Tài Liệu

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Công văn 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD chỉ dẫn tiến hành 2018 Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT quy định về định mức giám đốc cơ sở giáo dục măng non. Sau đây là nội dung cụ thể của Công văn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Nội dung công văn 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 5568 / BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc chỉ dẫn tiến hành Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 5 2018 ban hành quy chế mẫu đối với Giám đốc cơ sở giáo dục măng non

Hà Nội, ngày 06 tháng thứ mười 2 5 2018

Thân mến: Sở Giáo dục và Huấn luyện

Ngày 08/10/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn Giám đốc cơ sở giáo dục măng non (sau đây gọi là Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT).

Để việc tiến hành Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT đúng quy định và có hiệu quả, thiết thực, ảnh hưởng hăng hái tới sự tăng trưởng của hàng ngũ cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn 1 loạt nội dung chi tiết như sau:

1. Công việc điều hành

Căn cứ Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT, Phòng Giáo dục và Huấn luyện xây dựng kế hoạch tiến hành, chỉ huy, chỉ dẫn, rà soát và tổng hợp kết quả thật hiện của các phòng giáo dục và huấn luyện, các cơ sở giáo dục măng non trực thuộc; tăng mạnh công việc tuyên truyền, tầm thường nội dung Thông tư để các đơn vị, người có liên can mày mò, tiến hành đúng quy định; tăng cường phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, rà soát, tổng hợp kết quả bình chọn theo tiêu chuẩn Giám đốc cơ sở giáo dục măng non.

2. Bình chọn theo tiêu chuẩn Giám đốc cơ sở giáo dục măng non.

2.1. Thực hiện chu kỳ bình chọn trong trường hợp đặc trưng, cấp điều hành cấp trên trực tiếp quyết định rút ngắn chu kỳ bình chọn và tiến hành bình chọn của giám đốc mỗi 5 1 lần vào cuối 5 học theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều. 10 của Quy chế. Quy định tiêu chuẩn Giám đốc cơ sở giáo dục măng non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018 / TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy định về Giám đốc).

2.2. Trong giai đoạn tiến hành nhiệm vụ của mình, hiệu trưởng phải hăng hái tích lũy minh chứng ngay từ đầu 5 học và các bạn có thể tham khảo các tỉ dụ tại Phụ lục I kèm theo công văn này.

23. Để tiến hành thứ tự bình chọn theo Điều 10 của Quy chế mẫu đối với Giám đốc, Giám đốc có thể tham khảo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này.

3. Người điều hành cơ sở giáo dục măng non cơ sở

3.1. Theo yêu cầu của cơ quan điều hành cao nhất về việc tuyển chọn người đứng đầu tư sở giáo dục măng non gắn với hoạt động chuyên môn của ngành và địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện, Thủ trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện. về tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc trường măng non để tuyển chọn, phê chuẩn danh sách cán bộ điều hành chủ yếu cơ sở giáo dục măng non.

3.2. Căn cứ nhiệm vụ của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non trọng tâm quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định chuẩn giám đốc, Sở Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn Sở Giáo dục và Huấn luyện và các cơ sở giáo dục khác. cơ chế quy đổi hoạt động của Giám đốc cơ sở giáo dục măng non cơ sở thành giờ dạy để tính số giờ dạy theo quy định tại Thông tư số 48/2011 / TT – Hội đồng Giáo dục và Huấn luyện ngày 25 tháng 10 5 2011 của Bộ trưởng Bộ. của Phòng GD & ĐT quy định cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo măng non (nếu có).

4. Báo cáo kết quả thật hiện

Các Sở Giáo dục và Huấn luyện tổng hợp kết quả bình chọn theo tiêu chuẩn của giám đốc sở báo cáo Bộ Giáo dục và Huấn luyện trước ngày 30 tháng 6 hàng 5 theo quy định. Bảng tổng hợp kết quả bình chọn theo tiêu chuẩn Hiệu trưởng theo Phụ lục III kèm theo công văn này.

Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian truân, vướng mắc đề đạt ngay về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, Email: [email protected]

Người nhận:
– Như trước đây;
– Bộ trưởng (để công bố);
– Các Vụ: TCCB, GDMN (để ph / h);
– Lưu VT, NGCB Phòng Giáo dục điều hành.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Thị Nghĩa

Xem thêm thông tin Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 5 2018 chỉ dẫn tiến hành Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non. Sau đây là nội dung cụ thể Công văn, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
Nội dung Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGDV/v chỉ dẫn tiến hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 5 2018

