Công văn 3977/BGDĐT-GDTH

Ngày 05 tháng 10 5 2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Công văn 3977 / BGDĐT-GDTH 5 2020 trong việc đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018 ở cấp tiểu học.

Do đấy, Bộ Giáo dục và Tập huấn đề xuất các Sở Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn các trường tiến hành nội dung sau:

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục chương trình lớp 1 theo hướng cắt cử cân đối ko gây quá tải, giúp học trò xong xuôi tốt nhiệm vụ học tập trên lớp, đặc trưng “ko giao thêm bài tập cho học trò”.
  • Thời khóa biểu bảo đảm tỉ lệ cân đối giữa các môn học / hoạt động giáo dục, phân bổ thời kì cân đối, thời kì trong ngày học và tuần học, thích hợp với tâm sinh lý học trò tiểu học, nhất là học trò lớp 1.
  • Tiếp tục đổi mới cách thức dạy học theo đề nghị tăng trưởng phẩm giá và năng lực học trò.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Số: 3977 / BGDĐT-GDTH
Về việc đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 5 2018 cấp tiểu học

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 5 2020

Thân mến:

– Giám đốc các Sở Giáo dục và Tập huấn các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

5 học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ quát mới và sách giáo khoa lớp 1. Ngay sau khai trường 5 học mới, Bộ Giáo dục và Tập huấn (GD-ĐT) đã thực hiện rà soát, điều tra tại 1 số địa phương và nhận thấy các trường đã xây dựng kế hoạch tiến hành chương trình lớp 1 thích hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; Giáo viên lớp 1 đã bước đầu áp dụng các cách thức, kĩ thuật dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực của học trò; Nề nếp dạy học bước đầu bình ổn, tạo sự chủ động, tin cậy trong học tập của học trò lớp 1 ở phần lớn các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, theo 1 số thầy cô giáo, phụ huynh học trò, chương trình, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 còn những vướng mắc trong giai đoạn tổ chức dạy và học.

Để tiếp diễn phân phối các nhà trường và thầy cô giáo tiến hành có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới, Bộ Giáo dục và Tập huấn đề xuất các Sở Giáo dục và Tập huấn tiến hành các nội dung sau:

1. Chỉ dẫn các trường xây dựng kế hoạch giáo dục tiến hành chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ cân đối nội dung, thời lượng dạy học giữa các môn học và các hoạt động giáo dục để ko gây quá tải, phục vụ đề nghị tiến hành chương trình mới xây dựng theo hướng mở phương hướng; Giúp học trò xong xuôi bài tập học tập ngay tại lớp, ko cần giao thêm bài tập về nhà cho học trò. Thời khóa biểu phải bảo đảm tỉ lệ cân đối giữa các môn học và các hoạt động giáo dục, phân bổ thời kì cân đối trong ngày học, tuần học thích hợp với tâm sinh lý học trò tiểu học, nhất là học trò tiểu học, nhất là học trò lớp 1.

2. Chỉ đạo các trường tiếp diễn đổi mới cách thức dạy học phục vụ đề nghị tăng trưởng phẩm giá và năng lực của học trò; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo đúng chỉ dẫn tại Công văn số 1315 / BGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 4 5 2020 về Chỉ dẫn sinh hoạt chuyên môn tiến hành Chương trình giáo dục tiểu học; đẩy mạnh san sẻ thông tin để phụ huynh nắm được các đề nghị đổi mới chương trình và hiệp tác với nhà trường để khai triển chương trình 1 cách hiệu quả.

3. Tăng nhanh dự giờ, thăm lớp, phân phối thường xuyên thầy cô giáo trong giai đoạn tiến hành chương trình; hăng hái phối hợp với các nhà xuất bản và các cơ sở huấn luyện thầy cô giáo về việc huấn luyện thích hợp và phân phối chuyên môn cho thầy cô giáo.

Trong giai đoạn khai triển, đề nghị các Sở GD & ĐT đẩy mạnh nắm bắt thông tin phản ảnh từ các trường, thầy cô giáo và phụ huynh học trò để luận bàn, cung ứng thông tin, phản hồi kịp thời và tổng hợp các vướng mắc. (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) theo quy định.

