Biểu Mẫu

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 05A-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ: ……………………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/……

V/v giải quyết trợ cấp
TNLĐ (BNN) đối với ông/bà …….

…., ngày …. tháng …. năm .….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………

1. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):

………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………..

2. Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:

– Họ tên ……………………………………………. Số sổ BHXH: ………….

Số CMND ………………….. do ………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm ………..

– Nghề nghiệp: …………………………….. Đơn vị (hoặc nơi làm việc) ………………………….

– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………………………………………………..

– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)

3. Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động…): …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..

(3) …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– …………….;

– ……………..

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

– (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

– (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………………….. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………….”;


Thông tin thêm

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Mẫu số 05A-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: ……………………——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …/……
V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) đối với ông/bà …….

…., ngày …. tháng …. năm .….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………
1. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):
………………………………………………………………………………….
Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………..
2. Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
– Họ tên ……………………………………………. Số sổ BHXH: ………….
Số CMND ………………….. do ………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm ………..
– Nghề nghiệp: …………………………….. Đơn vị (hoặc nơi làm việc) ………………………….
– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………………………………………………..
– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)
3. Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động…): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..
(3) …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– …………….;
– ……………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
– (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
– (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;
– (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………………….. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………….”;

#Công #văn #đề #nghị #giải #quyết #chế #độ #tai #nạn #lao #độngbệnh #nghề #nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Mẫu số 05A-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: ……………………——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …/……
V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) đối với ông/bà …….

…., ngày …. tháng …. năm .….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………
1. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN):
………………………………………………………………………………….
Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………..
2. Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
– Họ tên ……………………………………………. Số sổ BHXH: ………….
Số CMND ………………….. do ………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm ………..
– Nghề nghiệp: …………………………….. Đơn vị (hoặc nơi làm việc) ………………………….
– Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………………………………………………..
– Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
– Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)
3. Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động…): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..
(3) …………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– …………….;
– ……………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
– (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
– (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;
– (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ………………….. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ………, số tài khoản …………………….., mở tại Ngân hàng …………………………………, chi nhánh ………………………….”;

#Công #văn #đề #nghị #giải #quyết #chế #độ #tai #nạn #lao #độngbệnh #nghề #nghiệp


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button