Tài Liệu

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng

Yêu cầu kiểm tra lý lịch về người nộp đơn và gửi cho đương sự Bản mới nhất hiện đang được ban hành theo Mẫu 20-KND. Hướng dẫn 12-HD / BCTTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.

Mẫu 20-KND: Công văn Đề nghị kiểm tra lý lịch Đảng viên là biểu mẫu được gửi đến cấp ủy cơ sở hoặc tổ chức có liên quan để xác nhận bổ nhiệm vào chi bộ, cấp ủy cơ sở khi đảng viên đã sinh hoạt. Nguồn xác nhận của người nộp đơn và xác nhận của bên. Đây là quy trình mà cán bộ đảng viên phải trải qua để quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc tránh tình trạng tự quy định tràn lan.

Đảng bộ ……………

………………………………………………………………………………………………………………

Đảng cộng sản việt nam
—————

không. – bản tóm tắt/…

buổi chiều …… tháng …… năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

kiểm tra từ chối
Sơ yếu lý lịch của đảng viên

đến: ………………………………………………………………………………………………………………

Để có cơ sở xét kết nạp Đảng đối với quần chúng ……… Sinh … Tháng … Năm …

nguồn gốc: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Hiện đang làm nhiệm vụ: ………………………………………. ………………………………………………………………………………

Các đồng chí đề nghị đồng chí ghi nhận và nhận xét về sự nghiệp của đương đơn vào mục “Nhận xét của cấp ủy và tổ chức…” trong lý lịch của đương đơn (kèm theo công văn).

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Các đồng chí kiểm tra, ký tên, đóng dấu và gửi hồ sơ về:

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………………………

Người nhận:

– như trên;
– Lưu đảng ủy (ban) VP.

T / M Đảng ủy (UBKT)
Bảo vệ

(Chữ ký, con dấu và tên)


Thông tin thêm

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 20-KNĐ ban hành tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Mẫu 20-KNĐ: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu do chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra nhằm yêu cầu cơ này thẩm định và xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc trách tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -CV/…

…, ngày …… tháng …… năm ………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRAlý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi: …………………………………………………………………………..…
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………………………………………………..….
Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..…
Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:
……………………………………………………………………………………….…

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Công #văn #đề #nghị #thẩm #tra #lý #lịch #của #người #xin #vào #Đảng #Mẫu #20KNĐ #thẩm #tra #lý #lịch #người #xin #vào #Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 20-KNĐ ban hành tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Mẫu 20-KNĐ: Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu do chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi có người vào Đảng gửi tới cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra nhằm yêu cầu cơ này thẩm định và xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng. Đây là thủ tục bắt buộc, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc trách tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

ĐẢNG BỘ………………
……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -CV/…

…, ngày …… tháng …… năm ………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRAlý lịch của người xin vào Đảng
Kính gửi: …………………………………………………………………………..…
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: …………………………………………………………………………..….
Đang làm việc tại: …………………………………………………………………..…
Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:
……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:
……………………………………………………………………………………….…

Nơi nhận:
– Như trên;– Lưu VP Đảng ủy (Chi ủy).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

#Công #văn #đề #nghị #thẩm #tra #lý #lịch #của #người #xin #vào #Đảng #Mẫu #20KNĐ #thẩm #tra #lý #lịch #người #xin #vào #Đảng


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button