Nhận được văn bản này, Bộ GD & ĐT đề nghị Giám đốc các Sở GD & ĐT nghiêm chỉnh khai triển tiến hành.

Người nhận:
– Như trên (để tiến hành)
– Bộ trưởng (để công bố);
– Salva: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ


Nguyễn Hữu Độ

.

Xem thêm thông tin Công văn 3977/BGDĐT-GDTH

Công văn 3977/BGDĐT-GDTH

Ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Công văn 3977/BGDĐT-GDTH 5 2020 về đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018 cấp tiểu học.
Theo đấy, Bộ GD&ĐT đề xuất các Sở GDĐT lãnh đạo các nhà trường tiến hành các nội dung sau đây:
Xây dựng kế hoạch giáo dục chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ cân đối để ko gây quá tải, giúp học trò xong xuôi nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, đặc trưng “ko giao thêm bài tập về nhà cho học trò”.
Thời khóa biểu đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa các môn học/hoạt động giáo dục, phân bổ cân đối về thời lượng, thời khắc trong ngày học và tuần học, thích hợp với tâm sinh lý học trò tiểu học, đặc trưng là học trò lớp 1.
Tiếp tục đổi mới cách thức dạy học thích hợp với đề nghị tăng trưởng phẩm giá, năng lực người học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

Số: 3977/BGDĐT-GDTHV/v đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018 cấp tiểu học

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 5 2020

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Tập huấn các tỉnh/thị thành trực thuộc Trung ương;– Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu.

5 học 2020-2021, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới đã được khai triển tiến hành đối với lớp 1. Ngay sau khai trường 5 học mới, Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) đã thực hiện rà soát, điều tra ở 1 số địa phương và nhận thấy các nhà trường đã xây dựng kế hoạch tiến hành chương trình lớp 1 thích hợp với điều kiện thực tế của trường; các thầy cô giáo dạy lớp 1 đã bước đầu vận dụng được các cách thức, kỹ thuật dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực học trò; nền nếp dạy học đã bước đầu bình ổn, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học trò lớp 1 đối với phần lớn các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, theo phản ảnh của 1 số thầy cô giáo, tía má học trò, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 còn gặp trắc trở trong giai đoạn tổ chức dạy và học.
Để tiếp diễn phân phối các nhà trường, thầy cô giáo khai triển tiến hành hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới, Bộ GDĐT đề xuất các Sở GDĐT tiến hành 1 số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục tiến hành chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ cân đối về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để ko gây quá tải, phục vụ đề nghị khai triển tiến hành chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học trò xong xuôi nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, ko giao thêm bài tập về nhà cho học trò. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ cân đối về thời lượng, thời khắc trong ngày học và tuần học thích hợp với tâm sinh lý thế hệ học trò tiểu học, đặc trưng là học trò lớp 1.
2. Chỉ đạo các nhà trường tiếp diễn tiến hành đổi mới cách thức dạy học phục vụ với đề nghị tăng trưởng phẩm giá, năng lực người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chỉ dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Chỉ dẫn sinh hoạt chuyên môn tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát cấp tiểu học; đẩy mạnh luận bàn thông tin để tía má học trò nắm được đề nghị đổi mới của chương trình và đi cùng cùng nhà trường tiến hành hiệu quả chương trình.
3. Tăng nhanh dự giờ, thăm lớp, phân phối thường xuyên cho thầy cô giáo trong giai đoạn khai triển tiến hành chương trình; chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở huấn luyện thầy cô giáo trong công việc bồi dưỡng, phân phối chuyên môn cho thầy cô giáo 1 cách thích hợp.
Trong giai đoạn khai triển tiến hành, đề nghị các Sở GDĐT đẩy mạnh nắm bắt thông tin phản ảnh từ các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh học trò để luận bàn, cung ứng thông tin, trả lời kịp thời và tổng hợp các quan điểm phản ảnh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) theo quy định.
Nhận được văn bản này, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm chỉnh tiến hành.