Kính gửi: Các sở giáo dục và huấn luyện
Ngày 08 tháng 10 5 2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT).
Để việc khai triển tiến hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, ảnh hưởng hăng hái tới công việc tăng trưởng hàng ngũ cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn 1 số nội dung chi tiết như sau:
1. Công việc chỉ huy tiến hành
Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT, sở giáo dục và huấn luyện xây dựng kế hoạch khai triển, chỉ huy, chỉ dẫn, rà soát và tổng hợp kết quả thật hiện của các phòng giáo dục và huấn luyện, các cơ sở giáo dục măng non trực thuộc; tăng mạnh công việc truyền thông, tầm thường nội dung Thông tư để các đơn vị, tư nhân có liên can nắm vững và tiến hành đúng quy định; tăng cường phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, rà soát, tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non.
2. Bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non
2.1. Thực hiện chu kỳ bình chọn trong trường hợp đặc trưng, cơ quan điều hành cấp trên trực tiếp quyết định rút ngắn chu kỳ bình chọn và tiến hành bình chọn hiệu trưởng mỗi 5 1 lần vào cuối 5 học theo đầy đủ thứ tự quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy định chuẩn hiệu trưởng).
2.2. Trong giai đoạn tiến hành nhiệm vụ, hiệu trưởng cần chủ động minh chứng từ đầu 5 học và có thể tham khảo tỉ dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo công văn này.
2.3. Việc tiến hành thứ tự bình chọn theo Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng, hiệu trưởng có thể tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn này.
3. Cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt
3.1. Theo đề nghị của cơ quan điều hành cấp trên về việc chọn lựa cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt gắn với hoạt động chuyên môn của ngành và của địa phương, giám đốc sở giáo dục và huấn luyện, trưởng phòng giáo dục và huấn luyện căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng trường măng non để chọn lựa và phê chuẩn danh sách cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt.
3.2. Căn cứ vào nhiệm vụ của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng, sở giáo dục và huấn luyện chỉ dẫn phòng giáo dục và đạo tạo và các cơ sở giáo dục măng non trực thuộc áp dụng tiến hành cơ chế quy đổi những hoạt động của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện quy định về cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo măng non (nếu có).
4. Báo cáo kết quả thật hiện
Các sở giáo dục và huấn luyện tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Huấn luyện trước 30 tháng 6 hằng 5 theo quy định. Bảng tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng theo Phụ lục III kèm theo công văn này.
Trong giai đoạn khai triển tiến hành nếu có gian truân, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, email: [email protected]

Nơi nhận:– Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Cac Vụ: TCCB, GDMN (để ph/h);– Lưu VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #5568BGDĐTNGCBQLGD

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD 5 2018 chỉ dẫn tiến hành Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non. Sau đây là nội dung cụ thể Công văn, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
Nội dung Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGDV/v chỉ dẫn tiến hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 5 2018

Kính gửi: Các sở giáo dục và huấn luyện
Ngày 08 tháng 10 5 2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT).
Để việc khai triển tiến hành Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, ảnh hưởng hăng hái tới công việc tăng trưởng hàng ngũ cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn 1 số nội dung chi tiết như sau:
1. Công việc chỉ huy tiến hành
Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT, sở giáo dục và huấn luyện xây dựng kế hoạch khai triển, chỉ huy, chỉ dẫn, rà soát và tổng hợp kết quả thật hiện của các phòng giáo dục và huấn luyện, các cơ sở giáo dục măng non trực thuộc; tăng mạnh công việc truyền thông, tầm thường nội dung Thông tư để các đơn vị, tư nhân có liên can nắm vững và tiến hành đúng quy định; tăng cường phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, rà soát, tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non.
2. Bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non
2.1. Thực hiện chu kỳ bình chọn trong trường hợp đặc trưng, cơ quan điều hành cấp trên trực tiếp quyết định rút ngắn chu kỳ bình chọn và tiến hành bình chọn hiệu trưởng mỗi 5 1 lần vào cuối 5 học theo đầy đủ thứ tự quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Quy định chuẩn hiệu trưởng).
2.2. Trong giai đoạn tiến hành nhiệm vụ, hiệu trưởng cần chủ động minh chứng từ đầu 5 học và có thể tham khảo tỉ dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo công văn này.
2.3. Việc tiến hành thứ tự bình chọn theo Điều 10 của Quy định chuẩn hiệu trưởng, hiệu trưởng có thể tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo công văn này.
3. Cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt
3.1. Theo đề nghị của cơ quan điều hành cấp trên về việc chọn lựa cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt gắn với hoạt động chuyên môn của ngành và của địa phương, giám đốc sở giáo dục và huấn luyện, trưởng phòng giáo dục và huấn luyện căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng trường măng non để chọn lựa và phê chuẩn danh sách cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt.
3.2. Căn cứ vào nhiệm vụ của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng, sở giáo dục và huấn luyện chỉ dẫn phòng giáo dục và đạo tạo và các cơ sở giáo dục măng non trực thuộc áp dụng tiến hành cơ chế quy đổi những hoạt động của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non nòng cốt ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện quy định về cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo măng non (nếu có).
4. Báo cáo kết quả thật hiện
Các sở giáo dục và huấn luyện tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Huấn luyện trước 30 tháng 6 hằng 5 theo quy định. Bảng tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng theo Phụ lục III kèm theo công văn này.
Trong giai đoạn khai triển tiến hành nếu có gian truân, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, email: [email protected]

Nơi nhận:– Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Cac Vụ: TCCB, GDMN (để ph/h);– Lưu VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #5568BGDĐTNGCBQLGD


#Công #văn #5568BGDĐTNGCBQLGD

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button