Tài Liệu

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung)

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn GDCD về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

1. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Câu hỏi ôn tập

1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học hợp tác.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học trực quan.

3. Dạy học giải quyết vấn đề có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

năng lực và phẩm chất của học sinh chỉ được thể hiện khi tham gia vào hoạt động giải quyết vấn đề/nhiệm vụ được giao

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

học liệu GDCD đã được số hóa.

các sơ đồ, bảng biểu

tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hình

video clip

5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Cơ sở vật chất của nhà trường.

7. Việc đánh giá trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

8. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Câu trả lời
1 Khởi động
2 Khám phá
3 Luyện tập
4 Vận dụng

9. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1. Chuyển giao nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ
3. Báo cáo nhiệm vụ
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

10. Trong một bài dạy môn GDCD, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

2. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 1

1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

5. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

3. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 2

1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

quản lí các hoạt động của học sinh.

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Google Classroom.

3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho giáo viên?

Google Classroom.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

Video Editor.

4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

5. Giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. Power point thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn.

Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Nhóm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.

Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.

4. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 3

1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:

Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS

Tất cả các ý đều đúng

Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học

Khả năng khai thác, sử dụng của giáo viên

2. Nội dung nào không phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?

Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước

Đảm bảo tính thực tiễn

Đảm bảo tính pháp lý

Đảm bảo tính khoa học

3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

4. Phần mềm nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.

Video Editor

Google Forms

PowerPoint.

Microsoft Word

5. Khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học sinh truy cập vào kênh giáo viên và xem phim. GV đang sử dụng nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học

7. Khi dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

OneNote.

Gmail.

Padlet

8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Mở đầu và Vận dụng.

Tất cảc ý đều đúng

Mở đầu, Khám phá và Luyện tập

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

9. Khi dạy học chủ đề Yêu thương con người, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Microsoft Team.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

10. Khai thác công cụ, phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục đích thiết kế và biên tập nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?

Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh

Tạo bài giảng, biên tập và xuất bản nội dung dạy học

Xây dựng các hoạt động học tập của học sinh

Thiết kế phương án đánh giá, xây dựng các hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh

5. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 4

1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

Khoá bôì dưỡng tập trung

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua mạng

Sinh hoạt tổ chuyên môn

2. . “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong quy trình lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

2

3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:

Khoá bồi dưỡng tập trung

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua lớp học ảo

Sinh hoạt tổ chuyên môn

4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân

Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV

Phát triển nghiệp vụ bản thân

Phát triển chuyên môn bản thân.

5. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.


Thông tin thêm

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung)

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.
Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn GDCD về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.
1. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Câu hỏi ôn tập
1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.
Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.
Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.
Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.
2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.
Dạy học dựa trên dự án.
Dạy học hợp tác.
Dạy học giải quyết vấn đề.
Dạy học trực quan.
3. Dạy học giải quyết vấn đề có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì
học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
năng lực và phẩm chất của học sinh chỉ được thể hiện khi tham gia vào hoạt động giải quyết vấn đề/nhiệm vụ được giao
giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.
học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.
4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là
học liệu GDCD đã được số hóa.
các sơ đồ, bảng biểu
tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hình
video clip
5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?
Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.
Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.
Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.
Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?
Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.
Nội dung của chủ đề/bài học.
Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.
Cơ sở vật chất của nhà trường.
7. Việc đánh giá trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?
Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.
Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.
Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.
Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.
8. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.
Câu trả lời1 Khởi động2 Khám phá3 Luyện tập4 Vận dụng
9. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):
Câu trả lời
1. Chuyển giao nhiệm vụ2. Thực hiện nhiệm vụ3. Báo cáo nhiệm vụ4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
10. Trong một bài dạy môn GDCD, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?
Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.
Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.
Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.
2. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 1
1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?
Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.
Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:
Thiết kế dạy học.
Dạy học và tổ chức hoạt động.
Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.
Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.
3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:
Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.
Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.
Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.
Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.
4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.
MOOC.
STEM.
B-Learning.
ADDIE.
5. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.
Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.
Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.
Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.
Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.
3. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 2
1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên
quản lí các hoạt động của học sinh.
đánh giá kết quả học tập và giáo dục.
thiết kế và biên tập nội dung dạy học.
triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.
2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?
Video Editor.
Microsoft PowerPoint.
Microsoft Word.
Google Classroom.
3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho giáo viên?
Google Classroom.
Microsoft PowerPoint.
Youtube.
Video Editor.
4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?
Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.
Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.
Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.
Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.
5. Giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. Power point thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?
Nhóm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn.
Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.
Nhóm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.
Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.
4. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 3
1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:
Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
Tất cả các ý đều đúng
Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học
Khả năng khai thác, sử dụng của giáo viên
2. Nội dung nào không phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?
Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước
Đảm bảo tính thực tiễn
Đảm bảo tính pháp lý
Đảm bảo tính khoa học
3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:
https://elearning.moet.gov.edu.vn
https://learning.moet.edu.vn
https://elearning.moet.edu.vn
https://elearning.edu.vn
4. Phần mềm nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.
Video Editor
Google Forms
PowerPoint.
Microsoft Word
5. Khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học sinh truy cập vào kênh giáo viên và xem phim. GV đang sử dụng nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?
Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học
Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân
Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội
Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung
6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học
7. Khi dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?
Microsoft PowerPoint.
OneNote.
Gmail.
Padlet
8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động
Mở đầu và Vận dụng.
Tất cảc ý đều đúng
Mở đầu, Khám phá và Luyện tập
Khám phá, Luyện tập và Vận dụng
9. Khi dạy học chủ đề Yêu thương con người, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?
Youtube.
Microsoft Team.
Video Editor.
Microsoft Powerpoint.
10. Khai thác công cụ, phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục đích thiết kế và biên tập nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?
Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh
Tạo bài giảng, biên tập và xuất bản nội dung dạy học
Xây dựng các hoạt động học tập của học sinh
Thiết kế phương án đánh giá, xây dựng các hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh
5. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 4
1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức
Khoá bôì dưỡng tập trung
Tự học và chia sẻ đồng nghiệp
Bồi dưỡng qua mạng
Sinh hoạt tổ chuyên môn
2. . “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong quy trình lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
2
3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:
Khoá bồi dưỡng tập trung
Tự học và chia sẻ đồng nghiệp
Bồi dưỡng qua lớp học ảo
Sinh hoạt tổ chuyên môn
4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:
Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân
Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV
Phát triển nghiệp vụ bản thân
Phát triển chuyên môn bản thân.
5. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có
Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,
Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung)