Nơi nhận: – Như trên (để tiến hành)– Bộ trưởng (để báo cáo);– Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

TagsCông văn 3977/BGDĐT-GDTH

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #3977BGDĐTGDTH

Công văn 3977/BGDĐT-GDTH

Ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Công văn 3977/BGDĐT-GDTH 5 2020 về đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018 cấp tiểu học.
Theo đấy, Bộ GD&ĐT đề xuất các Sở GDĐT lãnh đạo các nhà trường tiến hành các nội dung sau đây:
Xây dựng kế hoạch giáo dục chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ cân đối để ko gây quá tải, giúp học trò xong xuôi nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, đặc trưng “ko giao thêm bài tập về nhà cho học trò”.
Thời khóa biểu đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa các môn học/hoạt động giáo dục, phân bổ cân đối về thời lượng, thời khắc trong ngày học và tuần học, thích hợp với tâm sinh lý học trò tiểu học, đặc trưng là học trò lớp 1.
Tiếp tục đổi mới cách thức dạy học thích hợp với đề nghị tăng trưởng phẩm giá, năng lực người học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

Số: 3977/BGDĐT-GDTHV/v đẩy mạnh lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018 cấp tiểu học

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 5 2020

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Tập huấn các tỉnh/thị thành trực thuộc Trung ương;– Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu.

5 học 2020-2021, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới đã được khai triển tiến hành đối với lớp 1. Ngay sau khai trường 5 học mới, Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) đã thực hiện rà soát, điều tra ở 1 số địa phương và nhận thấy các nhà trường đã xây dựng kế hoạch tiến hành chương trình lớp 1 thích hợp với điều kiện thực tế của trường; các thầy cô giáo dạy lớp 1 đã bước đầu vận dụng được các cách thức, kỹ thuật dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực học trò; nền nếp dạy học đã bước đầu bình ổn, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học trò lớp 1 đối với phần lớn các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, theo phản ảnh của 1 số thầy cô giáo, tía má học trò, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 còn gặp trắc trở trong giai đoạn tổ chức dạy và học.
Để tiếp diễn phân phối các nhà trường, thầy cô giáo khai triển tiến hành hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới, Bộ GDĐT đề xuất các Sở GDĐT tiến hành 1 số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục tiến hành chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ cân đối về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để ko gây quá tải, phục vụ đề nghị khai triển tiến hành chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học trò xong xuôi nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, ko giao thêm bài tập về nhà cho học trò. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỉ lệ cân đối giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ cân đối về thời lượng, thời khắc trong ngày học và tuần học thích hợp với tâm sinh lý thế hệ học trò tiểu học, đặc trưng là học trò lớp 1.
2. Chỉ đạo các nhà trường tiếp diễn tiến hành đổi mới cách thức dạy học phục vụ với đề nghị tăng trưởng phẩm giá, năng lực người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chỉ dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về Chỉ dẫn sinh hoạt chuyên môn tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát cấp tiểu học; đẩy mạnh luận bàn thông tin để tía má học trò nắm được đề nghị đổi mới của chương trình và đi cùng cùng nhà trường tiến hành hiệu quả chương trình.
3. Tăng nhanh dự giờ, thăm lớp, phân phối thường xuyên cho thầy cô giáo trong giai đoạn khai triển tiến hành chương trình; chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở huấn luyện thầy cô giáo trong công việc bồi dưỡng, phân phối chuyên môn cho thầy cô giáo 1 cách thích hợp.
Trong giai đoạn khai triển tiến hành, đề nghị các Sở GDĐT đẩy mạnh nắm bắt thông tin phản ảnh từ các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh học trò để luận bàn, cung ứng thông tin, trả lời kịp thời và tổng hợp các quan điểm phản ảnh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) theo quy định.
Nhận được văn bản này, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm chỉnh tiến hành.

Nơi nhận: – Như trên (để tiến hành)– Bộ trưởng (để báo cáo);– Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Độ

TagsCông văn 3977/BGDĐT-GDTH

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #3977BGDĐTGDTH


#Công #văn #3977BGDĐTGDTH

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button