin công vụ quốc gia.

Bước 5: Văn phòng Việc làm, Người khuyết tật Thương binh và Xã hội sẽ trả kết quả sau đây trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của Sở Việc làm.

– Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, người phụ trách cập nhật tình trạng từ chối hồ sơ và thông báo cho người lao động có liên quan bằng cách đính kèm câu trả lời trên Cổng thông tin quốc gia về hưu trí.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, văn thư cập nhật tình trạng hồ sơ và gửi kèm theo Thông báo hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 02 (có chữ ký số).

Nếu hồ sơ được chấp thuận hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo đến người lao động và hiển thị các thông tin, tài liệu liên quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

bản ghi nhớ:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định.

2. Khi chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để trả, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động phải thực hiện theo các quy định có liên quan.

…………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống tệp tài liệu để biết chi tiết về việc vận chuyển chính thức.


Thông tin thêm

Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button