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.
Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn GDCD về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.
1. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Câu hỏi ôn tập
1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.
Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.
Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.
Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.
2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.
Dạy học dựa trên dự án.
Dạy học hợp tác.
Dạy học giải quyết vấn đề.
Dạy học trực quan.
3. Dạy học giải quyết vấn đề có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì
học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
năng lực và phẩm chất của học sinh chỉ được thể hiện khi tham gia vào hoạt động giải quyết vấn đề/nhiệm vụ được giao
giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.
học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.
4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là
học liệu GDCD đã được số hóa.
các sơ đồ, bảng biểu
tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hình
video clip
5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?
Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.
Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.
Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.
Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?
Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.
Nội dung của chủ đề/bài học.
Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.
Cơ sở vật chất của nhà trường.
7. Việc đánh giá trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?
Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.
Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.
Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.
Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.
8. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.
Câu trả lời1 Khởi động2 Khám phá3 Luyện tập4 Vận dụng
9. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):
Câu trả lời
1. Chuyển giao nhiệm vụ2. Thực hiện nhiệm vụ3. Báo cáo nhiệm vụ4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
10. Trong một bài dạy môn GDCD, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?
Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.
Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.
Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.
2. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 1
1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?
Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.
Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:
Thiết kế dạy học.
Dạy học và tổ chức hoạt động.
Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.
Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.
3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:
Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.
Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.
Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.
Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.
4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.
MOOC.
STEM.
B-Learning.
ADDIE.
5. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.
Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.
Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.
Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.
Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.
3. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 2
1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên
quản lí các hoạt động của học sinh.
đánh giá kết quả học tập và giáo dục.
thiết kế và biên tập nội dung dạy học.
triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.
2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?
Video Editor.
Microsoft PowerPoint.
Microsoft Word.
Google Classroom.
3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho giáo viên?
Google Classroom.
Microsoft PowerPoint.
Youtube.
Video Editor.
4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?
Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.
Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.
Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.
Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.
5. Giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. Power point thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?
Nhóm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn.
Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.
Nhóm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.
Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.
4. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 3
1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:
Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
Tất cả các ý đều đúng
Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học
Khả năng khai thác, sử dụng của giáo viên
2. Nội dung nào không phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?
Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước
Đảm bảo tính thực tiễn
Đảm bảo tính pháp lý
Đảm bảo tính khoa học
3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:
https://elearning.moet.gov.edu.vn
https://learning.moet.edu.vn
https://elearning.moet.edu.vn
https://elearning.edu.vn
4. Phần mềm nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.
Video Editor
Google Forms
PowerPoint.
Microsoft Word
5. Khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học sinh truy cập vào kênh giáo viên và xem phim. GV đang sử dụng nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?
Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học
Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân
Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội
Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung
6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí
Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học
7. Khi dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?
Microsoft PowerPoint.
OneNote.
Gmail.
Padlet
8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động
Mở đầu và Vận dụng.
Tất cảc ý đều đúng
Mở đầu, Khám phá và Luyện tập
Khám phá, Luyện tập và Vận dụng
9. Khi dạy học chủ đề Yêu thương con người, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?
Youtube.
Microsoft Team.
Video Editor.
Microsoft Powerpoint.
10. Khai thác công cụ, phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục đích thiết kế và biên tập nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?
Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh
Tạo bài giảng, biên tập và xuất bản nội dung dạy học
Xây dựng các hoạt động học tập của học sinh
Thiết kế phương án đánh giá, xây dựng các hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh
5. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 4
1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức
Khoá bôì dưỡng tập trung
Tự học và chia sẻ đồng nghiệp
Bồi dưỡng qua mạng
Sinh hoạt tổ chuyên môn
2. . “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong quy trình lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
2
3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:
Khoá bồi dưỡng tập trung
Tự học và chia sẻ đồng nghiệp
Bồi dưỡng qua lớp học ảo
Sinh hoạt tổ chuyên môn
4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:
Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân
Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV
Phát triển nghiệp vụ bản thân
Phát triển chuyên môn bản thân.
5. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có
Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,
Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button